Архів

Події

2018-01-11
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах -- Ликах Віктор Олександрович
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 11 січня 2018 р. о 1000 к. 322

Ликах Віктор Олександрович
НТУ «ХПІ»

Полярони в функціоналізованих нанодротах
2018-01-11
Засідання спецради -- Захист кандидатської дисертації Ісаєва Карина Олександрівна, Соболь Олександр Олександрович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 11 січня 2018 р. к. 322
Порядок денний:
 1. Захист кандидатської дисертації об 1100
  Ісаєва Карина Олександрівна
  Стійкі когерентні структури в атомарних Бозе-конденсатах

  Робота виконана на кафедрі квантової теорії поля фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  Науковий керівник:

  Якименко Олександр Ілліч
  доктор фіз.-мат. наук, доцент
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
  доцент кафедри квантової теорії поля, фізичний факультет

  Офіційні опоненти:

  Гайдідей Юрій Борисович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ
  завідувач відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах

  Держко Олег Володимирович
  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Інститут фізики конденсованих систем НАН України, м. Львів

  завідувач відділу квантової статистики

 2. Захист кандидатської дисертації о 1230
  Соболь Олександр Олександрович
  Надкритична нестабільність у графені з зарядженими домішками

  Робота виконана на кафедрі квантової теорії поля фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  Науковий керівник:

  Горбар Едуард Володимирович
  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
  професор кафедри квантової теорії поля, фізичний факультет

  Офіційні опоненти:

  Шарапов Сергій Геннадійович
  доктор фіз.-мат. наук, старший дослідник
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ
  завідувач лабораторії сильнокорельованих низьковимірних систем

  Сиркін Євген Соломонович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, м. Харків
  провідний науковий співробітник лабораторії чисельних методів у теоретичній фізиці

 3. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2018-01-14
Зимова школа з фізики конденсованого стану
Київский Академічний Університет
Фізичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченко
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

Зимова школа з фізики конденсованого стану
«Вступ до теорії надпровідності»

   14 – 19 січня 2018 року

https://sites.google.com/view/kau-superconduct-2018/main

2018-01-18
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля -- К.А. Черкас
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
відбудеться 18 січня 2018 р. о 1400 к. 322

К.А. Черкас
Інститут ядерних досліджень НАН України

Ядерні процеси при взаємодії ядер 6Li + 16О, 6Li +18О та 9Ве + 15N
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2018-01-18
Семінар відділу синергетики -- В.М. Єрмаков
Семінар відділу синергетики
відбудеться 18 січня 2018 р. о 1200 к. 322

В.М. Єрмаков

Распіраторний механізм синтезу наночастинок у бактеріях
2018-01-18
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 18 січня 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Представлення П.Г. Гавриленком дисертації на тему: “Кореляцiйнi функцiї полiв з нетривiальною монодромією в квантовiй теорiї поля” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.
 2. Затвердження тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2018 рік.
 3. Різне.

Вчений секретар

2018-01-22
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах -- Ігор Карнаухов
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 22 січня 2018 р. об 1100 к. 322

Ігор Карнаухов
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

Стійкість топологічної фази в 2D ізоляторах Чорна
2018-01-25
Наукові збори -- І.В. Ковалець
Наукові збори
відбудуться 25 січня 2018 р. об 1100 к. 322

доктор т. наук І.В. Ковалець,
завідувач відділу Інформатики навколишнього середовища,
Інститут проблем математичних машин та систем НАН України

Фізичні аспекти та технології моделювання розповсюдження атмосферних забруднень

У доповіді на прикладі характерних задач моделювання розповсюдження атмосферних забруднень обговорюються фізичні основи моделювання атмосферної дисперсії та обчислювальні й інформаційні технології практичного розв’язання задач.
Представлені підходи використання моделей обчислювальної гідродинаміки у задачах атмосферної дисперсії на прикладі тривимірного моделювання розповсюдження забруднень в умовах міської забудови. Обговорюється найбільш широко використовувана параметризація турбулентності в рамках системи рівнянь для енергії турбулентних пульсацій та швидкості дисипації, а також її версія, що отримана отримана на основі використання ренормалізаційно-групового аналізу рівнянь Навьє-Стоксу нестисливої рідини.
Ключовою технологічною проблемою чисельного прогнозу погоди та регіонального прогнозу атмосферної дисперсії є проблема асиміляції даних вимірювань, що полягає у оптимальній процедурі використання усіх наявних вимірів для покращення результатів прогнозування. У доповіді продемонстровані розроблені автором підходи асиміляції даних вимірювань на прикладі моделювання єдиного в історії натурного експерименту з регіонального розповсюдження забруднень ETEX, моделювання планетарного розповсюдження радіонуклідів після аварії на АЕС Фукусіма, а також оцінки ймовірних територій розташування джерела викиду рутенію-106, зафіксованого в Європі у вересні-жовтні 2017 р.
Посилання
1. Kovalets I., Avila R., Mölder M., Kovalets S., Lindroth A. (2018) Verification of a one-dimensional model of CO2 atmospheric transport inside and above forest canopy using observations at the site of Norunda research station. Boundary Layer Meteorology [in press]
2. Kovalets I.V., Romanenko A.N. (2017) Detection of ruthenium-106 in 2017: meteorological analysis of the potential sources. Available online: https://www.linkedin.com/pulse/detection-ruthenium-106-2017-meteorological-analysis-sources-ivan/
2018-01-29
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці -- А.М. Павлюк
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 29 січня 2018 р. о 1400 к. 448

А.М. Павлюк

Узагальнення поліномів Чебишова та інваріанти вузлів
2018-01-29
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах -- В.М. Лашкін
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 29 січня 2018 р. об 1100 к. 322

Володимир Михайлович Лашкін
Інститут ядерних досліджень НАНУ, відділ фізики плазми

Стійкі нелінійні когерентні структури в диспергуючих середовищах
(за матеріалами докторської дисертації)
2018-02-01
Засідання спецради -- Захист кандидатської дисертації Побережнюк Роман Володимирович, Раков Михайло Володимирович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 1 лютого 2018 р. к. 322
Порядок денний:
 1. Захист кандидатської дисертації об 1100
  Побережнюк Роман Володимирович
  Фазові перетворення та критична точка сильновзаємодіючої матерії в ядро-ядерних зіткненнях

  Робота виконана в вiддiлi високих густин енергії Iнституту теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбовa НАН України.

  Науковий керівник:

  Горенштейн Марк Ісакович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Iнститут теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН України
  головний науковий співробітник відділу фізики високих густин енергії

  Офіційні опоненти:

  Єжов Станіслав Миколайович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  професор кафедри фізики металів

  Дзюблик Олексій Ярославович
  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Інститут ядерних досліджень НАН України
  провідний науковий співробітник відділу теоретичної фізики

 2. Захист кандидатської дисертації о 1230
  Раков Михайло Володимирович
  Чисельне моделювання квантових багаточастинкових систем з використанням тензорних мереж

  Робота виконана на кафедрі квантової теорії поля фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  Науковий керівник:

  Доценко Іван Сергійович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  професор кафедри квантової теорії поля фізичного факультету

  Офіційні опоненти:

  Іванов Борис Олексійович
  доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України
  Інститут магнетизму НАН України та МОН України
  завідувач лабораторії магнітних матеріалів

  Крячко Євген Сергійович
  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
  провідний науковий співробітник відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах

 3. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2018-02-08
Семінар відділу фізики високих густин енергії -- О. Борисенко, В. Челноков, С. Волошин
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться 8 лютого 2018 р. о 1400 к. 221

О. Борисенко, В. Челноков, С. Волошин

Duals of lattice systems:
I. Exact solution of the Polyakov loop models in the large-N limit
2018-02-08
Брифінг-презентація роботи електронної системи редакції УФЖ
Брифінг-презентація роботи електронної системи редакції УФЖ
відбудеться 8 лютого 2018 р. об 1100 к. 322

Р.М. Кравчук
технічний секретар УФЖ

2018-02-12
Семінар Проблеми теоретичної фізики

Семінар
Проблеми теоретичної фізики

присвячений пам’яті
академіка Олексія Ситенка

(12. 02. 1927 – 11. 02. 2002)

12 лютого 2018, понеділок, аудиторія 322

 

ПРОГРАМА

10.00 Відкриття семінару
А.Г. Загородній
10.10 В.М. Куклін «Модуляційні нестійкості»
(Харківський національний університет мені В.Н. Каразіна)
10.40 О.М. Черняк, В.І. Засенко «Вплив захоплення замагнічених частинок на їхнє перенесення у випадковому електричному полі»
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
11.10 Ю.М. Синюков «Розвиток просторово-часової картини ядро- ядерних зіткнень»
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
11.40 Є.С. Крячко, C.Н. Волков «До розуміння механізму точкових мутацій в ДНК»
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
12.10 Кава-брейк
12.30 І.О. Анісімов «Збудження кільватерних хвиль у плазмі електронними згустками»
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 
13.00 Б.Є. Гринюк, Д.В. П’ятницький «Особливості структури легких ядер з двома екстрануклонами»
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
13.30 Д. Савченко «Перевірка природи лінії на енергії ~3.55 кеВ в індивідуальних спектрах скупчень галактик за даними обсерваторії XMM-Newton»
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
14.00 Закриття семінару
2018-02-15
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 15 лютого 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Про започаткування премій інституту.
 2. Про підтримку кандидатів на вакансії членів-кореспондентів та дійсних членів Національної академії наук України.
 3. Затвердження звітів стипендіатів Президента України для молодих вчених i НАН України для молодих вчених.
 4. Про висунення на конкурси для молодих вчених.
 5. Різне.

Вчений секретар

2018-02-19
XXXVIII-а НАУКОВА СЕСІЯ ВФА НАН України

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Відділення фізики і астрономії НАН України

XXXVIII-а НАУКОВА СЕСІЯ
ВФА НАН України

відбудеться 19-го лютого 2018 року (початок о 10 годині)
у приміщенні Великого конференц-залу НАН України (вул. Володимирська,55)

Програма сесії

2018-02-22
Боголюбовські читання 2018

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

Боголюбовські читання 2018
присвячені 100-річчю Національної академії наук України

22-23 лютого 2018

 

ПРОГРАМА

22 лютого 2018 (четвер) к. 322
10.00 Відкриття читань
10.00 Ю.О. Ситенко
Самоспряженість та граничні умови у фізиці квантових явищ
10.30 Є.С. Мартинов
Оддерон та його відкриття в експерименті ТОТЕМ при енергїї протонів 13 ТеВ
11.00 М.І. Горенштейн
Критична точка та ядро-ядерні зіткнення
11.30 М.С. Гончар
Оцінювання ризиків в одній моделі роботи банку
12.00 ПЕРЕРВА
12.30 Л.М. Христофоров, А.Г. Загородній
Особливості міграції та захоплення квантової частинки в ланцюжку з пастками
13.00 М.Д. Томченко
Одновимірна система точкових бозонів: нові розв'язки
13.30 К.М. Григоришин
Теорія БКШ із зовнішнім потенціалом спарювання
14.00 ОБІД
23 лютого 2018 (п’ятниця) к. 322
10.00 О.О. Єремко
До теорії спін-орбітальної взаємодії носіїв у струмопровідних системах
10.30 О.О. Вахненко
Класичні напівдискретні інтеґровні нелінійні системи від А до Я
11.00 О.В. Щур, О.К. Відибіда
Зв’язок мiж статистиками iмпульсацiй збуджувального нейрона зi зворотним зв’язком та без зворотного зв’язку
11.30 С.М. Перепелиця
Гідратація протиіонів, що взаємодіють з подвійною спіраллю ДНК
12.00 ПЕРЕРВА
12.30 М. Іоргов, П. Гавриленко, О. Лісовий
Вертексні оператори в конформній теорії поля та перетворення Боголюбова
13.00 Ю.В. Тихий
Алгебраїчні розв’язки рівнянь Гарньє
13.30 О.В. Золотарюк
Фуркації резонансів у системах з одно-точковими взаємодіями
14.00 Закриття читань
2018-03-07
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці -- Васюта Василь Михайлович
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 7 березня 2018 р. об 1130 к. 322

Васюта Василь Михайлович
Львівський національний університет імені Івана Франка

Квантові системи у просторі зі спіновою некомутативністю координат
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2018-03-15
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 15 березня 2018 р. о 1400 к. 322
Порядок денний:
 1. Висунення нових стипендіатів Президента України для молодих вчених.
 2. Про підготовку до друку книги А.В. Свідзінського «Моє життя в науці».
 3. Розгляд запитів на конкурси наукових проектів НАН України.
 4. Про фінансовий стан інститут.
 5. Різне.

Вчений секретар

2018-03-22
Семінар відділу синергетики -- А.Г. Магнер, М.І. Горенштейн, У.В. Григорьєв
Семінар відділу синергетики
відбудеться 22 березня 2018 р. о 1000 к. 322

А.Г. Магнер, М.І. Горенштейн, У.В. Григорьєв

Ультразвукові хвилі в газах: Теорія та експеримент
2018-03-22
Наукові збори -- Antonio H. Castro Neto
Наукові збори
відбудуться 22 березня 2018 р. об 1100 к. 322

Antonio H. Castro Neto
National University of Singapore

2D Materials: advances and perspectives
The field of two-dimensional (2D) materials is one of the fastest growing fields in science and technology. Hundreds of different materials have been either isolated or grown artificially. In parallel, there is also a huge industrial interest because of the large number of applications from smart coatings to flexible electronics. In this talk I am going to discuss some of the latest discoveries, experimentally and theoretically, in this exciting area of research.

Prof. Antonio H. Castro Neto
Director, Centre for Advanced 2D Materials
Distinguished Professor, Department of Physics
Professor, Department of Computing and Electrical Engineering
Professor, Department of Materials Science Engineering
National University of Singapore

2018-03-26
Семінар відділу синергетики -- А.Г. Магнер, М.І. Горенштейн, У.В. Григорьєв
Семінар відділу синергетики
відбудеться 26 березня 2018 р. об 1130 к. 322

А.Г. Магнер, М.І. Горенштейн, У.В. Григорьєв

Ультразвукові хвилі в газах: Теорія та експеримент
(продовження)
2018-03-29
Спільний семінар -- Ю.М. Синюков
Спільний семінар відділу фізики високих густин енергії та відділу синергетики
відбудеться 29 березня 2018 р. об 1130 к. 322

Ю.М. Синюков

Modified Skellam, Poisson and Gaussian distributions in semi-open systems with charge-like conservation laws
A modification of the Poisson and Skellam distributions is proposed for subsystems in the case when the quantum number conservation law for the total system is taken into account. Such distributions can be applied, for example, for an analysis of the fluctuations of baryon and net baryon numbers in certain pseudo-rapidity interval in A+A and p+p collisions with high multiplicities. The presented modified Skellam, Poisson and Gaussian distributions can be applied also in various branches of science, when one analysis the fluctuations of two components as well as the fluctuation of their numbers difference within some selected subsystem, in the situation when in the total system the corresponding difference is fixed.
2018-03-29
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах -- Т.В. Афанас’єва
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 29 березня 2018 р. о 1030 к. 322

Т.В. Афанас’єва1, А.Г. Наумовець2, Д.В. Румянцев3, Д.В. Стрижеус2, О.Г. Федорус2, І.М. Яковкін2
1КНУ ім. Тараса Шевченка; 2Інститут фізики НАНУ; 3ФТННЦ НАН України

Формування стільникових наношарів оксиду берилію на поверхні Mo(112)
Комплексними експериментальними і теоретичними методами (оже-електронна спектроскопія, дифракція повільних електронів, контактна різниця потенціалів, теорія функціоналу електронної густини) показано, що при адсорбції берилію і кисню на поверхні Мо(112) синтезується моношарова плівка ВеО, яка має гексагональну структуру типу бджолиного стільника. В залежності від співвідношенні кількості атомів Ве і О на поверхні стільникова структура набуває вигляду суцільного моношару або нанострічок. З’ясована термостійкість стільникових структур та електронні властивості, зокрема робота виходу і тип електропровідності.
Експериментальне спостереження формування упорядкованої моношарової стільникової структури ВеО проведено вперше. Досі утворення у вільному та адсорбованому станах низки моношарових стільникових структур АІІВ було передбачено лише теоретично.
2018-04-12
Наукові збори -- Ю.І. Ізотов, Н.Г. Гусєва
Наукові збори
відбудуться 12 квітня 2018 р. об 1100 к. 322

Ю.І. Ізотов, Н.Г. Гусєва
Головна астрономічна обсерваторія НАН України

Дослідження карликових галактик з активним зореутворенням: наслідки для вирішення проблем космології
2018-04-12
Оголошення про конкурс на здобуття Премії імені Миколи Боголюбова
Оголошення

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України оголошує конкурс на здобуття Премії імені Миколи Боголюбова Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.
Термін подачі документів 1 жовтня 2018 р.
Документи оформлюються відповідно до
Положення про премії імені видатних вчених Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України,
затвердженого Вченою радою інституту (протокол № 2 від 15.02.2018).

Дирекція
Інституту теоретичної фізики
ім. М.М. Боголюбова
НАН України

2018-04-16
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 16 квітня 2018 р. об 1100 к. 322

Андрій Горячко
КНУ ім. Тараса Шевченко, факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

Спонтанна наноструктуризація металічних та напівпровідникових поверхонь та її дослідження методом скануючої мікроскопії
(за матеріалами докторської дисертації)
2018-04-18
WEB OF SCIENCE AWARD UKRAINE 2018
WEB OF SCIENCE AWARD UKRAINE 2018

11 квітня 2018 року Компанія Clarivate Analytics провела церемонію нагородження Web of Science Awards Ukraine 2018, де Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України став лауреатом премії WEB OF SCIENCE AWARD UKRAINE 2018 у номінації "Найефективніша наукова установа".

Детальніше

2018-04-19
Засідання спецради -- Захист кандидатської дисертації Алькін Антон Олегович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 19 квітня 2018 р. о 1300 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист кандидатської дисертації
  Алькін Антон Олегович
  Феноменологія множинного народження заряджених частинок у високоенергетичній взаємодії протонів

  Робота виконана у відділі фізики високих густин енергії Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.

  Науковий керівник:

  Мартинов Євген Сергійович
  доктор фіз.-мат. наук
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ
  завідувач лабораторії грід-обчислень у фізиці відділу фізики високих густин енергії

  Офіційні опоненти:

  Ребенко Олексій Лукич
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Інститут математики НАН України, м. Київ
  головний науковий співробітник відділу математичної фізики

  Каденко Ігор Миколайович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  завідувач кафедри ядерної фізики фізичного факультету

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2018-04-19
Засідання спецради -- Захист докторської дисертації Лашко Юлія Анатоліївна
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 19 квітня 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист докторської дисертації
  Лашко Юлія Анатоліївна
  Багатокластерна теорія легких атомних ядер

  Робота виконана у відділі теорії ядра та квантової теорії поля Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ

  Науковий консультант:

  Філіппов Геннадій Федорович
  доктор фізико-математичних наук, професор
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ
  головний науковий співробітник відділу теорії ядра та квантової теорії поля

  Офіційні опоненти:

  Ткачук Володимир Михайлович
  доктор фізико-математичних наук, професор
  Львівський національний університет імені Івана Франка, фізичний факультет
  професор кафедри теоретичної фізики

  Гайсак Михайло Іванович
  доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
  Інститут електронної фізики НАН України, м. Ужгород
  провідний науковий співробітник відділу електронних процесів і елементарних взаємодій

  Каденко Ігор Миколайович
  доктор фізико-математичних наук, професор
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет
  завідувач кафедри ядерної фізики

Вчений секретар спецради

2018-04-19
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах -- М.І. Григорчук
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 19 квітня 2018 р. о 1430 к. 322

М.І. Григорчук

Передача моменту обертання металевій наночастинці від ультракороткого лазерного імпульсу
2018-04-23
Семінар лабораторії біофізики макромолекул -- Баумкетнер А.Б.
Семінар лабораторії біофізики макромолекул
відбудеться 23 квітня 2018 р. о 1330 к. 322

Баумкетнер А.Б.
Інститут фізики конденсованих систем НАН України

Нові аспекти згортання та агрегації білків: теорія та комп’ютерне моделювання
(за матеріалами докторської дисертації)
2018-05-03
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах -- Л.М. Христофоров
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 3 травня 2018 р. о 1430 к. 322

Л.М. Христофоров

Міхаелісівські та неміхаелісівські реакції II
2018-05-14
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок -- E.V. Gorbar, V.A. Miransky, I.A. Shovkovy, P.O. Sukhachov
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться 14 травня 2018 р. о 1430 к. 221

E.V. Gorbar (KNU and BITP)
V.A. Miransky
(Western University)
I.A. Shovkovy (Arizona State University)
P.O. Sukhachov (Western University)

Chiral matter in a magnetic field
The dynamics of massless relativistic fermions in an external magnetic field is considered in diverse physical systems such as the primordial plasma in the early Universe, the quark-gluon plasma in heavy-ion collisions, and the electron plasma in Dirac and Weyl semimetals. It is shown that the presence of chiral asymmetry in such plasmas leads to the chiral magnetic and separation effects. Strains applied to Weyl semimetals produce pseudoelectromagnetic fields in the low-energy effective electron Hamiltonian that has essential consequences for the chiral kinetic theory. The latter is consistent with the conservation of the electric current in Weyl semimetals only if the topological Bardeen–Zumino (or, equivalently, Chern–Simons) terms are added to the electric current and charge densities.
2018-05-15
СЕРЖ АРОШ Почесний гість XII Всеукраїнського фестивалю науки

СЕРЖ АРОШ
Serge Haroche

Нобелівська премія з фізики 2012

Почесний гість XII Всеукраїнського фестивалю науки
 

15 травня,     15:00
Червоний корпус КНУ

Наукова доповідь
“Жонглюючи атомами та фотонами в коробці”
 

15 травня,     16:00
Червоний корпус КНУ

Зустріч зі студентами та вченими
у форматі вільної прес-конференції
 

16 травня,     11:30
Інститут електрозварювання НАН України
(вул. К.Малевича,  11,   поверх 2, актовий зал)

Загальна доповідь
“Симбіоз фундаментальних досліджень та розвитку технологій на прикладі квантової фізики”

 

Запрошуються всі охочі!

2018-05-17
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2018
16-18 травня
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2018

http://festival.nas.gov.ua/
тел.: 521-34-95
17 травня
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України вул. Метрологічна 14-б
(кінцева зупинка авт. №548, 444), к. 322

ОГЛЯДОВІ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ
14-30 Відкриття засідання
14-45 Костянтин Єршов, к. ф.-м. н.
"“Наномагнетизм: вихори, скірміони, доменні стінки"
15-30 Антон Рудаковський
"Космологія: темна сторона Всесвіту"
16-15 ПЕРЕРВА
16-45 Екскурсія в парк «Феофанія»

Контактна особа: Сергій Перепелиця
067-778-90-99
521-34-95

 

2018-05-24
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 24 травня 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Затвердження теми докторської дисертації старшого наукового співробітника відділу синергетики В.Й. Грицая «Самоорганізація та динамічний хаос в метаболічних процесах клітин».
 2. Затвердження теми докторської дисертації старшого наукового співробітника відділу синергетики В.К. Усенка «Некласичність світла в квантовій комунікації».
 3. Затвердження теми докторської дисертації старшого наукового співробітника відділу астрофізики та елементарних частинок В.В. Кузьмичова «Канонічне квантування гравітації у формалізмі внутрішнього часу. Застосування до космології».
 4. Про обрання почесних докторів інституту.
 5. Різне.

Вчений секретар

2018-05-24
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах -- С.П. Кручинін, С.П. Репецький
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 24 травня 2018 р. о 1430 к. 322

С.П. Кручинін, С.П. Репецький (КНУ)

Вплив упорядкування домішок на виникнення енергетичної щілини та на електричну провідність графена
2018-05-24
Scopus Awards Ukraine 2018

2018-05-31
Наукові збори -- В.Й. Грицай
Наукові збори
відбудуться 31 травня 2018 р. об 1100 к. 322

В.Й. Грицай

Самоорганізація та динамічний хаос в біосистемах

(матеріали докторської дисертації)

2018-06-11
Семінар відділів -- Ярослав Герасименко
Семінар відділів астрофізики та елементарних частинок та теорії ядра і квантової теорії поля
відбудеться 11 червня 2018 р. об 1100 к. 221

Ярослав Герасименко
(Університет Лейдена)

Універсальний квантовий шум в адіабатичному помпуванні
Розглянуто помпування електричного заряду в системі параферміонів, реалізованих на межі дробового ефекту Холла. Наш протокол для помпування призводить до появи шуму в помпованому струмі. У адіабатичній границі шум зберігається і корелятори помпованого струму досягають стійких та універсальних величин. Зокрема, фактор Фано можна повністю виразити через топологічну виродженість системи та заряд елементарних квазічастинок. Наші результати також застосовні до більш відомих Майоранівських нульових мод.
2018-06-11
Семінар відділів -- Ярослав Герасименко
Семінар відділів астрофізики та елементарних частинок та теорії ядра і квантової теорії поля
відбудеться 11 червня 2018 р. об 1100 к. 221

Ярослав Герасименко
(Університет Лейдена)

Універсальний квантовий шум в адіабатичному помпуванні
Розглянуто помпування електричного заряду в системі параферміонів, реалізованих на межі дробового ефекту Холла. Наш протокол для помпування призводить до появи шуму в помпованому струмі. У адіабатичній границі шум зберігається і корелятори помпованого струму досягають стійких та універсальних величин. Зокрема, фактор Фано можна повністю виразити через топологічну виродженість системи та заряд елементарних квазічастинок. Наші результати також застосовні до більш відомих Майоранівських нульових мод.
2018-06-14
Публічний перед захист магістерських робіт

Науково-навчальний центр
Институту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Фізичний факультет
Київського національного університету імені Тараса Шевченко

14 червня 2017 р. об 1100 ІТФ НАН України, к. 322
Публічний перед захист магістерських робіт
студентів кафедри квантової теорії поля фізичного факультету

Програма

Аджимамбетов Мусфер

М'яка фізика на Релятивіському колайдері важких іонів в рамках інтегрованої гідро-кінетичної моделі
(Soft physics at the Relativistic heavy ion collider within the integrated hydro-kinetic model)

Ананьєв Віктор

Застосування правил сум до радіаційних переходів в чармонії
(Application of Light-by-Light sumrules to charmonium radiative transitions)

Аносова Марія

Баріонний потенціал на ґратці у моделі петель Полякова
(Baryon potential in the Polyakov loop model)

Головатюк Артем

Методи Машинного Навчання для прямих пошуків Темної Матерії із детектуванням напрямку розсіяння
(Machine learning methods for directional Dark Matter search)

Дроган Віталій

Векторизація електромагнітної фізики в GeantV
(Vectorization of electromagnetic physics in GeantV)

Мацишин Олесь

Незвичайна надплинність у сумішах ультрахолодних фермі газів та спінорних бозе-конденсатів
(Unusual superfluidity in mixtures of cold Fermi and spinor Bose gases)

Салах Адель

W алгебри в конформній теорії поля
(W algebras in conformal field theory)

Семенякін Микола

Змінні струми та поперечні хвилі у в'язкій електроніці
(Alternating currents and shear waves in viscous electronics)

2018-06-19
Семінар присвячений пам'яті Петра Івановича Фоміна
НАУКОВИЙ СЕМІНАР
пам’яті Петра Івановича Фоміна
КВАНТОВА ТЕОРІЯ ПОЛЯ ТА КОСМОЛОГІЯ
19 червня 2018 р. о 1000 конференц-зал ІТФ НАН України

Постер

Програма семінару

2018-06-25
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці -- Alexander Minakov
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 25 червня 2018 р. о 1400 к. 322

Alexander Minakov
(SISSA, Trieste, Italy)

Laguerre polynomials and transitional asymptotics of the modified Korteweg-de Vries equation for step-like initial data
2018-06-26
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці -- Костянтин Ропотенко
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 26 червня 2018 р. о 1400 к. 322

Костянтин Ропотенко
(КНУ)

Квантові чорні діри: від квантування площі до струнної моделі
2018-07-02
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 2 липня 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Затвердження скоригованого тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2018 рік.
 2. Кадрові питання.
 3. Різне.

Вчений секретар

2018-07-05
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок -- Дмитро Якубовський
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться 5 липня 2018 р. об 1100 к. 221

Дмитро Якубовський
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, Інститут Нільса Бора, Університет Копенгагена

Можливі астрофізичні прояви частинок темної матерії з масою в кеВному діапазоні

Хоча гіпотеза про те, що темна матерія складається з елементарних частинок, залишається домінуючою, відповідні маси частинок та її сили взаємодій є сильно невизначеними. Якщо темна матерія складається з ферміонів, спостереження найкомпактніших гало – сферичних карликових галактик – визначають обмеження знизу на масу відповідних частинок в околі 0.5–1 кеВ. У доповіді буде оглянуто три основні астрофізичні прояви частинок темної матерії з масами в кеВному діапазоні. По-перше, така темна матерія може дуже повільно розпадатися на іншу частинку та фотон, створюючи вузьку лінію випромінювання в рентгенівських спектрах космічних об’єктів, які містять темну матерію, і у доповіді буде оглянуто сучасний статус пошуку ліній-кандидатів, зокрема лінії на енергії 3.5 кеВ. По-друге, буде оглянуто особливості процесу формування структур у Всесвіті внаслідок ненульових початкових швидкостей частинок темної матерії з кеВними масами. По-третє, буде розглянуто можливість непрямого детектування ферміонної темної матерії з масами до декількох кеВ, використовуючи детальну кінематику сферичних карликових галактик.
2018-07-12
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці -- Тарас Скрипник
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 12 липня 2018 р. о 1430 к. 448

Тарас Скрипник
(Universita degli Studi di Milano-Bicocca and Bogolyubov Institute for Theoretical Physics)

Узагальнені системи Годена, ізомонодромні деформації і рівняння Кніжніка-Замолодчікова
2018-07-12
Вітаємо Віолетту Сагун з відзнакою
Вітаємо Віолетту Сагун
з відзнакою видавництва Nuclear Physics A, Elsevier для молодих науковців за її видатну доповідь
Neutron stars meet constrains from high and low energy nuclear physics
на конференції Quark Matter 2018 у Венеції (Італія)

http://bitp.kiev.ua/files/doc/news/2018/veta_diploma_qm2018.pdf

2018-07-16
Семінар з фізики високих енергій -- Shen Keming
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться 16 липня 2018 р. о 1430 к. 221

Shen Keming (申可明)
(Wigner RC, Budapest)

Investigations on the Quantum Statistics in Non-extensive Physics and its Phenomenological Applications in High-energy Nuclear Physics
2018-07-30
Семінар з фізики високих енергій -- V.K. Magas
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться 30 липня 2018 р. о 1500 к. 221

V.K. Magas
(University Barcelona)

Initial state with shear and vorticity for non-central heavy-ion collisions
2018-08-13
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці -- Prof. Won Sang Chung
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 13 серпня 2018 р. об 1130 к. 322

Prof. Won Sang Chung
Gyeongsang National University, Korea

α-Deformation and Physics
2018-08-20
Об'єднаний семінар -- O.V. Gendelman
Об'єднаний семінар відділів синергетики та ТНПКС
відбудеться 20 серпня 2018 р. об 1100

O.V. Gendelman
Faculty of Mechanical Engineering, Technion – Israel Institute of Technology

Flat bands and compact breathers in nonlinear lattices

The reported work explores possible generalizations of the concept of flat bands for mechanical lattices. Some of already known models (for instance, the cross-stitch) can be readily realized for mechanical lattices. Moreover, there exist already well-known lattices (for instance, carbon nanotubes) with certain symmetry demonstrate the flat dispersion bands. In addition, some new suggestions for simple mechanical models will be presented and discussed.
Nonlinearities can lead to instabilities of the compact breathers (CB), observed in the lattices with flat bands. For a particular example of the cross-stitch lattice with vibro-impact on-site nonlinearities, the CB stability can be analyzed in relatively exhaustive manner with moderate computational efforts. Two distinct instability mechanisms can be outlined – local instability in the elementary cell, and global instability due to interaction with the regular passbands.
Finally, new results on dynamics and thermodynamics of the CBs in simplified and more realistic lattice models will be presented.
2018-08-20
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці -- Prof. Won Sang Chung
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 16 серпня 20 серпняnew 2018 р. о 1400 к. 221

Prof. Won Sang Chung
Gyeongsang National University, Korea

Tsallis’s q-calculus and extended uncertainty principle
2018-08-23
Семінар відділу синергетики -- О.М. Черняк
Семінар відділу синергетики
відбудеться 23 серпня 2018 р. об 1100 к. 322

О.М. Черняк

Дифузія замагнічених частинок у випадковому електричному полі
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2018-08-27
Семінар відділу синергетики -- М.Ю. Расулова
Семінар відділу синергетики
відбудеться 27 серпня 2018 р. о 1200 к. 322

М.Ю. Расулова
Інститут ядерної фізики АН Республіки Узбекистан

Квантові кінетичні рівняння та їх застосування в криптографії
2018-08-30
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 30 серпня 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Представлення О.М. Черняком дисертації на тему: “Перенесення замагнічених частинок у випадкових електричних полях” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.
 2. Розгляд запитів на конкурс на здобуття грантів НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.
 3. Висунення кандидатур до складу Наукової ради Національного фонду досліджень України.
 4. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та НАН України для молодих вчених.
 5. Висунення нових стипендіатів Президента України для молодих вчених та НАН України для молодих вчених.
 6. Кадрові питання.
 7. Різне.

Вчений секретар

2018-09-03
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах -- Д.Р. Гадієв
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 3 вересня 2018 р. об 1100 к. 322

Д.Р. Гадієв
Senior Software Engineer, Technical Lead в SoftServe

Локалізація електронів в одновимірних квантових дротинах
(за матеріалами магістерської роботи)
2018-09-06
Семінар відділу фізики високих густин енергії -- Роман Побережнюк
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться 6 вересня 2018 р. о 1200 к. 221

Роман Побережнюк

Асиметрична ядерна матерія з рівнянням стану Ван-дер-Ваальса
2018-09-10
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля -- М.В. Бондаренко
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля
відбудеться 10 вересня 2018 р. о 1400 к. 322

М.В. Бондаренко
(ХФТІ, Харків)

Розсіювання та випромінювання високоенергетичних заряджених частинок в аморфних та кристалічних середовищах
(за матеріалами докторської дисертації)

Довідки за телефоном 521-34-90

2018-09-10
Summer School and Conference for Young Researchers on Modern Quantum Technologies
Summer School and Conference for Young Researchers on Modern Quantum Technologies
10-14 September 2018, Kyiv, Ukraine

https://kau.org.ua/news/massmedia/98-school-qt-2018

Poster

Program

2018-09-13
Семінар відділу фізики високих густин енергії -- Володимир Вовченко
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться 13 вересня 2018 р. о 1200 к. 221

Володимир Вовченко

Еволюція взаємодіючої багаточастинкової системи, що виникає у зіткненнях релятивістських ядер
За матеріалами кандидатської дисертації
2018-10-04
Bogolyubov Readings

National Academy of Sciences of Ukraine
Bogolyubov Institute for Theoretical Physics

Bogolyubov Readings
October 4, 2018 Conference Hall
PROGRAMME
2018-10-04
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах -- Е.Г. Петров
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 4 жовтня 2018 р. о 1430 к. 322

Е.Г. Петров

Суперобмінне тунелювання в молекулярних проводах із неактивними та активними термінальними групами
2018-10-11
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах -- Е.Г. Петров, Є.В. Шевченко
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 11 жовтня 2018 р. о 1430 к. 322

Е.Г. Петров, Є.В. Шевченко

Суперобмінна тунельна провідність через молекулярні проводи
2018-10-18
Семінар з фізики високих енергій -- Carmine Elvezio Pagliarone
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться 18 жовтня 2018 р. о 1430 к. 221

Carmine Elvezio Pagliarone
Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Università di Cassino e del Lazio Meridionale

Neutrino-less Double Beta Decay and Dark Matter Searches in Underground Observatories
2018-10-18
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах -- О.Л. Капітанчук
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 18 жовтня 2018 р. о 1430 к. 322

О.Л. Капітанчук

Квантово-хімічні розрахунки перехідних станів у реакції циклізації фотохромних діарилетенів
2018-10-18
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах -- Е.Г. Петров, Є.В. Шевченко
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 18 жовтня 2018 р. о 1530 к. 322

Е.Г. Петров, Є.В. Шевченко

Суперобмінна тунельна провідність через молекулярні проводи
2018-10-18
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 18 жовтня 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:

1. Про підтримку висунення роботи на здобуття премії імені С.І. Пекаря.

2. Про розгляд кандидатури доктора фізико-математичних наук, провідного наукового співробітника лабораторії структури атомних ядер відділу теорії ядра і квантової теорії поля Ю.А. Лашко на звання старшого дослідника.

3. Обрання за конкурсом наукового співробітника у лабораторію грід обчислень у фізиці відділу фізики високих густин енергії.

4. Про наукове стажування молодшого наукового співробітника відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах.

5. Різне.

Вчений секретар

2018-10-25
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці -- Христина Гнатенко, Микола Самар
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 25 жовтня 2018 р. об 1130 к. 322

Христина Гнатенко, Микола Самар
Львівський національний університет імені Івана Франка

Вплив квантованості простору на властивості фізичних систем
2018-10-25
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах -- С.Г. Степаньян
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 25 жовтня 2018 р. о 1430 к. 322

С.Г. Степаньян
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України

Молекулярна структура конформаційно лабільних біологічних сполук, ізольованих в низькотемпературних матрицях інертних газів
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2018-10-29
Семінар -- Kyrylo Snizhko
Семінар
Відділу астрофізики та елементарних частинок
Відділу теорії ядра та квантової теорії поля
Кафедри теоретичної та математичної фізики Київського академічного університету
відбудеться 29 жовтня 2018 р. о 1400 к. 221

Kyrylo Snizhko
Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel

Parafermionic Kondo problem
Parafermionic zero modes (parafermions) are topological excitations that may be useful for quantum computing [1,2]. Beyond their potential as topologically protected qubits [3], they provide a rich physics playground. In this talk I will introduce a scattering problem which gives rise to Kondo-like physics [4]. I will highlight the differences between the PFK, the better-known Majorana Kondo [5], and the standard Kondo problem. Further, I will discuss the peculiarities of the conformal-field-theory (CFT) description of the PFK. These peculiarities may provide inspiration for finding (and, perhaps, designing) exactly solvable models. The talk will be divided into three parts:
 • getting parafermionic zero modes with fractional quantum Hall edges [1,2];
 •  parafermions and Coulomb blockade effects (parafermion box) [3];
 • parafermion box as a scatterer: parafermionic generalization of the Majorana-based Topological Kondo effect [4,5].
References:
 1. N. Lindner et al., “Fractionalizing Majorana Fermions: Non-Abelian Statistics on the Edges of Abelian Quantum Hall States”, Phys. Rev. X 2, 041002 (2012).
 2. D. Clarke et al., “Exotic non-abelian anyons from conventional fractional quantum Hall states”, Nat. Comm. 4, 1348 (2013).
 3. K. Snizhko et al., “Measurement and control of a Coulomb-blockaded parafermion box”, Phys. Rev. B 97, 081405 (2018).
 4. K. Snizhko et al., “Parafermionic generalization of the topological Kondo effect”, Phys. Rev. B 97, 235139 (2018).
 5. B. Beri and N. Cooper, “Topological Kondo Effect with Majorana Fermions”, Phys. Rev. Lett. 109, 156803 (2012).
2018-11-01
Засідання спецради -- Захист докторської дисертації Лашкін Володимир Михайлович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 1 листопада 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист докторської дисертації
  Лашкін Володимир Михайлович
  Стійкі нелінійні когерентні структури в диспергуючих середовищах

  Робота виконана у відділі теорії плазми Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України

  Офіційні опоненти:

  Іванов Борис Олексійович
  член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор
  Інститут магнетизму НАН України та МОН України
  завідувач лабораторії магнітних матеріалів

  Черемних Олег Костянтинович
  доктор фізико-математичних наук, професор
  Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України
  заступник директора з наукової роботи

  Золотарюк Ярослав Олександрович
  доктор фізико-математичних наук, старший дослідник
  Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
  провідний науковий співробітник лабораторії сильнокорельованих низьковимірних систем

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2018-11-06
Конкурс спільних українсько-ізраїльських науково-дослідних проектів на 2019-2020 роки
Конкурс спільних українсько-ізраїльських науково-дослідних проектів на 2019-2020 роки

 https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-prijom-zayavok-na-konkurs-spilnih-ukrayinsko-izrayilskih-naukovo-doslidnih-proektiv-na-2019-2020-roki

2018-11-08
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах -- С.П. Кручинін, С.П. Репецький
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 8 листопада 2018 р. о 1430 к. 322

С.П. Кручинін, С.П. Репецький (КНУ)

Вплив упорядкування домішок на енергетичний спектр та електричну провідність графена
2018-11-26
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах -- Ю.В. Пустовіт
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 26 листопада 2018 р. об 1100 к. 322

Ю.В. Пустовіт
Інститут металофізики ім. Курдюмова

Низькоенергетична електронна структура FeSe та її еволюція з температурою
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2018-11-29
Семінар з фізики високих енергій -- І.М. Каденко
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться 29 листопада 2018 р. о 1430 к. 221

І.М. Каденко
КДУ ім. Т.Г. Шевченко

Новий тип ядерних реакцій з утворенням зв’язаного динейтрона в вихідному каналі
2018-12-03
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок -- Roman Konoplya
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться 3 грудня 2018 р. о 1430 к. 221

Roman Konoplya
Silesian University in Opava, Czech Republic

Quasinormal modes and stability of black holes and wormholes in theories with higher-curvature corrections
We will review recent works on quasinormal modes and stability of various black holes and wormholes in theories with higher-curvature corrections. In particular, the stability and spectra of a) higher-dimensional black holes in the Einstein–Gauss–Bonnet / Einstein–Lovelock gravity, b) four-dimensional black holes in the Einstein–Weyl gravity, c) four-dimensional wormholes in the Einstein-dilaton–Gauss–Bonnet theory will be reviewed. We will discuss the eikonal instability appearing in some of these theories as well as the breakdown of the earlier claimed correspondence between quasinormal modes in the eikonal regime and the null geodesics.
2018-12-05
Оглядові лекції
Оглядові лекції
в рамках конференції молодих вчених "Проблеми теоретичної фізики"
відбудуться 5 грудня 2018 р. о 1500 к. 422
 1. RAUCH Helmut (Austria)
  Achievements of neutron quantum optics
   
 2. MANG Herbert (Austria)
  Pseudo-kinematic invariants - gems in Finite Element Structural Analysis

 

2018-12-06
Семінар з фізики високих енергій -- Д.М. Дойков

До 100-річчя НАНУ

Семінар з фізики високих енергій
відбудеться 6 грудня 2018 р. о 1430 к. 221

Д.М. Дойков
Кафедра математики, фізики та астрономії Одеського національного морського університету

Спектроскопія дифузних середовищ у γ – та оптичному діапазонах. Аспекти фізики високих енергій та космічних променів
2018-12-07
Оголошення: Відділення фізики і астрономії НАН України запрошує

Співробітникам академічних установ,
працівникам університетів
і всім бажаючим приєднатися

Шановні колеги, друзі!

Відділення фізики і астрономії НАН України запрошує Вас взяти участь у роботі Загальних зборів Відділення, присвячених 100-річчю заснування НАН України, які відбудуться 7 грудня (п’ятниця) 2018 року у Великому конференц-залі НАН України (Київ, вул. Володимирська, 55).
Початок о 9-й годині.

Порядок денний
7 грудня 2018 року

0900  Урочиста частина

0940  Академік-секретар ВФА НАН України академік НАН України В.М. Локтєв
        «Деякі маловідомі факти з історії створення і діяльності Національної академії наук України»

1015 - 1035  Перерва

1035  Перший віце-президент НАН України академік НАН України А.Г. Наумовець
        «НАН України: основні засади розвитку та державної підтримки»

1115  Академік НАН України Л.П. Яценко
        «Нобелівська премія з фізики 2018 року»

Довідки за телефонами:
239 65 65
239 65 74
234 06 51

2018-12-07
100-річчя Національної академії наук України

Працівникам і ветеранам
Інституту теоретичної фізики
ім. М.М. Боголюбова НАН України

Вельмишановні колеги, дорогі друзі !

Доля дарувала нам можливість жити і працювати в Національній академії наук України в ті дні, коли вона відзначає своє 100-річчя. І хто б там що не говорив, це ‒ подія історична. Академія витримала випробування часом. В її історії були і нелегкий період становлення, і репресії, і евакуація в роки Другої світової війни, і період бурхливого розвитку та формування її сучасної структури, і випробування викликами, які постали перед нашою державою після проголошення незалежності України.

Але попри всі випробовування Академія вистояла і продовжує залишатися головним осередком фундаментальної і прикладної науки в Україні. Впродовж 100 років існування Академії її науковці збагатили найрізноманітніші галузі науки досягненнями світового рівня. І ми не можемо не пишатися тим, що в доробку Академії є і помітний внесок нашого інституту. Досить згадати імена засновників інституту і наших вчителів академіків Миколи Боголюбова, Олександра Давидова, Остапа Парасюка, Олексія Ситенка, Петра Фоміна та багатьох інших наших старших колег, які своїми видатними науковими результатами творили сучасну фізичну науку в Україні. І славна історія нашої Академії і нашого інституту красномовно засвідчує, що фундаментальна наука в Україні є, була і буде.

Сердечно поздоровляю всіх працівників і ветеранів інституту зі 100-річчям Національної академії наук України. Бажаю добра і щастя, миру і злагоди та нових здобутків.

 

Завжди і щиро ваш
Анатолій Загородній

 

2018-12-20
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 20 грудня 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1.  Затвердження скорегованого тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2018 рік.
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи
  «Взаємодія та динаміка частинок скінченного розміру у слабкоіонізованій плазмі та колоїдних суспензіях»
  за договором з Державним фондом фундаментальних досліджень за Спільним конкурсом наукових проектів вищих навчальних закладів, наукових установ Національної академії наук та національних галузевих академій наук України (Ф-76).
  Науковий керівник теми академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор А.Г. Загородній.
  (доповідач: доктор фізико-математичних наук В.І. Засенко).
 3. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи
  «Вплив просторової неоднорідності та залежних від часу збурень на властивості надпровідних контактів»
  за договором з Державним фондом фундаментальних досліджень за Спільним конкурсом наукових проектів вищих навчальних закладів, наукових установ Національної академії наук та національних галузевих академій наук України (Ф-76).
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук Я.О. Золотарюк).
 4. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи
  «Моделювання конкурентного зв’язування молекул води і пероксиду водню з атомними групами ДНК»
  за Цільовою комплексною програмою наукових досліджень НАН України «Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань» на 2014–2018 рр.
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук С.Н. Волков).
 5. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи
  «Опис квантових газів із взаємодією та аспектів заплутаності на основі деформованих алгебр і кінетичних методів»
  за програмою Науково-дослідні роботи молодих учених НАН України 2017-2018 рр.
  (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук Ю.А. Міщенко).
 6. Затвердження звіту про виконання науково-технічної роботи
  «Розробка та впровадження сервісів підтримки Базового координаційного центру та Регіонального операційного центру в Інституті теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова НАН України (3 етап)»
  за Цільовою комплексною програмою наукових досліджень НАН України «Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань» на 2014–2018 рр.
  (доповідач: науковий керівник теми кандидат технічних наук С.Я. Свістунов).
 7. Затвердження звіту про виконання науково-технічної роботи
  «Розширення функціональних можливостей системи елекронної редакції Українського фізичного журналу»
  за Програмою інформатизації НАН України на 2015-2019 рр.
  (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук І.С. Ганджа).
 8. Висунення роботи
  «Термодинамічні властивості топологічних езоляторів»
  для участі у конкурсі спільних українсько-ізраїльських науково-дослідних проектів для реалізації у 2019-2020 роках, оголошений Міністерством освіти і науки України та Міністерством науки і технологій Держави Ізраїль.
  (доповідач: доктор фізико-математичних наук С.Г. Шарапов).
 9. Різне.

Вчений секретар

2018-12-26
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці -- Taras Skrypnyk
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 26 грудня 2018 р. о 1430 к. 322

Taras Skrypnyk
Universita degli Studi di Milano-Bicocca
Bogolyubov Institute for Theoretical Physics

Reduction in soliton hierarchies and special points of classical r-matrices
We propose the most general approach to construction of the U–V pairs of hierar¬chies of soliton equations in two dimensions based on the theory of classical non-skew-sym-metric r-matrices with spectral parameters and infinite-dimensional Lie algebras. We show that reduction in integrable hierarchies is connected with “special points” of classical r-matri¬ces in which they become singular or degenerated. We prove that “Mikhailov’s reduction” or reduction with the help of automorphism is a partial case of our construction.
2018-12-27
XXV ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
XXV ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
відбудуться 27 грудня 2018 р. к. 322

ПРОГРАМА

10.30    Відкриття

10.35   О.Я. Дзюблик
           Збудження ядерних екситонів у кристалах

11.05   О.О. Вахненко
           Ефект стьожкування гратки носія збуджень у напівдискретних інтегровних нелінійних системах

11.35   К.О. Бугаєв
           Концепція індукованого поверхневого натягу: нові результати та перспективи

12.05   Перерва на каву

12.30   Д.В. Анчишкін
           Фазовий перехід при скінченній температурі у системі бозонів

13.00   В.М. Єрмаков
           Вплив клітинної стінки на респіраторний механізм деструкції цианідів у бактеріях

13.30   С.Г. Шарапов
           Ентропія, нормована на одну частинку, як величина для детектування топологічних фазових переходів

2018-12-27
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 27 грудня 2018 р. о 1415 к. 322
Порядок денний:
 1. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи
  «Розробка детекторних систем для експериментів на прискорювачах та технологій для фізики прискорювачів»
  за програмно-цільовою та конкурсною тематикою НАН України Проекти Асоційованої віртуальної лабораторії 2015-2018 рр.
  (доповідач: науковий керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Г.М. Зінов’єв).
 2. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи
  «Теоретичні моделі взаємодії релятивістських протонів та ядер на прискорювачах SPS та LHC в ЦЕРНі»
  за договором № СС/1-2018 від 03.09.2018 Цільової програми наукових досліджень НАН України «Фундаментальні дослідження з фізики високих енергій та ядерної фізики (міжнародна співпраця)» на 2018–2020 рр.
  (доповідач: науковий керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Г.М. Зінов’єв).
 3. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи
  «Самоузгоджена гідродинаміка кварк-глюонних мішків та сигнали фазових перетворень в КХД матерії в зіткненнях важких іонів за високих енергій»
  за Цільовою програмою наукових досліджень НАН України «Фундаментальні дослідження з фізики високих енергій та ядерної фізики (міжнародна співпраця)» на 2018–2020 рр.
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук К.О. Бугаєв).
 4. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи EUREA: Європейська угода з ультрарелятивістських енергій. Етап 1.
  «Народження частинок в релятивістських зіткненнях ядер на Великому адронному колайдері в інтегрованій гідрокінетичній моделі»
  за Проектом Міжнародної дослідницької мережі (IRN) «EUREA: європейська угода з ультрарелятивістських енергій» на 2018-2020 рр.
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук, професор Ю.М. Синюков).
 5. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи
  «Просторово-часова динаміка і властивості надщільної матерії в релятивістських зіткненнях ядер, та іх прояви в поточних експериментах на LHC, RHIC, і запланованих FAIR, NICA»
  за Цільовою програмою наукових досліджень НАН України «Фундаментальні дослідження з фізики високих енергій та ядерної фізики (міжнародна співпраця)» на 2018–2020 рр.
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук, професор Ю.М. Синюков).
 6. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи
  «Кореляційний аналіз сильної взаємодії між баріонами у зіткненнях важких іонів»
  за програмою Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2018 рік
  (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук В.М. Шаповал).
 7. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи
  «Визначення властивостей темної матерії за допомогою астрофізичних та космологічних спостережень»
  за програмою Гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
  (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук Д.А. Якубовський).
 8. Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантам першого року навчання.
 9. Різне.

Вчений секретар