Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Рудаковський Антон Володимирович
голова Ради
Лабораторія астрофізики і космології
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
rudakovskyi@bitp.kiev.ua

Журавльов Юрій Сергійович
заступник голови Ради
Лабораторія теорії інтегровних систем
Посада: провідний інженер
аспірант
ujpake@gmail.com

Туник Сергій Миколайович
секретар Ради
Відділ Теорії квантових процесів у наносистемах
аспірант
Toonik@ukr.net

Бубон Тетяна Леонідівна
Лабораторія біофізики макромолекул
Посада: молодший науковий співробітник
tanya-bubon@ukr.net, tabubon@bitp.kiev.ua

Єременко Іван Сергійович
Відділ Синергетики
Посада: провідний інженер
аспірант
ivanyeremenkoqft@gmail.com

Журавель Денис Віталійович
Відділ Теорії ядра і квантової теорії поля
Посада: провідний інженер
доктор фiлософiї
lpbest@ukr.net

Ковтонюк Вадим Сергійович
Відділ Синергетики
аспірант
vadymkovtoniuk@gmail.com

Решотка Богдана
Відділ Теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Посада: провідний інженер

Хасай Олександр Валерійович
Відділ Астрофізики та елементарних частинок
аспірант
khasaisasha@gmail.com

Янчишен Олексій Володимирович
Лабораторія теорії інтегровних систем
аспірант
oleksij.yanchyshen@gmail.com

Положення про Раду молодих вчених Інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України
прийнято на загальних зборах молодих вчених інституту 14.04.2009 р.

ПОЛОЖЕННЯ про Раду молодих вчених
Інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова Національної академії наук України
I. Загальні положення
 1. Рада молодих вчених Інституту (далі Рада) – колегіальний орган, який утворений для сприяння професійному становленню починаючих науковців, набуттю ними досвіду, їх творчому зростанню, максимальному використанню наукового потенціалу молоді. Рада працює на громадських засадах та у своїй діяльності керується Статутом Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України (далі - Інститут).
 2. Рада молодих учених представляє інтереси молодих дослідників і фахівців (науковців, аспірантів, докторантів, інженерів, а також студентів ВУЗів, що працюють за сумісництвом в наукових підрозділах) Інституту у віці до 35 років.
 3. Положення про Раду та подальші зміни до нього приймаються на загальних зборах молодих вчених та затверджуються директором Інституту.
 4. Діяльність Ради може бути припинена лише за рішенням загальних зборів молодих вчених Інституту.
 5. Діяльністю Ради керує Голова Ради, який обирається з її членів.
II. Структура Ради молодих вчених
 1. Членами Ради можуть бути науковці, аспіранти, докторанти, інженери Інституту, а також студенти ВУЗів, що працюють за сумісництвом в наукових підрозділах Інституту.
 2. Рада молодих вчених складається з голови його заступника, секретаря та представників наукових напрямків, що існують в Інституті.
 3. Голова Ради, його заступник, секретар та представники наукових напрямків Ради обирається загальними зборами молодих вчених Інституту.
 4. До ради входять не менше 7 та не більше 12 членів.
 5. Загальні збори вважаються чинними, якщо присутні дві третини членів Ради.
 6. Рада обирається терміном на 1 рік. Після закінчення терміну усі члени Ради переобираються. Рада зберігає свої повноваження до першого засідання нового складу Ради.
 7. Рада може виключити зі свого складу окремих членів (при наявності згоди не менше двох третин від загального числа членів Ради), які пропустили більше ніж три засідання Ради поспіль, або не виконують зобов'язань, покладених на них Радою або Головою Ради.
 8. Член Ради молодих вчених Інституту може в будь-який момент припинити свою діяльність в Раді.
III. Напрямки діяльності Ради молодих вчених
 1. Сприяння розвитку наукового рівня молодих вчених і спеціалістів Інституту.
 2. Встановлення та розширення наукового співробітництва молодих вчених і спеціалістів Інституту з закордонними колегами та аналогічними радами молодих вчених і спеціалістів у науково-дослідних інститутах, а також студентськими та науковими організаціями у вищих учбових закладах.
 3. Організація та участь у конференціях молодих науковців. Організація лекцій провідних вчених та навчальних курсів.
 4. Захист соціально-економічних прав та допомога у розв'язанні соціально-побутових проблем молодих вчених Інституту.
 5. Сприяння фізичному та духовному розвитку молодих вчених Інституту.
IV. Права Ради молодих вчених
 1. Вносити до розгляду дирекції Інституту та президії НАН України свої рекомендації і пропозиції з будь-яких питань, що стосуються молодих науковців Інституту наукової діяльності Інституту.
 2. Вносити пропозиції дирекції Інституту щодо відрядження молодих науковців у вітчизняні та закордонні наукові установи, на наукові симпозіуми і конференції різних рівнів.
 3. Вносити до плану роботи Вченої ради Інституту пропозиції щодо виступів молодих науковців Інституту та інших установ з науковими доповідями.
 4. Організовувати і проводити конференції та школи молодих вчених, їхні творчі звіти, огляди, конкурси, тощо.
 5. Висувати на розгляд Вченої ради Інституту претендентів на здобуття національних і міжнародних молодіжних премій, стипендій та грантів.