Архів

Найважливіші наукові результати

Буклет
Відділ астрофізики та елементарних частинок
 • Розглянуто моношаровий графен з рівномірною деформацією ґратки, яка в низькоенергетичній ефективній моделі описується постійним псевдомагнітним полем. Отримано розв'язки рівняння для щілини квазічастинок в присутності локальних взаємодій між квазічастинками і зовнішнього магнітного поля. Встановлено фазову діаграму системи (в площині псевдомагнітне поле – паралельне зовнішнє магнітне поле), де три квантовані холівські стани (феромагнітний, антиферомагнітний, скошений антиферомагнітний) реалізуються в різних областях діаграми. Показано, що структура фазової діаграми чутлива до знаку і величини певних локальних взаємодій, які порушують наближену SU(4) симетрію моделі.
  Е.В. Горбар, В.П. Гусинін
 • Минулого року в спектрі галактики Андромеди, спектрах близьких скупчень галактик ми зареєстрували рентгенівську лінію випромінювання на енергії до 3.5 кеВ. Інтерпретація цієї лінії, як сигналу від розпаду темної матерії, визначає верхні, нижні обмеження на її можливу інтенсивність від області Галактичного центру. У цьому році ми зареєстрували таку лінію випромінювання на енергії 3.539±0.011 кеВ в тривалому спостереженні області Галактичного центру космічною рентгенівською обсерваторією XMM-Newton. Отриманий результат узгоджується із вказаними обмеженнями для цілого класу розподілів темної матерії в нашій Галактиці і відповідає радіаційному розпаду темної матерії з часом життя (6–8)×1027 сек. Хоча наразі складно виключити астрофізичне походження цієї лінії, базуючись виключно на спостереженнях Галактичного центру, отриманий результат є важливим тестом гіпотези розпаду темної матерії і надалі стимулює перевірку цієї гіпотези за майбутніми даними спостережень.
  Д.А. Якубовський
Відділ фізики високих густин енергії
 • Розвинуто опис квантової рідини в моделі кваркового ансамблю з чотириферміонною взаємодією, використовуючи наближення середнього поля, перетворення Боголюбова. Продемонстровано, що середня енергія такого ансамблю відіграє роль функціоналу енергії в теорії Ландау. Показано, що для різноманітних потенціалів, корисних для застосування, можна очікувати, що квантові рідини мають істотно однакову поведінку. Були одержані оцінки для деяких властивостей таких рідин. Порівняння моделей Намбу-Іона-Лазініо, Келдиша, які істотно відрізняються в багатьох аспектах, демонструє, що властивості відповідних квантових рідин дійсно не залежать від поведінки формфакторів (природної довжини взаємодії), а скоріше за все вони визначаються константою взаємодії. Показано, що загальною рисою ансамблів є присутність виродженості їхніх станів за тиском, хімічним потенціалом порівняно з вакуумом
  Г.М. Зінов'єв
 • Рівняння стану Ван дер Ваальса передбачає існування фазового переходу першого роду рідина-газ, наявність критичної точки. Це рівняння разом з фермівською статистикою застосовується для опису ядерної матерії. Досліджено флуктуації числа нуклонів в околі критичної точки. Нормована варіація, коефіцієнт асиметрії, коефіцієнт ексцесу розбігаються в критичній точці. Знайдено, що область кросовера фазової діаграми характеризується великими значеннями нормованої варіації, практично нульовими значеннями коефіцієнта асиметрії, значними негативними коефіцієнтами ексцесу. Складні структури коефіцієнта асиметрії, коефіцієнта ексцесу спостерігаються на фазовій діаграмі в широкій області навколо критичної точки, тобто, вони можуть розвивати великі позитивні, негативні значення
  Д.В. Анчишкін, М.І. Горенштейн
 • З аналізу великого числа найновітніших експериментальних даних про множинності адронів знайдено два піки у безрозмірній мірі взаємодії на хiмiчному фрiзауті за енергiй зiткнення ядер в системі центру мас 4,9 ГеВ/нукл, 9,2 ГеВ/нукл. Наведено феноменологічні вагомі арґументи, що ці два піки свідчать про існування двох фазових перетворень за цих енергій зіткнення. При цьому, вищий пік за умови енергiй зiткнення 4,9 ГеВ/нукл свідчить про фазовий перехід першого роду, в той час як менший пік за вищих енергiй зіткнення пов'язують із фазовим переходом другого роду або із слабким кросовером
  К.О. Бугаєв, О.І. Іваницький, В.В. Сагун, Г.М. Зiнов'єв
 • Побудовано і успішно застосовано для опису, передбачень експериментальних даних інтеґровну гідрокінетичну модель ядро-ядерних зіткнень, що включає генерацію початкового стану матерії в цих зіткненнях, її термалізацію і в'язку гідродинамічну еволюцію, неперервний розпад на окремі адрони, останню стадію – еволюцію нерівноважного газу взаємодійних адронів і резонансів
  В.Ю. Набока, Ю.М. Синюков
Відділ квантової теорії молекул та кристалів
 • Запропоновано мікроскопічну модель квантових переходів в узагальненій системі багатьох енергетичних рівнів. На прикладі спрощеного опису кінетики станів гнучких макромолекулярних структур з ієрархією характерних часів враховано декілька механізмів варіації положень рівнів енергії системи. Зокрема, визначено внески від процесів початкової хаотизації положень рівнів, їхньої адіабатичної стохастизації, а також неадіабатичної релаксації. У загальному випадку хаотично розподілених флуктуаційних енергетичних рівнів, що слабко взаємодіють із зовнішнім середовищем, знайдено вираз для ймовірностей переходів між рівнями в аналітичному вигляді. Цей вираз містить явну залежність від розмірності рівнів, їхнього стохастичного розширення, кінетичних параметрів релаксаційного зв'язку для індукованих середовищем переходів, що призводить до формування фізичних умов для ефективного функціонування біомакромолекул.
  Е.Г. Петров, В.І. Тесленко, О.Л. Капітанчук, В.О. Леонов
 • В рамках кінетичної теорії електронного транспорту в низьковимірних молекулярних системах досліджено механізм формування стаціонарних струмів, електролюмінесценції в молекулярному діоді з асиметричним зв'язком молекули з прилеглими електродами. Знайдено умови, за яких як фотострум, так і електролюмінесценція досягають своїх максимальних значень. Ці умови реалізуються тоді, коли під дією прикладеної до електродів різниці електричних потенціалів, а також електричного поля затвора, стани молекулярного діода з фотозбудженою молекулою стають нижчими за енергією, ніж стани із зарядженою молекулою. Виявлено, що у збудження молекули при резонансному режимі дають внесок як стрибковий механізм трансмісії електронів, так і непружне тунелювання електронів.
  Е.Г. Петров, Є.В. Шевченко, В.О. Леонов
 • Розвинуто кінетичну модель функціонування кількафазової ліганд-рецепторної структури в конденсованому середовищі. Знайдено константу швидкості переходів між енергетичними рівнями системи при врахуванні її динамічних, флуктуаційних, ентропійних параметрів, а також концентрації ліганду, температури середовища. Встановлено, що для необоротної динаміки заселеностей рівнів концентраційні залежності їхніх пікових магнітуд стають аномальними. Зокрема, коефіцієнт переваг вихідного стану по відношенню до кооперативності перехідного процесу є дробовим, обмежуючись знизу величиною 2/е. Зроблено висновок, що наближення коефіцієнта переваг до граничного значення є критичним і веде до розпаду стабільності необоротної системи. При низьких температурах таке виникає у досить вузькому діапазоні швидкостей кінетичних стадій. Збільшення температури загашує ефект, що у свою чергу підвищує ступінь керованості перехідним процесом.
  В.І. Тесленко, О.Л. Капітанчук
 • Індуковані поодиноким чи послідовністю коротких лазерних імпульсів перехідні струми через окрему молекулу, розміщену між двома сферичними металевими електродами, розраховано в рамках теорії матриць густини. Показано, що збудження поверхневих плазмонів у металевих електродах приводить до значного підсилення струму. Виявлено важливу роль релаксаційних процесів у молекулярній системі при формуванні не лише перехідних, а й усереднених за часом струмів через окрему молекулу. При аналізові поведінки усередненого за часом струму від різниці прикладених до електродів потенціалів виявлено прогресію електрон-коливальних сателітів молекули. Така прогресія може розглядатися як вид динамічно встановленої вольт-амперної характеристики молекули
  Я.Р. Зелінський
 • Досліджено впорядкованість класичних одновимірних структур зарядів у рівноважних станах кулонівських кластерів з утримувальним потенціалом, що породжується однорідним циліндричним фоном. Встановлено області параметрів, за яких структури постають ідеальними або наближаються до таких на скінченній довжині. Обговорюється специфіка фізичного механізму, відповідального за високу впорядкованість структур. Визначено характеристики ідеальних структур, наведено алгоритм для оцінок упорядкованості одновимірних структур у загальному випадку.
  С.Я. Горощенко
 • Розвинуто теорію переносу триплетного збудження в донор-кисень-акцепторній системі. Показано, що молекула кисню може бути залучена в транспорт у якості містка, в якому її двічі вироджений збуджений стан бере участь у транспортному процесі як віртуальним, так і реальним чином. У першому випадку молекула кисню забезпечує когерентний перенос триплетного збудження від донора до акцептора, а в другому випадку забезпечує стрибковий механізм переносу того самого збудження. В якості додатка до теорії запропоновано механізм дистанційного когерентного, стрибкового переносу триплетного збудження від молекули хлорофілу до молекули каротиноїду.
  Е.Г. Петров
Відділ квантової електроніки
 • Знайдено Гамільтонівську, Пуасонівську структури інтеґровної Шрьодінґерівської нелінійної системи на трикутній драбинчастій ґратці у випадку притягувальної нелінійності.
  О.О. Вахненко
 • Виявлено зв'язок хіральностей у спіновому, фізичному просторах. Механізм цього зв'язку продемонстровано на прикладі феромагнітної стрічки Мобіуса, топологія якої зумовлює вихоровий характер основного магнітного стану стрічки.
  В.П. Кравчук, Ю.Б. Гайдідей
 • Знайдено електронний спектр, власні стани, функції Гріна обмеженого листа графену і зигзагоподібних нанострічок графену. Одержані результати використані для визначення транспортних характеристик вуглецевих наноструктур. Одержано аналітичні вирази для коефіцієнтів проходження.
  Л.І. Малишева
 • Запропоновано механізм деактивації макромолекул ДНК під час опромінення біологічних організмів пучками високоенергетичних іонів. Механізм полягає в утворенні стабільних комплексів молекулярних продуктів радіолізу води (молекул пероксиду водня) з активними центрами впізнавання подвійної спіралі ДНК (групи РО4). Розрахунки енергії зв'язку молекул пероксиду, фосфатної групи ДНК, протиіонів розчину показали, що молекула пероксиду водню може зв'язуватися з фосфатною групою ДНК не гірше за молекулу води і, як наслідок, блокувати генетичну активність ДНК.
  Д.В. П'ятницький, О.О. Здоревський, С.М. Перепелиця, С.Н. Волков
 • The method of stabilization of the fluctuations of an optical free-space channel by means of beam expansion was proposed and experimentally studied. It was shown that if the fluctuations in the channel are concerned with the atmospheric effects which result in the beam wandering around the aperture, then the beam expansion allows one to stabilize the transmittance fluctuations at the same time reducing the mean transmittance. The realization of quantum communication through a stabilized channel was modelled theoretically and it was shown that for the given channel and other parameters there exists an optimal regime of fluctuation stabilization which enables the maximally effective communication.
  В.К. Усенко
Відділ математичних методів в теоретичній фізиці
 • Недавно було показано, що введені нами дво- і трипараметричнo деформовані аналоги алгебри Гайзенберга операторів положення і імпульсу можуть бути відображені на відповідні алгебри нестандартних деформованих квантових осциляторів. Ми встановили, що такий зв'язок диктує для операторів народження і знищення a+, a- незвичайне правило взаємного спряження (замість ермітового), так зване η(N)-псевдоермітове спряження, де η(N) – функція оператора числа збуджень N. Відповідно, це приводить до η(N)-псевдо-ермітовості оператора положення чи оператора імпульсу, в той час як гамільтоніан є ермітовим. Описано різні можливі випадки, а також виявлено специфічні властивості, пов'язані із η(N)-псевдоермітовим спряженням.
  О.М. Гаврилик
 • Побудовано інтеґровні узагальнення моделей Джейнса-Каммінгса-Діке, димерів Бозе-Хабарда, асоційованих із загальними некососиметричними r-матрицями, алебрами Лі вищих рангів. Знайдено спектр гамільтоніанів інтеґровних узагальнень моделей Джейнса-Каммінгса, Діке, димерів Бозе-Хабарда, асоційованих із "скрученими"' раціональними r-матрицями, алебрами Лі gl(n)
  Т.В. Скрипник
 • В задачі про реалізацію складених (квази-)ферміонів, утворених із ферміона і деформованого бозона, в термінах деформованих фермі-осциляторів проведено аналіз щодо фізичної інтерпретації розв'язків, задіяних параметрів. У випадку 2-х мод складених ферміонів, 2-х чи 3-х мод їхніх складових – звичайних бозона і ферміона – розв'язки представлено у вигляді, симетричному до взаємозаміни мод складеного ферміона. Отримано загальний розв'язок у випадку недеформованого складового бозона, довільної кількості мод як складених ферміонів, так і їхніх складових. Наведено деякі часткові розв'язки, в т. ч. для максимально заплутаних станів складених ферміонів. Знайдено ентропію міжкомпонентної заплутаності складених квазиферміонів, що допускають таку реалізацію.
  О.М. Гаврилик, Ю.А. Міщенко
Відділ математичного моделювання
 • В моделі обміну знайдено необхідні, достатні умови очищення ринків за заданої структури власності, структури попиту споживачів. Доведено теорему, в якій описано структуру векторів власності, за якої за заданої структури попиту відбувається повне очищення ринків. Вказано рівноважний ціновий вектор, який забезпечує таке очищення. Доведено теорему, у якій знайдено умови кратності виродження рівноважного цінового вектора. Введено поняття еквівалентного розподілу власності, знайдено необхідні, достатні умови існування рівноважного цінового вектора, описано структуру сукупної пропозиції. Доведено ряд теорем, які дають можливість визначити сукупний вектор ступенів задоволення потреб споживачів. Запропоновано адаптований до отриманих результатів агрегований опис економічної системи на підставі даних міжгалузевого балансу, застосовано цей опис до аналізу економік Великої Британії, Німеччини, Росії, Греції.
  М.С. Гончар, В.Г. Козирський, А.С. Жохін
Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
 • На основі розв'язків рівняння Дірака показано, що система квазідвовимірних електронів, захоплених потенціальним шаром (що має місце в шаруватих напівпровідникових гетероструктурах), може перебувати в трьох різних спінових станах, які відрізняються як спіновою полярізацією електронів, так і спектром двовимірних енергетичних зон. Одним з цих станів є добре відомий стан Рашби з ізотропним в просторі двовимірних хвильових векторів спіновим розщепленням енергетичних зон. В другому стані, на відміну від рашбівського, спінове розщеплення зон має анізотропний характер, а в третьому спіновому стані енергетичні зони залишаються виродженими по спіну. Вказаним спіновим станам відповідають три системи власних функцій рівняння Дірака. Функції кожної з цих систем є також власними функціями трьох різних спінових операторів, які не комутують один з одним, але комутують з гамільтоніаном Дірака, і які визначають спінову поляризацію електронів.
  О.О. Єремко, Л.С. Брижик, В.М. Локтєв
 • Досліджено термодинамічні властивості двокомпонентних 2+1-вимірних масивних діраківських ферміонів в зовнішньому магнітному полі. Показано, що порушення симетрії відносно обернення часу призводить до появи лінійного по магнітному полю члена в термодинамічному потенціалі, тоді як в знаменитій проблемі діамагнетизму Ландау головний, залежний від поля член є квадратичним по полю. Відповідно, головний член явно розрахованої намагніченості є аномальним, тобто не залежить від величини магнітного поля.
  С.Г. Шарапов
 • Розвинуто теорію звукових коливань, що випромінюються наночастинками Au, Ag і Cu, розташованими в довільній діелектрич-ній матриці, під впливом випромінювання ультракоротких лазерних імпульсів. Отримано аналітичні вирази для амплітуди і потужності поздовжніх сферичних акустичних коливань залежно від густини і пружних властивостей середовища, в якому вони поширюються, тривалості лазерного імпульсу, розміру наночастинки, від сталої зв'язку електронів з фононами. Знайдено відсоток спадної енергії, залежний від температури електронного газу, який іде на генерацію звукових коливань. Вивчено інші фактори, які впливають на динаміку й згасання потужності таких коливань.
  М.І. Григорчук
Відділ обчислювальних методів теоретичної фізики
 • Запропоновано модель міграційних процесів у кристалічній матриці йодиду кадмію з ізоморфними нановключеннями йодиду свинцю. Проаналізовано вплив стехіометрії на процеси захоплення носіїв заряду. З'ясовано, що один з можливих механізмів утворення фотоелектретного стану цієї системи пов'язаний з орієнтаційною поляризацією нелінійної молекули йодиду свинцю.
  Н.В. Глосковська
 • Подано ґрунтовне обговорення концепцій молекули, хімічного зв'язку, які завжди лежать в основі усіх числових моделювань у квантової хімії, зокрема ендоедрального фулерену He260. З цією метою запропоновано визначення квантової хімії за трьома компонентами. Кожен з них ілюструється його особливими концепціями, чи молекули, чи зв'язку. Третя, обчислювальна компонента вирішує різновид зв'язку у He260
  Є.С. Крячко
 • Досліджено термоелектричні властивості молекулярних наноструктур. Пояснено механізм транспорту в цих структурах, пов'язаний з тунелюванням електронів. Знайдено коефіцієнт Зеєбека для таких структур і отримано добре узгодження з експериментом. Показано, що термоелектричні ефекти в цих наноструктурах можуть підсилюватися при зміні деяких параметрів.
  В.М. Єрмаков, С.П. Кручинін
 • Запропоновано альтернативний до алостеричного механізм регуляції активності ферментів, який не потребує взаємодії просторово розділених місць зв'язування і має повністю кінетичну природу. Показано, що на відміну від класичних схем алостерії, в яких амплітуда регуляції обмежена ступенем олігомерії ферменту, в кінетичному механізмі нею можна значно ефективніше керувати, змінюючи співвідношення часів оборотного циклу ферменту, його структурної релаксації. Реальність такої уявної "алостерії", її фізіологічне значення були щойно доведені експериментально.
  Л.М. Христофоров
Відділ прикладних проблем теоретичної фізики
 • В рамках п'ятичастинкової моделі (три альфа-частинки плюс два додаткові нуклони) досліджено структуру дзеркальних ядер 14С і 14O. Запропоновано потенціали взаємодії, які дають змогу узгодити з експериментом енергію, розміри ядра 14С, а також енергію ядра 14O. На основі варіаційного підходу з використанням гаусоїдних базисів розраховано хвильові функції основного стану досліджуваних п'ятичастинкових систем. Передбачено зарядовий радіус ядра 14O. Встановлено розподіли густини і пружні формфактори обох ядер.
  Б.Є. Гринюк, Д.В. П'ятницький
 • Виявлено групу квазирелятивістичних рівнянь, розклади яких відносно 1/с збігаються між собою до четвертого порядку включно з точністю до членів, що їх можна усунути додатковими унітарними перетвореннями. Розклади таких рівнянь містять виключно е2 члени, тоді як розклади рівнянь Брейта, Солпітера містять е4 члени.
  О.І. Туровський
Відділ синергетики
 • Запропоновано модель надпровідності, де енергетична щілина асимптотично прямує до нуля при збільшенні температури або магнітного поля. Формально критична температура, друге критичне магнітне поле для такого надпровідника є нескінченними. Отримано функціонал вільної енергії, побудовано теорію Гінзбурга-Ландау для такого надпровідника. Запропоновано також просту квазікласичну модель для опису електронів на поверхні рідинного гелію.
  А.Г. Загородній, Б.І. Лев, К.В. Григоришин, В.Б. Тимчишин
 • З метою опису фазових переходів, що супроводжуються формуванням просторово неоднорідних структур запропоновано модель скалярного поля, що включає зв'язок поля з його градієнтом. Показано, що запропонована модель забезпечує формування неоднорідного розподілу в основному стані системи. Отримано окремі розв'язки для такої моделі, які можуть бути використані для опису космологічного сценарію або розпаду спінодалей. Механічною аналогією моделі є нелінійний осцилятор, маса якого залежить від координати або для якого пружний коефіцієнт залежить від швидкості. Ця аналогія дає можливість показати існування граничних циклів, розпад нових фазових неоднорідностей.
  А.Г. Загородній, Б.І. Лев
 • Отримано загальний вираз для енергії взаємодії між колоїдними частинками довільної форми, розміру в гомеотропній нематичній комірці з різними пружними константами Франка. Показано, що різниця пружних констант може приводити як до кількісних, так і до якісних змін міжчастинкового потенціалу. Теоретично передбачено можливість утворення колоїдними частинками лінійних ланцюжків в нематиках з малою константою повздовжнього згину.
  Б.І. Лев, О.М. Товкач
 • За допомогою математичної моделі досліджено метаболічний процес гліколізу, що виник як продукт біохімічної еволюції в протобіонтах. Застосовуючи теорію дисипативних структур проведено пошук умов самоорганізації даного процесу. Отримано фазопараметричні діаграми каскаду біфуркацій, що показують перехід до хаотичних режимів відповідно до сценарію Фейгенбаума, переривчастості. Знайдено дивні атрактори, що виникають внаслідок ефекту лійки. Розраховано повні спектри показників Ляпунова і дивергенцій для знайдених режимів. Розраховано КС-ентропії, горизонти передбачуваності, ляпуновські розмірності дивних атракторів.
  В.Й. Грицай
 • Для широкого класу нейронних моделей строго доведено, що активність збуджувального нейрона із затриманим зворотнім зв'язком є немарковською.
  О.К. Відибіда
 • Запропоновано, експериментально досліджено метод стабілізації флуктуацій оптичного каналу у відкритому просторі шляхом розширення променя. Показано, якщо флуктуації в каналі пов'язані з атмосферними ефектами, які проявляються в блуканні променя навколо апертури, то розширення променя дає можливість стабілізувати флуктуації пропускання, водночас зменшуючи середнє пропускання. Теоретично змодельовано реалізацію квантової комунікації через стабілізований канал і показано, що для даного каналу, інших параметрів існує оптимальний режим стабілізації флуктуацій, який забезпечує найбільш ефективну комунікацію.
  В.К. Усенко
Відділ структури атомних ядер
 • Запропоновано фазове представлення векторів квантових станів двокластерних систем. Побудовано густини розподілу в просторі Фока-Баргмана для зв'язаних, резонансних станів 6,7Li і 7,8Be в рамках мікроскопічної двокластерної моделі. Вхідні параметри моделі і нуклон-нуклонного потенціалу вибрані так, щоб оптимально передати внутрішню структуру кластерів і відтворити положення основного стану по відношенню до двокластерного порогу. Для кожного з досліджених ядер враховано домінівну кластерну конфігурацію. Густина розподілу у фазовому просторі порівнюється з густиною розподілу в координатному, імпульсному представленнях. Зв'язані стани, як і вузькі резонанси, реалізують себе в компактній області у фазовому просторі. Встановлено кількісні межі цієї області у фазовому просторі для досліджених ядер. Показано, що квантові траєкторії наближаються до свого класичного ліміту із збільшенням енергії.
  Ю.А. Лашко, Г.Ф. Філіппов, В.С. Василевський
 • Для дослідження загальних властивостей резонансних станів легких атомних ядер, які розпадаються на три частинки (кластери) і які не розпадаються на дві частинки, сформульовано модель, що використовує базис гіперсферичних функцій для впровадження реалізації коректних граничних умов. Встановлено, що збільшення зв'язку між каналами призводить до зменшення енергії резонансного стану. При певних значеннях константи, відповідальної за зв'язок каналів, резонансні стани перетворюються на зв'язані стани. Показано, що вузькі резонансні стані можуть існувати як при слабкому зв'язку каналів, так і при сильній взаємодії каналів. При збільшенні числа відкритих каналів, як правило, зменшується енергія, ширина резонансних станів. Встановлено, що існує велика ймовірність появи надвузьких резонансних станів в системі з великою кількістю відкритих каналів. Встановлено також, що резонансні стани формуються, розпадаються лише в обмежене число каналів трикластерного континууму. Одержані результати узгоджуються із загальними властивостями трикластерних систем.
  В.С. Василевський
Відділ теорії та моделювання плазмових процесів
 • З метою опису фазових переходів, що супроводжуються формуванням просторово неоднорідних структур запропоновано модель скалярного поля, що включає зв'язок поля з його градієнтом. Показано, що запропонована модель забезпечує формування неоднорідного розподілу в основному стані системи. Отримано окремі розв'язки для такої моделі, які можуть бути використані для опису космологічного сценарію або розпаду спінодалей. Механічною аналогією моделі є нелінійний осцилятор, маса якого залежить від координати або для якого пружний коефіцієнт залежить від швидкості. Ця аналогія дає можливість показати існування граничних циклів, розпад нових фазових неоднорідностей.
  А.Г. Загородній, Б.І. Лев
 • Запропоновано модель надпровідності, де енергетична щілина асимптотично прямує до нуля при збільшенні температури або магнітного поля. Формально критична температура, друге критичне магнітне поле для такого надпровідника є нескінченними. Отримано функціонал вільної енергії, побудовано теорію Гінзбурга-Ландау для такого надпровідника. Запропоновано також просту квазікласичну модель для опису електронів на поверхні рідинного гелію.
  А.Г. Загородній, Б.І. Лев, К.В. Григоришин, В.Б. Тимчишин
 • З використанням вдосконаленої рідинної моделі метод відновних збурень застосовано до опису електростатичних мод за наявності градієнтів іонної температури. Показано, що рідинні резонанси відіграють основну роль при збудженні зональних течій. Цей механізм, як нещодавно було показано, приводить до нелінійного зсуву межі генерації таких течій і покращеного режиму утримання плазми. Важливим при цьому виявилось урахування нелінійної динаміки температури, яка впливає на тензор в'язких напруг і діамагнітні конвективні потоки. Цей ефект є найголовнішим при описові режиму покращеного утримання плазми, формування транспортних бар'єрів.
  А.Г. Загородній
 • Розглянуто дифузію замагнічених частинок у випадковому електростатичному полі. За допомогою числових методів проаналізовано ефективність концепції підансамблів частинок в сталих полях. Розраховано статистичні характеристики підгруп частинок, що рухаються по різних еквіпотенціальних поверхнях для точнішого опису дифузійного процесу.
  В.І. Засенко, О.М. Черняк
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
 • Досліджено вплив зовнішнього магнітного поля, граничних умов на вакуум квантованого поля зарядженої масивної спінорної матерії в обмеженому просторі. Виявлено, що сила Казиміра за наявності достатньо великого магнітного поля, перпендикулярного до двох паралельних пластин, не залежить від граничної умови на пластинах і від відстані між пластинами.
  Ю.О. Ситенко
 • Виведено нові аналітичні вирази для p-, d- і f-хвильових парціальних двочастинкових кулонівських матриць переходу при енергії основного зв'язаного стану комплексу. Одержані результати використано для вивчення властивостей малочастинкових атомних і ядерних систем.
  В.Ф. Харченко
 • На основі рекомендованих на даний момент низькоенергетичних параметрів протон-протонної взаємодії отримано значення зарядової піон-нуклонної константи зв'язку, яке повністю узгоджується з експериментальним значенням, знайденим Упсальською групою нейтронних досліджень.
  В.О. Бабенко, М.М. Петров
Відділ комп’ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-технічної інформації
 • На базі обчислювального кластеру Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова побудовано хмарну інфраструктуру високої надійності з використанням програмної системи OpenStack. Хмарна інфраструктура ІТФ є першим українським хмарним ресурсом, який інтеґровано в європейську хмарну інфраструктуру проекту EGI Federal Cloud. Виконано інтеграцію хмарної інфраструктури ІТФ в хмарну інфраструктуру ЦЕРН з оброблення даних експерименту ALICE.
  С.Я. Свістунов
 • Використовані високоточні чисельні розрахунки , щоб підкреслити тонкі, але важливі відмінності механічної стабільністі кристалічних твердих тіл в порівнянні з аморфними тілами. Підкреслено різницю між значеннями деформації, при якій модуль зсуву зникає і значенням деформації, при якій виникає пластична нестабільність.
  В.В. Дайлідоніс