Наукова бібліотека

Надходження книг

Листопад - Грудень
ФІЗИКА
1.Академик НАН Украины Виктор Григорьевич Барьяхтар : жизнь в науке. – К. : Наукова думка, 2010. – 328 с.
2.Белоус А.Г. Высокодобротные сверхвысокочастотные диэлектрики. – К. : Наукова думка, 2016. – 219 с.
3.Боровик О.О. Автоіонізація атомів лужних металів. – К. : Наукова думка, 2016. – 211 с.
4.Вахненко В.О., Вахненко О.О. Хвильова динаміка структурованих середовищ. - К. : Наукова думка, 2016. – 227 с.
5.Загородній А.Г., Момот А.І. Вступ до кінетичної теорії плазми. - К. : Наукова думка, 2015. – 448 с.
6.Теорія поля. Розв'язання задач : навч. посібник. – К. : НАУ, 2014. – 140 с.
7.Щерба А.А., Резинкин О.Л., Резинкина М.М. Электрофизические процессы в диэлектрических и магнитных середах. - К. : Наукова думка, 2016. – 192 с.
РІЗНЕ
8.Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України : історія та сьогодення. – Київ – Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2008. – 216 с.
9.Курок О.І. Йосип Шкловський : життя космічного масштабу. – Суми : Мрія, 2016. – 76 с.
10.Назарчук З.Т. Метод акустичної емісії в діагностуванні корпусів реакторів атомних електростанцій. – К. : Наукова думка, 2016. – 307 с.
11.Антон Григорович Наумовець. – К. : Академперіодика, 2016. – 159 с.
12.Фундаментальные проблемы создания новых веществ и материалов химического производства. – К. : Академперіодика, 2016. – 312 с.
КНИГИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
13.Multi-photon microscopy and optical recording. – Kyiv : Akademperiodyka, 2016. – 156 р.
14.Nesterenko B.B. Formal means of the simulation of parallel processes and systems. – Kyiv : Akademperiodyka, 2016. – 194 р.
15.Methods of Non-Euclidean Geometry in Physics and Mathematics : Proceedings of the IX International Conference Bolyai - Gauss - Lobachevsky (BGL-9) (Minsk, 27-30 October 2015) : V Congress of Physicists of Belarus. – Minsk : Institute of Physics (Belarus), ITP (Ukraine), 2016. – 454 р.
16.Quarks'2014 : Proceedings of the 18-th International seminar (Suzdal, Russia, June 2-8, 2014). – Moscow : INR, 2015. – 474 р.
17.Shenderovsky V. May the Light of Science Never Die. – Kyiv : Akademperiodyka, 2016. – 388 р.
МОВОЗНАВСТВО
18.Словник української мови : у двадцяти томах. – К. : Наукова думка. Т.2,3,4,5,6.
Серпень - Жовтень
МАТЕМАТИКА
1.Картан Э. Избранные труды / пер. с фр. – М.: МЦНМО, 1998. – 392 с.
2.Кассел К., Россо М., Тураев В. Квантовые группы и инварианты узлов / пер. с англ. – М.: Ин-т компьютерных исслед., 2002. – 140 с.
3.Мива Т., Джимбо М., Датэ Э. Солитоны : дифференциальные уравнени, симметрии и бесконечномерные алгебры / пер. с англ. – М.: МЦНМО, 2005. – 112 с.
4.Рейман А.Г., Семенов-Тян-Шанский М.А. Интегрируемые системы. Теоретико-групповой поход. – Москва-Ижевск: Ин-т компьютерных исслед., 2003 – 352 с.
ФІЗИКА
5.Арнольд В.И., Авец А. Эргодические проблемы классической механики / пер. с англ. и фр. – Ижевск: Ижевская респ. типография, 1999. – 284 с.
6.Джексон Дж. Классическая электродинамика : пер. с англ. – М. : Мир, 1965. – 703 с.
7.Джимбо М., Мива Т. Алгебраический анализ точно решаемых решеточных моделей : [курс лекций] : пер. с англ. – Ижевск. : Изд. дом "Удмуртский ун-т", 2000. – 180 с.
8.Єжов С.М. та ін. Класична механіка : підручник / С.М. Єжов, М.В. Макарець, О.В. Романенко. – К.: ВПЦ "Київський ун-т", 2008. – 480 с.
9.Ранюк Ю. Лабораторія №1. Ядерна фізика в Україні. - 2-ге вид., випр. й доп.. – [Харків] : АКТА, [2006]. – 580 с.
10.Фрадков А.Л., Якубовский О.А.(ред.) Управление молекулярными и квантовыми системами : сб. ст. : пер. с англ. – Москва-Ижевск: Ин-т компьютерных исслед., 2003. – 407 с.
11.Цмоць В. Молекулярна фізика : навч. посібник. – Дрогобич : Коло, 2005. – 360 с.
12.Якоби К. Лекции по динамике : пер. с нем. – Л.- М. : ОНТИ, 1936. – 271 с.
КНИГИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
13.Inui T., Tanabe Y., Onodera Y. Group Theory and Its Applications in Physics. - Second, Corrected Printing. – Berlin, Springer, 1996. – 416 р.
14.Kleinian functions, hyperelliptic Jacobians and applications / Buchstaber V.M., Enolskii V.Z., Leykin D.V. ; Integrable Systems with Pairwise Interactions and Functional Equations / Braden H.W., Buchstaber V.M. //Reviews in Mathematics and Mathematical Physics. - V.10. - P.2. – Amsterdam : НАР, 1997. – 166 р.
Червень - Липень
МАТЕМАТИКА
1.Аминов Ю.А. Геометрия подмногообразий. – К.: Наукова думка, 2002.
2.Клейн Ф. Элементарная математика с точки зрения высшей. – М.: Наука, 1987.
ФІЗИКА
3.Бережной Ю.А. Лекції з квантової механіки. - К.: Майстер-клас, 2008.
4.Дімаров О.В., Калита В.М., Локтєв В.М. Загальна фізика. Механіка : модульне навчання. - К.: НТУУ «КПІ», 2007.
5.Калита В.М., Локтєв В.М. Загальна фізика. Коливання та хвильові процеси : модульне навчання. - К.: ІТФ ім.. М.М. Боголюбова, 2012.
РІЗНЕ
6.Зубков М. Сучасна українська ділова мова : підручник. - Х.: Весна., 2010.
7.Освіта й наука та їхня роль у соціальному та індустріальному розвитку суспільства: [зб. наук. праць] / відп. ред.: О.В. Антонюк. - К.: Логос, 2015.
КНИГИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
8.Bolotin Y., Tur A., Yanovsky V. Chaos : Concepts, Control and Constructine Use. - Dordrecht: Springer, 2009.
9.Order, Disorder and Criticality: Advanced Problems of Phase Transition Theory. Vol. 4 / Ed.: Y. Holovatch. - New Jersey: World Scientific, 2015.
10.Symmetries and Singularity Structures : Integrability and Chaos in Nonlinear Dynamical Systems : Proceedings of the Workshop, Bharathidasan University, Tiruchirapalli, India, November 29–December 2, 1989 / Ed.: Lakshmanan M., Daniel M. - Berlin: Springer - Verlag, 1990.
Березень - Травень
МАТЕМАТИКА
1.Михайлюк В.О., Сергієнко І.В. Постоптимальний аналіз та наближені алгоритми реоптимізації для задач дискретного програмування. - К.: Наукова думка, 2015.
ФІЗИКА
2.Кондратюк С.Є. та ін. Дивосвіт металів. - К.: Академперіодика, 2015.
3.Кукуста Д.О., Мельник І.М. Міжелектронні кореляції, релятивістські й ангармонічні ефекти у сплавах перехідних металів. - К.: Наукова думка, 2015.
РІЗНЕ
4.Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 12. - К.: Академперіодика, 2015.
5.Парниковий ефект і зміни клімату в Україні : оцінки та наслідки. - К.: Наукова думка, 2015.
6.Україна. Наука і культура. Вип. 36. - К.: «Знання», 2015.
ТЕХНІКА
7.Блінов І.В. Теоретичні та практичні засади функціонування конкурентного ринку електроенергії. - К.: Наукова думка, 2015.
Січень - Лютий
МАТЕМАТИКА
1.Яновский В.В. Квантовая механика алгоритмов. - Харьков: НТК «Ин-т монокристаллов», 2009.
ФІЗИКА
2.Общая теория относительности. - К.: Наукова думка, 2015.
3.Квазічастинки у наносистемах. Квантові точки, дроти і плівки : посібник. - Чернівці: Книги – ХХІ, 2015.
АСТРОНОМІЯ
4.Литвяк В.С., Литвяк В.В. Строение материи : волновая и корпускулярная теории. - Минск: «ИВЦ Минфина», 2015.
5.Физическая ткань Вселенной. - Х.: «ИСМА», 2010.
БІОЛОГІЯ
6.Костюко В.В., Евстигнеев М.П. Энергетика комплексообразования биологически активных соединений и нуклеиновых кислот в водном растворе. - Севастополь: СевНТУ, 2012.
РІЗНЕ
7.Ботанічні сади та дендропарки. - К.: «Майстерня книги», 2009.
8.Вакуленко М.О. Українська термінологія : комплексний лінгвістичний аналіз. - Івано- Франківськ: «Фоліант», 2015.
9.Валерій Михайлович Геєць. - К.: Академперіодика, 2015. (Біобібліографія).
10.Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, 1966 – 2016. - К.: Академперіодика, 2015.
11.Історія Київського університету : монографія. - К.: Видавничо-поліграф. центр «Київський університет», 2014.
12.Вадим Михайлович Локтев. - К.: Академперіодика, 2015. ( Біобібліографія).
13.Латинська мова вічна. - К.: Академперіодика, 2014.
14.Професори Київського університету : біографічний довідник. - К.: Видавничо-поліграф. центр «Київський університет», 2014.
15.Скржинська М.В. Античні свята в містах Північного Причорномор’я. - К.: Наш час, 2011.
16.Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки. Книга третя. - К.: Видавничий дім «Простір», 2011.