Наукова бібліотека

Надходження книг

Листопад - Грудень 2008
  ФІЗИКА
 1. Боголюбов Н.Н. Собрание научных трудов : в 12 томах.- М.: Наука, 2005 г.
  Математика и нелинейная механика: [в 4-х томах]:
  Т.1. Математика, 1925-1990.- 2005.
  Т.2. Нелинейная механика, 1932-1940.- 2005.
  Т.3 Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний.- 2005
  Т.4. Нелинейная механика, 1945-1974.- 2006.
  Статистическая механика: [в 4-х томах]:
  Т.5. Неравновесная статистическая механика, 1939-1980.- 2006
  Т.6. Равновесная статистическая механика ,1945-1986.- 2006.
  Т.7. Введение. в квантовую статистическую механику. Аспекты теории полярона.- 2007.
  Т.8. Теория неидеального Бозе-газа, сверхтекучести и сверхпроводимости, 1946-1992.- 2007.
  Квантовая теория: [в 4-х томах]:
  Т.9. Квантовая теория поля, 1946-1966.- 2007
  Т.10 Боголюбов Н.Н., Ширков Д.В. Введение в теорию квантованных полей.- 2008.
 2. Альохін О.Д., Дорош А.К. та інш. Критичний стан речовини в полі гравітації Землі.- К.: Політехніка, 2008.
 3. Басс В.П. Молекулярная газовая динамика и ее приложения в ракетно-космической технике.- К.: Наукова думка, 2008.
 4. Мінаков А.О., Тирнов О.Ф. Статистична радіофізика: підручник: у 3-х ч.-Харків.: Веста, 2007.
  Ч.1. Основні поняття теорії ймовірностей. Елементи теорії випадкових функцій.- 2007.
  Ч.2. Флуктуаційні явища в радіотехніці та основи статистичної теорії поширених хвиль.- 2007.
  Ч.3. Вплив випадкових неоднорідностей на поширення та розсіювання хвиль.- 2007.
 5. Теоретична механіка : підручник.- Харків.: Ранок, 2008.
 6. АСТРОНОМІЯ
 7. 200 лет астрономии в Харьковском. Университете.- Харьков: ХГУ, 2008.
 8. РІЗНЕ
 9. Національна академія наук України. Календар визначних подій. 2008.- К.: Академперіодика, 2008.
 10. Наука України у світовому інформаційному просторі.- К.: НАН України, 2008.
Вересень - Жовтень 2008
  МАТЕМАТИКА
 1. Горобець Ю.І., Кучко А.М., Вавилова І.Б. Фрактальна геометрія у природознавстві .- К.: Наукова думка, 2008.
 2. Згуровський М.З., Касьянов П.О., Мельник В.С. Дифференциально-операторные включения и вариационные неравенства в бесконечномерных пространствах .- К.: Наукова думка, 2008.
 3. ФІЗИКА
 4. Котречко С.А.,Мешков Ю.Я. Предельная прочность. Кристаллы, металлы, конструкции .- К.: Наукова думка, 2008.
 5. Лев Б.І. Окремі питання статистичної фізики конденсованих систем.-К.: ІТФ, 2008.
 6. Смынтына В.А. Физико-химические явления на поверхности твердых тел.- Одесса: "Астропринт", 2008.
 7. Смынтына В.А. Электронно-молекулярные явления на поверхности полупроводников. Пленки селенида и сульфида кадмия.- Одесса: "Астропринт", 2008.
 8. ХІМІЯ
 9. Белошенко В.А.,Бейгельзимер Я.Е., Варюхин В.Н. Твердофазная экструзия полимеров .- К.: Наукова думка,2008.
 10. РІЗНЕ
 11. Заслужений професор Київського національного університету ім.. Т.Г.Шевченка Новиков Микола Миколайович. Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1956-2008 роки.- К.: Державна наукова сільськогосподарська бібліотека, 2008.
 12. КНИГИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
 13. Mathematical methods in electromagnetic theory: Proceeedings of the 11 th International conference on Mathematical Methods in electromagnetic theory Kharkiv, Ukraine, June 26-29, 2006.- Kharkiv: 2006.
 14. Petrina D.Ya. Stochastic dynamics and Boltzmann hierarchy.- Праці Ін-ту математики НАН України. Математика та її застосування.- К.: 2008. Т. 74
Липень - Серпень 2008
  МАТЕМАТИКА
 1. Погорелов А.В. Избранные труды: в 2-х томах. - К.: Наукова думка, 2008.
  Т. 1: Геометрия "в целом".
  Т. 2: Основания геометрии, механика, физика.
 2. Скрыпник И.В. Избранные труды. Т. 1. - К.: Наукова думка, 2008. - (Задачи и методы : математика, механика, кибернетика).
 3. ФІЗИКА
 4. Андрейків О.Є., Гембара О.В. Механіка руйнування та довговічність металевих матеріалів у водневмісних середовищах. - К.: Наукова думка, 2008.
 5. Лисовский А.Ф. Формирование структуры композиционных материалов при обработке металлическими расплавами. - К.: Наукова думка, 2008.
 6. Неорганическое материаловедение: энциклопедическое издание: в 2-х томах. - К.: Наукова думка, 2008. Т.1: Основы науки о материалах.
 7. Шульга М.О., Карлаш В.Л. Резонансні електромеханічні коливання п'єзоелектричних пластин. - К.: Наукова думка, 2008.
 8. Щерба А.А., Резинкина М.М. Моделирование и анализ электрических полей энергетических объектов. - К.: Наукова думка, 2008.
 9. Якушевич Л.В. Нелинейная физика ДНК. - М.: - Ижевск, 2007.
 10. РІЗНЕ
 11. Дмитрий Иванович Блохинцев : к 100-летию со дня рождения. - Дубна: ОИЯИ, 2007.
 12. Національний атлас України. - К.: "Картографія", 2007.
 13. КНИГИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
 14. Blaha Stephen A Direct Derivation of the Form of the Standard Model From GL(16). -AUBURN: 2006.
 15. Brenton Chris Mastering Network Security. - San Francisco: 1996.
 16. Erdos P. , Spencer J. Probabilistic methods in Combinatorics.- Budapest: 1974.
 17. Gachok V. Business chains dynamics. - K: ITP, 2008.
 18. Gonchar N.S. Mathematical Fundations of Information Economics. - K.: ITP, 2008.
 19. Karteszi F. Introduction to Finite Geometries. - Budapest : 1976.
 20. Mitropolskii Yu.A., Nguyen Van Dao Lectures on Asymptotic Methods of Nonlinear Dynamics. - Hanoi : 2003.
 21. Sarkadi K. and Vincze I. Mathematical Methods of Statistical Quality Control. - Budapest: 1974.
 22. СУСПІЛЬНІ НАУКИ
 23. Вакка Дж. Секреты безопасности в INTERNET. - К.: Диалектика, 1997.
Квітень - Червень 2008
  МАТЕМАТИКА
 1. Гнатієнко Г.М., Снитюк В.Е. Експертні технології прийняття рішень.- К.: ТОВ «Маклаут», 2008.
 2. ФІЗИКА
 3. Каталог гамма-спектрів продуктів активації хімічних елементів гальмівним випромінюванням мікротрона.- К.: Наукова думка, 2008.
 4. Козачок А.А. Парадоксы механики сплошных сред. Ч.1. Вопросы нелинейной динамики сплошных сред.- К.: «Политехника», 2003.
 5. Кузьміна Л.М., Скіпа М.І. Хвилі і середовище. Припущення та наближення.-К.: НАН України, Відділення гідроакустики Морського Гідрофізичного ін-ту, 2008.
 6. Руссов В.Д. и др. Физика реакторных антинейтрино.- М.: URSS, 2008.
 7. Сизов Ф.Ф. Фотоэлектроника для систем видения в «невидимых» участках спектра.- К.: Академпериодика, 2008.
 8. РІЗНЕ
 9. Полонский А.Б. Роль океана в изменениях климата.- К.: Наукова думка, 2008.
 10. Академік І.М. Лівшиць. Матеріали наукових читань з циклу "Видатні конструктори України".- К.: НТУУ "КПІ", 2007.
 11. Семеняка В.В. Страхування у сфері космічної діяльності: теоретико-правові засади.- К.: Академперіодика, 2008.
 12. КНИГИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
 13. Forward Physics and QCD: Proceedings of the 12th International Conference on Elastic and Diffractive Scattering Forward Physics and QCD. May 21 – 25, 2007. DESY, Hamburg, Germany.- Hamburg: Verlag DESY, 2007.
 14. Integrable Hierarchies and Modern Physics Theories : Proc. of the NATO Advanced Research Workshop. (Chicago, USA. July 22 – 26, 2000).- Dordrecht : Kluwe, 2001.
 15. Mitin V.V., Kochelap V.A. e.a. Introduction to Nanoelectronics. Science, Nanotechnology, Engineering and Applications.- Cambridge University Press, 2008.
Лютий - Березень 2008
  МАТЕМАТИКА
 1. Дейнека В.С., Сергиенко И.В. Анализ многокомпонентных распределенных систем и оптимальное управление.- К.: НАН Украины, Ин-т кибернетики, 2007.
 2. ФІЗИКА
 3. Гринев Б.В.,Рыжиков В.Д., Семиноженко В.П. Сцинтилляционные детекторы и системы контроля радиации на их основе.- К.: Наукова думка, 2007.
 4. Оптика наносистем .- Одесса НАН Украины, Ин-т металлофизики им. Г.В.Курдюмова, 2007.
 5. Тезисы докладов VI конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям. 25-29 февраля 2008 г.- Харьков: ННЦ ХФТИ, 2008.
 6. ХІМІЯ
 7. Власкина С.И., Свєчников Г.С., Смынтына В.А. Пленки карбида кремния: монография. - Одесса: «Астропринт», 2007.
 8. Ковтун Г.О. Хіміки жартують.- К.: Академперіодика, 2007.
 9. РІЗНЕ
 10. Бездробний Ю.В., Козирський В.Г., Шендеровський В.А. Українсько-англійсько-російський тлумачний словник з радіології та радіологічного захисту.- К.: ІТФ, 2007.
 11. Кавецкая-Мазепа Н. О моем отце Р.Е.Кавецком и близких ему людях.- К.: ДИА, 2006.
 12. Таньшина А.В. Институт теоретической физики имени А.И. Ахиезера (исторический очерк).- Харьков : Квант, 2006.
 13. Україна: основні тенденції взаємодії суспільства і природи у ХХ ст..(географічний аспект ).- К.: Академперіодика, 2005.
 14. КНИГИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
 15. New trends in high–energy physics( experiment, phenomenology, theory) Proceedings оf the conference held in Yalta ( Crimea), September 15 – 22, 2007.- K: ITP, 2007.
 16. СУСПІЛЬНІ НАУКИ
 17. Самойлов В.Д. Модельное конструирование компьютерных приложений. – К. Наукова думка, 2007.
Січень 2008
  МАТЕМАТИКА
 1. Данилов Ю.А. Многочлены Чебышева.- М.: Едиториал УРСС, 2003.
 2. ФІЗИКА
 3. Венгер Е.Ф., Мельничук А.В., Стронский А.В. Фотостимулированные процессы в халькогенидных стеклообразных полупроводниках и их практическое применение.- К.: Академпериодика, 2007.
 4. Георгий Гамов, Стерн М. Занимательные задачи.- М.: Едиториал УРСС, 2003.
 5. Грінченко В.Т., Вовк І.В., Маципура В.Т. Основи акустики.- К.: Наукова думка, 2007.
 6. Дирак П.А. Собрание научних трудов. Т. 3. Квантовая теория .- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004.
 7. Локтєв В.М. Лекції з фізики надпровідності.- К.: ІТФ, 2008.
 8. Малинецкий Г.Г., Потапов А.Б. Нелинейная динамика и хаос. Основные понятия.- М.: КомКнига, 2006.
 9. Нанофизика и наноэлектроника. Сборник тезисов 8-го Международного украинско-российского семинара 7 – 8 декабря, 2007 г. Киев, Украина.- К.: НАН Украины и др., 2007.
 10. Рагуля А.В., Скороход В.В. Консолидированные наноструктурные материалы.- К.: Наукова думка, 2007.
 11. Ребенко О.Л. Основи сучасної теорії взаємодіючих квантованих полів.- К.: Наукова думка, 2007.
 12. Трубецков Д.И. Введение в синергетику. Хаос и структуры.- М.: Едиториал УРСС, 2004.
 13. ХІМІЯ
 14. Шиванюк О.М. Супермолекулярна хімія функціональних каліксаренів.- К.: Наукова думка, 2007.
 15. РІЗНЕ
 16. Б.И. Веркин, каким мы его помним.- К.: Наукова думка, 2007.
 17. Згуровський М.З., Родіонов М.К. Розвиток інформаційного суспільства в Україні.- К.: 2006.
 18. Імена України 2007. Біографічний енциклопедичний словник.- К.: «Фенікс», 2007.
 19. Київ. Історико-біографічний енциклопедичний довідник .- К.: «Фенікс», 2007.
 20. Кордюм Є., Чепмен Д. Рослини в космосі. Спільний українсько-американський експеримент. Місія - 87. 19 листопада – 5 грудня 1997 року.- К.: Академперіодика, 2007.
 21. Понтрягин Л.С. Жизнеописание Льва Семеновича Понтрягина, математика, составленное им самим. Рождения 1908 г. Москва.- М.: КомКнига, 2006.
 22. КНИГИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
 23. Electron correlation in new materials and nanosystems.- Dordrecht: Springer, 2007.