Засідання Вченої ради

2015-12-29
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у вівторок 29 грудня 2015 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Про висунення циклу робіт "Керування динамікою електромагнітних збуджень в надпровідних та магнітних наноструктурах зі складною геометрією" на здобуття премії Президента України для молодих учених та про включення до складу авторського колективу В.П. Кравчука, О.М. Волкова, М.О. Попова, І.О. Стародуба (доповідач: О.М. Волков).
 2. Затвердження скоригованого тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2015 рік.
 3. Затвердження звіту про виконання науково-технічного проекту «Грід-технології в задачах фізичної програми ЦЕРНу, астрофізики і космології, етап 2» в рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань» (доповідач: науковий керівник проекту доктор фізико-математичних наук Є.С. Мартинов).
 4. Затвердження звіту про виконання науково-технічного проекту «Підтримка та розвиток Базового координаційного центру та Регіонального операційного центру в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України (2 етап)» в рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань» (доповідач: науковий керівник проекту кандидат технічних наук С.Я. Свістунов).
 5. Затвердження звіту про виконання науково-технічного проекту «Розробка та впровадження технологій хмарних обчислень для Tier2 грід-сайтів ЛІТ ОІЯД і ІТФ ім. М.М. Боголюбова для обробки даних експерименту ALICE» – другий рік виконання проекту в рамках спільних наукових проектів НАН України та Російського фонду фундаментальних досліджень (доповідач: науковий керівник проекту кандидат технічних наук С.Я. Свістунов).
 6. Затвердження звіту про виконання науково-технічного проекту «Підтримка та розвиток Ресурсного центру обміну даними в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України та забезпечення технічних умов для безперебійної роботи Базового Координаційного Центру Українського Національного гріду» в рамках програми Інформатизації НАН України на 2015 рік (доповідач: науковий керівник проекту кандидат фізико-математичних наук М.І. Глушко).
 7. Затвердження звіту про виконання українсько-французького (НАН України-CNRS) проекту "Ізомонодромні деформації та конформна теорія поля. Етап 1: Фуксові системи старшого рангу та конформні блоки W-алгебр" (доповідач: науковий керівник проекту доктор фізико-математичних наук М.З.Іоргов).
 8. Затвердження звіту про виконання наукової роботи (конкурс НАН України) "Теорія представлень, гомологічна алгебра та інтегровні системи математичної фізики"- другий рік виконання проекту (доповідач: науковий керівник проекту доктор фізико-математичних наук М.З.Іоргов).
 9. Затвердження звіту про роботу спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України (доповідач: доктор фізико-математичних наук В.Є. Кузьмичов).
 10. Про рекомендацію до видання монографії «Рідкокристалічні колоїди. Теорія», авторів Б.І Лева, О.М. Товкача, С.Б. Чернишука у видавництві «Наукова Думка».
 11. Різне

Вчений секретар

2015-12-17
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 17 грудня 2015 року о 1230 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Ефективне керування динамікою нелінійних збуджень в макромолекулярних та магнітних нано-системах"
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук, професор Ю.Б. Гайдідей)
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Електронні, магнітні та кінетичні властивості молекулярних наносистем та неорганічних нанокластерів"
  (доповідач: науковий керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Е.Г. Петров)
 3. Затвердження проміжного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Теоретичні та експериментальні дослідження резонансних явищ в плазмі ближнього космосу: механізми аномального перенесення частинок"
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук В.І. Засенко)
 4. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Визначення термодинамічних особливостей міжфазних границь в адронній матерії та кварк-глюонній плазмі"
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук Л.Л.Єнковський)
 5. Про результати чергової атестації наукових працівників інституту.
 6. Різне

Вчений секретар

2015-12-03
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 03 грудня 2015 року об 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення В.Ю. Набокою дисертації на тему: "Термалізація та еволюція сильновзаємодійної матерії в інтегрованій гідрокінетичній моделі ядро-ядерних зіткнень" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика.
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Динаміка квантово-польових конденсатів в фізиці і астрофізиці високих енергій та квантовій космології"
  (доповідач: науковий керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор В.П. Гусинін)
 3. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Розвинення теоретичних основ дослідження сильновзаємодіючої матерії в експериментах з ультрарелятивістичними важкими іонами та протонами на Великому адронному колайдері ЦЕРН"
  (доповідач: науковий керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Г.М. Зінов'єв)
 4. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Розробка детекторних систем для експериментів на прискорювачах та технологій для фізики прискорювачів. Етап 1: «Обробка та фізичний аналіз експериментальних даних, що виміряні в р-р, р-Pb та Pb-Pb-зіткненнях на LHC в колаборації ALICE»"
  (доповідач: науковий керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Г.М. Зінов'єв)
 5. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Подальший розвиток Українського астрокосмічного центру обробки даних для вирішення задач багатохвильової астрофізики" в рамках Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2012-2016 рр.
  (доповідач: науковий керівник теми, доктор фізико-математичних наук Ю.В. Штанов)
 6. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Ефекти нової фізики в астрофізичних об'єктах та космології" за договором з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка в рамках проекту ДФФД
  (доповідач: науковий керівник теми, доктор фізико-математичних наук Ю.В. Штанов)
 7. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Каузальне рівняння стану адронної матерії та критерій її кінетичного фрізаута в зіткненнях релятивістських важких іонів"
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук К.О. Бугаєв)
 8. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Важкі іони з ультрарелятивістськими енергіями (гідрокінетичний опис)" Етап 6: "Моделювання початкових умов та ефектів в'язкості у процесах високоенергетичних зіткнень важких іонів"
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук Ю.М. Синюков)
 9. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Кореляційний аналіз сильної взаємодії екзотичних баріонів у релятивістських ядро-ядерних зіткненнях"
  (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук В.М. Шаповал)
 10. Висунення циклу праць "Механізм формування фотоструму у молекулярному діоді" на премію НАН України для молодих вчених (доповідач: кандидат фіз.-мат. наук В.О. Леонов)
 11. Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантам першого року навчання.
 12. Обрання Почесних докторів інституту.
 13. Про організацію Боголюбовської конференції "Проблеми теоретичної фізики" у травні 2016р.
 14. Різне

Вчений секретар

2015-10-29
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 29 жовтня 2015 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Про підтримку висунення циклу робіт "Електронні та когерентні акустичні ефекти в низькорозмірних системах" на здобуття на премії ім. С.І. Пекаря НАН України за 2015 р. та про включення до авторського колективу члена-кореспондента НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора В.П. Гусиніна.
 2. Про підготовку до друку монографії А.Г. Загороднього, А.І. Момота "Вступ до теорії плазми".
 3. Різне

Вчений секретар

2015-10-01
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 1 жовтня 2015 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження корегування до тематичного плану інституту на 2015 рік.
 2. Питання докторантури.
 3. Обрання с.н.с. канд. фіз.-мат. наук Д.А. Якубовського на звання "Старшого наукового співробітника".
 4. Різне

Вчений секретар

2015-07-02
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 02 липня 2015 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження звітів стипендіатів Президента України і НАН України для молодих вчених.
 2. Питання аспірантури.
 3. Різне

Вчений секретар

2015-06-04
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 4 червня 2015 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення О.М. Волковим дисертації на тему: "Періодичні структури намагніченості індуковані спін-поляризованим струмом в наномагнетиках" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика.
 2. Обрання за конкурсом наукового співробітника у відділ математичних методів в теоретичній фізиці.
 3. Різне

Вчений секретар

2015-04-23
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 23 квітня 2015 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення Ю.В. Безвершенко дисертації на тему: "Динамiка iнтегровних спiнових та квантово-оптичних систем" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика
 2. Затвердження нової теми "Квантово-польові ефекти в фізиці і астрофізиці високих енергій та квантовій макрофізиці"
  (доповідач: керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор В.П. Гусинін)
 3. Затвердження нової теми "Електрон-транспортні та фотоіндуковані процеси у нанорозмірних молекулярних структурах"
  (доповідач: керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Е.Г. Петров)
 4. Затвердження нової теми "Особливості механічних, електронних та магнітних процесів у низьковимірних системах на наномасштабах"
  (доповідач: керівник теми доктор фізико-математичних наук, професор Ю.Б. Гайдідей)
 5. Про висунення на конкурс проектів НДР молодих учених НАН України
 6. Різне

Вчений секретар

2015-04-02
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 2 квітня 2015 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Розгляд кандидатур для вступу в докторантуру Інституту
 2. Обрання за конкурсом старшого наукового співробітника у відділ синергетики
 3. Про рекомендацію до видання книги «Взаємодія та формування структур в рідкокристалічних колоїдах»
 4. Різне

Вчений секретар

2015-02-12
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 12 лютого 2015 року о 1240 в к. 322

Порядок денний:

 1. Про висунення наукових проектів на здобуття Гранту Президента України для молодих вчених.
 2. Затвердження звітів стипендіатів Президента України i НАН України для молодих вчених.
 3. Про зміну наукового керівника НДР "Багаточастинкові ефекти і структура ядерних та кулонівських систем" (01.01.2012-31.12.2016).
 4. Про підтримку кандидатів на вакансії член-кореспондентів та дійсних членів Національної академії наук України.
 5. Різне

Вчений секретар

2015-01-13
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у вівторок 13 січня 2015 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження звіту про діяльність Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України у 2014 році
  (доповідач: С.М. Перепелиця).
 2. Затвердження тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2015 рік.
 3. Різне

Вчений секретар