Наукові заходи

2012-12-24
ЮВІЛЕЙНІ ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
ЮВІЛЕЙНІ ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
з теоретичної фізики,
присвячені 100-річчю від дня народження
Олександра Сергійовича Давидова
24 грудня 2012р., к.322

ПРОГРАМА

10.00    Відкриття

10.05    Е.А. Пашицький
          
100 років атомної моделі Бора

10.35    Ю.Г. Погорєлов
           Вплив домішок на термодинамічні та транспортні властивості надпровідних феропніктідів

11.05    М.І. Горенштейн
           Деконфайнмент у релятивістських ядерних зіткненнях

11.35    Перерва на каву

12.00    О.В. Гомонай, В.М. Локтєв 
           Крутильний антиферомагнітний спіновий наноосцилятор за наявності шуму

12.25    О.В. Золотарюк
           Зв'язані стани для одновимірного рівняння Шредінгера із дельта-штрих потенціалом

12.50    В.М. Єрмаков 
           Термоелектричні властивості резонансного тунелювання

13.15    О.О. Вахненко
           Дві напівдискретні інтегровані системи, навіяні моделлю Тоди

13.40    І.В. Сименог 
           Спогади про Олександра Сергійовича Давидова

2012-10-26
Roger Penrose
 В рамках візиту до Києва Роджер Пенроуз (Roger Penrose) прочитає лекції:

26 жовтня 2012 р.
Початок о12.00 в приміщенні КІМО, Мельникова 36, зал вчених рад

Quantum Foundations,Neuronal Microtubules and a possible Basis for Conscious Mentality

30 жовтня 2012 р.
Початок об 13.00 в приміщенні НТУУ КПІ, Центральний корпус, зал вчених рад

Seeing Signals From Before the Big Bang
2012-10-23
Conference of Young Scientists
Conference of Young Scientists
MODERN PROBLEMS OF THEORETICAL PHYSICS
October 23 - 26, 2012, Kiev, Ukraine

http://confyoung.bitp.kiev.ua/

2012-10-08
Davydov Conference PROBLEMS OF THEORETICAL PHYSICS
 International Conference
PROBLEMS OF THEORETICAL PHYSICS
dedicated to Alexander Davydov 100th birthday
October 8 - 11, 2012, Kiev, Ukraine

More davydov2012.pdf

2012-06-20
Наукові збори
Наукові збори
відбудуться у середу 20 червня 2012 р. об 1100 в к. 322

О.В. Гомонай

Квантовий комп'ютер – вічний двигун ХХІ сторіччя чи суперпотужна машина?

В доповіді робиться спроба обговорити питання про принципову можливість створення масштабованого квантового комп'ютера. Дається короткий огляд сучасного стану в області створення квантових кубітів, основні досягнення та труднощі. Дискутуються проблеми, які виникають при переході від системи з кількома (<10) кубітами до систем з довільною кількістю кубітів, та шляхи їх розв'язання.

2012-06-15
Семінар Перспективні дослідження молекулярних і біологічних наносистем
Семінар
Перспективні дослідження молекулярних і біологічних наносистем
відбудеться у п'ятнцю 15 червня 2012 р. о 1000 в к. 322

Вступне слово директора інституту академіка А.Г. Загороднього

  • А.Г. Наумовець, О.А. Марченко, В.В. Черепанов, А.І. Сененко, Ю.І. Прилуцький«Спостереження біологічних нанооб'єктів за допомогою скануючого атомного силового і тунельного мікроскопів»
  • Е.Г. Петров«Молекулярна електроніка – досягнення і перспективи»
  • І.С. Чекман«Природні нанотехнології: сучасний погляд на проблему»
  • С.Н. Волков«Наномеханіка макромолекули ДНК»
  • Є.С. Крячко«Комп'ютерні дослідження фулеренів і нанокластерів золота»

Перерва на каву: 1200–1230

  • О.В. Чалий«Дифузійні процеси в рідких наносистемах»
  • З.Р. Ульберг«Біоколоїдні системи в нанофармації»
  • В.М. Шилов«Моделювання проходження наночастинок крізь клітинну мембрану. Роль електростатичних та дисперсійних сил»

Дискусія
Підведення підсумків

Семінар планується закінчити до 1400

2012-05-30
Українсько-Російський семінар
 Українсько-Російський семінар
«Проблема декількох частинок із сильною та кулонівською взаємодіями»
відбудеться 30-31 травня 2012 р. в к. 322
Початок засідань о 10
00

Семінар присвячений теоретичним аспектам проблеми декількох частинок із сильною та кулонівською взаємодіями. Тематика семінару відображає досягнення, які отримані в теорії систем декількох частинок учасниками наукових шкіл України і Росії в цій галузі: Київської, Санкт-Петербурзької, Московської і Дубнінської. Метою семінару є обмін науковою інформацією і знайомство з останніми досягненнями учасників вищезгаданих наукових шкіл, а також відновлення і розвиток наукових зв'язків між українськими і російськими вченими, які працюють в галузі квантової теорії систем багатьох частинок.

Програма семінару

2012-05-15
Наукові збори (доповідач: Jonathan Richard Ellis)
Наукові збори
відбудуться у вівторок 15 травня 2012 р. о 1400 в к. 322

Jonathan Richard Ellis
(King’s College London/CERN)

The End of the Standard Model is Nigh
2012-05-04
LECTURE COURSE for visitor students from the Leiden University
LECTURE COURSE
for visitor students from the Leiden University
will take place on May 4, 2012, at seminar room 221

Programme:

10:15 – Yuri Shtanov, "Dark matter in the universe"
11:15 – Coffee break
11:45 – Yuri Sinyukov, "Space-time picture of ultrarelativistic nuclear collisions at the Large Hadron Collider"
12:45 – Lunch
13:45 – Sergei Sharapov, "Graphene – "game" in two dimensions"
14:45 – Closing

2012-04-19
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2012

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2012

http://bitp.kiev.ua, тел.: 521-34-95
http://www.festival.nas.gov.ua

19 квітня
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет.
Проспект Глушкова 2 (станція метро "Виставковий центр")
Велика фізична аудиторія

ОГЛЯДОВІ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І АСПІРАНТІВ

14-15 А.О. Слободенюк, к. ф.-м. н.
"Проблеми сучасної фізики конденсованого стану"
15-00 В.П. Кравчук, к. ф.-м. н.
"Магнітні явища на наномасштабах та пікосекундах"
20 квітня
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет.
Проспект Глушкова 2 (станція метро "Виставковий центр")
Велика фізична аудиторія

ОГЛЯДОВІ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І АСПІРАНТІВ

14-15 С.М. Перепелиця, к. ф.-м. н.
"Фізика ДНК: фундаментальні проблеми і застосування"
15-00 Ю.О. Карпенко, к. ф.-м. н.
"Екстремальні форми матерії в лабораторії"
2012-02-29
Наукові збори (доповідач: Ю.В. Штанов)
Наукові збори
відбудуться у середу 29 лютого 2012 р. об 1100 в к. 322

Ю.В. Штанов
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)

Ефекти багатовимірної, інфляційної і квантової космології

В доповіді будуть розглянуті фізичні явища, що відбуваються у Всесвіті на різних етапах його еволюції. Будується теорія попереднього розігріву Всесвіту після космологічної інфляції з урахуванням ефекту параметричного резонансу в присутності нелінійного скалярного поля, що швидко осцилює. Досліджується ряд ефектів теорії «світу на брані» з додатковим виміром простору-часу, зокрема, еволюція темної енергії і первісних космологічних збурень. Розвивається теорія квантового народження дочірнього Всесвіту з фізичного вакууму, а квантова теорія хвилі-пілота узагальнюється на гравітаційно-польову систему.

2012-02-13
Семінар Проблеми теоретичної фізики

Семінар
Проблеми теоретичної фізики

присвячений пам'яті
академіка Олексія Ситенка

(12. 02. 1927 – 11. 02. 2002)

відбудеться в понеділок 13 лютого 2012р. в к.322

 

ПРОГРАМА

10.00А.Г. Загородній, І.В. Сименог
Внесок О.Г. Ситенка в теорію плазми і теоретичну ядерну фізику
10.15І.В. Сименог
Порогові стани і універсальність в квантових системах
10.40Я.І. Колесніченко (Інститут ядерних досліджень НАН України)
Синергія експериментальних та теоретичних досліджень з фізики плазми на шляху до термоядерної енергетики
10.05С.Й. Вільчинський (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Бозе-Ейнштейнiвська конденсація i структура надплинної компоненти та спектру елементарних збуджень в бозе-рiдинi 4He
11.50Б.І. Лев
Нерівноважні системи. Рівняння Фоккера-Планка в енергетичному представленні
12.15Ю.Б. Гайдідей
Вихрові ґратки в наномагнетиках та споріднених системах
12.40В.А. Шендеровський (Інститут фізики НАН України)
Нехай не гасне світ науки – слово про академіка О. Г. Ситенка