Засідання Вченої ради

2009-12-17
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 17 грудня 2009 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення В.П. Кончаковським дисертації на тему: "Флуктуації та кореляції в релятивістських ядро-ядерних зіткненнях в статистичних та транспортних моделях" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 теоретична фізика
 2. Обрання за конкурсом старшого наукового співробітника у відділ математичного моделювання
 3. Заключний звіт про виконання НДР "Темна енергія і темна матерія в стандартній і багатовимірній квантовій космології і релятивістській астрофізиці: теоретичні моделі і дані спостережень" за договором № 1 від 7 квітня 2009 р. За Цільовою комплексною програмою наукових досліджень НАН України "Дослідження структури та складу Всесвіту, прихованої маси і темної енергії" ("Космомікрофізика"). Науковий керівник проекту чл.-кор. НАН України П.І. Фомін
  (доповідач: кандидат фіз.-мат. наук Ю.В. Штанов)
 4. Звіт про виконання НДР (1 етап) проекту № Ф28.2/083 "Застосування методів теорії струн та теорії поля у вивченні нелінійних явищ в низьковимірних системах" за договором № Ф28/446-2009 від 06 липня 2009 р. МОН України. Науковий керівник проекту академік НАН України А.Г. Загородній
  (доповідач: кандидат фіз.-мат. наук В.М. Шадура)
 5. Звіт про виконання НДР (2 етап) (спільна програма ДФФД-РФФД) проекту № Ф28.2/083 "Застосування методів теорії струн та теорії поля у вивченні нелінійних явищ в низьковимірних системах" за договором № Ф28/446-2009 від 06 липня 2009 р. МОН України. Науковий керівник проекту академік НАН України А.Г. Загородній
  (доповідач: кандидат фіз.-мат. наук В.М. Шадура)
 6. Заключний звіт про виконання НДР "Тотальний аналіз особливостей просторової структури β-турбулінів, що обумовлюють диференційну чутливість до бензимідазолів у грід – режимі" за договором № 19-4929/08-УНТЦ від 1 вересня 2008 р. відповідно до спільної програми наукових проектів НАН України та УНТЦ "Програма цільових досліджень та розвиваючих ініціатив" та розпорядження Президії НАН України від 19 серпня 2008 р. № 521
  (доповідач: керівник проекту с.н.с., канд. т. наук С.Я. Свістунов)
 7. Звіт про виконання ДКР за проектом " Підтримка, управління, моніторинг та розробка грід-сервисів для грід-інфраструктури НАН України. Створення умов для роботи грід-кластера ІТФ на рівні Tier-2 інфраструктури AliEnGrid в ЦЕРНі" за договором № 1Г-2009
  (доповідач: керівник проекту, завідувач лабораторії «Грід-обчислень в фізиці» доктор фіз.-мат. наук Є.С. Мартинов)
 8. Різне

Вчений секретар

2009-10-15
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 15 жовтня 2009 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення Д.В. Анчишкіним дисертації на тему: "Обмежені в просторі та часі адронні системи при високих густинах енергії" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 теоретична фізика
 2. Представлення Ю.О. Карпенком дисертації на тему: "Опис ультрарелятивістських ядро-ядерних зіткнень у гідродинамічних та гідрокінетичних моделях" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 теоретична фізика
 3. Представлення Ю.В. Тихим дисертації на тему: "Квантові інтегровні моделі з граничними умовами" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 теоретична фізика
 4. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та НАН України для молодих вчених
 5. Обрання за конкурсом наукового співробітника у відділ фізики високих густин енергії
 6. Звіт про виконання НДР (3 етап) "Кореляційна фемтоскопія надщільних об'єктів що утворюються у зіткненнях важких іонів" за договором № М/26-2008 від 27 березня 2008 р. МОН України. Науковий керівник НДР п.н.с, доктор фіз.-мат. наук Ю.М. Синюков
  (доповідач с.н.с., канд. фіз.-мат. наук С.В. Аккелін)
 7. Звіт про виконання НДР (1 етап) "Властивості сильновзаємодіючої матерії і їх прояви у зіткненнях ядер при енергіях NICA і FAIR" за договором № Ф28/335-2009 від 15 травня 2009 р. МОН України. Науковий керівник НДР п.н.с, доктор фіз.-мат. наук Ю.М. Синюков
  (доповідач с.н.с., канд. фіз.-мат. наук С.В. Аккелін)
 8. Звіт про виконання НДР (1 етап) "Важкі іони з ультрарелятивістськими енергіями" за договором № Ф33/461-2009 від 10 липня 2009 р. МОН України. Науковий керівник НДР п.н.с, доктор фіз.-мат. наук Ю.М. Синюков
  (доповідач с.н.с., канд. фіз.-мат. наук С.В. Аккелін)
 9. Різне

Вчений секретар

2009-07-09
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 9 липня 2009 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення С.Г. Шараповим дисертації на тему: "Електроннi властивостi систем з діракiвським енергетичним спектром: графен та високотемпературнi надпровiдники" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02-теоретична фізика
 2. Представлення Е.В. Горбаром дисертації на тему: "Динамічне порушення симетрії у зовнішніх полях в квантовій теорії поля і двовимірних конденсованих системах" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02-теоретична фізика
 3. Затвердження звітів стипендіатів НАН України для молодих вчених
 4. Різне

Вчений секретар

2009-05-28
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 28 травня 2009 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення Д.А. Якубовським дисертації на тему: "Астрофізичні обмеження на параметри стерильних нейтрино в рамках теорії мінімального розширення стандартної моделі" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02-теоретична фізика
 2. Затвердження тем НДР МОН України, що виконуються співробітниками інституту
 3. Затвердження звіту про виконання 1-го етапу проекту МОН України за договором № М/17-2009 від 04.03.09 "Методи алгебраїчного аналізу класичних і квантових інтегрованих систем"
  (доповідач: керівник теми канд. фіз.мат. наук М.З. Іоргов)
 4. Затвердження звіту про виконання 1-го етапу проекту МОН України за договором № М/4-2009 від 12.02.09 "Дослідження колективних ефектів у зіткненнях важких іонів"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.мат. наук Ю.М. Синюков)
 5. Обрання почесних докторів інституту
 6. Висунення ст. наук. спів., доктора фіз.-мат. наук Є.С. Крячка на звання старшого наукового співробітника
 7. Різне

Вчений секретар

2009-03-12
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 12 березня 2009 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Висунення авторського колективу циклу робіт "Квантові ефекти і структурна самоорганізація у нових багатофункціональних наноматеріалах" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2009 рік
 2. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та НАН України для молодих вчених
 3. Висунення кандидатів на стипендію Президента України для молодих вчених
 4. Про проведення у 2010 році XIII Міжнародної конференції по квантовій оптиці та квантовій інформації
 5. Затвердження теми дисертації молодшого наукового співробітника Д.Ю. Васильєва на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
 6. Про фінансовий стан Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
  (доповідач: директор інституту, академік НАН України А.Г. Загородній)
 7. Різне

Вчений секретар

2009-01-15
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 15 січня 2009 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження звіту про діяльність інституту у 2008 році
  (доповідач: вчений секретар інституту)
 2. Про підтримку кандидатів в академіки і чл.-кореспонденти НАН України
 3. Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантам першого року навчання
 4. Різне

Вчений секретар