Doctor Philosophiae Honoris Causa Petro Tomchuk
(A Brief Biographical Sketch)

Народився 2 сiчня 1934 р. в селi Коцюбинцi Копичинського району Тернопiльської областi в селянськiй родинi. Доктор фізико-математичних наук (1972). Професор (1980). Член-кореспондент НАН України (2000).

1957 року закінчив з вiдзнакою Чернівецький державний університет (нині Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) і вступив до аспiрантури Iнституту фізики НАН України за спецiальнiстю «теоретична фiзика». Захистив кандидатську (1962) і докторську (1972) дисертацiї. Від 1973 року очолює вiддiл теоретичної фiзики Iнституту фізики НАН України.

Основними напрямами наукової дiяльностi є фiзика напiвпровiдникiв, металiв, рiдинних кристалiв, бiологiчних молекулярних структур. Разом з колегами побудував теорію кінетичних і флуктуаційних процесів у нерівноважних електрон-фононних системах для напівпровідників з різними зонними структурами і домінівною роллю міжелектронних взаємодій, а також теорію для анізотропних і непараболічних напівпровідникових структур. Побудував (з О.О. Чумаком і І.М. Дикманом) теорію надґраток, які утворюються гарячими електронами в напівпровіднику в полі когерентних світлових пучків, і теорію дифракції світла на таких надґратках; розвинув теорію нелінійного поширення інфрачервоного випромінювання в багатодолинних напівпровідниках в умовах виникнення надґраток. Створив теорію інжекційно-стимульованих перетворень дефектів у світловипромінювальних напівпровідникових структурах (з Б.І. Левом). Розвинув (з О.О. Чумаком і С.С. Рожковим) новий метод опису нерівноважних флуктуацій у напівпровідниковій плазмі. Запропонував концепцію гарячих електронів у металевих наночастинках і на її основі побудував теорію нелінійних ВАХ та теорію електронної і фотонної емісії з острівкових металевих плівок при струмовому чи лазерному розігріві електронів. Побудував (з Є.Д. Білоцьким) теорію поверхневого і об'ємного електрон-ґраткового енергообміну в металевих наночастинках. Розвинув (з (В.В. Красноголовцем і С.П. Лук'янцем) теорію протонної провідності в молекулярних ланцюжках з водневими зв'язками, де носієм заряду є протонний полярон, і побудував теорію когерентної тунельної поляризації в таких ланцюжках. Запропонував (з Б.І. Левом, В.М. Пергаменщиком і С.Б. Чернишуком) новий метод і побудував теорію надмолекулярних структур у рідинних кристалах з макрокластерами. Пояснив відомі й передбачив ряд нових структур, індукованих макро- і мікродомішками або граничними умовами в рідинному кристалі. Дослідив (з М.І. Григорчуком) залежність оптичних властивостей металевих наночастинок від їхньої форми і встановив аномально високу чутливість поглинання до форми наночастинки; побудував теорію поглинання ультракоротких лазерних імпульсів еліпсоподібними металевими наночастинками. Автор трьох монографiй та понад 230 наукових праць. Підготував 16 кандидатів і 7 докторів наук.

Державна премія України в області науки і техніки (1986, 1995). Заслужений діяч науки і техніки України (1997). Голова експертної ради з фiзики ВАКу України (1993-1996, 2002-2005).

Головні публікації:
  1. V.V. Krasnoholovets, P.M. Tomchuk, and S.P. Lukyanets. Proton transfer and coherent phenomena in molecular structures with hydrogen bonds. In: Advances in Chemical Physics (Eds. I. Prigogine and Stuart A. Rice). Chapter 5. John Wiley & Sons, Inc., 351-548, 2003.
  2. E.D. Belotskii, N.G. Migranov, P.M. Tomchuk. Construction of generalized thermodynamic potentials by the Lie algebra method. TMF, 81:2, 239–246 (1989).
  3. B.I. Lev, P.M. Tomchuk. Connection between the phenomenological and microscopic approaches in the theory of liquid crystals. TMF, 32:1, 101–113 (1977).
  4. B.I. Lev, P.M. Tomchuk. Interaction of foreign macrodroplets in a nematic liquid crystal and induced supermolecular structures. Phys. Rev. E, 59 (1), 591 (1999).
  5. Jun-ichi Fukuda, B.I. Lev B.I., and H. Yokoyama. Interaction of foreign macroparticles in a cholesteric liquid crystal. Phys.Rev. E, 65, N3, 031710 (2002).
  6. E.D. Belotskii and P.M. Tomchuk. Electron–phonon interaction and hot electrons in small metal islands. Surf. Sci. 239, 143–155 (1990).

Doctors Philosophiae Honoris Causa

Departments