Bogolyubov Institute for Theoretical Physics
of the National Academy of Sciences of Ukraine

Petro Tomchuk
(A Brief Biographical Sketch)

Народився 2 сiчня 1934 р. в селi Коцюбинцi Копичинського району Тернопiльської областi в селянськiй родинi. Доктор фізико-математичних наук (1972). Професор (1980). Член-кореспондент НАН України (2000).

1957 року закінчив з вiдзнакою Чернівецький державний університет (нині Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) і вступив до аспiрантури Iнституту фізики НАН України за спецiальнiстю «теоретична фiзика». Захистив кандидатську (1962) і докторську (1972) дисертацiї. Від 1973 року очолює вiддiл теоретичної фiзики Iнституту фізики НАН України.

Основними напрямами наукової дiяльностi є фiзика напiвпровiдникiв, металiв, рiдинних кристалiв, бiологiчних молекулярних структур. Разом з колегами побудував теорію кінетичних і флуктуаційних процесів у нерівноважних електрон-фононних системах для напівпровідників з різними зонними структурами і домінівною роллю міжелектронних взаємодій, а також теорію для анізотропних і непараболічних напівпровідникових структур. Побудував (з О.О. Чумаком і І.М. Дикманом) теорію надґраток, які утворюються гарячими електронами в напівпровіднику в полі когерентних світлових пучків, і теорію дифракції світла на таких надґратках; розвинув теорію нелінійного поширення інфрачервоного випромінювання в багатодолинних напівпровідниках в умовах виникнення надґраток. Створив теорію інжекційно-стимульованих перетворень дефектів у світловипромінювальних напівпровідникових структурах (з Б.І. Левом). Розвинув (з О.О. Чумаком і С.С. Рожковим) новий метод опису нерівноважних флуктуацій у напівпровідниковій плазмі. Запропонував концепцію гарячих електронів у металевих наночастинках і на її основі побудував теорію нелінійних ВАХ та теорію електронної і фотонної емісії з острівкових металевих плівок при струмовому чи лазерному розігріві електронів. Побудував (з Є.Д. Білоцьким) теорію поверхневого і об'ємного електрон-ґраткового енергообміну в металевих наночастинках. Розвинув (з (В.В. Красноголовцем і С.П. Лук'янцем) теорію протонної провідності в молекулярних ланцюжках з водневими зв'язками, де носієм заряду є протонний полярон, і побудував теорію когерентної тунельної поляризації в таких ланцюжках. Запропонував (з Б.І. Левом, В.М. Пергаменщиком і С.Б. Чернишуком) новий метод і побудував теорію надмолекулярних структур у рідинних кристалах з макрокластерами. Пояснив відомі й передбачив ряд нових структур, індукованих макро- і мікродомішками або граничними умовами в рідинному кристалі. Дослідив (з М.І. Григорчуком) залежність оптичних властивостей металевих наночастинок від їхньої форми і встановив аномально високу чутливість поглинання до форми наночастинки; побудував теорію поглинання ультракоротких лазерних імпульсів еліпсоподібними металевими наночастинками. Автор трьох монографiй та понад 230 наукових праць. Підготував 16 кандидатів і 7 докторів наук.

Державна премія України в області науки і техніки (1986, 1995). Заслужений діяч науки і техніки України (1997). Голова експертної ради з фiзики ВАКу України (1993-1996, 2002-2005).

Головні публікації:
  1. V.V. Krasnoholovets, P.M. Tomchuk, and S.P. Lukyanets. Proton transfer and coherent phenomena in molecular structures with hydrogen bonds. In: Advances in Chemical Physics (Eds. I. Prigogine and Stuart A. Rice). Chapter 5. John Wiley & Sons, Inc., 351-548, 2003.
  2. E.D. Belotskii, N.G. Migranov, P.M. Tomchuk. Construction of generalized thermodynamic potentials by the Lie algebra method. TMF, 81:2, 239–246 (1989).
  3. B.I. Lev, P.M. Tomchuk. Connection between the phenomenological and microscopic approaches in the theory of liquid crystals. TMF, 32:1, 101–113 (1977).
  4. B.I. Lev, P.M. Tomchuk. Interaction of foreign macrodroplets in a nematic liquid crystal and induced supermolecular structures. Phys. Rev. E, 59 (1), 591 (1999).
  5. Jun-ichi Fukuda, B.I. Lev B.I., and H. Yokoyama. Interaction of foreign macroparticles in a cholesteric liquid crystal. Phys.Rev. E, 65, N3, 031710 (2002).
  6. E.D. Belotskii and P.M. Tomchuk. Electron–phonon interaction and hot electrons in small metal islands. Surf. Sci. 239, 143–155 (1990).