Bogolyubov Institute for Theoretical Physics
of the National Academy of Sciences of Ukraine

Victor Silin
(A Brief Biographical Sketch)

Народився 26.05.1926 р. в Москві. Доктор фізико–математичних наук. Професор. Член-кореспондент РАН (1991).

Закінчив Московський державний університет (1949) і відтоді працював у Фізичному інституті ім. П.М. Лебедєва, де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача Відділення фізики твердого тіла (1989-1995).

Наукові дослідження стосуються фізики плазми і фізики твердого тіла, квантової теорії поля і фізики елементарних частинок. Розвинув метод Тамма-Данкова, одержав ряд фундаментальних результатів в області теорії фермі-рідини у металах. Значними досягненнями в області фізики твердого тіла стали: передбачення спінових хвиль в нормальних металах; теоретичний опис поглинання звукових хвиль в нормальних металах та провідних магнетиках; передбачення квантових спінових хвиль; виведення інтегралів зіткнень, що уможливило розглядати кінетичні і оптичні властивості напівпровідників у квантованих магнетних полях; розроблення нового феноменологічного підходу до опису магнітних явищ у феро- і антиферомагнетиках; єдиний опис магнетних і пружнісних властивостей інварних сплавів; передбачення поверхневих квантових хвиль; розроблення нелокальної електродинаміки джозефсонівських переходів; передбачення нових вихорових джозефсоніських структур та ефекту квантування швидкостей джозефсонівських вихорів. Вивів інтеграли зіткнень у високочастотних електромагнетних полях, що дало змогу отримати важливі результати з теорії поглинання високочастотних електромагнетних хвиль в плазмі, теорії перенесення в сильних магнетних полях і теорії генерації вищих гармонік. Спільно з учнями зробив великий внесок у розвиток теорії йон-звукової турбулентності, виконав серію праць з теорії самоузгоджених нелінійних хвилеводів, нестаціонарної теорії динамічного впливу могутнього випромінювання на рухому плазму. Більшість сформульованих в цих роботах результатів одержали експериментальне підтвердження. Створив велику наукову школу, підготував 30 кандидатів і 10 докторів наук. Автор понад 700 опублікованих наукових праць, в тому числі декількох монографічних оглядів в УФН та 4 монографій.

Державна премія СРСР (1970, 1987). Орден Трудового Червоного Прапора. Заслужений діяч науки РФ.

Головні публікації:
  1. Силин В.П. Парметрический резонанс в плазме. ЖЭТФ, 48, Вып. 6, 1679 (1965);  Parametric Resonance in a Plasma, JETP, 21, No. 6, 1127 (1965)
  2. Силин В.П., Рухадзе А.А. Электромагнитные свойства плазмы и плазмоподобных сред. М.: Госатомиздат, 1961, 244 с.
  3. Силин В.П. Введение в кинетическую теорию газов. М.: Наука, 1971, 339 с.
  4. Силин В.П. Параметрическое воздействие излучения большой мощности на плазму. М.: Наука, 1973, 287 с.