Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Наукові відділи
Відділ Теорії ядра і квантової теорії поля

в.о. завідувача відділу – кандидат фізико-математичних наук Борис Євгенович Гринюк.

До складу відділу входить лабораторія структури атомних ядер.
Завідувач лабораторії – доктор фізико-математичних наук Юлія Анатоліївна Лашко.

Тематика наукових досліджень
 • Квантова теорія поля та її застосування у фізиці атомного ядра та елементарних частинок, астрофізиці, космології та конденсованого стану речовини
 • Теорія непертурбативних ефектів у фізичних системах із сильною взаємодією
 • Теорія малонуклонних систем
 • Теорія квантових багаточастинкових систем
 • Мікроскопічна теорія легких ядер і ядерних реакцій
 • Теорія колективних збуджень атомних ядер
 • Структура легких екзотичних ядер
 • Представлення без ізоспіну в теорії легких ядер
 • Побудова ядерних потенціалів взаємодії для узгодженого опису малонуклонних систем
Харченко Владислав Федорович
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
vkharchenko@bitp.kiev.ua

Кузьмичов Валентин Євдокимович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
specrada@bitp.kiev.ua

Петров Микола Митрофанович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
pet@bitp.kiev.ua

Анчишкін Дмитро Владленович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
dmytro.kiev@gmail.com

Шадура Віталій Миколайович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
shadura@bitp.kiev.ua

Бабенко Володимир Олексійович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
pet2@ukr.net

Гринюк Борис Євгенович
Посада: завідувач відділу
кандидат фіз.-мат. наук
bgrinyuk@bitp.kiev.ua

Журавель Денис Віталійович
Посада: молодший науковий співробітник
доктор фiлософiї
lpbest@ukr.net

Пушкаш Ольга Анатоліївна
Посада: провідний інженер
olgapushkash@bitp.kiev.ua
Лабораторія структури атомних ядер
Лашко Юлія Анатоліївна
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
старший дослідник
ylashko@gmail.com
Василевський Віктор Семенович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
vsvasilevsky@gmail.com
Нестеров Олександр Володимирович
Посада: старший науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
nesterov@bitp.kiev.ua
Солоха-Климчак Мар'яна Дмитрівна
Посада: провідний інженер
mariana_sk@ukr.net
 • Використовуючи формалізм інтегралів по шляху у теорії поля при скінченій температурі, було визначено стійкі векторний і аксіальний струми, які генеруються в квантових кіральних ферміонних системах. Було розглянуто роль викликаного масою ферміонів явного порушення кіральної симетрії. Для квантових ферміонних систем при наявності довільного фонового гладкого магнітного поля було показано, що кіральний магнітний ефект втілюється практично на тому ж рівні, що і ефект кірального розділення. Обидва ефекти залишаються незмінними при порушенні кіральної симетрії масою.
  Ю.О. Ситенко
 • Запропоновано, розвинуто та детально досліджено узагальнення класичного методу Паде-апроксимант у застосуванні до підсумовування та апроксимації розбіжних рядів теорії збурень квантової теорії поля та квантової механіки на важливому актуальному прикладі квантового ангармонічного осцилятора. Зроблена пропозиція узагальнення ґрунтується на усередненні відповідним чином обраних Паде-апроксимант з використанням коректним чином обраної вагової функції усереднення, що здатно забезпечити правильну асимптотичну поведінку розраховуваних фізичних величин на нескінченності при зростанні константи зв'язку — на відміну від традиційного способу застосування апроксимацій Паде.
  В.О. Бабенко, М.М. Петров
 • Розроблено підхід для опису і визначення електричних мультипольних поляризовностей дейтрона, зокрема квадрупольної і октупольної електричних поляризовностей дейтрона. Інтегральне перетворення Мелліна застосовано для моделі Ямагучі, а також до моделей з іншим потенціалом взаємодії. Отримано аналітичні вирази для часткових випадків, зокрема для випадку трьох частинок з негативною енергією.
  В.Ф. Харченко
 • Досліджено термодинамічні властивості взаємодіючої бозонної системи частинок і античастинок при високих температурах і густинах у рамках скалярної та термодинамічної моделей середнього поля. Припускається збереження ізоспінової (зарядової) густини в системі. Вивчався вплив взаємодій притягання та відштовхування на термодинамічні властивості системи, особливо на можливість утворення Бозе-конденсату. Показано, що при «слабкому» притяганні бозонна система має фазовий перехід другого роду, який відбувається кожного разу, коли залежність густини частинки перетинає критичну криву або навіть торкається її. Встановлено, що при «сильній» притягальній взаємодії система утворює бозе-конденсат під час фазового переходу першого роду. Незважаючи на присутність ненульового сумарного заряду, ці конденсатні стани характеризуються нульовим хімічним потенціалом. Зроблено висновок, що такі стани конденсату не можуть бути описані великим канонічним ансамблем, де певній ненульовій величині заряду відповідає ненульова величина хімічного потенціалу, Коли система знаходиться у фазі конденсату, неможливість використання хімічного потенціалу як вільної термодинамічної змінної пояснюється тим, що хімічний потенціал мусить бути записаний в умові утворення конденсату і тому його значення зафіксовані.
  Д.В. Анчишкін
 • Запропоновано новий базис для варіаційних розрахунків зв'язаних станів системи декількох частинок. Для системи N частинок із парними потенціалами взаємодії в явному вигляді отримано матричні елементи гамільтоніана системи. Розглянуто також модифікований базис, інваріантний відносно просторових трансляцій. Для прикладу розглянуто ядро 12C як систему трьох α-частинок і досліджено збіжність методу.
  Б.Є. Гринюк
 • Сучасна проблема із визначенням сталої Ґаббла, "третя" з історичної точки зору, проаналізована в рамках квантового космологічного підходу, що ґрунтується на квантовому формалізмі потенціалу Бома. Встановлено, що у виразі для повної густини енергії з'являється доданок, який вводить новий елемент у стандартну космологічну модель. Додаткова компонента густини енергії, яка має квантове походження, може діяти подібно до ранньої темної енергії, змінюючи швидкість раннього розширення всесвіту до рекомбінації, залишаючи його пізню еволюцію незмінною. Характерною рисою запропонованої космологічної моделі є наявність у ній «періода відпочинку» (подібно до моделей Леметра та Еддінгтона-Леметра) у епоху рівності внесків матерії та випромінювання, підчас якого зміна масштабного фактора уповільнюється.
  В.Є. Кузьмичов, В.В. Кузьмичов
 • В рамках мікроскопічної багатокластерної та багатоканальної моделі проведено теоретичний аналіз низки ядерних реакцій, які мають відношення до космологічної проблеми літія та для яких нещодавно отримані нові експериментальні дані. Зокрема, були розглянуті ядерні реакції, які генеруються при зіткненні дейтронів із ядрами 7Lі та 7Be. Розрахунки були проведені в рамках алгебраїчної версії методу резонуючих груп, в якій використовуються реалістичні хвильові функції ядер як у вхідному, так і у вихідних каналах розглянутих ядерних реакцій. Встановлено, що реакції переважно відбуваються у тих станах, у яких можливе лобове зіткнення ядер d+7Lі та d+7Be. Показано, що розраховані астрофізичні S-фактори реакцій достатньо добре узгоджуються із існуючими експериментальними даними, та прогнозують їх поведінку в в області енергій, які домінували у перші секунди нашого Всесвіту, коли почався перший період синтезу легких ядер.
  В.С. Василевський, Ю.А. Лашко, В.І. Жаба
 • Досліджений вплив топологічного дефекту у вигляді вихора Абрикосова-Нільсена-Олесена, відомого в космології і астрофізиці як космічна струна, на квантові системи. Показано, що магнітне поле індукується в основному стані релятивістської бозонної матерії, що оточує космічну струну. Визначена залежність повного індукованого в основному стані магнітного потока від потоку та натягу струни, так само як і від поперечного розміру струни.
  Ю.О. Ситенко
 • З використанням інтегрального перетворення Меліна спрощено рівняння Тер-Мартиросяна-Скорнякова. Отримано аналітичний вираз для випадку трьох частинок, які мають негативну енергію. Отримано прості аналітичні вирази кулонівської матриці переходу двочастинкової системи з відштовхувальним потенціалом на основі аналітичного розв'язання рівняння Ліпмана-Швінгера.
  В.Ф. Харченко
 • На основі варіаційного принципу з використанням кореляційних факторів Ястрова у хвильовій функції встановлено достатній критерій можливості ефекту просторового колапсу в нескінченній системі бозе-частинок. На основі отриманого критерію показано, що в гіпотетичній ядерній матерії, якби вона складалася з α-частинок, відбувався би просторовий колапс у припущенні будь-яких потенціалів αα-взаємодії з відомого набору варіантів Алі-Бодмера.
  Б.Є. Гринюк
 • Досліджено структурні функції першого збудженого стану дзеркальних ядер 14С і 14О в рамках п'ятикластерної моделі (три α-частинки плюс два додаткові нуклони) на основі варіаційних розрахунків з використанням гаусоїдних базисів. Показано, що перший збуджений 0+ стан у порівнянні з основним станом обумовлений зміною просторової структури двонуклонної підсистеми, яка рухається в полі кластера 12С. Обчислено середньоквадратичні радіуси і відносні відстані між частинками, досліджено розподіли густини і електричні формфактори (як пружні, так і перехідні). Знайдено парні кореляційні функції і імпульсні розподіли частинок для збудженого стану цих ядер. Для всіх отриманих структурних функцій проведено порівняння з відповідними функціями основного стану. Виявлено дві основні конфігурації в основному і збудженому станах ядер 14С і 14О.
  В.С. Василевський, Б.Є. Гринюк
 • Розроблено теорію індукування магнетного поля у вакуумі квантованого ферміонного поля космічною струною з урахуванням її поперечних розмірів. Визначено залежність напруженості індукованого вакуумного магнетного поля від потоку та натягу струни, а також від її поперечного розміру та відстані до струни.
  чл.-кор. НАН України Ю.О. Ситенко
 • Вивчено умови, за яких квантова частинка може бути описана в термінах класичних величин. Досліджено хвильову функцію квантової частинки, скерованої у потенційне поле, в якому усі квантові ефекти зникають навіть у випадку ненульової константи Планка. Ця задача еквівалентна задачі про рух частинки у заломлювальному середовищі. У таких середовищах квантові частинки мають класичні імпульси, а їхні хвильові властивості описуються рівнянням хвильової оптики. В одновимірному випадку частинка не може потрапити до області, де показник заломлення прямує до нескінченності. У тривимірному просторі зі сферичною симетрією хвильові властивості визначаються функцією, що має резонанс із шириною порядка довжини.
  В.Є. Кузьмичов, В.В. Кузьмичов
 • Розвинуто трикластерну модель гіперядра представлену двома альфа-частинками та Λ-гіпероном. Вхідні параметри моделі є такими, що забезпечують збіг з експериментальним значенням енергії зв'язку бінарної підсистеми . Отримано узгодження енергій збуджених станів з експериментальними даними.
  О.В. Нестеров, Ю.А. Лашко, В.С. Василевський
 • Розраховано температурні залежності коефіцієнта тунелювання крізь екранований кулонівський бар'єр для pp-, pd-, pt-, dd- і dt-реакцій при кімнатних температурах і продемонстровано зростання на декілька порядків ймовірності реакцій синтезу при збільшенні температури всього на сотні градусів.
  Б.Є. Гринюк
 • Удосконалену трикластерну модель застосовано для аналізу структури гіперядра , яке було представлено двома альфа-частинками та Λ-гіпероном. Розраховано спектр зв'язаних та резонансних станів гіперядра , фази пружного та непружного розсіяння Λ-гіперона на ядрі 8Ве та альфа-частинки на гіперядрі . Показано, що кластерна поляризація породжує ряд резонансних станів, більшість з яких має дуже вузьку ширину, меншу за 100 кеВ. Результати розрахунків добре узгоджуються з експериментальними даними та результатами альтернативних мікроскопічних і напівмікроскопічних моделей.
  В.С. Василевський, Ю.А. Лашко, О.В. Нестеров
 • Детально досліджено ефекти кулонівської взаємодії при формуванні зв'язаних та резонансних станів дзеркальних легких ядер 7Li-7B, 8Li-8B, 9Be-9B,11B-11C. Виявлено резонансні стани із сильними, слабкими та помірними ефектами кулонівської взаємодії. Показано, що кулонівський зсув є максимальний для зв'язаних станів, тому що зв'язані стани є компактнішими за резонансні.
  В.С. Василевський
 • Отримано нове співвідношення невизначеності для координати та імпульсу, що враховує ґравітаційну взаємодію масивних частинок та узагальнює відоме співвідношення, яке було запропоновано раніше в рамках різних теоретичних моделей. Обраховано ґравітаційні поправки до середньоквадратичних відхилень координати та імпульсу. Показано, що мінімальна довжина та мінімальний імпульс залежать від енергії відносного руху частинок.
  В.Є. Кузьмичов, В.В. Кузьмичов
 • Побудовано теорію поляризації вакууму квантованого спінорного поля за наявності топологічного дефекту у двовимірному просторі.
  чл.-кор. НАН України Ю.О. Ситенко
 • З використанням методу стереографічної проекції тривимірного імпульсного простору на чотиривимірну сферу одиничного радіуса отримано розв'язок двочастинкового інтеґрального рівняння Ліпмана-Швінґера з кулонівською взаємодією при від'ємній енергії. Вперше одержано аналітичні вирази для тривимірної кулонівської матриці переходу у випадку дробових значень параметра взаємодії.
  В.Ф. Харченко
 • Запропоновано напівфеноменологічну фізично обґрунтовану модель порушення зарядової незалежності та зарядової симетрії константи піон-нуклонного зв'язку, яка припускає прямо пропорційну залежність піон-нуклонних констант від мас нуклонів і пі-мезонів, що беруть участь у взаємодії. На основі запропонованої моделі встановлено, що зарядова піон-нуклонна константа зв'язку на величину ~7% перевищує нейтральну піон-нуклонну константу зв'язку, що свідчить про суттєве порушення зарядової незалежності ядерних сил по відношенню до піон-нуклонної константи.
  В.А. Бабенко, М.М. Петров
 • На основі континуальної моделі для довгохвильових зарядових носіїв, розглянуто квантові ефекти основного стану електронних збуджень в діракових матеріалах із двовимірними одношаровими стільниковими структурами, скрученими дисклинацією у наноконуси. Показано, що в основному стані індукуються магнітний потік, котрий циркулює в кутовому напрямку навколо вершини наноконуса, і псевдомагнітний потік, спрямований ортогонально до поверхні наноконуса.
  Ю.О. Ситенко
 • Виведено нові аналітичні вирази для тривимірної кулонівської матриці переходу при енергіях, що відповідають цілим та напівцілим значенням параметра Зоммерфельда.
  В.Ф. Харченко
 • В рамках непертурбативної квантової теорії ґравітації, в основу якої покладено квантовий аналог рівняння Гамільтона-Якобі загальної теорії відносності, показано, що в процесі еволюції раннього Всесвіту космологічні параметри, такі як густина матерії-енергії і тиск та параметр уповільнення, під впливом квантових поправок до густини енергії можуть флуктуювати між додатними та від'ємними їхніми значеннями.
  В.Є. Кузьмичов
 • На основі феноменологічної кваркової моделі, що узгоджується з квантовою хромодинамікою, одержано співвідношення, які пов'язують масу дивного s-кварка з розщепленнями мас легких гіперонів. Розраховане у використаному підході значення маси дивного s-кварка добре узгоджується із сучасними оцінками та розрахунками цієї величини, отриманими методами ґраткової КХД.
  В.А. Бабенко, Н.М. Петров
 • Детально розглянуто можливість альтернативного способу синтезу легких атомних ядер у зоревому середовищі через зіткнення трьох ядер та збудження вузького резонансу у тричастинковому континуумі компаунд ядра. Показано, що довготривалий резонансний стан, через який проходить синтез вуглецю - стан Хойля, також існує у ядрах 9Ве, 9В, 11В та 11С. У цих ядрах резонансні стани Хойля збуджуються при зіткненні двох альфа-частинок та нейтронів, протонів, тритонів та ядер 3Не, відповідно. У ядрі 10В, яке складається із двох альфа-частинок та дейтрона, станів Хойля не виявлено.
  В.С. Василевський
 • На основі варіаційного підходу з використанням гаусоїдних базисів досліджено структурні особливості найнижчого збудженого стану дзеркальних ядер 14С і 14О у п'ятичастинковій моделі (три α-частинки і два додаткові нуклони). Розраховано зарядовий радіус ядра 14О і пояснено, чому він менший від зарядового радіусу ядра 14С, хоча 14О містить два додаткові протони замість двох додаткових нейтронів у 14С. Обчислено як пружні, так і перехідні електричні формфактори ядер 14С і 14О.
  В.С. Василевський, Б.Є. Гринюк, Д.В. П'ятницький
 • В дискретному представленні базису гармонічного осцилятора знайдено власні значення та власні функції матриці потенціальної енергії для частинки в полі центральних потенціалів сферичної прямокутної потенціальної ями, потенціалу Гауса, потенціалу Юкави та експоненційного потенціалу. Показано, що власними функціями оператора потенціальної енергії в дискретному представленні є функції базису гармонічного осцилятора для всіх розглянутих потенціалів. Власними функціями оператора потенціальної енергії в імпульсному представленні є сферичні функції Бесселя.
  Ю.А. Лашко
 • Розглянуто квантові ефекти основного стану в діраківських матеріалах, двовимірні одношарові структури котрих згорнуті внаслідок дисклинації в наноконуси. Враховано ненульовий розмір дисклинації, а граничну умову на межі дисклинації вибрано такою, що забезпечує самоспряженість гамільтонового оператора Дірака-Вейля. У випадку вуглецевих, кремнієвих і германієвих наноконусів показано, що квантові ефекти основного стану не залежать від розміру дисклинації, та знайдено умови, коли вони не залежать від параметру граничної умови.
  Ю.О. Ситенко
 • На основі представлення Швінгера для кулонівської функції Гріна встановлено можливість аналітичного розв'язання рівняння Ліпмана-Швінгера для тривимірної кулонівської матриці переходу при від'мних енергіях як у випадку відштовхувальної взаємодії і цілочислового значення кулонівського параметра, так і у випадку відштовхувальної і притягальної взаємодій і напівцілих значень кулонівського параметра (1/2 і -1/2).
  В.Ф. Харченко
 • В рамках мікроскопічної моделі, яка для опису відносного руху кластерів залучає гіперсферичні функції, розглянуто ряд трикластерних систем (4He, 7Li, 7Be, 8Be, 10Be). Вибрано було такі трикластерні системи, які мають принаймі один бінарний канал. Метою даного дослідження було встановити, чи придатні гіпергармоніки для опису двочастинкових каналів і за яких умов, чи вони підходять лише для опису трикластерного континууму. Головний результат полягає в тому, що можна виявити двокластерну конфігурацію в хвильовій функції трикластерної системи псевдозв'язаного стану навіть з достатньо обмеженим набором гіперсферичних функцій як за гіпермоментом, так і за гіпер-радіальними збудженнями. Продемонстровано, що власні стани трикластерного гамільтоніану мають правильну асимптотичну поведінку як для зв'язаних станів, що лежать під двокластерним порогом, так і для станів двокластерного континууму.
  Ю.А. Лашко, Г.Ф. Філіппов, В.С. Василевський
 • На основі простої феноменологічної моделі за припущення однопіонного обмінного характера ядерних сил, встановлено зв'язок між різними піон-нуклонними константами зв'язку, що характеризують нуклон-нуклонну взаємодію. Показано, що порушення зарядової незалежності піон-нуклонних констант зв'язку повністю обумовлено різницею мас зарядженого та нейтрального пі-мезонів і відмінністю маси протона від маси нейтрона.
  В.О. Бабенко, М.М. Петров
 • Досліджено вплив границь на хіральні ефекти в гарячій щільній релятивістській спінорній матерії в сильному магнітному полі, ортогональному до границі. Показано, що хіральний магнітний ефект зникає, а ефект хірального розділення стає залежним не лише від хімічного потенціалу, а й від температури і граничної умови. Це вказує на важливу роль границь для фізичних систем із гарячою щільною за магнетизованою спінорною матерією астрофізичних об'єктів (нейтронні зірки, магнетари), новітніх матеріалів, відомих як діраківські, вейлівські напівметали.
  Ю.О. Ситенко
 • Розроблено новий підхід до опису позаенергетичної кулонівської амплітуди розсіяння, що ґрунтується на застосуванні методу Фокастереографічного проектування імпульсного простору на чотиривимірну одиничну сферу. Одержано нові аналітичні вирази для парціальних хвильових позаенергетичних кулонівських матриць переходу для частинок з відштовхувальною взаємодією при енергії основного зв'язаного стану комплексу.
  В.Ф. Харченко
 • На основі мезонної теорії Юкави розглянуто порушення зарядової незалежності константи піон-нуклонного зв'язку, довжини нуклон-нуклонного розсіяння і показано, що це порушення практично повністю пояснюється відмінністю мас заряджених і нейтральних пі-мезонів. При цьому зарядове розщеплення піон-нуклонної константи зв'язку складає ту самувеличину, що й зарядове розщеплення маси пі-мезона.
  В.О. Бабенко, М.М. Петров
 • Досліджено структурні функції дзеркальних ядер 14С і 14O в моделі "три альфа-частинки плюс два додаткові нуклони". Знайдено розподіли зарядової густини і формфактори, парні кореляційні функції, імпульсні розподіли частинок в цих ядрах. В основному стані ядер 14С і 14O виявлено наявність двох просторових конфігурацій. Передбачено невідомий з експерименту середньоквадратичний зарядовий радіус ядра 14O.
  Б.Є. Гринюк, Д.В. П'ятницький
 • Проведено теоретичний аналіз зв'язаних, резонансних станів ядра 10Ве у рамках трикластерної мікроскопічної моделі. Це ядро було представлено як трикластерна система, яка складається із двох альфа-частинок, динейтрона, Останній представляє собою скорельовані у просторі два нейтрона, що утворюють псевдозв'язаний стан. Також було досліджено процеси пружного, непружного розсіяння альфа-частинок на ядрі 6Не, динейтрона на ядрі 8Ве. При цьому ядра 6Не, 8Ве розглядались як двокластерні системи, що складається із альфа-частинки і динейтрона, двох альфа-частинок, відповідно. Однією із головних задач даних досліджень було вивчення як впливає поляризаційна здатність ядер 6Не, 8Ве на структуру зв'язаних і резонансних станів ядра 10Ве,, на пружні і непружні процеси. Було встановлено, що ядра 6Не, 8Ве суттєво змінюють свої розміри, форми в процесі їх взаємодії із альфа-частинками, динейтроном, відповідно. Було також показано, що кластерна поляризація суттєво збільшує взаємне притягання кластерів в компаунд системі, приводить до більшої енергії зв'язаних станів, а також до зменшення енергії, ширини резонансних станів трикластерної системи. У рамках даної моделі отримано добру узгодженість теоретичних результатів, існуючих експериментальних даних для станів дискретного, неперервного спектрів ядра 10Ве.
  Ю.А. Лашко, Г.Ф. Філіппов, В.С. Василевський
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. O. B. Gryniuk, B. E. Grinyuk. Universal coordinate Gaussian basis for calculations of the bound states of a few-particle systems. – Ukr. J. Phys. 68, No. 9, 587 (2023).
 2. Павлович В. М., Бабенко В. А. Про можливість самопідтримної ланцюгової реакції поділу в об’єкті “Укриття” на теперішній час. Ядерна фізика та енергетика, 2023, т. 24, № 3, с. 239-246.
 3. Babenko V. A., Petrov N. M. The quantum quartic oscillator study on the basis of the averaging of the Padй approximants. Int. J. Math. Phys., 2023, Vol. 14.
 4. D. Anchishkin, V.Gnatovskyy, D. Zhuravel, Vl. Karpenko, I. Mishustin, H. Stoecker, Phase Transitions in the Interacting Relativistic Boson Systems, Universe 2023, 9, 411
 5. B. E. Grinyuk, D.V. Piatnytskyi, V.S.Vasilevsky. The lowest excited states of 14C and 14O nuclei within a five-cluster model. Nuclear Physics A, 1030, 122588 (2023).
 6. N. Kalzhigitov, V. O. Kurmangaliyeva, N. Takibayev, V. S. Vasilevsky, “Resonance structure of 8Be within the two-cluster resonating group method”, Ukr. J. Phys., 68, N1, pp. 3-18, 2023
 7. S. P. Maydanyuk, V. S. Vasilevsky, “Systematic study of bremsstrahlung emission in reactions with light nuclei in cluster models”, Phys. Rev. C, 108, 064001, 22 pp., 2023
 8. Viktor I. Zhaba. “Features of determining the charge deuteron form factor GC(p)”, Zeitschrift fьr Naturforschung A, 2023, Vol. 78, No. 4., pp. 347-354.
 9. B. E. Grinyuk, D. V. Piatnytskyi, V. S. Vasilevsky, “The lowest excited states of 14C and 14O nuclei within a five-cluster model”, Nucl. Phys. A, 1030, 122588, pp 1-15, 2023. DOI https://doi .org /10.1016/j.nuclphysa.2022.122588.
 10. F. Barbaro, L. Canton, Y. Lashko, L. Zangrando. Optimized simulations of 50Ti(p,α) and 49Ti(d,α) reactions for hospital-cyclotron production of 47Sc. EPJ Web of Conferences, 2023 (in press). https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.02825
 11. Y. Lashko, F. Barbaro, L. Canton, L. Zangrando, L. De Dominicis, L. Mou, G. Pupillo, Cross-Section Optimization Scheme Based on Genetic Algorithms for Simulating 47Sc Production with Enriched Titanium Targets. Annual Report 2022 of the National Laboratories of Legnaro, National Institute for Nuclear Physics, p.80.
 12. G. Pupillo et. al., The REMIX Project: Second Year Research Activities, Annual Report 2022 of the National Laboratories of Legnaro, National Institute for Nuclear Physics, p.82.
Препринти
 1. Sitenko Y.A. Path integral formalism for finite-temperature field theory and generation of chiral currents. Prepr. arXiv:2303.02145 [hep-th] (2023) 27 p.
 2. D. Anchishkin, V. Gnatovskyy, D. Zhuravel, V. Karpenko, I. Mishustin, and H. Stoecker, Canonical Ensemble vs. Grand Canonical Ensemble in the Description of Multicomponent Bosonic Systems, arXiv:2307.08518 [nucl-th].
 3. V.E. Kuzmichev, V.V. Kuzmichev. "The Hubble tension from the standpoint of quantum cosmology", arXiv:2211.16394v2 [gr-qc] (16 Oct 2023) 12 pages
Доповіді на конференціях та семінарах
 1. Kalzhigitov N.K., Vasilevsky V.S. “On Pauli resonances and how to deal with them” Materials of the International Scientific Conference of Students and Young Scientists «FARABI ALEMI», Book of abstracts, p. 45, Almaty-2023. (пленарна)
 2. N.K. Kalzhigitov, V.S. Vasilevsky. “The role of cluster polarization in the formation and structure of the 6Li nuclei”, International Conference of Students and Young Scientists in Theoretical and Experimental Physics HEUREKA-2023, May 16-18 2023, Lviv, Ukraine,Book of abstracts, p. D1, 2023.(пленарна)
 3. В.І. Жаба. В.С. Василевський, Ю.А. Лашко. “Властивості високозбуджених резонансних станів у дзеркальних ядрах 9Ве та 9В”, International Conference of Students and Young Scientists in Theoretical and Experimental Physics HEUREKA-2023, May 16-18 2023, Lviv, Ukraine,Book of abstracts, p. D3, 2023.(пленарна)
 4. N.K. Kalzhigitov, V.S. Vasilevsky. “Resonance structure of 8Be within the two-cluster resonating group method“, International conference Resonance phenomena in atomic systems (dedicated to the 85th anniversary of Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine Otto Shpenik), Uzhhorod, Ukraine , September 19 – 21 2023, Books of abstracts, p.182-183, 2023.(пленарна)
 5. В.І. Жаба, В.С. Василевський, Ю.А. Лашко. “Характеристики високозбуджених резонансних станів у ядрах 9Ве та 9В”, Міжнародна конференція «Резонансні явища в атомних системах», Ужгород, Україна, 19-21 вересня 2023 р., Тези доповідей, c.182-183, 2023.(пленарна)
 6. N.K. Kalzhigitov, V.S. Vasilevsky.«The Pauli resonances in light nuclei», Workshop on Nuclear Cluster Physics, Toyonaka Campus, Osaka University, Japan,27-29 November 2023, Books of abstracts, p. 8, 2023 (стендова)
 7. Yu. Lashko, F. Barbaro, L. Canton, L. Zangrando. 47Sc production for medical applications: cross-section optimization based on genetic algorithm (oral presentation). Joint ICTP-IAEA Workshop on Simulation of Nuclear Reaction Data with the TALYS Code, October 16-20, 2023, ICTP, Trieste, Italy
 8. Yu. A. Lashko, V. S. Vasilevsky, V. I. Zhaba. Many-channel cluster microscopic theory of resonance states and scattering in 9Be and 9B” (oral presentation), 25th European Conference on Few Body Systems, July 30 – August 04, 2023, Mainz, Germany.
 9. Солоха-Климчак М.Д., Нестеров О.В,Міжнародна конференція молодих вчених та аспірантів ІЕФ -2023, Властивості гіперядер у трикластерних мікроскопічних моделях,15-18 травня,м.Ужгород
 10. Солоха-Климчак М.Д., Нестеров, Давидовські читання, інститут теоретичної фізики ім. М.М. Бооголюбова НАН України, Властивості гіперядер у трикластерних мікроскопічних моделях,16-17 жовтня,м. Київ
 11. Д. Журавель, Нерiвноважний електронний транспорт в системi квантових точок та властивостi бозонних систем при ненульових температурах в моделi середнього поля, ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України, Київ, 2023.
 12. Павлович В. М., Бабенко В. О. Про можливість самопідтримної ланцюгової реакції поділу в об’єкті “Укриття” на теперішній час. Міжнародна конференція “Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища” INUDECO 2023, 30 листопада 2023 р., Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, 2023 р., Славутич, Україна. (Пленарна доповідь)
 13. D. Anchyshkin, I. Mishustin , H. Stцcker , L. Satarov , V. Gnatovskii , D. Zhuravel, V. Karpenko, “A scalar model of an interacting boson system at high temperatures”, Conference in memory of Petro Fomin, Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, Kyiv, July 4, 2023.
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. K.A.Bugaev, O.V.Vitiuk, B.E. Grinyuk, P.P.Panasiuk, N.S. Yakovenko, E.S.Zherebtsova, V. V. Sagun, O. I. Ivanytskyi, L.V.Bravina, D. B. Blaschke, S. Kabana, S. V. Kuleshov, A.V.Taranenko, E.E.Zabrodin, and G. M. Zinovjev. Induced surface and curvature tension equation of state for hadron resonance gas in finite volumes and its relation to morphological thermodynamics. Int. J. Mod. Phys. A (2021), 24 p. https://doi.org/10.1142/S0217751X21410098
 2. B.E.Grinyuk. Can Nuclear Matter Consist of α-Particles? УФЖ 67, № 1, с. 17 - 21 (2022). http:// doi.org/10.15407/ujpe67.1.17
 3. B.E.Grinyuk, I.V.Simenog. Model-independent solution of nd-scattering problem in the quartet state. – UJP 67, No. 5, p.322-326 (2022). https://doi.org/10.15407/ujpe67.5.322
 4. Oleksandr V. Vitiuk, Valery M. Pugatch, Kyrill A. Bugaev, Nazar S. Yakovenko, Pavlo P. Panasiuk, Elizaveta S. Zherebtsova, Vasyl M. Dobishuk, Sergiy B. Chernyshenko, Borys E. Grinyuk, Violetta Sagun, Oleksii Ivanytskyi. Colliding and Fixed Target Mode in a Single Experiment – a Novel Approach to Study the Matter under New Extreme Conditions. – Particles, Vol. 5, Issue 3, p. 245–264 (2022). https://doi.org/10.3390/particles5030022
 5. B. E. Grinyuk, D.V. Piatnytskyi, V.S.Vasilevsky. The lowest excited states of 14C and 14O nuclei within a five-cluster model. – Nuclear Physics A (2022). https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2022.122588
 6. V.F. Kharchenko. "On the analytical solving of Ter Martirosian - Skornyakov Equation for Three Particles at Negative Energies", Ukrainian Journal of Physics, 2022, vol. 67, n. 8, p. 559-560
 7. D. Anchishkin, V. Gnatovskyy, D. Zhuravel, and V. Karpenko, Selfinteracting Particle-Antiparticle System of Bosons, Phys. Rev. C 105, 045205 (2022).
 8. D. Anchishkin, Single-particle spectra in relativistic heavy-ion collisions within the thermal quantum field theory, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 49, 055109 (2022).
 9. Babenko V. A., Petrov N. M. On the quartic anharmonic oscillator and the Padé-approximant averaging method. Mod. Phys. Lett. A, 2022, Vol. 37, No. 25, 2250172. [DOI: https://doi.org/10.1142/S0217732322501723]
 10. Yurii A. Sitenko, Volodymyr M. Gorkavenko, and Maria S. Tsarenkova, Magnetic flux in the vacuum of quantum bosonic matter in the cosmic string background, Phys. Rev. D 2022,Vol. 106, No. 10, 105010 (20 pp.). DOI: 10.1103/PhysRevD.106.105010.
 11. V.M. Gorkavenko, Т.V. Gorkavenko, Yu.A. Sitenko, and M.S. Tsarenkova, Induced vacuum current and magnetic flux in quantum scalar matter in the background of a vortex defect with the Neumann boundary condition, Ukr. J. Phys. 2022, Vol. 67, No. 1, 3-10.
Препринти
 1. B.E. Grinyuk, K.A. Bugaev. About Conditions of Spatial Collapse in an Infinite System of Bose Particles. arXiv:2201.07900v1[cond-mat.quant-gas] 19 Jan 2022
 2. B.E. Grinyuk. Can Nuclear Matter Consist of α-Particles? arXiv: 2202.07724 [nucl-th] 15 Feb 2022
 3. B.E. Grinyuk, D.V. Piatnytskyi, V.S.Vasilevsky. The lowest excited states of 14C and 14O nuclei within a five-cluster model. arXiv:2210.15891v1 [nucl-th] 28 Oct 2022
 4. V.M. Gorkavenko, Т.V. Gorkavenko, Yu.A. Sitenko, and M.S. Tsarenkova, Induced vacuum energy density of quantum charged scalar matter in the background of an impenetrable magnetic tube with the Neumann boundary condition, arXiv:2212.03801 [hep-th] (2022).
 5. V.E. Kuzmichev, V.V. Kuzmichev. "The Hubble tension from the standpoint of quantum cosmology", arXiv:2211.16394 [gr-qc] (2022).
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. Yu.A. Sitenko. Induced vacuum magnetic field in the comic string background, Phys. Rev. D 2019, Vol. 104, No.4, 045013 (P.1-29). (Q1) https://doi.org/10.1103/PhysRevD.104.045013
 2. V.E. Kuzmichev, V.V. Kuzmichev. "Classical behavior of a quantum particle in a refringent medium", American Journal of Physics, Vol. 89 (8), p. 793-798, 2021. (Q3/Q4) DOI: 10.1119/10.0003966
 3. Бабенко В. А., Петров Н. М. Про квантовий ангармонічний осцилятор та апроксимації Паде. Ядерна фізика та енергетика, 2021, т. 22, № 2, с. 127–142. [Babenko V. A., Petrov N. M. On the Quantum Anharmonic Oscillator and Padé Approximations. Nuclear Physics and Atomic Energy, 2021, Vol. 22, No. 2, P. 127–142.] (Q3) https://doi.org/10.15407/jnpae2021.02.127
 4. D. Anchishkin, V. Gnatovskyy, D. Zhuravel, V. Karpenko, Relativistic Selfinteracting Particle-Antiparticle System of Bosons. Journal of Phys. and Electr. 28 (2), 3-18 (2020). DOI 10.15421/332016
 5. O.S. Stashko, D.V. Anchishkin, O.V. Savchuk, M.I. Gorenstein, Thermodynamic properties of interacting bosons with zero chemical potential. Journal of Phys. G: Nucl. Part. Phys. 48, No.5, 055106 (2021), (Q2). DOI: 10.1088/1361-6471/abd5a5
 6. K. A. Bugaev, O. V. Vitiuk, B. E. Grinyuk, N. S. Yakovenko, E. S. Zherebtsova, V. V. Sagun, O. I. Ivanytskyi, D. O. Savchenko, L. V. Bravina, D. B. Blaschke, G. R. Farrar, S. Kabana, S. V. Kuleshov, E. G. Nikonov, A.V.Taranenko, E. E. Zabrodin, and G. M. Zinovjev. Chemical freeze-out of light nuclei in high energy nuclear collisions and resolution of the hyper-triton chemical freeze-out puzzle. –J. Phys.: Conf. Ser. 1690 (2020) 012123 (6 p.) doi: 10.1088/1742-6596/1690/1/012123
 7. David Blashke, Larissa Bravina, Kyryll Bugaev, Glenis R. Farrar, Boris Grinyuk, Oleksii Ivanitskyi, Sonya Kabana, Sergey V. Kuleshov, Irina K. Potashnikova, Violetta Sagun, Arkadiy Taranenko, Oleksandr V.Vitiuk, Evgeny Zabrodin, Xiaoming Zhang, Daicui Zhou. Thermal production of sexaquarks in heavy-ion collisions. International Journal of Modern Physics A Vol. 36, No. 25, 2141005 (2021). (Q3/Q4) https://doi.org/10.1142/S0217751X21410050
 8. B. E. Grinyuk, K. A. Bugaev. About Conditions of Spatial Collapse in an Infinite System of Bose Particles. УФЖ, 2021, т. 66, № 12, с. 1024-1026 (Q4) https://doi.org/10.15407/ujpe66.12.1024
 9. A.V. Nesterov, Yu. A. Lashko, V. S. Vasilevsky, "Structure of the ground and excited states in Λ9Be nucleus", Nucl. Phys. A, vol. 1016 (2021) 122325 (24 pp.) (Q1/Q2) https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2021.122325
 10. A.V. Nesterov, M. Solokha-Klymchak. "Properties of 4ΛH hypernucleus in three-cluster microscopic models", Ukr. J. Phys., vol. 66 (2021) № 10, p. 846-856 (Q3/Q4) https://doi.org/10.15407/ujpe66.10.846
 11. Н. Калжигитов, В.С. Василевский, Н.Ж. Такибаев, В.O. Курмангалиева. "Исследование эффектов кластерной поляризации в ядре 6Li", Известия НАН Республики Казахстан. Серия физ.-мат., т. 5 (2021) № 339, с. 25–32. https://doi.org/10.32014/2021.2518-1726.81
Препринти
 1. V.F. Kharchenko, Coulomb transition matrix with fractional values of interaction parameter, arXiv: 2105.13092 v1 [quant-ph] 27 May 2021, p.p. 1-4.
 2. D. Anchishkin, V. Gnatovskyy, D. Zhuravel, V. Karpenko, Selfinteracting Particle-Antiparticle System of Bosons, arXiv: 2102.02529 [nucl-th].
 3. K.A. Bugaev, O.V. Vitiuk, B.E. Grinyuk, P.P. Panasiuk, N.S. Yakovenko, E.S. Zherebtsova, V.V. Sagun, O.I. Ivanytskyi, L.V. Bravina, D.B. Blaschke, S. Kabana, S.V. Kuleshov, A.V. Taranenko, E.E. Zabrodin, and G.M. Zinovjev. Induced surface and curvature tension equation of state for hadron resonance gas in finite volumes and its relation to morphological thermodynamics. arXiv: 2104.05351v1 [hep-ph].
 4. Oleksandr V. Vitiuk, V.M. Pugatch, K.A. Bugaev, P.P. Panasiuk, Nazar Yakovenko, Boris Grinyuk, E.S. Zherebtsova, M. Blricher, L.V. Bravina, A.V. Taranenko, E.E. Zabrodin. Triple nuclear collisions – a new method to explore the matter properties under new extreme conditions. arXiv: 2108.02711v1 [hep-ph].
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. V.F. Kharchenko. Analytical solutions for three-dimensional Coulomb transition matrix at negative energy and integer values of interaction parameter. – Canadian Journal of Physics, Vol. 98, No.4, 375-378(2020) https://doi.org/10.1139/cjp-2019-0338
 2. V.E. Kuzmichev, V.V. Kuzmichev. Uncertainty principle in quantum mechanics with Newton's gravity. – Eur. Phys. J. C, Vol. 80, No. 3, p. 248 (7 p.), 2020.
 3. B.E. Grinyuk, I.V. Simenog. On the Temperature Role in the Tunneling Process at the Low-Energy Nuclear Fusion. – Ukr. J. Phys. 2020, Vol.65, No. 11, p. 958-962.
 4. D. Zhuravel, D. Anchishkin, R. Hayn, P. Lombardo, St. Schäfer. Non-equilibrium electronic transport through a quantum dot with strong Coulomb repulsion in the presence of a magnetic field. – J. Phys.: Condens. Matter. 32, No. 16, p.165601 (2020).
 5. D. Duisenbay, N. Kalzhigitov, K. Katō, V.O. Kurmangaliyeva, N.Zh. Takibayev, V.S. Vasilevsky. Effects of the Coulomb interaction on parameters of resonance states in mirror three-cluster nuclei. – Nucl. Phys. A, 2020, vol. 996, 121692, (30 pp).
 6. V.S. Vasilevsky, Yu.A. Lashko. How the antisymmetrization affects a cluster-cluster interaction: two-cluster systems. –Ann. Phys., vol. 415, 168114, (22 pp) 2020.
 7. Yu.A. Lashko, V.S. Vasilevsky, G.F. Filippov. Influence of the Pauli principle on two-cluster potential energy. – In Proc. of the 24th European conference on few-body problems in physics, 2-4 September, 2019, the University of Surrey,Guildford, UK, SciPost Phys. Proc., 2020, vol. 3, 021, 9 pp.
 8. N. Kalzhigitov, N.Zh. Takibayev, V.S. Vasilevsky, E.M. Akzhigitova, V.O. Kurmangaliyeva. A microscopic two-cluster model of processes in 6Li. – News of the National Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan, Phys.-Math. Series, 2020, vol. 4, N 332, pp. 86-94.
 9. S.Ya. Goroshenko, A.V. Nesterov, V.A. Nesterov. Complete numerical calculation of the interaction energy for two uniformly charged spheroids. Example of heavy ions. – Nucl. Phys. At. Energy, 21 (2020), 13-20.
 10. N. Takibayev, V.O. Kurmangaliyeva, K. Katō, V.S. Vasilevsky. Few-Body Reactions and Processes in Neutron Star Envelopes. –Springer Proceedings in Physics, 2020, vol. 238, pp. 157–161.
 11. Pierre Lombardo, Roland Hayn, Denis Zhuravel, Steffen Schäfer. Kondo-assisted switching between three conduction states in capacitively coupled quantum dots. – Phys. Rev. Research 2, 033387 (2020). doi: 10.1103/PhysRevResearch.2.033387
 12. K.A. Bugaev, A.I. Ivanitskyi, B.E. Grinyuk, I.P. Yakimenko. Bose-Einstein Condensation Phase Transition of Quantum Hard Spheres and New Relations between Bosonic and Fermionic Pressures. – Ukr. J. Phys. 2020, Vol.65, No. 11, p. 963-972.
 13. K.A. Bugaev, O.V. Vitiuk, B.E. Grinyuk, V.V. Sagun, N.S. Yakovenko, O.I. Ivanitskyi, G.M. Zinovjev, D.B. Blaschke, E.G. Nikonov, L.V. Bravina, E.E. Zabrodin, S. Kabana, S.V. Kuleshov, G.R. Farrar, E.S. Zherebtsova and A.V. Taranenko. Second virial coefficients of light nuclear clusters and their chemical freeze-out in nuclear collisions. – Euro. Phys. J. A 56, 293—1-15 (2020).
Препринти
 1. B.E. Grinyuk, K.A. Bugaev, V.V. Sagun, O.I. Ivanytskyi, D.L. Borisyuk, A.S. Zhokhin, G.M. Zinovjev, D.B. Blaschke, L.V. Bravina, E.E. Zabrodin, E. G. Nikonov, G. Farrar, S. Kabana, S.V. Kuleshov and A.V. Taranenko. Classical excluded volumes of loosely bound light (anti)nuclei and their chemical freeze-out in heavy ion collisions. – Int. J. Mod. Phys. E, p. 1-15; arXiv:2004.05481v1 [hep-ph] (2020).
 2. V.O. Kurmangaliyeva, N. Kalzhigitov, N. Takibayev, V.S. Vasilevsky. Resonance structure of 8Be with the two-cluster resonating group method. – а ArXiv e-prints nucl-th/2006.04525, (35 pp.), 2020.
 3. K.A. Bugaev, O.V. Vitiuk, B.E. Grinyuk, N.S. Yakovenko, E.S. Zherebtsova, V.V. Sagun, O.I. Ivanytskyi, D.O. Savchenko, L.V. Bravina, D.B. Blaschke, G.R. Farrar, S. Kabana, S.V. Kuleshov, E.G. Nikonov, A.V. Taranenko, E.E. Zabrodin, and G.M. Zinovjev. Chemical freeze-out of light nuclei in high energy nuclear collisions and resolution of the hyper-triton chemical freeze-out puzzle. – arXiv: 2011.09292v1 [nucl-th], 6 p., 18 Nov 2020.
 4. V.E. Kuzmichev, V.V. Kuzmichev. On the conditions for the classicality of a quantum particle. – arXiv:2007.11886 [quant-ph], 12p.
Доповіді на конференціях та семінарах
 1. K.A. Bugaev, B.E. Grinyuk, A.I. Ivanytskyi, V.V. Sagun, D.O. Savchenko, G.M. Zinovjev, O.V. Vitiuk, N.S. Yakovenko, E.G. Nikonov, L.V. Bravina, E.E. Zabrodin, S. Kabana, D.B. Blaschke, A.V. Taranenko and E.S. Zherebtsova, «Multiplicities of light nuclear clusters in high energy nuclear collisions and solution of the hyper-triton puzzle» at the International Conference on New Frontiers in Physics (ICNFP2020), Kolymbari, Crete, Greece, September 4-12, 2020 (запрошена секційна за проектом No. 0120U100935).
 2. K.A. Bugaev, B.E. Grinyuk, A.I. Ivanytskyi, V.V. Sagun, D.O. Savchenko, G.M. Zinovjev, O.V. Vitiuk, N.S. Yakovenko, E.G. Nikon, L.V. Bravina, E.E. Zabrodin, S. Kabana, D.B. Blaschke, A.V. Taranenko and E.S. Zherebtsova, «Chemical freeze-out of light nuclei in high energy nuclear collisions and resolution of the hyper-triton chemical freeze-out puzzle», invited seminar at the Kyiv Institute for Nuclear Research, Department of High Energy Physics, Kyiv, October 29, 2020 (запрошений семінар за проектом No. ЦО-5-1/2018 цільової програми).
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. Yu.A. Sitenko, V.M. Gorkavenko. Induced vacuum magnetic flux in quantum spinor matter in the background of a topological defect in two-dimensional space, Phys. Rev. D 2019, Vol. 100, No.8, 085011 (P.1-36).
 2. Yu.A. Sitenko, V.M. Gorkavenko. Polarization of the vacuum of quantized spinor field by a topological defect in two-dimensional space, Ukr. J. Phys. 2019, Vol. 64, No. 11, 1069-1077 (Укр. фіз. журн. 2019, Vol. 64, No. 11, 1062-1069).
 3. V.E. Kuzmichev, V.V. Kuzmichev. Generalized uncertainty principle in quantum cosmology for the maximally symmetric space, Ukr. J. Phys., 2019, Vol. 64, No. 2, p. 100-108.
 4. В.Є. Кузьмичов, В.В. Кузьмичов. Узагальнений принцип невизначеності у квантовій космології, УФЖ, 2019, Vol. 64, No. 11, p. 1043-1046.
 5. В.Є. Кузьмичов, В.В. Кузьмичов. Квантові поправки до динаміки гравітаційної системи, УФЖ, 2019, Vol. 64, No. 12, p. 1135-1139.
 6. Babenko V., Pavlovych V., Gulik V. The pulsed subcritical amplifier of neutron flux driven by high-intensity neutron generator. Nuclear Technology and Radiation Protection, 2019, Vol. 34, No. 1, P. 1–12.
 7. Бабенко В.А., Петров Н.М. О свойствах бегущей константы связи сильного взаимодействия в области низких энергий. Ядерна фізика та енергетика, 2019, т. 20, № 1, с. 5–17. [Babenko V.A., Petrov N.M. Properties of the running coupling constant of strong interaction at low energies. Nuclear Physics and Atomic Energy, 2019, Vol. 20, No. 1, P. 5–17.]
 8. Бабенко В.А., Петров Н.М. О нарушении зарядовой независимости и зарядовой симметрии константы пион-нуклонной связи. Ядерная Физика, 2019, т. 82, № 6, с. 541–552. [Babenko V.A., Petrov N.M. On the breakdown of charge independence and charge symmetry of the pion-nucleon coupling constant. Physics of Atomic Nuclei, 2019, Vol. 82, No. 6, P. 662–672.]
 9. K.A. Bugaev, B.E. Grinyuk, A.I. Ivanytskyi, V.V. Sagun, D.O. Savchenko, G.M. Zinovjev, E.G. Nikonov, L.V. Bravina, E.E. Zabrodin, D.B. Blaschke, S. Kabana, A.V. Taranenko. On separate chemical freeze-outs of hadrons and light (anti)nuclei in high energy nuclear collisions. 2019, J.Phys.: Conf.Ser. 1390 012038 doi: 10.1088/1742-6596/1390/1/012038
 10. K. Bugaev, A. Ivanytskyi, V. Sagun, B. Grinyuk, D. Savchenko, G. Zinovjev, E. Nikonov, L. Bravina, E. Zabrodin, D. Blaschke, A. Taranenko, L. Turko. Hard-Core Radius of Nucleons within the Induced Surface Tension Approach, Universe 5 (2), 63 (2019).
 11. Yu.A. Lashko, V.S. Vasilevsky, G.F. Filippov. Properties of a potential energy matrix in oscillator basis,Ann. Phys., 2019, vol. 409, 167930, (26 pp.)
 12. V.S. Vasilevsky, K.Katō. On three-cluster disintegration of 9Ве, Phys. Sci. Thechnol., 2019, vol. 6, № 1, pp. 4-10.
 13. A.D. Duisenbay, N.Zh. Takibayev, V.S. Vasilevsky, V.O. Kurmangaliyeva, E.M. Akzhigitova. Form factors and density distributions of protons and neutrons in 7Li and 7Be, News of the National Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan, Phys.-Math. Series, 2019, vol. 3, N 325, pp. 71-76.
Препринти
 1. V.F. Kharchenko. Coulomb transition matrix at negative energy and integer values of interaction parameter, arXiv: 1905.13479 [quant-ph] 31 May 2019. p.p. 1 - 7.
 2. V.E. Kuzmichev, V.V. Kuzmichev. Uncertainty principle in quantum mechanics with Newton's gravity, arXiv:1911.01176 [quant-ph] (2019), 10 p.
 3. Babenko V.A., Petrov N.M. On the Charge Dependence of the Pion-Nucleon Coupling Constant and Nucleon-Nucleon Low-Energy Scattering Parameters. arXiv:1908.10124 [hep-ph], 2019, 13 P.
 4. A.D. Duisenbay, N. Kalzhigitov, K. Katō, V.O. Kurmangaliyeva, N.Zh. Takibayev, V.S. Vasilevsky. Effects of the Coulomb interaction on parameters of resonance states in mirror three-cluster nuclei. arXiv: nucl-th/1905.07711, (54pp), 2019.
 5. V.S. Vasilevsky, Yu.A. Lashko. How the antisymmetrization affects a cluster-cluster interaction: two-cluster systems, arXiv: nucl-th/1909.07610, (45 pp), 2019.
Доповіді на конференціях та семінарах
 1. Yu.A. Lashko, V.S. Vasilevsky, G.F. Filippov.Influence of the Pauli principle on two-cluster potential energy.In Proc. of the 24th European conference on few-body problems in physics, 2-4 September, 2019, the University of Surrey,Guildford, UK, arXiv: nucl-th/1910.005046, (10 pp), 2019.
 2. S.Ya. Goroshchenko, A.V. Nesterov, V.A. Nesterov Complete numerical calculation of the interaction energy for two uniformly charged spheroids. Example of heavy ions. Abstracts of Conference Problems of theoretical and mathematical physics, September 24-26, 2019, Kyiv, Ukraine. P. 77.
 3. V.S. Vasilevsky, B.E. Grinyuk, D.V. Piatnytskyi. Structure Features of Mirror Nuclei 14С and 14О within a Five-Cluster Model. – Book of Abstructs of the Bogolyubov Kyiv Conference Problems of Theoretical and Mathematical Physics, 24-26 of September, Kyiv, 2019, p.81.
 4. Yu.A. Lashko, G.F. Filippov, V.S. Vasilevsky, Two-cluster potential energy and the Pauli principle, accepted for publication in Proc. of the 38th International Workshop on Nuclear Theory, June 23 – 29, 2019, Rila Mountains, Bulgaria, Heron Press, Sofia, Bulgaria, 2019.
 5. Yu.A. Sitenko. Field-theoretical formalism for quantum systems in extreme conditions (запрошена), Різдвяні дискусії 2019, Кафедра теоретичної фізики Львівського національного університету ім. Івана Франка, Львів, 10-11 січня 2019.
 6. Yu.A. Sitenko, V.M. Gorkavenko. Polarization of the vacuum of quantized spinor field by a topological defect in two-dimensional space (пленарна), XI Bolyai-Gauss-Lobachevsky Conference Non-Euclidean, non-commutative geometry and Quantum Physics, ІТФ НАН України, Київ, 19-24 травня 2019.
 7. Ю.A. Ситенко. Релятивістична квантова ферміонна матерія в екстремальних умовах (запрошена), Cемінар пам'яті П.І. Фоміна КВАНТОВА ТЕОРІЯ ПОЛЯ ТА КОСМОЛОГІЯ, Інститут прикладної фізики НАН України, Суми, 20 червня 2019.
 8. Yu.A. Sitenko. Quantum relativistic fermion matter in particle, astroparticle and condensed matter physics (запрошена), SEENET-MTP Assessment Meeting, ICTP, Trieste, Italy, 20-23 October 2019.
 9. V.V. Kuzmichev, V.E. Kuzmichev. Quantum corrections to the dynamics of the gravitational system in quantum cosmology XI Bolyai-Gauss-Lobachevsky (BGL-2019) Conference: Non-Euclidean, Non-Commutative Geometry and Quantum Physics (Kiev, Ukraine, May 19-24, 2019). Book of Abstracts. p. 22 (пленарна доповідь)
 10. V.E. Kuzmichev, V.V. Kuzmichev. Generalized uncertainty principle in quantum cosmology XI Bolyai-Gauss-Lobachevsky (BGL-2019) Conference: Non-Euclidean, Non-Commutative Geometry and Quantum Physics (Kiev, Ukraine, May 19-24, 2019). Book of Abstracts. p. 23 (пленарна доповідь)
 11. V.V. Kuzmichev, V.E. Kuzmichev. The matter-energy intensity distribution in a quantum gravitational system Bogolyubov Kyiv Conference Problems of Theoretical and Mathematical Physics (Kiev, Ukraine, September 24-26, 2019). Program & Abstracts. p. 31 (пленарна доповідь)
 12. Бабенко В.О., Петров М.М. Стосовно порушення зарядової незалежності та зарядової симетрії ядерних сил. Семінар пам'яті І. В. Сименога, 31 січня 2019 р., Інститут теоретичної фізики НАН України, Київ. (усна доповідь).
 13. Б.Є. Гринюк. 80 років від дня народження Івана Васильовича Сименога, науковця і вчителя. – Семінар, присвячений пам'яті Івана Васильовича Сименога. ІТФ ім.М.М.Боголюбова НАН України, 31 січня 2019 р., Київ. (усна доповідь)
 14. K.A. Bugaev, A.I. Ivanytskyi, V.V. Sagun, B.E. Grinyuk, D.O. Savchenko, G.M. Zinovjev, E.G. Nikonov, L.V. Bravina, E.E. Zabrodin, D.B. Blaschke, S. Kabana, and A.V. Taranenko. Possible signals of two QCD phase transitions at NICA-FAIR energies. EPJ Web of Conferences 204, 03001 (2019). doi:10.1051/epjconf/201920403001
 15. Б.Є. Гринюк, В.С. Василевський, Д.В. П'ятницький. Особливості структури найнижчих збуджених станів дзеркальних ядер 14С і 14О. – Семінар Проблеми теоретичної фізики, присвячений пам'яті академіка Олексія Ситенка. ІТФ ім. М. М. Боголюбова НАН України, 14 лютого 2019 р., Київ. (усна доповідь)
 16. V.S. Vasilevsky, B.E. Grinyuk, D. V. Piatnytskyi. Structure Features of Mirror Nuclei 14С and 14О within a Five-Cluster Model. – Bogolyubov Kyiv Conference Problems of Theoretical and Mathematical Physics, 24-26 of September, Kyiv. (стендова)
 17. D. Blaschke, L. Bravina, K. Bugaev, G. Farrar, B. Grinyuk, O. Ivanytskyi, S. Kabana, V. Sagun, A. Taranenko, E. Zabrodin, Xiaoming Zhang, and Daicui Zhou. Thermal Production of Sexaquarks in Heavy Ion Collisions. – Quark Matter 2019 (the XXVIII International Conference on Ultrarelativistic Nucleus-Nucleus Collisions), 3-9 of November, Wuhan, China, 2019. (poster)
 18. K.A. Bugaev, V.V. Sagun, B.E. Grinyuk, A.S. Zhokhin, A.I. Ivanytskyi, D.A. Savchenko, G.M. Zinovjev, E.G. Nikonov, L.V. Bravina, E.E. Zabrodin, S. Kabana, D.B. Blaschke and A.V. Taranenko, Updated signals of two QCD phase transitions in heavy ion collisions, at the 8-th International Conference on New Frontiers in Physics (ICNFP2019), Kolymbari, Crete, Greece, August 21-29, 2019. (invited section lecture)
 19. K.A. Bugaev, B.E. Grinyuk, A.I. Ivanytskyi, V.V. Sagun, A.S. Zhokhin, D.A. Savchenko, G.M. Zinovjev, E.G. Nikonov, L.V. Bravina, E.E. Zabrodin, S. Kabana, D.B. Blaschke and A.V. Taranenko, Classical excluded volume of loosely bound light (anti)nuclei and their chemical freeze-out in HIC, at the 8-th International Conference on New Frontiers in Physics (ICNFP2019), Kolymbari, Crete, Greece, August 21-29, 2019. (invited section talk)
 20. D. Blaschke, L. Bravina, K. Bugaev, G. Farrar, B. Grinyuk, O. Ivanytskyi, S. Kabana, V. Sagun, A.Taranenko, E. Zabrodin, Xiaoming Zhang and Daicui Zhou, Thermal production of Sexaquarks in Heavy Ion Collisions, at the 8-th International Conference on New Frontiers in Physics (ICNFP2019), Kolymbari, Crete, Greece, August 21-29, 2019. (invited section talk)
 21. K.A. Bugaev, V.V. Sagun, B.E. Grinyuk, A.S. Zhokhin, A.I. Ivanytskyi, D.A. Savchenko, G.M. Zinovjev, E.G. Nikonov, L.V. Bravina, E.E. Zabrodin, S. Kabana, D.B. Blaschke and A.V. Taranenko, Heavy ion collisions at NICA-FAIR energies and possible signals of two QCD phase transitions, at The II International Workshop on Theory of Hadronic Matter Under Extreme Conditions, Dubna, JINR, Russian Federation, 16-19 September 2019. (invited plenary talk)
 22. Yu.A. Lashko, G.F. Filippov, V.S. Vasilevsky, Two-cluster potential energy and the Pauli principle, 38th International Workshop on Nuclear Theory, June 23 – 29, 2019, Rila Mountains, Bulgaria, 2019 (пленарна).
 23. Yu.A. Lashko, G.F. Filippov, V.S. Vasilevsky, Influence of the Pauli principle on two-cluster potential energy, 24th European Few Body Conference, September 2-6, 2019, Guildford, Surrey, United Kingdom (усна доповідь).
 24. Yu.A. Lashko, V.S. Vasilevsky, G.F. Filippov, Role of the Pauli principle in cluster-cluster interaction, Bogolyubov Kyiv Conference Problems of theoretical and mathematical physics, Kyiv, September 24-26, 2019 (усна доповідь).
 25. Ю.А. Лашко, В.С. Василевський, Г.Ф. Філіппов. Властивості матриці потенціальної енергії двочастинкової системи, Семінар присвячений памяті І. В. Сименога,ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України, 31січня 2019 р. (Пленарна).
 26. В.С. Василевський, К. Като. Загадковий резонанс та фоторозщеплення 9Ве, Семінар Проблеми теоретичної фізики присвячений пам'яті академіка О.Г. Ситенка, ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України, 14лютого 2019 р. (Пленарна).
 27. A.D. Duisenbay, N. Kalzhigitov, K. Katō, V.O. Kurmangaliyeva, N.Zh. Takibayev, V.S. Vasilevsky. Effects of the Coulomb interaction on parameters of resonance states in mirror three-cluster nuclei, The 6th International workshop Nuclear Physics, Nuclear Astrophysics and Cosmic Rays,Almaty, Kazakhstan, 14-18 April, 2019. (Пленарна).
 28. A.D. Duisenbay, N.Zh. Takibayev, V.S. Vasilevsky. Application of the resonating group method for studying the structure and reactions in 7Li and 7Be, The 6th International Workshop Nuclear Physics, Nuclear Astrophysics and Cosmic Rays, Almaty, Kazakhstan, 16-18 April 2019, Al-Farabi Kazakh National University.(Пленарна).
 29. N. Kalzhigitov, N.Zh. Takibayev, V.S. Vasilevsky Investigation of processes in 6Li within the resonating group method., The 6th International Workshop Nuclear Physics, Nuclear Astrophysics and Cosmic Rays, Almaty, Kazakhstan, 16-18April 2019,Al-Farabi Kazakh National University. (Пленарна).
 30. K. Katō, N. Takibayev, V.S. Vasilevsky. Symplectic Coherent-State Basis in the OCM Calculations of Nuclear Cluster System,The 6th International workshop Nuclear Physics,Nuclear Astrophysics and Cosmic Rays,Almaty, Kazakhstan, 14-18 April, 2019,Al-Farabi Kazakh National University. (Пленарна).
 31. Yu.A. Lashko, V.S. Vasilevsky, G.F. Filippov. Two-Cluster Potential Energy and the Pauli Principle. In Proc. of the 36th International Workshop on Nuclear Theory, 25 June – 1 July 2019, the Rila Mountains, Bulgaria, Book of Abstracts p.25. (Пленарна).
 32. Yu.A. Lashko, V.S. Vasilevsky, G.F. Filippov. Influence of the Pauli principle on two-cluster potential energy.The 24th European conference on few-body problems in physics, 2-4 September, 2019, the University of Surrey,Guildford, UK. (усна).
 33. V.S. Vasilevsky, A.D. Duisenbay, N. Kalzhigitov, K. Katō, V.O. Kurmangaliyeva, N.Zh. Takibayev. Effects of the Coulomb interaction on parameters of resonance states in mirror three-cluster nuclei, The Bogolyubov Kyiv Conference, Problems of Theoretical and Mathematical Physics, Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, September 24-26, Kyiv,Ukraine. (усна).
 34. Yu.A. Lashko, V.S. Vasilevsky, G.F. Filippov. Role of the Pauli principle in cluster-cluster interactionThe Bogolyubov Kyiv Conference, Problems of Theoretical and Mathematical Physics, Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, September 24-26, Kyiv,Ukraine.(усна).
 35. S.Ya. Goroshchenko, A.V. Nesterov, V.A. Nesterov, Conference Problems of theoretical and mathematical physics, September 24-26, 2019, Kyiv, Ukraine. P. (стендова).
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. Yu.A. Sitenko. Chiral effects in magnetized quantum spinor matter in particle and astroparticle physics, Intern. J. Mod. Phys. A, 2018, Vol.33, No. 34, 1845020 (13 pp.).
 2. Yu.A. Sitenko, V.M. Gorkavenko. Properties of the ground state of electronic excitations in carbon-like nanocones, Low Temp. Phys. 2018, Vol. 44, No. 12, 1261-1271 /Fiz. Nizk. Temp., 2018, Vol. 44, No. 12, 1618-1629.
 3. Yu.A. Sitenko, V.M. Gorkavenko. Non-Euclidean geometry, nontrivial topology and quantum vacuum effects, Universe, 2018, Vol. 4, No. 2, 23, (12 pp.).
 4. V.F. Kharchenko. Partial wave off-shell Coulombamplitudes at excited-state energy, Canadian Journal of Physics, Vol. 96, No.8 (2018 ) p.p. 933 - 937.
 5. В.А. Бабенко, Н.М. Петров. Об оценке массы странного кварка на основе экспериментальных данных об октете легчайших барионов. Ядерна фізика та енергетика, 2018, т. 19, № 3, с. 227-236. [Babenko V. A., Petrov N. M. On the estimation of the strange quark mass from the experimental data on the light baryon octet. Nuclear Physics and Atomic Energy, 2018, Vol. 19, No. 3, P. 227-236.].
 6. В.А. Бабенко, В.Н. Павлович. Изучение свойств самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в топливосодержащих массах объекта Укрытие в случае переменной скорости поступления воды. Ядерна фізика та енергетика, 2018, т. 19, № 1, с. 21-30. [Babenko V.A., Pavlovych V N. Study of the properties of self-sustaining nuclear chain reaction in the fuel-containing masses of the Ukryttya object for the case of varying velocity of water inflow. Nuclear Physics and Atomic Energy, 2018, Vol. 19, No. 1, P. 21-30.]
 7. V.A. Babenko, V.I. Gulik, V.M. Pavlovych. The pulsed subcritical amplifier of neutron flux driven by high-intensity neutron generator. Nuclear Technology and Radiation Protection, 2018, Vol. 33, No. 3.
 8. V.E. Kuzmichev, V.V. Kuzmichev. Quantum dynamics of the early universe, Ukr. J. Phys., V. 63, No. 3, p. 196-203 (2018).
 9. V.E. Kuzmichev, V.V. Kuzmichev. The matter-energy intensity distribution in a quantum gravitational system, Quantum Stud.: Math. Found., V. 5, 245-255 (2018).
 10. V.S. Vasilevsky, Yu. A. Lashko, G.F. Filippov. Two- and three-cluster decays of light nuclei with the hyperspherical harmonics, Phys.Rev.C., 2018, vol. 97, p.064605 (16 pages)
 11. V.S. Vasilevsky, K. Katō, N. Takibayev.Systematic investigation of the Hoyle-analog states in light nuclei, Phys. Rev. C, vol. 98, N2, 024325, (14 pp), 2108;
Доповіді на конференціях та семінарах
 1. V.S. Vasilevsky, K. Katō, N. Takibayev. The Hoyle-analog states in light nuclei, Proc. of the 4th International workshop State of the Art in Nuclear Cluster Physics, Galveston, Texas, USA, 14-18 May, 2018, AIP Conference Proceeding, vol. 2038, N1, 020022(8 pp), 2018.
 2. Yu.A. Lashko, G.F. Filippov, V.S. Vasilevsky. Democratic and nondemocratic motion of three clusters with the hyperspherical harmonics. In Proc. of the 36th International Workshop on Nuclear Theory, 25 June - 1 July 2017, the Rila Mountains, Bulgaria, Heron Press, Sofia, Bulgaria, eds. M. Gaidarov and N. Minkov, 2017, vol. 36, pp. 244-253.
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. V.F. Kharchenko. Solution of the Lippmann-Schwinger equation for a partial wave transition matrix with repulsive Coulomb interaction, Ukr. J. Phys., Vol. 62 No.3 (2017) p.p. 263 - 270.
 2. V.E. Kuzmichev, V.V. Kuzmichev. Behaviour of the gravitational system close to the Planck epoch, Ukr. J. Phys., 2017, Vol. 62, No. 6, p. 545-553.
 3. V.E. Kuzmichev, V.V. Kuzmichev. The matter-energy intensity distribution in a quantum gravitational system, Quantum Stud.: Math. Found. (2017). https://doi.org/10.1007/s40509-017-0115-0
 4. Бабенко В.А., Петров Н.М. О связи между зарядовой и нейтральной константами пион-нуклонной связи в модели Юкавы. Письма в ЭЧАЯ, 2017, т. 14, № 1, с. 26-39.
 5. Бабенко В.А., Петров Н.М. О влиянии различия масс пи-мезонов (π±-π0) и нуклонов (n-p) на нарушение зарядовой независимости ядерных сил. Ядерна фізика та енергетика, 2017, т. 18, № 1, с. 13-21.
 6. Yu.A. Lashko, G.F. Filippov, V.S. Vasilevsky. Microscopic three-cluster model of 10Be, Nucl. Phys., A958, 2017, pp. 78-100.
 7. V.S. Vasilevsky, N.Zh. Takibayev, A.D. Duisenbay. Microscopic description of 8Li and 8B nuclei within three-cluster model, Ukr. J. Phys., 62, N6, 2017, pp. 461-472.
 8. V.S. Vasilevsky, K. Katō, N.Zh. Takibayev. Formation and decay of resonance states in 9Be and 9B nuclei. Microscopic three-cluster model investigations, Phys. Rev. C, 2017, 96, №3, 034322, 14 pp.
 9. K. Katō, V.S. Vasilevsky, N.Zh. Takibayev. Nuclear Cluster Dynamics in Nucleo-Synthesis in Neutron Stars, in book Neutron Stars. Physics, Properties and Dynamics, editors N. Zh. Takibayev and K. Boshkayev, Nova Science Publishers, Inc., New-York, Chapter 6, 2017, pp. 173-226.
 10. B.E. Grinyuk, D.V. Piatnytskyi. Structure of 14N nucleus within a five-cluster model. Ukr. J. Phys., vol. 62, № 10, 2017, p. 835-844.
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. Yu.A. Sitenko. Hot dense magnetized ultrarelativistic spinor matter in a slab, Phys.Rev.D - 2016. - V.94, No.8. - 085014 (P.1-14).
 2. Yu.A. Sitenko. On the chiral separation effect, Europhys.Lett. - 2016. - V.114, No.20. - 61001 (P.1-4).
 3. Yu.A. Sitenko. Self-adjointness and the Casimir effect with confined quantized spinor matter, J.Phys.Conf.Series - 2016 - V.670. - 012048 (P.1-15).
 4. V.M. Gorkavenko, I.V. Ivanchenko, Yu.A. Sitenko. Induced vacuum current and magnetic field in the background of a vortex, Intern.J.Mod.Phys.A - 2016 - V.31, No.6 - 1650017 (P.1-11).
 5. Yu.A. Sitenko. Hot dense magnetized spinor matter in particle and astroparticle physics: the role of boundaries, Odessa Astronomical Publications - 2016. - V.29. - 12-18.
 6. Yu.A.Sitenko, V.M.Gorkavenko, Self-adjoitness, confinement and the Casimir effect, Facta Universitatis. Series Physics, Chemistry and Technology - 2016 - V. 14, No. 3 - 319-335.
 7. V.F. Kharchenko. Analytical expressions for partial wave two-body Coulomb transition matrices at ground -state energy, Annals of Physics, Vol. 374 ( 2016 ) p.p. 16 - 26.
 8. Бабенко В.А., Петров Н.М. Изучение зарядовой зависимости пион-нуклонной константы связи с использованием данных о нуклон-нуклонном взаимодействии при низких энергиях. Ядерная Физика, 2016, т. 79, № 1, с. 8-12.
 9. Бабенко В.А., Петров Н.М. О нарушении изоспиновой инвариантности константы пион-нуклонной связи и длины нуклон-нуклонного рассеяния. Ядерна фізика та енергетика, 2016, т. 17, № 2, с. 143-149.
 10. Бабенко В.А., Петров Н.М. О связи между зарядовой и нейтральной константами пион-нуклонной связи в модели Юкавы. Письма в ЭЧАЯ, 2017, т. 14, № 1, с. 1-14.
 11. D.V. Piatnytskyi. Structure of 14C and 14О nuclei calculated in the variational approach. УФЖ, т. 61, № 8, 2016, с. 674-680.