Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Наукові відділи
Відділ Синергетики

Завідувач відділу – академік НАН України, професор Богдан Іванович Лев.

До складу відділу входить лабораторія математичного моделювання.
Завідувач лабораторії – доктор фізико-математичних наук професор Микола Семенович Гончар.

Тематика наукових досліджень
 • Статистична фізика конденсованих середовищ
 • Формування структур у квантових та класичних рівноважних та нерівноважних (відкритих) системах
 • Моделювання нелінійної динаміки синергетичних систем
 • Квантова оптика та криптографія
 • Cтатистична теорія електромагнітних процесів в турбулентній плазмі
 • Теорія та моделюванню кінетичних властивостей запорошеної плазми
 • Статистична теорія економічної рівноваги й економічної динаміки
 • Моделювання процесів на фондовому ринку
Лев Богдан Іванович
Посада: завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
професор, академік НАН України
bilev@bitp.kiev.ua, bohdan.lev@gmail.com

Загородній Анатолій Глібович
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор, академік НАН України
azagorodny@bitp.kiev.ua

Відибіда Олександр Костянтинович
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
vidybida@bitp.kiev.ua

Засенко Володимир Іванович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
zasenko@bitp.kiev.ua

Семенов Андрій Олександрович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор наук з галузі "Природничі науки"
старший науковий співробітник
andrii.semenov@bitp.kiev.ua

Кочерга Ольга Дмитрівна
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
kocherga@bitp.kiev.ua

Грицай Валерій Йосипович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
доцент
vgrytsay@bitp.kiev.ua

Григоришин Костянтин Віталійович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
konst.phys@gmail.com

Усенко Костянтин Володимирович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
доцент
const.usenko@gmail.com, usenko@univ.kiev.ua

Фоміна Аліна Петрівна
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук

Ребеш Анастасія Петрівна
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
rebesh@bitp.kiev.ua

Черняк Олександр Миколайович
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
anchernyak@bitp.kiev.ua

Тимчишин Віталій Богданович
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
Tymchyshyn@nas.gov.ua

Щур Ольга Володимирівна
Посада: молодший науковий співробітник
доктор фiлософiї
olha.shchur@bitp.kiev.ua

Єременко Іван Сергійович
Посада: провідний інженер
аспірант
ivanyeremenkoqft@gmail.com

Ковтонюк Вадим Сергійович
аспірант
vadymkovtoniuk@gmail.com

Клен Микита Дмитрович
аспірант
3dsynd@gmail.com

Яковлєв Владислав Сергійович
Лабораторія математичного моделювання
Гончар Микола Семенович
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
професор
mgonchar@bitp.kiev.ua, mhonchar@i.ua
Козирський Володимир Глібович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
kozyrski@bitp.kiev.ua
Жохін Анатолій Сергійович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
aszhokhin@bitp.kiev.ua
Махорт Андрій Пилипович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
map@bitp.kiev.ua
Терент'єва Людмила Сергіївна
Посада: провідний інженер
mmitp@bitp.kiev.ua
Довжик Олена Петрівна
Посада: провідний інженер
 • Запропоновано підхід до геометричного опису елементарних частинок. Пояснено природу суперсиметрії та запропоновано механізм спонтанного порушення симетрії системи з різними ступенями вільності. У такому підході більш повно відображається головна ідея геометризації взаємодії, що є основою теорії поля.
  акад. НАН України Б.І. Лев
 • На основі моделі респіраторного механізму деструкції ціаніду мікроорганізмами представлено вплив клітинної стінки на процес деструкції в умовах з початковим короткочасним оброблюванням імпульсним електричним полем та без нього. Продемонстровано, що початкове короткочасне оброблювання імпульсним електричним полем збільшує проникливість ціаніду через клітинну стінку та швидкість активації дихальних ланцюгів.
  В. Яковлєв, акад. НАН України Б.І. Лев
 • За допомогою математичної моделі досліджується процес окисного фосфорилювання і синтеза АТР клітини. Знайдено сценарій виникнення авто періодичних та хаотичних режимів системи в залежності від величини дисипації АТР. Розрахована інваріантна міра дивного атрактора та побудовані гістограми її проекції на площини фазового простору системи. Зроблено рекомендації як біохімічно позбутися хаотичного режиму і відновити стійкість самоорганізації біосистеми клітини.
  В.Й. Грицай
 • Побудована загальна математична модель ланцюга метаболічних процесів гліколізу-глюконеогенезу. За допомогою спектрального аналізу кінетики одні із змінних системи досліджується сценарій виникнення автоперіодичних та хаотичних режимів системи. Розраховано інваріантна міра дивного отрактора та побудовані гістограми її проекції на площини фазового простору системи. Зроблено рекомендації - як біохімічно позбутися хаотичного режиму і відновити стійкість атрактора біосистеми клітини.
  В.Й. Грицай
 • Проведено аналіз кривих Бетті в залежності від червоного зміщення. Показано, що відстань Вассерштайна між діаграмами персистентності для одновимірних гомологій може бути використана для оцінки різниці в &sіgma;8 між двома симуляціями Всесвіту. Досліджено залежність форми кривих Бетті від червоного зміщення.
  В.Б. Тимчишин
 • Побудовано теорію фотодетектування для моди резонатора за допомогою джозефсонівського фотопомножувача. Продемонстровано, що такий пристрій має високу ступінь розрізнення між числами фотонів, що відкриває шляхи використання його в новітніх квантових технологіях.
  Є.В. Столяров, А.О. Семенов
 • Показано, що внаслідок фазової синхронізації заряджених частинок і хвиль особливістю релятивістської динаміки частинок за циклотронних резонансів є ступінчаста залежність енергії та імпульсу від часу. Отримано аналітичні вирази для релятивістського циклотронного резонансу і описано ефекти, які раніше були виявлені в числовому експерименті. Зокрема, визначено часову ширину сходинок, динаміку частинок на сходинках та моменти випадкових стрибків частинок з однієї сходинки на іншу. Аналіз отриманих результатів вказує на принципову можливість прискорення електронів поперечними електромагнетними хвилями у вакуумі без зовнішнього магнетного поля.
  акад. НАН України А.Г. Загородній
 • Розроблено новий математичний метод побудови еквівалентних мартингальних мір до вихідної міри для еволюції ризикових активів, що мають пам'ять та враховують явище кластеризації. Встановлено теорему про інтегральне подання для них за множиною точкових мартингальних мір. Знайдено формули для справедливої ціни супергеджа для опціонів пут та кол. Доведено теорему про інваріантність множини еквівалентних мартингальних мір стосовно певного класу перетворень, що дає можливість будувати моделі фінансових ринків.
  М.С. Гончар
 • Сформульовано принципи сталого економічного розвитку економічних систем на макроекономічному рівні. Встановлено теорему про необхідні та достатні умови функціонування економічних систем зі строго додатною доданою вартістю для моделі виробництва "витрати - випуск". Знайдено формулу для ймовірності функціонування економічних систем зі строго додатною доданою вартістю для моделі виробництва "витрати - випуск".
  М.С. Гончар
 • Отримано нормальні коливання внутрішніх ступенів вільності (моди Хіггса та Голдстоуна) тризонних надпровідників з урахуванням як внутрішнього ефекту близькості, так і міжградієнтної взаємодії. Отримано спектр синфазних коливань Хіггса, та показано, що вони, навідміну від коливань у однозонний надпровідниках, можуть бути стабільними.
  К.В. Григоришин
 • Одержано нову формулу для концентрації запаху при якій підвищення селективності ольфакторного рецепторного нейрона за рахунок флуктуацій буде найвищим.
  О.В. Щур, О.К. Видибіда
 • Аналітично описано вплив гальмівного аутапсу на активність нейронів. Зформульвано умови для набору неадаптивних моделей імпульсних нейронів із затриманим гальмівним зворотнім зв'язком, замість розгляду конкретної нейронної моделі. Нейрон стимулюється стохастичним точковим процесом відновлення збуджувальних імпульсів. Функція щільності ймовірності (PDF) p(t) вихідних інтервалів між спайками (ІSІ) такого нейрона визначається точно без будь-яких наближень. Вона виражається через ІSІs PDF для вхідного потоку відновлення та ІSІs PDF для того самого нейрона без будь-якого зворотнього зв'язку. Отримані результати застосовано до підмножини нейронних моделей з порогом 2, коли часові інтервали між вхідними імпульсами розподілені відповідно до розподілу Ерланга-2. У цьому випадку ми явно знайдено незалежну від моделі початкову частину ІSІ PDF p(t), визначену в деякому початковому інтервалі [0;T2] значень ІSІ7.
  О.В. Щур, О.К. Відибіда
 • Було використано комп'ютерне моделювання і підхід, заснований на зворотному відстежуванні пробних частинок плазми для моделювання взаємодіі супутника Ганімеда з потоком плазми в магнітосфері Юпітера та випадіння іонів на поверхні Ганімеда. Отримано карти випадіння іонів H+, O+, S+++ на поверхні, що відповідають різним енергіям частинок. Показано існування екранованої екваторіальної області на Ганімеді. При низьких енергіях частинок магнітосфера Ганімеда може частково захищати поверхню на екваторі від ударних іонів і, таким чином, відхиляти їх до полюсів. В цілому полярні області більш доступні для впливу частинок, оскільки на полюсах супутника є відкриті силові лінії магнітного поля.
  А.П. Фоміна
 • Розглянуто модель впливу плазмових ефектів на утворення вихорів поблизу полюсів планет. Плазмовий потік контролюється магнітним полем і впливає в основному на полюси планет по силових лініях магнітного поля, що сходяться. При цьому відбувається стиснення електронного потоку. Виникає відносна поперечна поляризація потоків іонів та електронів, при схрещеній конфігурації електричного поперечного і поздовжнього/вертикального магнітних полів. Досліджено, як відносний дрейф та нерівноважності впливають на утворення вихорів. Досліджено механізм формування вихрових структур на прикладі юпітеріанських авроральних процесів, зокрема, в рамках взаємодії Іо - Юпітер. Описана динаміка вихорів в конфігурації електричного та магнітного полів. Показано, як рух вихорів залежить від виникнення збурень електронної густини.
  А.П. Фоміна
 • Отримано термодинамічні співвідношення для самогравітуючих систем і на їх основі виведено рівняння геометрії розподілу матерії.
  академік НАН України Б.І. Лев, академік НАН України А.Г. Загородній
 • Отримано нову формулу для оцінки селективності ольфакторного рецепторного нейрона через селективність його рецепторних білків при врахуванні теплових флуктуацій.
  О. Відибіда
 • Отримано аналог нерівностей Белла для некласичних кореляцій полів випромінювання. Такі кореляції не можуть бути симульовані за допомогою статистичної суміші класичних полів. На конкретних прикладах показано, що такі кореляції можуть спостерігатися навіть у випадках, коли локальний реалізм не порушується.
  А. Семенов
 • Використовуючи класичні методи синергетики проведено моделювання метаболічного процесу бактерії - відкритої нелінійної дисипативної системи, далекої від рівноваги. Розраховано розподіл густини точок перетину траєкторією комірки фазового простору з максимумом інваріантної міри та збіжність за часом її середнього значення. Показано, що величина інваріантної міри може бути характеристикою перехідного процесу адаптації метаболізму клітини до змін у навколишньому середовищі.
  В.Й. Грицай
 • Введено математичну модель міжнародньої торгівлі й сформульовано проблему. Подано виклад математичних алгоритмів для розв'язки цієї проблеми. Описано всі позитивні розв'язки системи рівнянь, права частина яких є вектор із внутрішности багатогранного конуса.
  М.С. Гончар
 • На основі самоузгодженого наближення Хартрі-Фока отримано нестаціонарне рівняння для одночастинкової хвильової функції, що описує конденсат Бозе-Айнштайна в розрідженому газі бозонів із нульовим спіном. Рівняння сформульовано для розрідженого газу бозонів у зовнішньому статичному полі, яке визначає основний стан. Отримане рівняння дає змогу правильно визначити енергію основного стану в стаціонарному випадку.
  акад. НАН України А.Г. Загородній
 • Показано, що в загальному випадку умови циклотронних резонансів слід формулювати з урахуванням впливу інтенсивних електромагнетних полів на рух частинок. Причому, вплив таких ефектів тим значніший, чим більша напруженість поля хвилі. Ці ефекти приводять до появи якісно нових особливостей у динаміці частинок. До них можна віднести регуляризацію динаміки частинок. Так, зокрема, у часових залежностях імпульсів та енергії з'являється ступінчаста структура.
  акад. НАН України А.Г. Загородній
 • Побудовано теорію поведінки колоїдних частинок в деформованому пружному полі директора рідинного кристалу. Отримано загальний вираз власної енергії частинки в деформованому рідинному кристалі. Визначено силу, яка діє на окрему колоїдну частинку з боку пружного середовища при деформації поля директора.
  акад. НАН України Б.І. Лев
 • Встановлено фундаментальний зв'язок між некласичністю квантових станів в квантовій оптиці та порушенням принципів фізичної реальності Ейнштейна-Подольського-Розена-Белла. Це дало змогу сформулювати певний аналог нерівностей Белла. Їхнє порушення є достатньою умовою некласичності. Показано, що розроблена методика є ефективною для деяких практичних випадків, де інші методи не можуть бути застосовані. Наприклад, її можна використати для демонстрації некласичності статистики фотовідліків стану стисненого вакууму і до того ж проводити вимірювання з реалістичними детекторами, що характеризуються неідеальним розрізненням між числами фотонів.
  А.О. Семенов
 • Досліджено перехідний процес виходу статистики імпульсації нейрона із затриманим зворотнім зв'язком, стимульованого процесом відновлення, на стаціонарний режим. Доведено єдиність такого стаціонарного режиму.
  О.В. Щур, О.К. Відибіда
 • Знайдено нове, математично прозоре доведення можливості використання шуму адсорбції-десорбції для підвищення селективності електронного носу.
  О.К. Відибіда
 • На дискретному ймовірнісному просторі описано клас еволюцій ризикових активів, для яких точкова мартингальна міра є єдино можливою. У термінах еволюції ризикових активів дано необхідні та достатні умови, за яких точкова мартингальна міра є єдиною мірою такого типу для заданої еволюції ризикового активу. Встановлено формулу для справедливої ціни випадкового зобов'язання. Знайдено клас випадкових перетворень еволюції ризикових активів, за яких мартингальна міра є інваріантною стосовно цих перетворень. Запропоновано неарбітражну параметричну модель повного фінансового ринку.
  М.С. Гончар
 • Представлено новий підхід, заснований на застосуваннi нерiвноважного статистичного оператора, який дає змогу врахувати неоднорiдний розподiл частинок. Такий метод використовує процедуру сiдлової точки для знаходження основних внескiв у статистичну суму i надає можливостi отримати всi термодинамiчнi параметри систем. Передбачено можливi особливостi поведiнки взаємодiйних систем, таких як ґравiтiвнi системи, системи з кулонiвським вiдштовхуванням тощо для рiзних термодинамiчних умов. Запропоновано новий пiдхiд для описування нерiвноважних систем в енергетичному просторi, що є розширенням пiдходу Гiбса для макроскопiчних систем за нерiвноважних умов.
  акад. НАН України А.Г. Загородній, чл.-кор. НАН України Б.І. Лев
 • Запропоновано новий метод (арифметичної ентропії) для аналізу великих послідовностей даних, типу траєкторій динамічних систем. Відмінності цього методу від відомого методу пермутаційної ентропії такі: зберігається інформація про рівні компоненти у векторах вкладення; не вживається комбінаторика; висока обчислювальна ефективність. У випадку, коли вектори вкладення не мають рівних компонент, запропонований метод дає те саме значення ентропії, що й метод пермутаційної ентропії. Якщо вектори вкладення мають рівні компоненти, то запропонований метод може краще розрізняти подібні набори даних.
  О.К. Відибіда
 • Для класу нейронних моделей отримано функцію розподілу міжімпульсних інтервалів для нейрона із затриманим гальмівним зворотним зв'язком, стимульованим стохастичним процесом відновлення. Отримані формули застосовано до випадку нейрона з порогом 2, стимульованим потоком випадкових імпульсів Ерланг-2. Для інтегрувального нейрона з втратами, стимульованого потоком вхідних імпульсів, що є реалізацією стохастичного точкового процесу Пуассона, знайдено твірну функцію моментів функції розподілу вихідних міжімпульсних інтервалів. Остання, згідно з теоремою Куртіса, повністю визначає сам розподіл.
  О.К. Відибіда, О.В. Щур
 • Базуючись на моделі БКШ із зовнішнім парним потенціалом, запропоновано модель з електрон-фононною та кулонівською взаємодією. Продемонстровано, що коли спарювання понижує енергію молекулярної структури і кулонівський псевдопотенціал відсутній, то енергетична щілина (параметр порядку) не перетворюється на нуль за будь-якої температури, однак асимптотично прямує до нуля швидше, ніж результат моделі БКШ з зовнішнім парним потенціалом. Врахування кулонівського псевдопотенціалу призводить до існування критичної температури, що визначається параметрами електрон-електронної взаємодії. Енергетична щілина в околі критичної точки є лінійною функцією температури і визначається як параметрами електрон-електронної взаємодії, так і зовнішнім парним потенціалом.
  К.В. Григоришин
 • Побудовано фазопараметричну діаграму автоколивних режимів залежно від дисипації холестерина з крові. За допомогою спектрального аналізу знайдено сценарій біфуркацій подвоєння періоду автоколивань, коли внаслідок переривчастості при формуванні воронки перемішування виникають хаотичні режими дивних аттракторів.
  В.Й. Грицай
 • Базуючись на принципах зростання ентропії та зменшення енергії системи запропоновано підхід до опису появи фундаментального скалярного поля з усіма необхідними властивостями для стандартної космологічної моделі. Використавши статистичний підхід для опису стаціонарних станів системи, вдалося описати можливу початкову динаміку народження Всесвіту.
  акад. НАН України А.Г. Загородній, чл.-кор. НАН України Б.І. Лев
 • Запропоновано двокомпонентну рідинну модель для описання аномального перенесення тепла і частинок в термоядерній плазмі. Ця модель побудована на основі кінетичної теорії з точністю до величин другого порядку за відношенням енергії поля до теплової енергії частинок і є еквівалентною кінетичному описанню в межах точності використаного наближення. Перевагою моделі є можливість враховувати зовнішні і внутрішні транспортні бар'єри без використання додаткових наближень. Кінетичне описання, на основі якого побудовано рідинну модель, включає повну транспортну матрицю як для потоків частинок, так і теплового потоку. Запропонована модель дає правильне масштабування часу утримання плазми від нагрівальної потужності.
  акад. НАН України А.Г. Загородній
 • Шляхом числового моделювання та за допомогою аналітичного методу досліджено перенесення пасивних домішок у двовимірному випадковому полі швидкостей. Розв'язки статистичних рівнянь відтворюють результати моделювання при переході від дифузійного до конвективного режиму перенесення без залучення параметрів підгонки.
  В.І. Засенко, акад. НАН України А.Г. Загородній, О.М. Черняк
 • Побудовано клас еволюцій ризикових активів, що мають пам'ять на основі дискретного броунівського руху двох типів: 1) ціна ризикового активу за розглядуваний період не може опуститися до нуля, а є строго додатньою; 2) ціна ризикового активу за розглядуваний період може опуститися до нуля. Доведено, що цей клас еволюції описує неповний неарбітражний ринок. На основі дискретного геометричного броунівського руху побудовано параметричний випадковий процес, який описує еволюцію активів, ціна яких за час еволюції не може опуститися як завгодно близько до нуля. Доведено теорему про справедливу ціну контракту з подвійним опціоном (пут-опціон і кол-опціон) стандартного типу. Характерною особливістю цієї формули є те, що ціна супергеджа є меншою за ціну базового активу. Обчислено інтервал неарбітражних цін.
  М.С. Гончар
 • Запропоновано ідею описання взаємодії колоїдних частинок, виходячи з припущення, що колоїдні частинки є джерелами деформацій основного стану рідинного кристалу. Основний стан розподілу пружного поля суттєво відбирає можливі деформації і цим визначає особливості характеру взаємодії в рідинних кристалах. У рамках такого підходу передбачено кулонівський характер взаємодії для великих частинок з дипольним розподілом директора в холестеричному рідинному кристалі, а також суттєву зміну характеру взаємодії малих частинок з квадрупольним розподілом директора в смектичному рідинному кристалі.
  чл.-кор. НАН України Б.І. Лев
 • В класичній космологічній моделі з експоненційною залежністю потенціалу від фундаментального скалярного поля отримано рівняння, яке описує динаміку масштабного фактора для будь-якого типу Всесвіту. За умови неоднорідної зміни скалярного поля отримано новий розв'язок, який описує еволюцію Всесвіту.
  чл.-кор. НАН України Б.І. Лев, А.П. Ребеш
 • Запропоновано просту модель пояснення експериментальних результатів з обертання продовгуватих частинок в зовнішньому електричному полі. Ця модель ґрунтується на колективній поведінці системи частинок з індукованим дипольним моментом.
  чл.-кор. НАН України Б.І. Лев
 • Запропоновано теорію колективних дифузійних процесів у системі колоїдних частинок в рідинному кристалі. Описано особливості дифузії, що їх можна спостерігати експериментально. Знайдено залежність коефіцієнта дифузії від температури та густини частинок. Показано, що колективна дифузія в системi колоїдних частинок в рідинному кристалі пов'язана з пружними деформаціями директора, які зумовлюють далекосяжну взаємодію частинок.
  акад. НАН України А.Г. Загородній, чл.-кор. НАН України Б.І. Лев
 • На основі формалізму нерівноважного статистичного оператора запропоновано новий підхід для описання поведінки самоґравітівних систем, який враховує можливий просторово-неоднорідний розподіл частинок, хімічного потенціалу і температури. Теоретично передбачено особливості стохастичної динаміки та поведінки самоґравітівних систем за різних умов.
  чл.-кор. НАН України Б.І. Лев
 • Знайдено стаціонарний розподіл ймовірностей напруженості магнетного поля, що генерується рухом заряджених частинок у плазмі, а також розподіл ймовірностей для сили, що діє на заряджену частинку в такому середовищі з урахуванням її взаємодії з електричним та магнетним полями у плазмі.
  акад. НАН України А.Г. Загородній, чл.-кор. НАН України Б.І. Лев, В.Б. Тимчишин
 • Розвинуто кінетичну теорію електричних флуктуацій в запорошеній cлабкойонізованій плазмі з урахуванням динаміки заряджання порошинок за рахунок поглинання електронів та йонів з плазмового оточення. Розраховано кореляційні функції флуктуацій електронної та йонної густини на основі описання зіткнень електронів та йонів з нейтральними атомами і молекулами з використанням моделі Бхатнаґара-Гросса-Крука. Детально вивчено вплив зіткнень та процесів заряджання порошинок на спектри флуктуацій густини плазмових частинок. Показано, що наявність пороху може суттєво впливати на колективні флуктуації в плазмі.
  акад. НАН України А.Г. Загородній
 • Переглянуто теорію турбулентного перенесення в токамаках, обумовленого нестійкостями дрейфових хвиль. Проаналізовано дослідження в цій галузі, починаючи з простих теорій 1950-х років до сьогоднішніх сучасних теорій, які використовують вдосконалені рідинні моделі, що враховують кінетичні ефекти при описанні дрейфових хвиль, зокрема вплив зональних потоків та нелінійні кінетичні ефекти. Запропоновано процедуру замикання рівнянь гідродинаміки, яка дає змогу отримати перенормовані рівняння для дрейфових хвиль з урахуванням дрейфових резонансів і врахувати нелінійні ефекти, які обумовлюють «зсув Діміца», полоїдальне обертання, внутрішні транспортні бар'єри та L-H перехід.
  акад. НАН України А.Г. Загородній
 • На основі аналітичного методу, розвинутого раніше, а також шляхом числового моделювання знайдено залежності коефіцієнту перенесення заряджених частинок поперек магнетного поля від частоти випадкового електричного поля. Показано, що результати розрахунків узгоджуються з даними прямого числового моделювання в широкому частотному діапазоні. Отримані результати можуть бути корисними для оптимізації роботи плазмових пристроїв, в яких процеси аномального перенесення відіграють помітну роль.
  В.І. Засенко, О.М. Черняк
 • Запропоновано новий механізм покращення селективності вторинних нейронів системи нюху, який працює при низькій концентрації запаху, коли відомі раніше механізми не ефективні.
  О.К. Відибіда
 • Для класу нейронних моделей описано статистику активності гальмівного нейрона із затриманим зворотнім зв'язком при його стимуляції стохастичним процесом відновлення. Знайдено явні формули без застосування дифузійного наближення.
  О.В. Щур, О.К. Відибіда
 • Побудовано математичну модель локалізованого метаболічного процесу аеробної бактерії, як відкритої дисипативної системи, та складено загальну карту її метаболічних шляхів. Розроблено синергетичний метод дослідження самоорганізації і динамічного хаосу в метаболічних процесах клітин і організму в цілому.
  В.Й. Грицай
 • Побудовано модель біохімічного процесу гідролізу целюлози з ростом клітин і біосинтезом ферментів. Запропонована модель описує активне середовище за допомогою динамічної системи 6-ти нелінійних диференціальних рівнянь, яка є відкритою системою із введенням і дисипацією речовини та енергії. Отримані результати дають внесок в загальну теорію нерівноважних систем, уточнюють універсальність законів самоорганізації в природі.
  А.С. Жохін
 • Запропоновано стратегії, що дають змогу оптимізувати телепортацію стану моди квантового світла крізь турбулентну атмосферу.
  А.О. Семенов
 • Сформульовано принцип рівноваги відкритої економічної системи до її оточення: курс національної валюти до долара США є індикатором рівноваги економіки до її оточення. Використовуючи цей принцип встановлено стохастичне канонічне рівняння грошового обігу. На підставі цього рівняння сформульовано принцип сталого економічного розвитку. Поза цим станом економіка може перебувати в стані рецесії або наближатися до неї. На цій підставі дано класифікацію рівноважних станів економіки.
  М.С. Гончар, О.П. Довжик
 • Розвинуто статистичне описання системи частинок з відштовхувальним потенціалом взаємодії. Розглянуто можливість застосування розвинутого підходу до фундаментального скалярного поля. Виведено рівняння стану та знайдено його розв'язок для просторово неоднорідного розподілу такого поля.
  чл.-кор. НАН України Б.І. Лев
 • Побудовано теорію фазового переходу в рідинних кристалах на поверхні графену з домішками, які можуть змінювати умови орієнтації. Проведено експерименти, що підтверджують теоретичні передбачення.
  чл.-кор. НАН України Б.І. Лев
 • Досліджено інконґруeнтний фазовий перехід 1-го роду газ-рідина у квантовій моделі ван дер Ваальса з двома хімічними потенціалами, які регулюють густини двох зарядів, що зберігаються.
  М.І. Горенштейн, Р.В. Побережнюк
 • На прикладі збуджувального нейрона із затриманим зворотнім зв'язком показано, що статистика активності нейрона не відповідає Пуасоновому процесу.
  О.К. Відибіда, О.В. Щур
 • Знайдено загальні співвідношення для густини енергії електромагнетного поля в середовищі з часовою і просторовою дисперсією поза межами області прозорости. Показано, що внесок кінетичної енергії вільних заряджених частинок (так само як і внесок потенціальної енергії зв'язаних частинок) в енергію електромагнетного збурення в загальному випадку може бути описаний в термінах білінійних комбінацій діелектричних сприйнятливостей системи. Знайдено явний вигляд такого представлення. Отримані співвідношення використано для узагальнення формули Планка та закону Кірхгофа для диспергівних середовищ поза областю прозорості.
  акад. НАН України А.Г. Загородній
 • Розвинуто мікроскопічний підхід до послідовної побудови кінетичної теорії низькотемпературних розріджених газів воднеподібних атомів у зовнішньому електромагнетному полі. У рамках розвинутого підходу отримано систему кінетичних рівнянь для вігнерівських функцій розподілу вільних ферміонів обох сортів та їхніх зв'язаних станів — воднеподібних атомів із урахуванням впливу на систему зовнішнього й самоузгодженого (середнього) полів.
  акад. НАН України А.Г. Загородній
 • Сформульовано дисперсійне рівняння для іонно-акустичних хвиль в слабко іонізованій запорошеній плазмі з урахуванням самоузгодженого заряджання порошинок. Детально вивчено залежності частоти заряджання та ефективної частоти зіткнень від параметрів плазми. Виконано детальний аналіз спектрів іонно-звукових хвиль для широкого діапазону частоти зіткнень іонів з нейтральною компонентою.
  акад. НАН України А.Г. Загородній
 • На основі розвинутого аналітичного методу отримано залежність коефіцієнту поперечної дифузії замагнетованих частинок плазми від кореляційного часу випадкових електричних полів. Результати розрахунків відповідають даним числового моделювання в широкому інтервалі часів кореляції.
  В.І. Засенко, О.М. Черняк
 • Доведено, що ризиковий актив, який еволюціонує за законом дискретного геометричного броунівського руху, на відміну від неперервного випадку породжує неповний фінансовий ринок. Знайдено нову зручну для досліджень формулу для справедливої ціни супергеджа для широкого класу платіжних функцій.
  М.С. Гончар
 • Встановлено внутрішні фактори, які формують обмінний курс «гривня/долар», та зроблено пропозиції стосовно макроекономічної політики держави для стабілізації інфляції.
  М.С. Гончар, А.С. Жохін, В.Г. Козирський, О.П. Довжик
 • Побудовано математичну модель кінетики поліферментної біосистеми з нестаціонарною кінетикою дивного атрактора.
  А.С. Жохін
 • Показано, що електрон-вібронна взаємодія та локальне спарювання електронів на трикратно виродженій молекулярній орбіталі обумовлюють надпровідність фулеридів, допованих лужними металами, які би мали бути антиферомагнетними ізоляторами Мотта.
  К.В. Григоришин
 • Теоретично передбачено та експериментально підтверджено існування взаємодії кулонівського типу між колоїдними частинками в нематичному рідинному кристалі. Виникнення такої взаємодії обумовлено порушенням всіх елементів симетрії в розподілі пружного поля директора навколо окремої частинки, що індукується граничними умовами на поверхні самої частинки.
  чл.-кор. НАН України Б.І. Лев
 • Запропоновано механізм руху колоїдних частинок в рідинному кристалі з деформованим полем директора. Показано, що не всі деформації пружного поля однаково впливають на трансляційний рух колоїдних частинок.
  чл.-кор. НАН України Б.І. Лев
 • Запропоновано статистичне описання нерівноважних самоґравітувальних систем. Отримано рівняння стану та просторову залежність густини і температури з формуванням просторово неоднорідного розподілу частинок.
  чл.-кор. НАН України Б.І. Лев
 • Запропоновано формалізм опису рівноважного бозе-газу на основі розгляду в макроскопічному, але скінченному об'ємі. Наявність конденсату Бозе-Айнштайна враховується через недіагональний дальній порядок при переході до термодинамічної границі. На цій основі здійснено описання виродженого бозе-газу з дельта-подібним потенціалом взаємодії з використанням самоузгодженого наближення Хартрі-Фока. Отримано явні вирази для енергетичних спектрів одночастинкових та колективних збуджень, що враховують ефекти, обумовлені тотожністю частинок.
  акад. НАН України А.Г. Загородній
 • Запропоновано і точно розв'язано модель нелінійного осцилятора з масою, залежною від координати, або коефіцієнтом пружності, залежним від швидкості. Побудовано перерізи Пуанкаре і знайдено умови можливої стохастичності в поведінці такого осцилятора.
  акад. НАН України А.Г. Загородній, чл.-кор. НАН України Б.І. Лев, В.Б. Тимчишин
 • Для широкого класу нейронних моделей математично строго доведено, що активність гальмівного нейрона із швидким Cl-подібним типом гальмування та із затриманим зворотнім зв'язком, стимульованого стохастичним процесом відновлення, є немарковською.
  О.К. Відибіда
 • Запропоновано фізичний механізм редукції інформації в реверберативній нейронній мережі через сходження різних динамічних траєкторій в одну з наступним виходом на періодичний режим. Встановлено, що необхідною передумовою для сходження траєкторій є постріли нейронів мережі. Для широкого класу нейронних моделей гальмівного імпульсного нейрона із швидким Cl-подібним типом гальмування та із затриманим зворотнім зв'язком встановлено можливість представлення вихідного стохастичного процесу через характеристики лінії зворотнього зв'язку і вихідного стохастичного процесу нейрона без зворотнього зв'язку. Виведено явні формули такого представлення.
  О.К. Відибіда, О.В. Щур
 • Проведено моделювання метаболiчного процесу в клітині з використанням перетворення Фур'є та побудови гiстограм iнварiантних мiр хаотичних атракторiв. Знайдено необхідну кількість гармонік, однозначно відображальних найскладніший режим дивного атрактора. Досліджено залежність виду атрактора від розподілу і величини гармонік у спектрі Фур'є. Ідентифіковано гармоніки, що формують ламінарну і турбулентну частини траєкторії атрактора. Побудовано гістограми проекцій інваріатних мір основних видів дивних атракторів системи та досліджено їхню залежність від фазового портрету.
  В.Й. Грицай
 • Запропоновано модель для теоретичного опису атмосферного каналу передачі інформації квантовим світлом. Проаналізовано експериментальні дані для розподілу імовірності пропускання (PDT) для різних погодних умов (дощ, мряка) та часу доби (день, ніч). Теоретичні та експериментальні криві для PDT добре узгоджуються між собою. Проаналізовано також вплив погодних умов на квантові властивості стиснутого світла та переплутаних гаусових станів. Показано, що певні постселекційні процедури можуть зменшити класичний шум і покращити здійснення квантових комунікаційних протоколів.
  Д.Ю. Васильєв
 • Проаналізовані можливі структури в системі порошинок в слабойонізованій плазмі. Знайдені параметри можливих структур відповідають експериментально спостережуваним.
  акад. НАН України А.Г. Загородній, чл.-кор. НАН України Б.І. Лев, В.Б. Тимчишин
 • Розглянуто дифузію заряджених частинок в статичному випадковому електричному полі поперек магнетного поля. Запропоновано новий спосіб замикання статистичного рівняння, яке описує дифузію частинок в замороженому полі з урахуванням ефектів захоплення частинок та скінченного ларморового радіусу без припущення про його малість. Виконано пряме числове моделювання і показано, що статистичні характеристики, знайдені як розв'язки аналітичної моделі, узгоджуються з результатами моделювання в широкому діапазоні ларморових радіусів.
  акад. НАН України А.Г. Загородній, В.І. Засенко, О.М. Черняк
 • Представлено загальну концепцію опису роботи банку, засновану на інвестиційній стратегії як в ризикові, так і неризикові активи, динаміці залучення депозитів на рахунки банку та доходах від операційної діяльності, динаміці виплат за зобов'язаннями. Використовуючи ці фактори, побудовано стохастичну модель еволюції капіталу банку. Розв'язано проблему оцінювання ймовірності банкрутства банку, яка залежить від вибору інвестиційної стратегії, залучення депозитів на його рахунки, обмеження для зобов'язань за виплатами. Введено кількісну характеристику якості менеджменту. За умови задовільної якості менеджменту знайдено умови для введених факторів, за яких банк може функціонувати нескінченно довго з достатньо малою ймовірністю банкрутства.
  М.С. Гончар, В.Г. Козирський, А.С. Жохін, Л.С. Терент'єва
 • Запропоновано наближений метод розв'язку рівнянь Гінзбурга-Ландау для багатозонних надпровідників і показано що функціонал вільної енергії багатозонного надпровідника може бути зведений до функціоналу Гінзбурга-Ландау ефективного однозонного надпровідника.
  К.В. Григоришин
 • Запропоновано загальну концепцію далекосяжної пружної взаємодії в неперервному середовищі. Взаємодію визначено через порушення розподілу пружного поля, що викликане дефектом або внесеним включенням. Запропоновано нову нелінійну модель джерела пружного поля. Показано, що розв'язок такої моделі описує дефект пружного поля в термінах самого поля, на якому може концентруватися як маса, так і заряд.
  А.Г. Загородній, Б.І.Лев
 • Запропоновано модель еліптичного променя для розподілу ймовірності коефіцієнта проходження крізь атмосферу. Ця модель коректно описує втрати, затухання сигналу через атмосферні спотворення положення центру променя, деформації його форми, а також описує режими слабкої, перехідної від слабкої до середньої, сильної турбулентності, що відповідає найпоширенішим умовам проведення квантової комунікації в атмосфері. Вивчено вплив турбулентності на квантововунелокальність в сценарії, коли фотони переплутаної пари посилаються крізь некорельовані атмосферні канали.
  Д.Ю. Васильєв
 • Розроблено метод приготування багатоходового суб-пуасонівського світла шляхом контрольного фото детектування багатомодового двопроменевого стиснутого вакууму і накладання умови на основний фотодетектор. Показано, що метод є ефективним за неідеальної ефективності фотодетекторів. Проведено числове моделювання і експериментальну перевірку методу для яскравого некласичного світла.
  В.К. Усенко
 • Запропоновано механізм руху бульбашок повітря в рідинному кристалі. За нормальних граничних умов навколо кожноїбульбашки повітря в рідинному кристалі утворюється дефект, що порушує симетрію випаровування повітря в рідинний кристал через поверхню бульбашки. Це створює різницю тисків для самоїбульбашки і спричинює його рух у рідинному кристалі. Отримані експериментальнідані підтверджують запропоновану модель.
  Б.І. Лев
 • Для інтегрувального нейрона із втратами з порогом 2, стимульованого потоком Пуасона, обчислено (без застосування дифузійного наближення) інтенсивність вихідного стохастичного процесу як функцію від фізичних параметрів нейрона, інтенсивності вхідного процесу.
  О.К. Відибіда
 • За допомогою математичної моделі досліджено процес взаємодії метаболічних процесів гліколізу і глюконеогенеза. Внаслідок протікання в клітині двох взаємопротилежних процесів створюються умови для їхньої взаємодії і самоорганізації в єдину дисипативну систему. Досліджено причини виникнення в такій системі автокаталізу і появи автокаталітичних коливань. Знайдено біфуркації подвоєння періоду і переходу до хаотичних коливань відповідно до сценарію Фейгенбаума, переривчастості. Отримані дивні атрактори утворюються внаслідок воронки перемішування. Розраховано повні спектри показників Ляпунова, КС-ентропії, ―горизонти передбачуваності‖ і ляпуновські розмірності дивних атракторів.
  В.Й. Грицай
 • Доведено існування пружних гексадекаполів - "колоїдних атомів із заповненими g-орбіталями". Розкрито фізичні основи виникнення таких деформацій, їхньої взаємодії, істотно відмінної від відомих дипольної, квадрупольної взаємодій в нематичних колоїдах.
  О.М. Товкач
 • Описано особливості міграції, захоплення квантової частинки в ланцюжку з пастками. Знайдено нетривіальні залежності квантового виходу захоплення від інтенсивності пастки (зокрема, ефект "замкнення" частинки в ланцюжку зі збільшенням квантового виходу) і початкових умов міграції у випадках необмеженого, напівобмеженого, обмеженого ланцюжків.
  Л.М. Христофоров, А.Г. Загородній
 • Розвинуто аналітичний опис перенесення замагнічених частинок у випадковому замороженому ізотропному електростатичному полю із залученням концепції підансамблів. Показано, що детальніший опис перенесення в термінах підансамблів поліпшує кількісне узгодження з результатами прямого числового моделювання.
  В.І. Засенко, О.М. Черняк, А.Г. Загородній
 • На основі числових розв'язків нелінійних рівнянь, що описують динаміку плазми у дрейфово-дифузійному наближенні, детально вивчено розподіли електричного потенціалу навколо поодинокої зарядженої макрочастинки, вміщеної в слабкоіонізовану плазму. Розрахунки виконано за припущення, що макрочастинка накопичує заряд внаслідок поглинання електронів, іонів з плазми, і досліджено залежність накопиченого заряду від розміру порошинки і параметрів плазми. Виконано порівняння результатів числових розрахунків із запропонованим раніше аналітичними апроксимаціями. Показано, що узгодженість аналітичних наближень (суперпозиція Кулонового і Дебаєвого потенціалів) з результатами розрахунків можна суттєво покращити, якщо ввести масштабування довжини екранування, яке залежить від розміру порошинки і пов'язане із суттєвим відхиленням густини заряду поблизу поверхні частинки від незбуреного значення. Розраховано універсальну залежність масштабного параметру для частинок різних розмірів, одержано аналітичну формулу для ефективного потенціалу порошинки.
  А.Г. Загородній, А.І. Момот
 • Побудовано математичну модель валютного курсу і таргетування інфляції. Встановлено стохастичне різницеве рівняння, якому задовольняє валютний курс гривня/долар. Побудовано рівняння грошового обігу, яке пов'язує попит на гроші, номінальний ВВП, ставку рефінансування Національного банку, рівень цін. Знайдено швидкість грошового обігу протягом 2012-2014 років, показано її зростання, що є свідченням росту інфляції в цей період, падіння життєвого рівня.
  М.С. Гончар, А.С. Жохін, В.Г. Козирський, Л.С. Терент'єва
 • Введено поняття локально регулярного супермартингала стосовно довільної опуклої сім'ї еквівалентних мір, доведено теорему про необхідні, достатні умови справедливості опціонального розкладу для нього, що є узагальненням широко відомої теореми Дуба про розклад супермартингалів. Дано повний опис локально регулярних супермартингалів стосовно довільної опуклої сім'ї еквівалентних мір. Введено важливе поняття повної опуклої сім'ї еквівалентних мір, доведено теорему про те, що опціональний розкладдля всякого невід'ємного супермартингала стосовно цієї сім'ї мір є справедливим, а отже важливим для застосувань у фінансовій математиці. Введено важливе поняття справедливої ціни випадкового замовлення стосовно опуклої сім'ї еквівалентних мір, узагальнено йогодля випадку, коли опукла сім'я еквівалентних мір є сім'єю мартингальних мір деякої еволюції ризикових, неризикового активів. Знайдено формулу для справедливої ціни стандартного контракту з опціоном європейського типу для довільної неарбітражної еволюції ризикового, неризикового активів на неповному ринку.
  М.С. Гончар
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. Bohdan I. Lev, “Supersymmetry in the Geometric Representation of the Early Universe Wave Function”, Journal of Modern Physics, 2023, 14, 777-789, https://www.scirp.org/journal/jmp.
 2. B. I. Lev, “Clifford Algebra, Geometrization of Interaction and Wave Function Representation”, chapter 11 in book “Research and Applications Towards Mathematics and Computer Science”, vol.4, print ISBN: 978-81-19491-72-8, eBook ISBN: 978-81-19491-73-5, DOI:10.9734/ bpi/ratms/v4/19749D.
 3. V. S. Yakovliev, V. N. Ermakov, B. I. Lev, “Impact of the cell wall on cyanide biodegradation in a model of respiratory mechanism”, УФЖ, 2023, т.68, №2, 113, ISSN 0372-400X.
 4. Buts, V.A., Zagorodny, A.G. New resonances in wave-particle interactions. Physics of Plasmas, 30(8), 082301, 2023.
 5. Buts, V.A., Zagorodny, A.G. FEATURES OF NEW CYCLOTRON RESONANCES, AS WELL AS CONDITIONS FOR RESONANT ACCELERATION OF CHARGED PARTICLES IN A VACUUM WITHOUT A MAGNETIC FIELD. Problems of Atomic Science and Technology, No.4, pp. 3–7, 2023.
 6. K. V. Grigorishin, “Collective excitations in three-band superconductors” Condensed Matter Physics, 2023, Vol. 26, No. 2, 23702: 1–21 DOI: 10.5488/CMP.26.23702
 7. O.V.Shchur, A.K.Vidybida. “Distribution of Interspike Intervals of a Neuron with Inhibitory Autapse Stimulated with a Renewal Process”, Fluctuation and Noise Letters, Volume 22, Issue 01, 2350003 (2023) https://doi.org/10.1142/S0219477523500037
 8. Відибіда О.К. “МАКСИМIЗАЦIЯ СЕЛЕКТИВНОСТI ОЛЬФАКТОРНОГО РЕЦЕПТОРНОГО НЕЙРОНА В ПIДПОРОГОВОМУ РЕЖИМI”, Укр. фiз. Журн. 68, № 4, 266 (2023). https://doi.org/10.15407/ujpe68.4.266
 9. V.I. Grytsay “Instability and Invariant Measure in the Mathematical Model for Oxidative Phosphorylation and ATP Synthesis in the cell”,The Ukrainian Biochemical Journal (UBJ), 2023, Volume 95, Number 6, pp. 98-102.
 10. Maksym Tsizh, Vitalii Tymchyshyn, Franco Vazza, Wasserstein distance as a new tool for discriminating cosmologies through the topology of large-scale structure, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 522, Issue 2, June 2023, Pages 2697–2706, https://doi.org/10.1093/mnras/stad1121
 11. Vitalii Tymchyshyn, Maksym Tsizh, Franco Vazza, and Marco Baldi, On the evolution of Betti curves in the Cosmic web, arXiv preprint, 2023, https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.10029.
 12. Buts, V.A., Zagorodny, A.G. New resonances in wave-particle interactions. Physics of Plasmas, 2023, 30(8), 082301 DOI 10.1063/5.0143202
 13. Bazaliy, Y., Garaschuk, O., Gogotsi, Y., ...Kvit, S., Zagorodny, A.Ukraine: don’t relax scientific sanctions against Russia. Nature, 2023, DOI 10.1038/d41586-023-00554-8
 14. Buts, V.A., Zagorodny, A.G. FEATURES OF NEW CYCLOTRON RESONANCES, AS WELL AS CONDITIONS FOR RESONANT ACCELERATION OF CHARGED PARTICLES IN A VACUUM WITHOUT A MAGNETIC FIELD Problems of Atomic Science and Technology, 2023, 2023(4), страницы 3–7 DOI 10.46813/2023-146-003
 15. Zagorodny, A., Bogdanov, V., Ermoliev, Y., Kulyk, M. Development of Top-down and Bottom-up Methodology Using Risk Functions for Systems with Multiplicity of Solutions Studies in Systems, Decision and Control, 2023, 454, страницы 3–23 DOI 10.46813/2023-146-003
 16. А.Г.Загородній. Наукова дипломатія в умовах повномасштабної війни в Україні. Вісник НАН України. 2023, вип. 7. DOI: https://doi.org/10.15407/visn2023.07.003А.Г.Загородній. Діяльність Національної академії наук України у звітний період. Підсумки, проблеми, завдання. Вісник НАН України. 2023, вип. 5. DOI: https://doi.org/10.15407/visn2023.05.010
 17. А.Г.Загородній За підсумками року. Вісник НАН України. 2023, вип. 1. DOI: https://doi.org/10.15407/visn2023.01.003
 18. О.Д.Кочерга Фахова лексика в загальномовних словниках. У зб. Лексикографічна парадигма ХХІ століття: теорія і методологія. ІУМ НАН України, Київ 2023, сс.218-226
 19. Козирський В., Полевецька О., Шендеровський В. Нобелівські лауреати з фізики з українським корінням// ХХVІІІ Міжн. наук. конф. з науки,: історія науки і техніки у кризові періоди суспільного розвитку. Київ 2023. С. 149-152.
 20. Козирський В., Полевецька О., Шендеровський В. On the role of science popularization in modern society//ХХV Міжн. науково-практичний семінар ім.. А. Я. Петренюка «Комбінаторні конфігурації та їхнє застосування». 2023. Запоріжжя – Кропивницький. https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/1.4/Petrenyuk_ISPS-25-proc.pdf
 21. Козирський В.Г.,Полевецька О.В., Тимочко М.Д., Шендеровський В.А. Першопочатківці створення Наукового товариства ім. Шевченка (150-річчя) / У: Сучасна енциклопедистика: тенденції розвитку; кол. монографія / Заг. ред. А. Киридон. Київ : Держ. наук. установа «Енциклопедичне видавництво», 2023.380 с. ISBN 978-617-8272-02-.
 22. Козирський В. Г. Брюстер Девід // ВУЕ. URL https://vue.gov.ua/Брюстер,_Девід 26.. Козирський В.Г. Бугер П’єр // URL https://vue.gov.ua/Бугер,_П%27єр
 23. Киридон А., Козирський В.Г. ,.,Шендеровський В.А. Сучасна енциклопедистика: тенденції розвитку; кол. монографія/Київ: Держ. наук. установа «Енциклопедичне видавництво», 2023. 380 с. ISBN 978-617-8272-02-9.
 24. O.V.Helemelya, A.P.Fomina, O.P.Novak, R.I.Kholodov, Modeling the interaction of Jupiter's magnetospheric plasma ions with satellite, Probl. of atomic science and technology, № 4(146), p.117, 2023.
 25. V.I. Maslov, M.Cassé, O.K.Cheremnykh, A.P.Fomina, D.Grasso, R.I.Kholodov, O.P.Novak, R.T.Ovsiannikov, Structures of vortexes near the poles of planets of the solar system, Probl. of atomic science and technology, №4(146), p.113, 2023.
 26. M. Klen and A. A. Semenov, Numerical simulations of atmospheric quantum channels, Phys. Rev. A 108, 033718 (2023). DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.108.033718.
 27. E. V. Stolyarov, O. V. Kliushnichenko, V. S. Kovtoniuk, and A. A. Semenov, Photon-number resolution with microwave Josephson photomultipliers. Preprint: arXiv:2310.05604 [quant-ph] (2023). DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.05604. Accepted in Phys. Rev. A.
 28. V. S. Kovtoniuk, E. V. Stolyarov, O. V. Kliushnichenko, and A. A. Semenov, Tight inequalities for nonclassicality of measurement statistics. Preprint: arXiv:2310.14263 [quant-ph] (2023). DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.14263.
 29. Semenov, J. Samelin, Ch. Boldt, M. Schünemann, C. Reiher, W. Vogel, and B. Hage. Photocounting measurements with dead time and afterpulses in the continuous-wave regime. Preprint: arXiv:2303.14246 [quant-ph] (2023). DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.14246
 30. Gonchar, N. S. Risk Hedging in Financial Market, London Journal of Recearch in Scince Natural and Formal, 2023,V. 23, issue 4, Compilation 10, P. 18-106. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
 31. Gonchar, N. S. (2023) Mathematical Foundations of Sustainable Economy Development, Advances in pure Mathematics, 13, pp. 369-401. https://doi.org/10.4236/apm.2023.136022
Доповіді на конференціях та семінарах
 1. V. Grytsay “Spectral Analysis and Invariant Measure in Studying the Dynamics of a Metabolic Process in the glycolysis-gluconeogenesis System”, 16th CHAOS 2023 International Conference, Heraklion, Crete, Greece, 13 – 16 June, 2023 (online)
http://www.cmsim.org/images/CHAOS2023_program.pdf
 2. Alexander Vidybida, Olha Shchur. “From chaos to clock in recurrent neural network. Case study”, In: JOINT NEUROSCIENCE MEETING OF THE HUNGARIAN NEUROSCIENCE SOCIETY (MITT) & THE AUSTRIAN NEUROSCIENCE ASSOCIATION (ANA) , 1-3 FEBRUARY, 2023, BUDAPEST, https://mitt2023.mitt.hu/application/files/6316/7515/0596/Programme_Booklet_MITT_ANA2023.pdf
 3. Olha Shchur, Alexander Vidybida. “Firing statistics of neuron with autapse”, In: 6th Hungarian Neuroscience Doctoral Conference for Undergraduate Students, Graduate Students and Junior Postdocs 31 January 2023, Budapest.
 4. О.Кочерга Вилучена та напівзабута термінологія: нові міркування щодо задавненої проблеми. Всеукраїнська наукова конференція «Термінологія і сучасність», Інститут української мови НАН України, 11 травня 2023. (пленарна)
 5. Kozyrski, W., Polevetska, O., Schenderovskyj. V. Discoverer of cold emission in island metal films (Ukrainian physicist Petro Borziak.120thanniversary). с.26-29. // ХІХ Міжнародна Фреїківська конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем. 2023. Івано-Франківськ https://kfhtt.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/48/2023/10/abstract-book_2023.pdf
 6. Козирський В., Полевецька О., Шендеровський В. Нобелівські лауреати з фізики з українським корінням ХХVІІІ Міжн. наук. конф.: історія науки і техніки у кризові періоди суспільного розвитку. // 14 квітня 2023 р. С. 149-152.
 7. Козирський В., Полевецька О., Шендеровський В. On the role of science popularization in modern society. ХХV Міжн. науково-практичний семінар ім.. А. Я. Петренюка «Комбінаторні конфігурації та їхнє застосування». 14-16 червня 2023 р. Запоріжжя – Кропивницький. С. 131-134
 8. Kozyrski, W., Polevetska, O., Schenderovskyj. V. Discoverer of cold emission in island metal films (Ukrainian physicist PetroBorziak.120thanniversary). 112 p. ХІХ Міжн. Фреїківська конф. з фізики і технології тонких плівок та наносистем. 9-14 жовтня 2023 р. Івано-Франківськ. https://kfhtt.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/48/2023/ 10/abstract-book_2023.pdf
 9. Козирський В., Полевецька О., Тимочко М., Шендеровський В. Першопочатківці створення Наукового товариства імени Шевченка (150-річчя). Всеукраїнська наукова конференція «Сучасна енциклопедистка: тенденції розвитку». Київ, 11 жовтня 2023 р.
 10. A. A. Semenov and M. Klen. Free-space quantum channels: Numerical simulations. US-Ukraine Quantum Forum 2023, 28-31 серпня 2023р. Онлайн подія. Усна доповідь. Сторінка події: https://usuaqforum.github.io/. Тези доповідей: https://usuaqforum.github.io/Proceedings_USUAqForum_2023.pdf.
 11. А.П.Фоміна, О.П.Новак, В.І.Маслов, О.В.Хелемеля, Р.І.Холодов, “Радiацiйне середовище i зарядженi частинки магнітосферної плазми Юпітера”, IХ Всеукраїнська конф. “Сучасні проблеми експериментальної та теоретичної фізики та методики навчання фізики”, ІПФ НАН України, м.Суми, 10-11 квітня 2023.
 12. O.V.Helemelya, A.P.Fomina, O.P.Novak, R.I.Kholodov, Modeling the interaction of Jupiter's magnetospheric plasma ions with satellites,XVI Int. Workshop “Plasma electronics and new methods of acceleration”, NSC KIPT, Kharkiv, Ukraine, September 5-6, 2023.
 13. V.I. Maslov, M.Cassé, O.K.Cheremnykh, A.P.Fomina, D.Grasso, R.I.Kholodov, O.P.Novak, R.T.Ovsiannikov, Structures of vortexes near the poles of planets of the solar system, XVI Int. Workshop “Plasma electronics and new methods of acceleration”, NSC KIPT, Kharkiv, Ukraine, September 5-6, 2023.
 14. О. Черняк, В. Засенко, «Статистичний опис перенесення замагнічених частинок у випадковому електричному полі», ,Боголюбовські читання, ІТФ, 17 жовтня 2023
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. B.I. Lev and A.G. Zagorodny, "Thermodynamic-induced geometry of self-gravitating systems", . Ann Math Phys 5(2): 130-134. DOI: https://dx.doi.org/10.17352/amp.000052
 2. Jun-Yong Lee , Jae Hoon Lee, Bohdan Lev , and Jong-Hyun Kim, "Anisotropic viscous effects of local flow by a rotating microparticle in nematic liquid crystal", PHYSICAL REVIEW E 106, 014706 (2022), : 10.1103/PhysRevE.106.014706
 3. Bohdan Lev, "Geometric Interpretation of the Origin of the Universe", Journal of Modern Physics, 2022, 13, 89-99 https://www.scirp.org/journal/jmp
 4. Bohdan Lev, "Geometrical presentation of elementary particle wave function" : Low Temp. Phys. 48, 938 (2022); https://doi.org/10.1063/10.0014593
 5. B.I. Lev and A.G. Zagorodny "Some peculiarities of noise-induced phase transition", : Low Temp. Phys. 48, 949 (2022); https://doi.org/10.1063/10.0014595
 6. N. I. Delas, B. I. Lev, "Classical, quantum and parastatistics as a function of a priori probabilities", Eur. Phys. J. Plus (2022) 137:188 https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-022-02381-8
 7. P. Rebesh and B. I. Lev, "Dynamics of the refractive index in Langmuir monolayers", Eur. Phys. J. E (2022) 45:23 https://doi.org/10.1140/epje/s10189-022-00179-1
 8. Vidybida,A., Shchur,O., "From chaos to clock in recurrent neural net. Case study", BioSystems 220:104739 (2022) doi: 10.1016/j.biosystems.2022.104739
 9. A.Semenov***** V.A.Uzunova and A.A.Semenov, Photocounting statistics of superconducting nanowire single-photon detectors, Phys. Rev. A 105, 063716 (2022).
 10. V. S. Kovtoniuk, I. S. Yeremenko, S. Ryl, W. Vogel, and A. A. Semenov, Nonclassical correlations of radiation in relation to Bell nonlocality, Phys. Rev. A 105, 063722 (2022).
 11. V. Ye. Len, M. M. Byelova, V. A. Uzunova, and A. A. Semenov, Realistic photon-number resolution in generalized Hong-Ou-Mandel experiment, Phys. Scr. 97, 105102 (2022).
 12. V.Grytsay. Characteristics of the Invariant Measure of the Strange Attractor of the Bacteria Mathematical Model. Ukr.J.Phys., 67, No.6, 443-447, (2022).
 13. Gonchar, N. S., Dovzhyk, O. P., Zhokhin, A. S., Kozyrski, W. H., & Makhort, A. P. (2022). International Trade and Global Economy. Modern Economy, 13, 901-943. https://doi.org/10.4236/me.2022.136049
 14. N. S. Gonchar, O. P. Dovzhyk. On the sustainable economy development of some European Countries. Journal of Modern Economy, 2022,5:14.
 15. E. V. Stolyarov, Generation of time-frequency entangled photon pairs propagating in separate waveguides in circuit QED setup, Phys. Rev. A 106, 052420 (2022); DOI: 10.1103/PhysRevA.106.052420
 16. О.Кочерга. "Способи запозичування й властиві новотвори в науковій літературі", Проблеми української термінології, Зб. праць XVII конференції СловоСвіт2022, Львів, вид. Львівської політехніки, 2022, с.40-44
Препринти
 1. B.Lev, "Supersymmetry in the geometric representation the universe wave function", arXiv: 2209.11696v [gr-qc]22 Sep 2022
 2. K.V. Grigorishin "Collective excitations in three-band superconductors", arXiv:2111.12357[cond-mat.supr-con].
Доповіді на конференціях та семінарах
 1. A.Vidybida, "Harnessing thermal fluctuations for selectivity gain", 2022 IEEE International Symposium on Olfaction and Electronic Nose (ISOEN), 2022, pp. 1-3,doi: 10.1109/ISOEN54820.2022.9789678
 2. В.І. Маслов, А.П. Новак, А.П. Фоміна, Р.І. Холодов, "Вихрові структури у схрещених електричному та магнітному полях поблизу Юпітера", семінар "Квантова теорія поля та космологія", ІПФ НАН України, м.Суми, 5 липня 2022.
 3. Conference paper: Shevchenko, A., Prystavka, P. and Tymchyshyn, V., Research on Possible Convolution Operation Speed Enhancement via AArch64 SIMD, Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, 2022, 134, pp. 61–75
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. B.I. Lev and A.G. Zagorodny, ”Applications of Field Theory Methods in Statistical Physics of Nonequilibrium Systems” World Scientific Publ., Singapore, 2021, 341 p. https://doi.org/10.1142/12091
 2. O. M. Tovkach, S. B. Chernyshuk and B. I. Lev, "Colloidal Particles in Confined and Deformed Nematic Liquid Crystals: Electrostatic Analogy and Its Implications", Chapte 5 in book Soft Matter Systems for Biomedical Applications, Springer, (2021) ISBN: 978-3-030-80924-9,doi.org http://www.springer.com/series/361
 3. A. Vidybida and O. Shchur (2021) Moment-Generating Function of Output Stream of Leaky Integrate-and-Fire Neuron. Ukrainian Journal of Physics, 66(3), 254. https://doi.org/10.15407/ujpe66.3.254
 4. Bobrov V.B., Trigger S.A., Zagorodny A.G. Nonstationary equation for the one-particle wave function of the Bose–Einstein condensate Fizika Nizkikh Temperatur, 2021, 47(4), pp. 378–381;
 5. Bobrov V.B., Trigger S.A., Zagorodny A.G. Nonstationary equation for the one-particle wave function of the Bose-Einstein condensate. Low Temperature Physics, 2021, 47(4), pp. 347–350 DOI 10.1063/10.0003747
 6. Buts V.A., Zagorodny A.G. New cyclotron resonances and features of charged-particle dynamics in the presence of an intense electromagnetic wave. Physics of Plasmas, 2021, 28(2), 022311 DOI 10.1063/5.0037808
 7. Buts V.O., Kovalchuk I.K., Tolstoluzhsky O.P., Zagorodny A.G. Control of wave interaction processes in plasma. Problems of Atomic Science and Technology, 2021, 134(4), pp. 144–148 https://doi.org/10.46813/2021-134-144
 8. Grigorishin K. V. Extended time-dependent Ginzburg-Landau theory. J. Low Temp. Phys. 203, 262 (2021). https://doi.org/10.1007/s10909-021-02580-0
 9. V.I. Maslov, O.K. Cheremnykh, A.P. Fomina, R.I. Kholodov, O.P. Novak, R.T. Ovsiannikov, «Vortex structures and electron beam dynamics in magnetized plasma», Ukrainian Journal of Physics, 66(4), p.310, 2021. https://doi.org/10.15407/ujpe66.4.310
 10. A. A. Semenov and A. B. Klimov. Dual form of the phase-space classical simulation problem in quantum optics, New J. Phys. (2021) https://doi.org/10.1088/1367-2630/ac40cc.
 11. N. S. Gonchar, Non-Arbitrage Models of Financial Markets, Global Journal of Science Frontier Research: A Physics and Space Science, V. 21 Issue 4, Version 1.0. (2021)
 12. V.I. Grytsay. Spectral Analysis and Invariant Measure in Studies of the Dynamics of the Hemostasis of a Blood Vessel. Ukr. J. Phys., 2021, Vol. 66, No. 3, pp. 221-230. https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/vew/2020239/1759
 13. Buts V.A., Zagorodny A.G. On effective acceleration of charged particles in vacuum. Problems of Atomic Science and Technology, 2021, 134(4), pp. 39–42DOI 10.46813/2021-134-039
Препринти
 1. O. Shchur and A. Vidybida (2021) Firing statistics of a neuron with delayed feedback inhibition stimulated with a renewal process. arXiv:2110.11161 [q-bio. NC]
 2. A. Vidybida (2021) Adsorption-desorption noise can be used for improving selectivity. 10.1016/S0924-4247(03)00355-8
Доповіді на конференціях та семінарах
 1. О.М. Черняк, В.І. Засенко. Вищі моменти функції розподілу частинок у випадкових полях. Українська конференція з фізики плазми та керованого термоядерного синтезу-2021, Програма, збірник анотацій с. 20 (2021).
 2. Alexander Vidybida, Olha Shchur, Victoria Mochulska. From chaos to clock in reverberating neural net. Case study. 14th International Neural Coding Workshop “Neural Coding 2021” (Seattle, Washington, USA, July 26–29, 2021). - p. 10. https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.uw.edu/dist/b/8998/files/2021/07/Proceedings.pdf
 3. Olha Shchur and Alexander Vidybida. Firing statistics of a neuron with delayed feedback inhibition stimulated with a renewal point process. 14th International Neural Coding Workshop “Neural Coding 2021” (Seattle, Washington, USA, July 26–29, 2021). - p. 11.
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. B.I. Lev, A.G.Zagorodny. Statistical description of non-equilibrium many-body systems, Ukr. J. Phys Vol. 65, No. 12.1056 (2020 )
 2. B.I. Lev, A.G. Zagorodny. Noise-Induced Origin of the Fundamental Scalar Field, Journal of Modern Physics, 11, 502-508 (2020)
 3. B.I. Lev, A.G. Zagorodny. Applications of Field Theory Methods in Statistical Physics of Nonequilibrium Systems, World Scientific, Singapore (2020)
 4. J. Weiland, A. Zagorodny, T. Rafiq. Theory for transport in magnetized plasmas. Physica Scripta, 95, 105607 (2020).
 5. B.I. Lev and Jong-Hyun Kim. Ground state and peculiarity of particle interactions in liquid crystal colloids, Eur. Phys. J. E (2020) 43: 1 (2020)
 6. A.K. Vidybida. Calculating permutation entropy without permutations, Complexity, Vol. 2020, article id 7163254, 9 pages, 2020. https://doi.org/10.1155/2020/7163254
 7. A. Vidybida, O. Shchur. First passage time distribution for spiking neuron with delayed excitatory feedback, Fluctuation and noise letters, Volume 19, Issue 01 (2020),
 8. K.V. Grigorishin. Eliashberg theory with the external pair potential. Physics Letters A 384, 126701 (2020) https://doi.org/10.1016/j.physleta.2020.126701
 9. R. Poberezhnyuk, O. Savchuk, М.І. Gorenstein, V. Vovchenko, К. Taradiy, V. Bеgun, L. Satarov, J. Steinheimer, H. Stoecker. Critical point fluctuations: Finite size and global charge conservation effects, Phys.Rev. C 102, 024908 (2020).
 10. O. Савчук, Е. Бондар, О. Сташко, Р. Побережнюк, В. Вовченко, М.І. Горенштейн, Х. Штокер. Bose-Einstein condensation phenomenology in systems with repulsive interactions, Phys.Rev.C 102 (2020) 3, 035202, arXiv: 2004.09004 [hep-ph]
 11. M. Gazdzicki, M.I. Gorenstein, M. Mackowiak-Pavlovska, A. Rustamov. Particle-set identification method to study multiplicity fluctuations, Nucl Phys. A 1001, 121915 (2020).
 12. M. Gazdzicki, M.I. Gorenstein, O. Savchuk, L. Tinti. Notes on statistical ensembles in the Cell Model, Int. J. Mod. Phys. E 29, 2050060 (2020).
 13. N.S. Gonchar. Assessment of Contingent Liabilities for Risk Assets Evolutions Built on Brownian Motion, Advances in Pure Mathematics, 10, 259-296 (2020).
 14. V.I. Grytsay, A.G. Medentsev, A.Yu. Arinbasarova. Autooscilatory Dynamics in a Mathematical Model of the Metabolic Process in aerobic bacteria. Influence of the Krebs Cycle on the Self-Organization of a Biosystem. Ukr. J. Phys., 2020, Vol. 65, No. 5, 393. https://doi.org/10.15407/ujpe65.5.393
 15. О.Кочерга. Термінотворення та терміновжиток на перетині мовних і фахових проблем. Зб. праць "У пошуках гармонії мови", на пошану професора Ніни Клименко. Київ, Вид. дім Дмитра Бураго, 2020, сс. 315-319
 16. K.V. Grigorishin. Eliashberg theory with the external pair potential // Physics Letters A.– 2020.– Vol.384,– P. 126701, https://doi.org/10.1016/j.physleta.2020.126701
 17. M. Diachenko, O. Novak, R. Kholodov, A. Fomina. Electron-positron pair photo-production in a strong magnetic field through the polarization cascade, Ukrainian Journal of Physics, 65(3), p.187, 2020.
 18. N.S. Gonchar, W.H. Kozyrski, A.S. Zhokhin. On the Peculiarities of Ukrainian Economy Development. Cybernetics & System Analysis, v.56, # 3, p.439-448, 2020
 19. В.Г. Козирський, О.В. Полевецька, В.А. Шендеровський. Перші члени редколегії журналу «Українські фізичні записки» (до 90 річчя Інституту фізики НАНУ). XXV Всеукраїнська наук.конф.«Сусп.знач.інтел.діяльн» 19.06.2020, с.103–106, К., 2020, – 250 с.
 20. В.Г. Козирський, В.А. Шендеровський. До історії теоретичних досліджень в Ін-ті фізики НАН України. Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка, 2020, № 55
 21. J. Weiland, A. Zagorodny, T. Rafiq. Theory for transport in magnetized plasmas. Physica Scripta, 95, 105607 (2020).
 22. A.G. Zagorodny, S.A. Trigger, A.I. Momot. Electromagnetic Field Energy in an Absorptive Medium with Temporal and Spatial Dispersion. Condensed Matter Physics, 23, 23501 (2020).
 23. М.С. Гончар, А.С. Жохін, В.Г. Козирський. Про особливості становлення економіки України. Кібернетика й системний аналіз, т. 56, № 3, с. 111-121, 2020.
Препринти
 1. B.I. Lev. Thermodynamics induced geometry of self - gravitating systems, arXiv:2010.09446v1 [physics.gen-ph] 1 Oct 2020
 2. A.A. Semenov and A.B. Klimov. Dual problem of nonclassicality. arXiv:2009.05843 [quant-ph].
 3. K.V. Grigorishin. Extended time-dependent Ginzburg-Landau theory / arXiv:1906.02097[cond-mat.supr-con].
Доповіді на конференціях та семінарах
 1. О.Кочерга. Новий правопис і задавнені правописні проблеми термінологіїї. Зб. наукових праць учасників XVI конференції СловоСвіт 2020. Львів, вид. Львівської політехніки, 2020, сс.32-35
 2. V. Grytsay. Spectral analysis and invariant measure in studies of the dynamics of the Krebs cycle// Book of Abstracts Chaos2020, Chaotic Modeling & Simulation Web Conference, 22-24 October 2020, pp 26-27.
 3. V.I. Zasenko, A.G. Zagorodny, O.M. Cherniak. Transverse Transport of Magnetized Particles in Random Electric Field. Proceedings of the 1st Conferene on Nonlinearity (October 11 – 12, 2019, Belgrade, Serbia). Eds B. Dragovich, Z.Cupic. Publisher Serbian Academy of Nonlinear ciences, Belgrade, 2020, pp. 55-65.
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. Творець теоретичної і математичної фізики. До 110-річчя від дня народження академіка М.М. Боголюбова. Б.Є. Патон, А.Г. Загородній, В.Г. Козирський та ін. (ред.). Київ: Академперіодика, 2019, 532 с., 152 арк. іл. (науково-мовна редакція).
 2. B.І. Lev. Statіstіcal induced dynamіc of self-gravіtatіng system. Journal of Modern Physіcs10, 687-6982(2019).
 3. A.P. Rebesh and B.І. Lev. Analytіcal solutіons of the classіcal and quantum cosmologіcal models wіth exponentіal potentіal. Phys. Rev. D 100, 12063 (2019).
 4. V.B. Tymchyshyn, B.І. Lev, and A.G. Zagorodny. Іnternal magnetіc fіeld dіstrіbutіon іn plasmas. Physіcs of Plasmas 26(4), 042120 (2019).
 5. J. Weiland, A. Zagorodny. Driftwavethory for transport in tokamaks. Reviews of ModernPlasmaPhysics3:8(2019); https://doi.org/10.1007/s41614-019-0029-x.
 6. A.I. Momot, A.G. Zagorodny, O.V. Momot. Electron density fluctuations in collisional dusty plasma with variable grain charge. Phys.Rev. E 99, 013206 (2019); DOI: 10.1103/PhysRevE.99.013206
 7. B.I. Lev, A.G. Zagorodny. Collective diffusion of colloidal particles in liquid crystals. Ukr. J. Phys. 64, No.1, 48-55 (2019); https://doi.org/10.15407/ujpe64.1.48
 8. V.G. Bar'yakhtar, A.G. Zagorodny, V.M. Loktev, I.M. Mryglod, M.F. Shul'ga, I.R Yukhnovsky. To the 110th Anniversary of Academician M.M. Bogolyubov Birthday. Ukr. J. Phys., 64 (8), 776-782 (2019); https://doi.org/10.15407/ujpe64.8.776
 9. А.Г. Загородній, В.М. Локтєв, А.М. Самойленко. Геній науки. До 110-річчя від дня народження академіка М.М. Боголюбова. Вісник НАН України, № 8, 73-82, 2019.
 10. А.Г. Загородній, В.І. Герасименко. Геній сучасної теоретичної і математичної фізики. В кн. «Творець теоретичної і математичної фізики (До 110-річчя від дня народження академіка М.М. Боголюбова)». Київ: Академперіодика, 2019, с.12-28.
 11. Л.М. Христофоров. Вплив від'єднання субстрата на кінетику ферментативного каталізу. Доповіді НАН України №1, 40-46 (2019).
 12. K. Hofmann, A.A. Semenov, W. Vogel and M. Bohmann, Quantum teleportatіon through atmospherіc channels. Phys. Scr. 94, 125104 (2019).
 13. O. Cherniak, V.I. Zasenko. Particle trapping effects on transport in random electric field. Journal of Physics: Conf. Series 1197 (2019) 012003
 14. O.M. Cherniak, V.I. Zasenko. Particles ubensembles in random field with finite correlation time. Problems of atomic science and technology 2019, № 1. Series: Plasma Physics (25), p. 61-63.
 15. V.N. Ermakov and E.A. Ponezha, Nonlinear resonant tunneling as mechanism of cool electrons filtration. Low Temp. Phys. 45, 803 (2019).
 16. A.K. Vidybida. Possible stochastic mechanism for improving the selectivity of olfactory projection neurons. Neurophysiology 51(3), 152-159 (2019).
 17. Vidybida A.K. Simulating leaky integrate-and-fire neuron with integers. Mathematics and Computers in Simulation 159, 154-160 (2019).
 18. N.S. Gonchar, O.P.Dovzhyk. On one criterion for the permanent economy development, Journal of Modern Economy 2(9), 1-16 (2019).
 19. A. Vidybida, O. Shchur. First passage time distribution for spiking neuron with delayed excitatory feedback. Fluctuation and Noise Letters19(01), 2050005 (11 pages)(2020);https://doi.org/10.1142/S0219477520500054.
 20. О.М. Черняк. Перенесення замагнічених частинок у випадковому електричному полі. Київ, ІТФ ім. М.М.Боголюбова, 2019, 22 с. (автореферат кандидатської дисертації).
 21. А.П. Махорт. Алгоритми визначення станів рівноваги економічної системи за наявності монополістівта з різними типами поведінки споживачів. Системні дослідження та інформаційні технології. №2, 65-82 (2019).
Препринти
 1. B.I. Lev, A.G. Zagorodny. Statistical description of the Universe formation. arXiv:1901.05297.
 2. K.V. Grіgorіshіn. Extended tіme-dependent Gіnzburg-Landau theory.arXіv: 1906.02097 [cond-mat.supr-con] (2019).
 3. Constantin V. Usenko, B. I. Lev, Vacuum friction of uniformly accelerated detector arXiv:1805.02888 [quant-ph] https://doi.org/10.48550/arXiv.1805.02888
Доповіді на конференціях та семінарах
 1. Yu.V. Slyusarenko, A.G. Zagorodniy, O.Yu. Sliusarenko and S.M. Shul'ga. Kinetic theory of weakly excited andweakly ionized low-temperature gas inthe presence of an electromagnetic field. Bogolyubov Kyiv Conference Problems of Theoretical and Mathematical Physics. Kyiv, 24-26 September 2019. Вook of Abstracts, p. 46.
 2. A. Zagorodny. Founder of Modern Theoretical and Mathematical Physics (to the 110th anniversary of academician N.N. Bogolyubov birthday). Conference on Nonlinearity. Belgrade, 11-12 October 2019. Book of Abstracts
 3. A. Zagorodny. Bogolyubov-Born-Green-Kirkwood-Yvon-Hierarchy and Effective Potentials for Dusty Plasmas. Conference on Nonlinearity. Belgrade, 11-12 October 2019. Book of Abstracts
 4. A. Vidybida, O. Shchur. Nonrenewal firing statistics of spiking neurons with delayed feedback. 2nd Сonference of the EPS Statistical and Nonlinear Physics Division Statistical Physics of Complex Systems, Stockholm, Sweden, Abstract book, p.97.
 5. О.В. Щур, О.К. Відибіда. Статистика імпульсацій нейрону зі швидким гальмівним зворотним зв'язком за умови, що вхідний потік є процесом відновлення, 19 Всеукраїнська школа-семінар зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, 13-14 червня 2019, Львів, Збірка тез, с. 25.
 6. A.K. Vidybida , O.V. Shchur. Output stream of leakyintegrate-and-fire neuron without diffusion approximation. Bogolyubov Kyiv Conference Problems of Theoretical and Mathematical Physics, Kyiv, Abstract book, p.48.
 7. O. Shchur, A. Vidybida. First passage time distribution for spiking neuron with fast inhibitory feedback stimulated with renewal stream. X Young scientists conference Problems of Theoretical Physics, December, 23-24, 2019, Kyiv, Abstract book
 8. V.I. Zasenko, A.G. Zagorodny, O.M. Cherniak. Transverse Transport of Magnetized Particles in Random Electric Fields. Conference on Nonlinearity. October 11-12, 2019, Belgrade. Book of Abstracts p. 31.
 9. V.I. Zasenko, O.M. Cherniak. Transport of Magnetized Particles in Random Electric Fields: from Advection to Diffusion. Bogolyubov Kyiv Conference Problems of Theoretical and Mathematical Physics. September 24 – 26, 2019, Kyiv. Program & Abstracts р.49.
 10. Кaрaсь В.I., Aлiсoв А.Ф., Болотов О.В., Загородній А.Г., Загребельний I.А., Засенко В.I., Кaрелін С.Ю., Черняк О.М. Взаємодія зі слабкоіонізованою плазмою мікрохвильового випромінення зі стрибковою фазою. Українська конференція з фізики плазми та керованого термоядерного синтезу. Київ, 11-12 грудня 2019. Збірка анотацій c.8.
 11. О.М. Черняк, В.І. Засенко. Перенесення заряджених частинок у схрещених магнітному та випадковому анізотропному електричному полях. Українська конференція з фізики плазми та керованого термоядерного синтезу. Київ, 11-12 грудня 2019. Зб. анотацій c. 65.
 12. V.N. Ermakov, E.A. Ponezha. Nonlinear resonant tunneling as mechanism for cold electron filtration in nanodevices. Problems of theoretical and mathematical physics. September 24-26,2019, Kyiv Book of Abstract, p.61.
 13. V.N. Ermakov, V.S. Yakovliev. Influence of the cell wall on cyanide destruction by bacteria in the model of respiratory mechanism. 6-th International Conference Nanobiophysics: fundamental and applied aspects. October 1-4, 2019, Kyiv, Book of Abstract, p.36.
 14. В.М. Єрмаков. Моделювання фільтрації холодних електронів в наноструктурах на основі нелінійного резонансного тунелювання. VI наукова конференція «Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології». 4-6 грудня 2019р. Київ, Зб.доп., с.40.
 15. В.І. Подольська, О.Ю. Войтенко, Н.І. Грищенко, В.М. Єрмаков, Л.М. Якубенко. Стимулювання імпульсним електричним полем та поверхнево-активними речовинами біогенного синтезу наночастинок Ag клітинами лактобактерій. VI Наукова конференція «Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології». 4-6 грудня 2019р. Київ, Зб. доп., с.56.
 16. V.N. Ermakov, V.I. Podolska, Z.R. Ulberg. Spectroscopy of Nanoparticles are Synthesized by Bacteria. Spectroscopy of molecules and crystals. August 25-30, 2019. Odesa, Book of Abstract, p.144.
 17. V.N. Ermakov, E.A. Ponezha. Correlation mechanism of cold electrons filtration in resonant tunneling devices. Spectroscopy of Nanoparticles are Synthesized by Bacteria. Spectroscopy of molecules and crystals. August 25-30, 2019. Odesa, Book of Abstract, p.130.
 18. В. Козирський, В. Шендеровський. Становлення теоретичної фізики в інститутах НАНУ. XVIII Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання історії науки й техніки», 26-28 вересня 2019, Краматорськ, Зб. доп., 3 с.
 19. B.I. Lev. Dynamics of nonequilibrium system in energetic space. International Conference on Statistical Physics:Modern Trends and Applications, Kyiv 24-26 September 2019 (пленарна доповідь).
 20. A. Zagorodny. Founder of ModernTheoretical and Mathematical Physics (to the 110th anniversary of academician N.N. Bogolyubov birthday). Conference on Nonlinearity. Belgrade, 11-12 October 2019 (запрошена доповідь).
 21. A. Zagorodny. Bogolyubov-Born-Green-Kirkwood-Yvon-Hierarchy and Effective Potentials for Dusty Plasmas. Conference on Nonlinearity. Belgrade, 11-12 October 2019 (запрошена доповідь).
 22. A. Zagorodny. Founder of ModernTheoretical and Mathematical Physics (to the 110th anniversary of academician N.N.Bogolyubov birthday). Bogolyubov Kyiv Conference Problems of Theoretical and Mathematical Physics. Kyiv, 24-26 September 2019 (запрошена доповідь).
 23. Yu.V. Slyusarenko, A.G. Zagorodniy, O.Yu. Sliusarenko and S.M. Shul'ga. Kinetic theory of weakly excited andweakly ionized low-temperature gas inthe presence of an electromagnetic field. Bogolyubov Kyiv Conference Problems of Theoretical and Mathematical Physics. Kyiv, 24-26 September 2019 (запрошена доповідь).
 24. A.A. Semenov, O.P. Kovalenko, J. Sperling, and W. Vogel, Geometrical approach to Born's rule: Anapplication to array detectors, XVI International Conference on Quantum Optics and Quantum Information, Minsk, Belarus, 13-17 May, 2019 (запрошена доповідь).
 25. А.О. Семенов. Квазіймовірності в квантовій оптиці: теорія і експеримент. Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. Наукові збори, 24.01.2019, Київ (усна доповідь).
 26. О. Кочерга. Деякі зауваги про задавнені й усталені помилки ділової мови. Міжнародна конференція «EU TRANSLATED: towards better quality legal translations for better implementati on of the EU-Ukraine Association Agreement». Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 16-17 січня 2019 р. (запрошена доповідь).
 27. О. Кочерга. Українська наукова термінологія у розвитку. Термінологічний круглий стіл в рамках ХІІ Міжнародної алгебричної конференції в Україні. Вінниця, Донецький національний університет ім. Василя Стуса, 5 липня 2019 р. (запрошена доповідь).
 28. A. Makhort. On descrіptіon of equіlіbrіum states of an economіc system wіth an addіtіonal redіstrіbutіon of a capіtal. XXXІІnt.Conf. Problem of decіsіon makіng under uncertaіntіes, 3-8 July 2018, Lankaran-Baku, Republіc of Azerbaіjan (усна доповідь).
 29. А. Загородній, В. Козирський, В. Шендеровський. Українські вчені, які змінили світ. ІХ Міжнар. конґрес україністів, Київ, 25.06. 2018.
 30. О.М. Черняк, В.І. Засенко. Вплив захоплення частинок на їхнє перенесення у випадковому електричному полі. Семінар Проблеми теоретичної фізики, присвячений 90-річчю з дня народження академіка Олексія Ситенка, 12 лютого 2018 (усна доповідь).
 31. A. Vidybida, O. Shchur. Nonrenewal firing statistics of spiking neurons with delayed feedback, 2nd conference of the EPS Statistical and Nonlinear Physics Division Statistical Physics of Complex Systems, Stockholm, Sweden, May, 7-11, 2019 (усна доповідь).
 32. О.В. Щур, О.К. Відибіда. Статистика імпульсацій нейрону зі швидким гальмівним зворотним зв'язком за умови, що вхідний потік є процесом відновлення. 19 Всеукраїнська школа-семінар зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, 13 - 14 червня 2019, Львів (усна доповідь).
 33. A.K. Vidybida, O.V. Shchur. Output stream of leakyintegrate-and-fire neuron with outdiffusion approximation. Bogolyubov Kyiv Conference Problems of Theoretical and Mathematical Physics, Kyiv, September, 24-26, 2019 (усна доповідь).
 34. O. Shchur, A. Vidybida. First passage time distribution for spiking neuron with fast inhibitory feedback stimulated with renewal stream. X Young scientists conference Problems of Theoretical Physics, 23-24 December, 2019, Kyiv.
 35. A.K. Vidybida. Stochastic mechanism for improving selectivity of olfactory projection neurons. 5th Conference on Statistical Physics: Modern Trends and Applications,3–6 July 2019, Lviv (усна доповідь).
 36. A.K. Vidybida. Selectivity gain in olfactory projection neurons at low odor concentrations.Intern. Conf.Nanobiophysics: fundamental and applied aspects', Kyiv, October 1-4, 2019 (усна доповідь).
 37. О.К. Відибіда. Стохастичний механізм підвищення селективності проекційних нейронів системи нюху. Семінар Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, 7 червня 2019 (усна доповідь).
 38. V.I. Zasenko, A.G. Zagorodny, O.M. Cherniak. Transverse Transport of Magnetized Particles in Random Electric Fields. Conference on Nonlinearity. October 11-12, 2019, Belgrade (запрошена доповідь).
 39. V.I. Zasenko, O.M. Cherniak. Transport of Magnetized Particles in Random ElectricFields: from Advection to Diffusion. Bogolyubov Kyiv ConferenceProblems of theoretical and mathematical physics. September 24 – 26, 2019, Kyiv (усна доповідь).
 40. В.I. Кaрaсь, А.Ф. Aлiсoв, О.В. Болотов, А.Г. Загородній, I.А. Загребельний, В.I. Засенко, С.Ю. Кaрелін, О.М. Черняк. Взаємодія зі слабкоіонізованою плазмою мікрохвильового випромінення зі стрибковою фазою. Українська конференція з фізики плазми та керованого термоядерного синтезу. 11-12 грудня 2019,Київ (пленарна доповідь).
 41. О.М. Черняк, В.І. Засенко. Перенесення заряджених частинок у схрещених магнітному та випадковому анізотропному електричному полях. Українська конференція з фізики плазми та керованого термоядерного синтезу. Київ, 11-12 грудня 2019. (стендова).
 42. O.M. Cherniak. Effects of parallel motionon test-particle transport. X Conference of Young Scientists Problems of Theoretical Physics. Kyiv, Ukraine, December 23-24 2019 (стендова).
 43. К.В. Григоришин. Феномен надпровідності та її користь для людства. Фестиваль науки.ІТФ ім. М.М. Боголюбова, Київ, 16 травня 2019 (усна доповідь).
 44. В.Козирський, В.Шендеровський. Становлення теоретичної фізики в інститутах НАНУ. XVIII Всеукраїнська наукова конференція«Актуальні питання історії науки й техніки», 26-28 вересня 2019, Краматорськ (запрошена доповідь).
 45. А.П. Махорт. Про стани рівноваги економічної системи за наявності монополістів та алгоритми визначення їх характеристик.XVIII International Conference Dynamical system modelling and stability investigation, 22-24 May 2019, Kiev (усна доповідь).
 46. A. Makhort. On methods of a behaviour analysis of economic systems under a presence of interior systematic influence factors. XXXIV International Conference Problem of decision making under uncertainties, 23-27 September 2019, Lviv (усна доповідь).
 47. А. Фоміна. Вплив поляризації вакууму на фотонародження електрон-позитронної пари в сильному магнітному полi. Науковий семінар ІПФ НАН України, Суми, червень 2019 (усна доповідь).
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. J. Weiland, C.S.Liu, A. Zagorodny. Toroidal drift modes driven by the magnetic drift resonances. Physics of Plasmas 25 (9), 092504 (2018).
 2. A.I. Momot, A.G. Zagorodny, O.V. Momot. A kinetic description of ion-acoustic waves in collisional dusty plasma: Effects of grain charge fluctuations. Physics of Plasmas 25 (7), 073706 (2018).
 3. A.G. Zagorodny, S.A. Trigger. On the Problem of the Electromagnetic Field Energy in a Medium with Temporal and Spatial Dispersion under Absorption Conditions. Bulletin of the Lebedev Physics Institute 45 (5), 159-164 (2018).
 4. A.V. Kirichok, V.M. Kuklin, A.V. Mischin, A.G. Zagorodny. On the pulsating energy in weakly inverted medium. Problems of Atomic Science and Technologies. No.4 (116), 268-272 (2018).
 5. А.G. Zagorodny, Yu.V. Slyusarenko, and S.N. Shulga. Kinetics of low-temperature gas of hydrogen-like atoms in external electromagnetic field. Low Temperature Physics 44, № 10, 336-1352 (2018).
 6. V.B. Bobrov, A.G. Zagorodny, and S.A. Trigger. On the ground state energy for a finite inhomogeneous degenerate Bose gas. Low Temperature Physics, 44, № 11, c. 1549-1553 (2018).
 7. S.A. Trigger, A.G. Zagorodny. Electromagnetic field energy and radiation intensity in a medium with temporal and spatial dispersion outside the transparency domain. Problems of Atomic Science and Technologies. No.6 (116) (2018).
 8. Jeong-Seon Yu, Bohdan Lev, Hanbyul Jin, Kibog Park, Dong-Hun Chae, Wan-Seop Kim and Jong-Hyun Kim. Surface-induced transition of nematic liquid crystals on graphene/SiC substrate. EPL, 124, 5802 (2018).
 9. B.I. Lev. Statistical derivation of the fundamental scalar field. J. Modern Phys., 9, 2223 (2018).
 10. A.K. Vidybida, O.V. Shchur. Relation between firing statistics of spiking neuron with delayed fast inhibitory feedback and without feedback. Fluctuation and Noise Letters, 17, 1850005 (2018); https://doi.org/10.1142/S0219477518500050.
 11. A.K. Vidybida. Fast cl-type inhibitory neuron with delayed feedback has non-markov output statistics. J. Phys. Studies 22, No. 4, 4801(11 p.) (2018); https://doi.org/10.30970/jps.22.4801
 12. A.K. Vidybida. Simulating leaky integrate-and-fire neuron with integers. Mathematics and Computers in Simulation, https://doi.org/10.1016/j.matcom.2018.11.021 (published online 6 December 2018).
 13. V.I. Zasenko, O.M. Cherniak. Magnetized particle diffusion in a random electric field with jumping phase. Problems of atomic science and technology, №4, p. 264-267 (2018).
 14. О.М. Черняк, В.І. Засенко. Перенесення замагнічених частинок у випадковому електричному полі. Космічні дослідження в Україні. Київ: Академперіодика, 2018, с. 47-51, ISBN 978-966-02-8589-7.
 15. Khlevniuk and V. Tymchyshyn. Classical treatment of particle with position-dependent mass m(r)= 1/(1+ r4) in 1D and 2D subjected to harmonic potential. JMP 59 (8), 082901(2018).
 16. Eugene A. Eliseev, Yevhen M. Fomichov, Sergei V. Kalinin, Yulian M. Vysochanskii, Peter Maksymovich, and Anna N. Morozovska. Labyrinthine domains in ferroelectric nanoparticles: Manifestation of a gradient-induced morphological phase transition. Phys. Rev. B 98, 054101 (2018), DOI: 10.1103/PhysRevB.98.054101 (http://arxiv.org/abs/1801.03545)
 17. Anna N. Morozovska, Yevhen M. Fomichоv, Petro Maksymovych, Yulian M. Vysochanskii, and Eugene A. Eliseev. Analytical description of domain morphology and phase diagrams of ferroelectric nanoparticles. Acta Materialia 160, 109-120 (2018) https://doi.org/10.1016/j.actamat.2018.08.051 (http://arxiv.org/abs/1805.11134)
 18. Anna N. Morozovska, Eugene A. Eliseev, Ivan S. Vorotiahin, Maxim V. Silibin, Sergei V. Kalinin and Nicholas V. Morozovsky. Control of polarization hysteresis temperature behavior by surface screening in thin ferroelectric films. Acta Materialia 160, 57-71 (2018) https://doi.org/10.1016/j.actamat.2018.08.041 (http://arxiv.org/abs/1804.09138)
 19. Eugene A. Eliseev and Anna N. Morozovska. Hidden Symmetry of Flexoelectric Coupling. Phys. Rev. B 98, 094108 (2018); https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.98.094108 (http://arxiv.org/abs/1801.09129).
 20. Anatolii I. Kurchak, Anna N. Morozovska, Eugene A. Eliseev, Sergei V. Kalinin and Maksym V. Strikha. Nontrivial temperature behavior of the carrier concentration in the nanostructure graphene channel on ferroelectric substrate with domain walls. Acta Materialia 155, 302-317 (2018), 10.1016/j.actamat.2018.04.036 (http://arxiv.org/abs/1712.03271).
 21. Anna N. Morozovska, Anatolii I. Kurchak, Zhanna G. Zemska, Anna Lukowiak, and Maksym V. Strikha. Temperature behavior of graphene conductance induced by piezoelectric effect in ferroelectric substrate. J. Appl. Phys. 124 (8), 084103 (2018) https://doi.org/10.1063/1.5034340 (http://arxiv.org/abs/1804.03175)
 22. О. Кочерга. Чого немовознавцеві бракує в загальномовному словнику. Лексикографічний бюлетень, 2015, вип. 24, сс. 44-48 (вийшов друком 2018 року).
 23. О. Кочерга. Мовне нормування та жива фахова мова. Проблеми української термінології. Зб. наукових праць учасників ХV Міжнародної наукової конференції Проблеми української термінології СловоСвіт 2018. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2018, сс. 21-24.
 24. N.S. Gonchar. Martingales and Super-Martingales Relative to a Convex Set of Equivalent Measures. Advances in Pure Mathematics 8, 428-462 (2018).
 25. А.П. Махорт. Алгоритм визначення станів рівноваги за умови залежності структури споживання від обсягів випуску. Системні дослідження та інформаційні технології, №1, 36-51 (2018).
 26. А.Ф. Махорт. О состояниях равновесия открытой экономической системы с дополнительным перераспределением капитала. Проблемы управления и информатики., №3, 142-153 (2018).
 27. N.S. Gonchar, W.H. Kozyrski, A.S. Zhokhin, O.P. Dovzhyk. Kalman Filter in the Problem of the Exchange and the Inflation Rates Adequacy to Determining Factors. Noble Intern. J. Economics and Financial Research 3 (3), 31-39 (2018).
 28. А. Загородній, В. Козирський, В. Шендеровський. Українські вчені, які змінили світ. ІХ Міжн. конґрес україністів. Зб. наук. статей. Київ: Вид-во ІМФЕ, 72-85 (2018).
 29. W.H. Kozyrski, A.V. Malovichko. Archaeolinguistics as a way to overcome the impasse in Comparative Linguistics. J. Advances in Linguistics 9 (1), 1313-1323 (2018).
 30. В. Козирський, В. Шендеровський. Апостоли УАН. Дивосвіт, 2018, с. 27-35.
 31. V.C. Usenko. Unidimensional continuous-variable quantum key distribution using squeezed states. Phys. Rev. A 98, 032321 (2018).
 32. V.I. Maslov, A.P. Fomina, R.I. Kholodov, I.P. Levchuk, S. Nikonova, O.P. Novak, I.N. Onishchenko. Accelerating field excitation, occurrence and evolution of electron beam near Jupiter. Problems of atomic science and technology, №4, 106-111 (2018).
 33. О.П. Новак, Р.І. Холодов, А.П. Фоміна. Роль подвiйних шарiв в формуваннi умов поляризацiйного фазового переходу в стан надвипромiнювання в токовiй трубцi Iо. УФЖ 63, №8, 739-745 (2018).
 34. Б.І. Лев, О.М. Товкач, С.Б. Чернишук. Рідкокристалічні колоїди: деякі аспекти теорії. -/Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України-/ Київ. Наукова думка, 2018. - 392 с. (29.9). ISBN 978-966-00-1622-4
 35. В.Г. Козирський, М.Д. Тимочко, В.А. Шендеровський. Тематичний реєстр гасел з напряму Фізика. -/ Велика Українська Енциклопедія -/ Київ. Енциклопедичне видавництво, 2018. - 144 с. (9). ISBN 978-617-7015-68-9
Препринти
 1. Constantin V. Usenko, Newly about reduction, non-locality and no-cloning. 2018; arXiv:1709.02620 https://doi.org/10.48550/arXiv.1709.02620
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. Beom-Kyu Lee, Sung-Jo Kim, Jong-Hyun Kim and Bohdan Lev. Coulomb-like crystal colloids Scientific Report - Nature, 21 November, (2017) 7:15916 DOI:10.1038/s41598-017-16200-z
 2. Beom-Kyu Lee, Sung-Jo Kim, Bohdan Lev and Jong-Hyun Kim. Motion of a colloidal particle in a nonuniform director field of a nematic liquid crystal (2017), Phys. Rev. E 95, 012709.
 3. S.B. Lev and B.I. Lev. Statistical description of non-equilibrium self gravitating system Eur. Phys. J. B (2017) 90: 3 DOI: 10.1140/epjb/e2016-70386-9
 4. B.I. Lev, V.B. Tymchyshyn, A.G. Zagorodny. Potential energy analysis for a system of interacting particles arranged in Bravis lattice, (2017), Ukr. J. Phys. Vol. 62, 217.
 5. B.I. Lev. Agrregation of nanoparticles in nematic liquid crystal (2017), Ukr. J. Phys. Vol. 62, 599.
 6. Y. Bilotsky, M. Gasik, B. Lev. Diffusion equations in inhomogeneous solid having arbitrary gradient concentration Condensed Matter Physics, (2017), Vol. 20, No 1, 13201: 1-5, DOI: 10.5488/CMP.20.13201
 7. B.I. Lev and S.B. Lev. Non-equilibrium dynamic of a Universe formation Mod. Phys.Lett. A. September 2017, Vol. 32, No. 30, https://doi.org/10.1142/S0217732317501656 (2017)
 8. B.I. Lev, V.B. Tymchyshyn, A.G. Zagorodny. On certain properties of nonlinear oscillator with coordinate-dependent mass, Physics Letters A 381 (2017) 3417-3423
 9. A.P. Rebesh, B.I. Lev. Geometry of the equilibrium distribution of interacting particles Phys.Lett.A, (2017) DOI:o5.0510375-9601
 10. S. Lev, A. Zagorodny and B. Lev. Statistical description of the spatial distribution of many-body systems Lambert Academic Publising, (2017), 64p.
 11. L.N. Christophorov, A.G. Zagorodny. Peculiarities of migration and capture of a quantum particle in a chain with traps, Chem. Phys. Lett., 2017, Vol. 682, p. 77-81.
 12. V.B. Bobrov, A.G. Zagorodny, S.A. Trigger. Another approach for obtaining the excitation spectra in degenerate Bose gases with delta-shaped interaction potentials. Low Temperature Physics 43 (3), (2017), 343-350.
 13. V.I. Zasenko, A.G. Zagorodny, O.М. Cherniak. Impact of wave phase jumps on stochastic heating. Problems of Atomic Science and Technology, (2017), p. 60-63.
 14. O. Cherniak, V.I. Zasenko. Finite Larmor radius effects on a test-particle diffusion. Ukr. J. Phys. 2017, 62, р.496-501.
 15. А.Г. Загородній, Л.М. Христофоров. Міграція квантової частинки ланцюжком з пастками: квантові виходи захоплення, Доповіді НАН України, 2017, No. 1, p. 44-51.
 16. Konstantin V. Grigorishin. BCS theory with the external pair potential Physics Letters A.- 2017.- Vol.381, - P.3089-3100.
 17. V.I. Grytsay. Spectral Analysis and Invariant Measure in the Study of a Nonlinear Dynamics of the Metabolic Process in Cells. (2017), Ukr. J. Phys., 62, No. 5, 448.
 18. O.M. Tovkach, C. Conklin, M.C. Calderer, D. Golovaty, O.D. Lavrentovich, J. Viñals and N.J. Walkington. Q-tensor model for electrokinetics in nematic liquid crystals // Physical Review Fluids - 2017. - Vol. 2. -P. 053302.
 19. S. Zhou., O. Tovkach, D. Golovaty, A. Sokolov, I. Aranson, and O.D. Lavrentovich. Dynamic states of swimming bacteria in a nematic liquid crystal cell with homeotropic alignment // New Journal of Physics (2017) V19 . 055006.
 20. A.K. Vidybida. Output stream of leaky integrate-and-fire neuron without diffusion approximation, Journal of Statistical Physics, 166, 267-281. (2017) doi:10.1007/s10955-016-1698-2.
 21. D. Vasylyev, A.A. Semenov and W. Vogel. Free-space quantum links under diverse weather conditions (2017), Physical Review A 96, 043856.
 22. Anna N. Morozovska, Eugene A. Eliseev, Nicholas V. Morozovsky and Sergei V. Kalinin.. Ferroionic states in ferroelectric thin films. Physical Review B 95, 195413 (2017) (DOI: 10.1103/PhysRevB.95.195413)
 23. Anna N. Morozovska, Maya D. Glinchuk, Eugene A. Eliseev and Yulian M. Vysochanskii. Flexocoupling-induced soft acoustic mode and the spatially modulated phases in ferroelectrics. Physical Review B, 96, 094111 (2017) https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.96.094111.
 24. Eugene A. Eliseev, Anna N. Morozovska, Maya D. Glinchuk and Sergei V. Kalinin. Missed surface waves in non-piezoelectric solids. Physical Review B 96, No.4, 045411 (2017) https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.96.045411.
 25. Anatolii I. Kurchak, Eugene A. Eliseev, Sergei V. Kalinin, Maksym V. Strikha and Anna N. Morozovska. P-N junctions dynamics in graphene channel induced by ferroelectric domains motion. (2017), Phys. Rev. Applied 8, 024027.
 26. N.S. Gonchar. Banking and Risk Assessment, Chapter 8, pp. 185 - 233, in Book: Banking: Services, Opportunities and Risks, Nova Science Publisher, Inc., New York, 2017, 258p.
 27. Н.С. Гончар, А.С. Жохин, В.Г. Козырский, Л.С. Терентьева. Рецессия, валютный курс, таргетирование инфляции. Проблемы управления и информатики, 2017, №1, c 138-159.
 28. N.S. Gonchar, W.H. Kozyrski, A.S. Zhokhin, L.S. Terentieva. Recession, exchange rateand inflation targeting. Journal of Automation and Information Sciences, 2017, v.49, 1, 17-26.
 29. Махорт А.Ф. О влиянии монополистов и финансовых обязательств на равновесие в открытой экономической системе, Проблемы управления и информатики. 2017, №2. 122 - 133.
 30. Махорт А.П. Про рівновагу відкритої економічної системи за наявності монополістів та залежних від цін споживчих уподобань. Математичне моделювання в економіці, 2017, №1-2. 159 - 171.
 31. Махорт А.П. Про динаміку відкритої економічної системи за наявності монополістів і фінансових зобов'язань, Системні дослідження та інформаційні технології, 2017, №2, 77 - 91.
 32. Махорт А.П. Параметричний опис станів рівноваги економічної системи за наявності монополістів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія:фізико-математичні науки, 2017, №2, 111 - 115.
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. B. I. Lev and A. G. Zagorodny, Nonlinear model of elastic field sources Modern Physics Letters A Vol. 31, 1650173 (2016) .
 2. Sung-Jo Kim, Bohdan Lev and Jong-Hyun Kim, Asymmetric motion of bubble in nematic liquid crystal induced by symmetry-broken evaporation EPL, 115, 16002 (2016).
 3. S.B. Lev and B.I. Lev, Statistical description of non-equilibrium self gravitating system EPJB, 89, (2016).
 4. Sung-Jo Kim, Sang-In Back, Bohdan Lev, and Jong-Hyun Kim, Optical Fluctuation of Texture in Nematic Liquid Crystal Droplets J. Phys. Soc. Jpn. 85, 074601 (2016).
 5. V.I. Zasenko, O.М. Cherniak, A.G. Zagorodny. Subesemble concept in 2d magnetized particle transport model. Problems of atomic science and technology. 2016, №6. Series: Plasma Physics (22).
 6. O. Cherniak, V.I. Zasenko, А.G. Zagorodny. Finite larmor radius effects on turbulent transport of test-particles. Problems of atomic science and technology. 2016, №6. Series: Plasma Physics (22).
 7. K.V. Grigorishin. Effective Ginzburg-Landau free energy functional for multi-band isotropic superconductors, Physics Letters A., 2016, Vol. 380, p. 1781-1787.
 8. T. Sh. Iskhakov, V.C. Usenko, R. Filip, M.V. Chekhova, and G. Leuchs, Low-noise macroscopic twin beams, Phys. Rev. A 93, 043849 (2016).
 9. V.I. Grytsay. Self-organization and chaos in the metabolism of hemostasis in a blood vessel. Ukr. J. Phys., 2016, 61(7), p. 648-655.
 10. V.I. Grytsay. A mathematical model of the metabolic process of atherosclerosis, Ukr. Biochem. J., 2016, Vol. 88, N 4, p. 75-84.
 11. V. Grytsay. Self-organization and fractality created by gluconeogenesis in the metabolic process, Chaotic Modeling and Simulation (CMSIM), 2016, Vol. 2, p. 113-127.
 12. Махорт А.Ф. О влиянии потребительских предпочтений на равновесие в открытой экономической системе. Кибернетика и системный анализ, 2016, №4, с. 11 - 28.
 13. Makhort A.Ph. Influence of consumer preferences on the equilibrium in an open economy. Cybernetics and Systems Analysis, 2016, №52(4), p. 509-523.