Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Наукові відділи
Відділ Фізики високих густин енергії

В.о. завідувача відділу – доктор фізико-математичних наук, професор Марк Ісакович Горенштейн.

Тематика наукових досліджень
 • Дослідження сильновзаємодіючої матерії в умовах високих густин енергії та баріонного заряду
Горенштейн Марк Ісакович
Посада: завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
професор
goren@bitp.kiev.ua, goren@fias.uni-frankfurt.de, mark.gorenstein@gmail.com

Синюков Юрій Михайлович
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
sinyukov@bitp.kiev.ua

Борисенко Олег Анатолійович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
oleg@bitp.kiev.ua

Мартинов Євген Сергійович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
martynov@bitp.kiev.ua

Борисюк Дмитро Леонідович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
borisyuk@bitp.kiev.ua

Аккелін Сергій Валентинович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
akkelin@bitp.kiev.ua

Шаповал Володимир Миколайович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
shapoval@bitp.kiev.ua

Волошин Сергій Миколайович
Посада: науковий співробітник
billy.sunburn@gmail.com

Побережнюк Роман Володимирович
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
rpoberezhnyuk@gmail.com

Аджимамбетов Мусфер Даніярович
Посада: молодший науковий співробітник
доктор фiлософiї
adzhymambetov@gmail.com, adzhymambetov@bitp.kiev.ua

Набока Владислав Юрійович
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
nvlad1@ukr.net

Челноков Володимир Олексійович
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук

Кузнєцов Володимир Олексійович

Савчук Олег Володимирович
аспірант
savchukolegv@gmail.com, savchuk@fias.uni-frankfurt.de

Терсімонов Георгій Сергійович
Посада: провідний інженер
tersimonov@bitp.kiev.ua, georgy.tersimonov@cern.ch

Лисенко Артемій
Посада: лаборант
 • З використанням методу молекулярної динаміки досліджено вплив змішаної фази рідина-газ на флуктуації числа частинок. Метастабільну область змішаної фази змодельовано як систему невзаємодійних кластерів. Виявлено великі флуктуації в області спінодальної нестабільності.
  М.І. Горенштейн, Р.В. Побережнюк, О.В. Савчук
 • В простій аналітично розв'язуваній моделі системи теплового розширення досліджено двобозонні кореляції імпульсу при фіксованому обмеженні числа частинок в протон-протонних зіткненнях за енергій, характерних для Великого адронного колайдера. Показано, що збільшення швидкості розширення, а також збільшення множинності частинок посилює внесок основного стану в імпульсні спектри частинок і призводить до пригнічення кореляції імпульсу Бозе-Ейнштейна. Ці висновки безпосередньо пов'язані з нещодавно виявленною в експерименті залежністю кореляції імпульсу Бозе-Ейнштейна від множинності.
  Ю.М. Синюков, С.В. Аккелін, М.Д.  Аджимамбетов
 • Отримано точний розв'язок для широкого класу моделей петель Полякова на ґратці у довільній розмірності з калібрувальними групами U(N) і SU(N) в границі, коли число кольорів (N) та кількість ароматів кварків (Nf) прямують до нескінченності. Отримано аналітичні вирази для екранувальних хромоелектричних та хромомагнетних мас глюонів у фазі деконфайнменту. Встановлено, що у певній області параметрів у фазі деконфайнменту кореляційні функції мають експоненційний спад, змодульований осциляційними функціями. Це означає, що хромоелектричні маси є комплексними.
  О.А. Борисенко, В.О. Челноков, С.М. Волошин
 • Сформульовано модель зірки як системи пі-мезонів у стані Бозе конденсату. Обчислені співвідношення маса-радіус для пі-мезонної частини та параметри її лептонного оточення.
  М.І. Горенштейн, О.В. Савчук
 • Побудовано дуальне представлення для SU(N) калібрувальних теорій з динамічними кварками. Це представлення було використано для чисельного Монте-Карлівського моделювання ефективної моделі петель Полякова при кінцевій баріонній густині. Було обчислено різні локальні спостережувані, такі як густина енергії, баріонна густина, кварковий конденсат та детально описана фазова діаграма моделі.
  О.А. Борисенко, С. М. Волошин
 • Детально розглянуто два загадкові фемтоскопічні спостереження у зіткненнях ультрарелятивістських важких іонів. По-перше, це близькість максимальних часів емісії піонів при абсолютно різних енергіях зіткнень: від найвищих енергій RHІC до верхніх енергій LHC. Інший парадоксальний ефект полягає в тому, що, незважаючи на досить велику тривалість пост-гідродинамічної каскадної стадії, часи максимальної емісії, що спостерігаються, близькі до часів партикалізації - перетворення кварк-глюонної рідини в адрони. Детальний аналіз особливостей гідродинамічної еволюції системи при різних енергіях ядер, що стикаються, і структури емісійної функції піонів та каонів на адронній стадії проливає світло на ці парадоксальні результати.
  Ю.М.Синюков, С.В.Аккелін, М.Д.Аджимамбетов
 • Система бозонів, досліджена в рамках моделі середнього поля. Ця фізична система має два важливих явища: фазовий перехід першого роду рідина-газ і конденсацію Бозе-Ейнштейна. Залежно від параметрів потенціалу середнього поля можна спостерігати два типи критичних точок (КТ), які належать до різних класів універсальності з різними наборами критичних показників. Як відповідні приклади розглядаються піонна та α-матерія.
  М.І. Горенштейн, В. Кузнєцов, О. Савчук
 • Двобозонні кореляції імпульсу при фіксованому обмеженні числа частинок в протон-протонних зіткненнях при енергіях LHC досліджуються в простій аналітично розв'язуваній моделі системи теплового розширення.Було показано, що збільшення швидкості розширення, а також збільшення множинності частинок посилює внесок основного стану в імпульсні спектри частинок і призводить до пригнічення кореляції імпульсу Бозе-Ейнштейна. Ці висновки безпосередньо пов'язані з нещодавно виявленою в експерименті залежностю від множинності кореляції імпульсу Бозе-Ейнштейна в подіях p+p-зіткнень із високою множинністю на LHC.
  Ю.М. Синюков, С.В. Аккелін, М.Д. Аджимамбетов
 • Отримано точний розв'язок для широкого класу моделей петель Полякова на гратці у довільній розмірності з U(N) і SU(N) калібрувальними групами в границі коли N та Nf прямують до нескінченності, де N - число кольорів, а Nf - це кількість ароматів кварків. Це дозволило отримати аналітичні вирази для екрануючих хромо-електричних та хромо- магнітних мас глюонів в фазі деконфайнменту. Також було встановлено, що у певній області параметрів в фазі деконфайнмента кореляційні функції мають експоненційний спад модульований осцілюючою функцією.Це означає, що хромо-електричні маси є комплексними.
  О.А. Борисенко, В. Челноков, С. Волошин
 • Побудовано модель вершини взаємодії трьох фруассаронів, яка забезпечує малі поправки до початкового рівняння Дайсона-Швінгера й дозволяє вирішити проблему порушення унітарності в дифракційному народженні багатьох масивних пучків адронів (проблема Фінкельштейна-Кайанті).
  Є.С. Мартинов, Г. Терсімонов
 • Виконано аналіз партонного розсіювання з урахуванням багатопартонних функцій розподілу. Досліджно властивості цих функцій. Отримані результати дають нову унікальну інформацію про структуру адронів та динаміку їхньої взаємодії.
  чл.-кор. НАН України Г.М. Зінов'єв
 • Отримано рівняння стану взаємодійної системи пі-мезонів з конденсацією Бозе-Айнштайна та фазовим переходом першого роду. Запропоновано методи пошуку таких фізичних систем шляхом вимірювання флуктуацій електричного заряду.
  М.І. Горенштейн, Р.В. Побережнюк, О.В. Савчук
 • Досліджено двочастинкові кореляції імпульсів в системі N однакових бозонів на основі квантового канонічного ансамбля. Виявлено нові ефекти пов'язані з високотемпературною конденсацією Бозе-Айнштайна піонів в малих системах.
  Ю.М. Синюков, М.Д. Аджимамбетов, С.В. Аккелін
 • На основі варіаційного принципу показано, що умова просторового колапсу в неідеальному бозе-газі не пов'язана з величиною чи знаком двочастинкової довжини розсіяння, на відміну від результату, що випливає з рівняння Гроса-Пітаєвського, яке передбачає наявність колапсу в цій системі при від'ємній довжині розсіяння.
  Б.Є. Гринюк, К.О. Бугаєв
 • Інтеґровну гідрокінетичну модель вдосконалено шляхом включення додаткових механізмів випромінювання фотонів з метою детального аналізу спектрів прямих фотонів, а також вимірювань еліптичного та триангулярного потоків при зіткненнях ядер на релятивістських колайдерах важких іонів на прискорювачах RHIC та LHC. Аналіз відповідних експериментальних даних показав, що самоузгоджений опис цих даних потребує включення механізмів, пов'язаних з процесами конфайнмента («адронізаційні фотони»), та ефектів заплутаності.
  Ю.М. Синюков, чл.-кор. НАН України Г.М. Зінов'єв
 • Запропоновано новий формалізм описування системи для сумішей адронів із довільними радіусами твердого кора і такими кластерами, як легкі ядрa. На його основі вперше отримано рівняння стану для цих сумішей, яке виходить за рамки наближення Ван дер Ваальса і на базі якого проаналізовано модель адронного резонан-сного газу, що дало змогу якісно описати множинності адронів і ядер, виміряних в центральних зіткненнях ядер колаборацією ALICE CERN за енергії в системі центра мас 2760 ГеВ і колаборацією STAR BNL при 200 ГеВ.
  K.О. Бугаєв, Б.Є. Гринюк, В.В. Сагун, O.І. Іваницький, чл.-кор. НАН України Г.М. Зінов'єв
 • Розвинуто новий метод прямого порівняння експериментальних значень кумулянтів зарядів, що зберігаються в центральних зіткненнях важких іонів, та теоретичних обчислень флуктуацій у великому канонічному ансамблі. Його застосовано до аналізу флуктуацій баріонів в експериментах на Великому адронному колайдері.
  М.І. Горенштейн, Р.В. Побережнюк
 • Розвинуто оригінальний метод самоузгодженого врахування флуктуацій чисел частинок з індукованим поверхневим натягом та кривиною при дослідженні рівняння стану. Такий підхід дає змогу узагальнити класичну концепцію морфологічної термодинаміки на випадок густих сумішей як больцманівських, так і квантових частинок із відштовхуванням твердого кору. На відміну від стандартного формулювання таких рівнянь стану коефіцієнти поверхневого натягу і кривини при цьому пригнічуються за умови високих густин не експоненційними, а степеневими функціями тиску системи.
  К.О. Бугаєв
 • Обчислено вплив скінченних розмірів системи та глобального збереження заряду на термальні флуктуації в околі критичної точки. Досліджено скінченну систему, що обмінюється частинками зі скінченним термостатом. Показано, що такий статистичний ансамбль відрізняється від відомих ансамблів - канонічного і великого канонічного, і що глобальні ефекти збереження заряду сильно впливають на кумулянти розподілу кількості частинок. І якщо розмір системи є достатньо великий, то ефекти глобального збереження заряду можна описати аналітично в рамках розробленого методу підансамблю. Показано, що ефекти скінченних розмірів починають відігравати значну роль, коли довжина кореляції більшає через близькість до критичної точки або коли система достатньо мала порівняно з власним об'ємом окремої частинки.
  М.І. Горенштейн, Р.В. Побережнюк
 • Знайдено модифікацію колінеарних еволюційних рівнянь, що дає змогу покращити описання партонних функцій розподілу в області малих частин поздовжнього імпульсу та додати вагоміші теоретичні аргументи щодо пояснення ймовірної появи режиму насичення.
  чл.-кор. НАН України Г.М. Зінов'єв
 • На базі теорем теорії аналітичної S-матриці та дисперсійних співвідношень для амплітуд пружного розсіяння показано, що при високих енергіях у відношенні реальної частини амплітуди до її уявної частини домінує внесок кросинг-непарної компоненти амплітуди одерона. Асимптотично ці відношення мають протилежні знаки для протон-протонного та протон-антипротонного розсіянь.
  Є.С. Мартинов, Г.C. Терсімонов
 • Вперше отримано однокомпонентне квантове рівняння стану ван дер Ваальса для твердих сфер з квантової статистичної суми. Запропонований аналітичний метод самоузгодженого обчислення виключеного об'єму частинок у щільному середовищі узагальнено на суміш твердих сфер довільного числа різних радіусів твердого кору. Знайдене квантове рівняння стану екстрапольовано для умов великих густин та узагальнено для сумішей випуклих твердих частинок довільної форми для розмірностей простору, більших ніж 2.
  К.О. Бугаєв
 • Сформульовано модель утворення зворотних нуклонів важкими баріонними резонансами у протон-ядерних зіткненнях.
  М.І. Горенштейн
 • В рамках розвинутої інтеґровної гідрокінетичної моделі виявлено схожість процесів «м'якої фізики» в зіткненнях ядер золота при енергіях на нуклонну пару 200 ГеВ на RHIC, свинцю при енергіях LHC 2.76 і 5.02 ТеВ та ксенону при 5.44 ТеВ.
  Ю.М. Синюков, В.М. Шаповал, М.Д. Аджимамбетов
 • Термодинамічно узгоджену модель середнього поля застосовано для опису щільних бозонних систем при високій температурі і нульовому хімічному потенціалі. Показано, якщо притягувальна компонента середнього поля є настільки сильною, що порушується умова стійкості системи (ефективна маса частинок більше або дорівнює нулю), то у мультибозонній системі виникає фазовий перехід 1-го роду і утворюється скалярний польовий конденсат. З'ясовано, що в присутності конденсату дозволені стани системи існують за умови нульової ефективної маси частинок, тобто бозонні квазічастинки стають безмасовими.
  Д.В. Анчишкін
 • Рiвняння стану з iндукованим поверхневим натягом узагальнено на випадок квантових газiв iз взаємодiєю середнього поля. Це дає змогу вийти за рамки наближення ван дер Ваальса для квантових систем. Знайдено явнi вирази для квантових вiрiальних коефiцiєнтiв довільного порядку в наближенні низької густини. Обчислено всі вiрiальні коефiцiєнти для квантового рiвняння стану ван дер Ваальса.
  К.О. Бугаєв, О.І. Іваницький, В.В. Сагун, чл.-кор. НАН України Г.М. Зінов'єв
 • В моделі синхротронного випромінювання, яке виникає внаслідок взаємодії кварків з колективним полем конфайнменту в зіткненнях релятивістських важких іонів, розраховано спектр фотонів з великими поперечними імпульсами і порівняно їх з експериментальними даними. Зроблено висновок про можливість виявлення такого випромінювання при народженні лептонних пар у відповідних експериментах.
  чл.-кор. НАН України Г.М. Зінов'єв
 • На основі моделі Фруасарона та Максимального Одерона, що описує взаємодію протонів при нульових переданих імпульсах показано, що новітні дані експерименту ТОТЕМ в CERN свідчать про відкриття внеску одерона, передбаченого майже 50 років тому. Узагальнення моделі для диференційних перерізів пружного розсіяння нуклонів показало також наявність одеронних ефектів у взаємодії протонів та антипротонів за високих енергій при ненульових переданих імпульсах.
  Є.С. Мартинов
 • Побудовано статистичну модель кварк-глюонних мішків з неперервним переходом у високотемпературну фазу. Обчислено термодинамічні функції і флуктуації зарядів. Встановлено узгодження з результатами, отриманими у КХД на ґратці.
  М.І. Горенштейн
 • В рамках еволюційної моделі зіткнень важких іонів при енергіях LHC показано, непружні реакції після переходу матерії в адронний стан впливають на співвідношення кількості частинок різного типу. Такі реакції є важливим (компенсувальним) фактором народження адронів, що обмежує пряме дослідження рівняння стану кварк-глюонної плазми і початкових умов формування надгустої матерії.
  Ю.М. Синюков, В.М. Шаповал
 • Запропоновано модель народження віртуальних фотонів, яка базується на ефекті синхротронного випромінювання, що виникає від взаємодії кварків з колективним кольоровим полем, що забезпечує конфайнмент. Виявлено, що інтенсивність такого випромінювання для гарячого середовища розміром 1-10 фермі (що якраз очікується в зіткненнях релятивістських іонів) є дуже близькою кількісно до звичайного об'ємного механізму народження фотонів та ді-лептонів за температур Т=200-300 МеВ. Найцікавішою рисою такого механізму є високий ступінь поляризації фотонів. Знайдено, що віртуальні фотони розвивають дуже помітну специфічну анізотропію за кутом розподілу лептонів по відношенню до тривимірного імпульсу пари. Показано, що таке випромінювання буде неізотропним для нецентральних зіткнень. Як результат, коефіцієнт еліптичної анізотропії для ді-лептонної пари буде також пропорційний до ексцентриситету створеної системи і може бути виміряний в експерименті. Така кутова анізотропія відсутня в механізмі Дрелла-Яна та інших "стандартних" об'ємометричних механізмах і могла би бути, якщо буде знайдена експериментально, вельми ефективним сигналом утворення кварк-глюонної плазми в релятивістських зіткненнях адронів та важких іонів.
  чл.-кор. НАН України Г.М. Зінов'єв
 • Проаналізовано найновітніші дані експерименту ТОТЕМ за енергії 13 ТеВ разом з даними про повні перерізи та відношення реальної частини до уявної амплітуди пружного розсіяння протонів та антипротонів на протонах за енергій взаємодії, більших за 5 ГеВ. Наведено арґументи про те, що несподівано мале значення відношення 0.098±0.01 знайдене в експерименті TOTEM, свідчить однозначно про перше експериментальне підтвердження існування «одерона» в його так званому максимальному вигляді.
  Є.С. Мартинов
 • Розвинуто модель адрон-резонансного газу з включенням ефектів взаємодії між баріонами. В моделі проведено розрахунки флуктуації баріонного числа - кумулянти 3-го та 4-го порядку - при її застосуванні до центральних ядро-ядерних зіткнень.
  М.І. Горенштейн
 • На основі знайденого рівняння стану із індукованим поверхневим натягом, яке дає можливість вийти за межі наближення Ван дер Ваальса, досліджено термодинамічні властивості адронної матерії з високою надійністю в області хімічного фрізаута для температури Т=50-170 МеВ та баріонного хімічного потенціалу μ = 0-770 МеВ. З опису експериментальних адронних множинностей вперше було знайдено рівняння стану фази, що утворюється за енергій зіткнення ядер в системі центру мас √s = 4.9-9.2 ГеВ/нукл, та наведено вагомі арґументи на користь того, що це - фаза, в якій адрони є майже безмасові. Це може свідчити про те, що сучасні експериментальні дані підтверджують існування не критичної, а три-критичної точки в КХД матерії.
  К.О. Бугаєв, В.В. Сагун, О.І. Іваницький, чл.-кор. НАН України Г.М. Зінов'єв
 • Мезонні резонанси K*(892) з часом життя 4-5 фм/с використано як зонд для аналізу просторово-часової картини процесів ядро-ядерних зіткнень. Знайдено, що майже половина цих мезонів народжується в адронному середовищі і 70% продуктів їхнього розпаду взаємодіє із середовищем. Це свідчить про існування щільної адронної матерії з часом життя, не менше ніж 5 фм/с після закінчення процесу адронізації кварк-глюонної плазми. Числові розрахунки цієї картини в рамках інтеґровної гідрокінетичної моделі приводять до результатів, що співпадають з даними експериментів на LHC.
  Ю.М. Синюков, В.М. Шаповал
 • Запропоновано формулювання ґраткової SU(2) глюодинаміки в термінах геометричних кластерів двох типів, побудованих з петель Полякова,, одержано термодинамічно еквівалентний її опис в околі фазового переходу деконфайнменту. Вперше вивчено температурну залежність коефіцієнту поверхневого натягу фізичних кластерів безпосередньо з ґраткової КХД і продемонстровано, що дана величина може використовуватися в якості нового параметру порядку відповідного фазового переходу.
  К.О. Бугаєв, О.І. Іваницький, В.В. Сагун, Д.Р. Олійниченко, Г.М. Зінов'єв
 • Побудовано розширену модельадронного резонансного газу, яка включає відштовхувальні, притягальні ван дер Вальсові взаємодії між баріонами. Ця модель описує фазовий перехід 1-го роду рідина-газ в ядерній матерії при низьких температурах, великих баріонних густинах. Поведінка флуктуацій, кореляцій баріонного числа, електричного заряду, дивності при високих температурах Т =(140-190) МеВ в так званій області кросовера виявляється дуже близькою до результатів, отриманих в квантовій хромодинаміці на ґратці.
  М.І. Горенштейн
 • Показано, що в двох моделях з чотирикварковою взаємодією (модель Намбу-Іона-Лазініо, модель Келдиша), що відрізняються поведінкою їхніх кореляційних довжин, допускають аналітичний розгляд при скінчених температурах, кваркових густинах, кваркові конденсати є нечутливі до деталей взаємодії в таких моделях.
  Г.М. Зінов'єв
 • В рамках розробленої інтеґровної гідрокінетичної моделі досліджено залежність від поперечного імпульсу парних кореляцій з участю дивних мезонів, баріонів, що народжуються в зіткненнях ядер на Великому адронномуколайдері (LHC), Релятивістському колайдері важких іонів (RHIC). Знайдені кореляційні функції різних типів пар частинок (каон-каон, лямбда-протон, каскад-протон) дали змогу відновити фемтоскопічну просторово-часову картину емісії цих дивних пар. Відкрито явище pT-скейлінгу для імпульсної поведінки кореляційних каонних, піоннихфемто-радіусів. Цей результат підтверджено експериментально як на RHIC, так і на LHC.
  Ю.М. Синюков, В.М. Шаповал
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. O. Savchuk, A. Motornenko, M.I. Gorenstein, et al., Enhanced dilepton emission from a phase transition in dense matter, J. Phys. G 50, 125104 (2023).
 2. O. Savchuk, R. Poberezhnyuk, A. Motornenko, J. Steinheimer, M.I. Gorenstein, and V. Vovchenko, Phase transition amplification of proton number fluctuations in nuclear collisions from transport model approach, Phys. Rev. C 107, 024913 (2023).
 3. R. Poberezhnyuk, V. Vovchenko, O. Savchuk, V. Koch, M. Gorenstein, and H. Stoecker, Fluctuations in heavy ion collisions and global conservation effects, EPJ Web Conf. 276 (2023) 01005
 4. T. Richert, O. Savchuk, M.I. Gorenstein, et al. , Decoding the flow evolution in Au+Au reactions at 1.23 AGeV using hadron flow correlations and dileptons, Phys. Lett. B 841, 137947 (2023).
 5. R. V. Poberezhnyuk, H. Stoecker, V. Vovchenko, Quarkyonic matter with quantum van der Waals theory, Phys. Rev. C 108, 045202 (2023).
 6. Yu. M. Sinyukov, V. M. Shapoval, M. D. Adzhymambetov, Space-time picture and observables in heavy ion coliisions at the Large Hadron collider energies, Nucl. Phys. and At. Energy, 24, 087 (2023).
 7. O.S. Stashko, O.V. Savchuk, M.I. Gorenstein, et al., Pion stars embedded in neutrino clouds, Phys. Rev. D 107, 114025 (2023).
 8. V.A. Kuznietsov, O. Savchuk, R.V. Poberezhnyuk, V. Vovchenko, M.I. Gorenstein, H. Stoecker, Molecular dynamics analysis of particle number fluctuations in the mixed phase of a first-order phase transition, Phys. Rev. C 107, 055206 (2023).
 9. B. Alles, O. Borisenko, A. Papa, and S. Voloshyn, Lattice gauge theories in the strong coupling and static limits as a sign-problem- free Ising model, Phys. Rev. D 108, 054505 (2023).
 10. Yu. M. Sinyukov, V. M. Shapoval, M. D. Adzhymambetov, Space-time structure of particle emission and femtoscopy scales in ultrarelativistic heavy-ion collisions, Universe, 9, 433, 2023.
 11. M.D. Adzhymambetov, S.V. Akkelin, Yu.M. Sinyukov, Quantum local-equilibrium state with fixed multiplicity constraint and Bose-Einstein momentum correlations, Phys. Rev. D 108, 096030 (2023).
 12. V.A. Kuznietsov, O. Savchuk, R.V. Poberezhnyuk, V. Vovchenko, M.I. Gorenstein, H. Stoecker, Molecular dynamics analysis of particle number fluctuations in the mixed phase of a first-order phase transition, Phys. Rev. C 107, 055206 (2023).
 13. Yu. M. Sinyukov, V. M. Shapoval, M. D. Adzhymambetov, Space-time structure of particle emission and femtoscopy scales in ultrarelativistic heavy-ion collisions. Universe, 9, 433, (2023).
 14. B. Alles, O. Borisenko, A. Papa, and S. Voloshyn, Lattice gauge theories in the strong coupling and static limits as a sign-problem- free Ising model, Phys. Rev. D 108, 054505 (2023).
Препринти
 1. O. Borisenko, V. Chelnokov, E. Mendicelli, A. Papa, Dual simulation of a Polyakov loop model at finite baryon density: correlations and screening masses, arXiv:2309.06104 [hep-lat], submitted to Nucl.Phys. B.
 2. O. Borisenko, V. Chelnokov, S. Voloshin, The Polyakov loop models in the large N limit: Correlation function and screening masses, arXiv:2311.03907 [hep-lat], submitted to Phys.Rev. D.
 3. O.S. Stashko, O.V. Savchuk, and V.I. Zhdanov, Quasi-normal modes of naked singularities in presence of non-linear scalar fields, arXiv:2307.04295[gr-qc].
 4. O. Savchuk and S. Pratt, Correlations of Conserved Quantities at Finite Baryon Density, arXiv:2311.02046[nucl-th]
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. V. Kuznietsov, O. Savchuk, M.I. Gorenstein, V. Koch, and V. Vovchenko, Critical particle number fluctuations from molecular dynamics, Phys. Rev. C 105, 044903 (2022).
 2. V. Kuznietsov, O. Savchuk, O. Stashko, and M.I. Gorenstein, Critical point influenced by Bose-Einstein condensation, Phys. Rev. C 106, 034319 (2022).
 3. M. Gazdzicki, M.I. Gorenstein, I. Pidhurskyi, O. Savchuk , and L. Tinti, Equilibration and locality, Acta Phys. Pol. B 53, 2 (2022).
 4. O. Savchuk, R.V. Poberezhnyuk, and M.I. Gorenstein, Possible origin of HADES data on proton-proton number fluctuations in Au+Au collisions, Phys. Lett. B 835, 137540 (2022).
 5. M.I. Gorenstein, van der Waals equation of state, Low Temperature Physics 48, 914 (2022).
 6. M.D. Adzhymambetov, S.V. Akkelin, and Yu. M. Sinyukov, Fixed particle number constraint in a simple model of a thermal expanding system and collisions at the LHC, Phys. Rev. D 105, 096035, 2022.
 7. Yuri Sinyukov, Volodymyr Shapoval, Direct Photon Production in High-Energy Heavy Ion Collisions within the Integrated Hydrokinetic Model, J 2022, 5, 1–14. https://doi.org/10.3390/j5010001
 8. O.Borisenko, V.Chelnokov, S. Voloshyn, Duals of lattice Abelian models with static determinant at finite density, Phys. Lett B 827, 137000 (2022).
 9. O.Borisenko, V.Chelnokov, S. Voloshyn, Polyakov loop models in the large N limit: Phase diagram at finite density, Phys. Rev. D 105, 014501 (2022).
 10. M. Baker, V. Chelnokov, L. Cosmai, F. Cuteri, A. Papa, Unveiling confinement in pure gauge SU(3): flux tubes, fields, and magnetic currents, EPJ C 82, 937 (2022).
 11. E. Martynov, G. Tersimonov, Froissaron and the problem of unitarity in the hadron diffraction processes, Phys.Rev. D 105, 074010 (2022).
Препринти
 1. R. Poberezhnyuk, V. Vovchenko, O. Savchuk, V. Koch, M. Gorenstein, and H. Stoecker, Fluctuations in heavy ion collisions and global conservation effects, arXiv:2210. 02960.
 2. O. Savchuk, A. Motornenko, J. Steinheimer, V. Vovchenko, M.Bleicher, M. Gorenstein, and T. Galatyuk, Enhanced dilepton emission from a phase transition in dense matter, arXiv: 2209.05267 [nucl-ph].
 3. O. Savchuk, R. Poberezhnyuk, A. Motornenko, J. Steinheimer, M.I. Gorenstein, and V. Vovchenko, Phase transition amplification of proton number fluctuations in nuclear collisions from transport model approach, arXiv: 2211.13200 [hep-ph].
 4. S Chen, O. Savchuk, S Zheng, B Chen, H Stoecker, L Wang, K Zhou, Fourier-Flow model generating Feynman paths, arXiv:2211.03470.
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. G.M. Zinovjev, A.M. Snigirev, Multipart on distribution functions in quantum chromodynamics, Phys. Usp. 64, 357 (2021). Q1 DOI:https://doi.org/10.3367/ufne.2020.10.038857
 2. R.V. Poberezhnyuk, O. Savchuk, M.I. Gorenstein, V. Vovchenko, and H. Stoecker, Higher order conserved charge fluctuations inside the mixed phase, Phys. Rev. C 103, 024912 (2021). Q1 DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevC.103.024912.
 3. O.S. Stashko, D.V. Anchishkin, O.V. Savchuk. and M.I .Gorenstein, Thermodynamic properties of interacting bosons with zero chemical potential, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 48, 055106 (2021). Q1 DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6471/abd5a5.
 4. O.S. Stashko, O.V. Savchuk, R.V. Poberezhnyuk, V. Vovchenko, and M.I. Gorenstein, Phase diagram of interacting pion matter and isospin charge fluctuations, Phys. Rev. C 103, 065201 (2021), Q1 DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevC.103.065201.
 5. V. A. Kuznietsov, O.S. Stashko, O. V. Savchuk, and M. I. Gorenstein, Critical point and Bose-Einstein condensation in pion matter, Phys. Rev. C 104, 055202 (2021). Q1 DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevC.104.055202
 6. N. Bence, A. Lengyel, Z. Tarics, E. Martynov, G. Tersimonov, Froissaron and Maximal Odderon with spin-flip in pp and p-p high energy elastic scattering, Eur. Phys. J. A 57, 265 (2021). Q1 DOI: https://doi.org/10.1140/epja/s10050-021-00563-z
 7. M. D. Adzhymambetov , S. V. Akkelin , and Yu.M. Sinyukov, Bose-Einstein momentum correlations at fixed multiplicities: Lessons from an exactly solvable thermal model for pp collisions at the LHC, Phys. Rev. D 103, 116012 (2021). Q1. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.103.116012
 8. Y. V. Kravchenko, Y. V. Khyzhniak, L. V. Bravina, G. A. Nigmatkulo, Yu. M. Sinyukov, and E. E. Zabrodin, Space-time structure of the pion emission in central Au+Au collisions at RHIC energies, Phys. Scr. 96, 104002 (2021). Q2. DOI: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1402-4896/ac0c55
 9. V.M. Shapoval, Yu.M. Sinyukov, Kaon and pion maximal emission times extraction from the femtoscopy analysis of 5.02ATeV LHC collisions within the integrated hydrokinetic model, Nuclear Physics A 1016, 122322 (2021). Q2. DOI: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2021.122322
 10. Cosmological particle creation in the little bang. S.V. Akkelin, Phys. Rev. D, 103, 116014 (2021), Q1 DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.103.116014
 11. O. V. Vitiuk, K. A. Bugaev, E. S. Zherebtsova,, D. B. Blaschke, L. V. Bravina, E. E. Zabrodin, G. M. Zinovjev, Resolving the hyper-triton yield description puzzle in high energy nuclear collisions, Eur. Phys. J. A 57, 74 (2021) https://doi.org/10.1140/epja/s10050-021-00370-6
 12. L.V. Bravina, K.A. Bugaev, O. Vitiuk, and E.E. Zabrodin, Transport Model Approach to Λ and¯Λ Polarization in Heavy-Ion Collisions Symmetry 13, 1852 (2021). DOI: https://doi.org/10.3390/sym13101852
 13. K. A. Bugaev, Alternative Formulation of the Induced Surface and Curvature Tensions Approach, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 48, 055105 (2021) DOI: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6471/abce92
 14. D.L. Borisyuk and A.P. Kobushkin, Two photon exchange in elastic electron scattering off hadronic systems, Ukr. J. Phys. 66, 3 (2021) DOI: https://doi.org/10.15407/ujpe66.1.3
 15. L.M. Satarov, R.V. Poberezhnyuk, I.N. Mishustin, H. Stoecker, Phase diagram of alpha matter with Skyrme-like scalar interactions, Phys. Rev. C, 103, 024301 (2021). Q1 DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevC.103.024301
 16. O. Borisenko, V. Chelnokov, E. Mendicelli, A. Papa, Dual simulation of a Polyakov loop model at finite baryon density: phase diagram and local observables, Nucl.Phys.B 965 (2021) 115332, Q1 DOI: 10.1016/j.nuclphysb.2021.115332
 17. O. Borisenko, V. Chelnokov, S. Voloshin, Polyakov loop eigenvalues in the presence of baryon chemical potential, Journal of Physics and Electronics, Vol.28, 2 (2021), DOI: 10.15421/332019.
 18. M. Gazdzicki, M.I. Gorenstein, I. Pidhurskyi, O.Savchuk, L. Tinti, Locality and evolution to equilibrium, DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-737859/v1
Препринти
 1. M. D. Adzhymambetov, S. V. Akkelin, Yu. M. Sinyukov, Fixed particle number constraint in a simple model of a thermal expanding system and p+ p collisions at the LHC. arXiv:2110.06824
 2. K. A. Bugaev, O. V. Vitiuk, B. E. Grinyuk, P. P. Panasiuk, N. S. Yakovenko, E. S. Zherebtsova, V. V. Sagun1, O. I. Ivanytskyi, L. V. Bravina, D. B. Blaschke S. Kabana, S. V. Kuleshov, A. V. Taranenko, E. E. Zabrodin, and G. M. Zinovjev,Induced surface and curvature tension equation of state for hadron resonance gas in _nite volumes and its relation to morphological thermodynamics, arXiv: 2104.0535
 3. V. S. Kucherenko and K. A. Bugaev, Statistical Multifragmentation Model within the Extended Morphological Thermodynamics Approach, arXiv:210609838
 4. O. V. Vitiuk, V. M. Pugatch, K.A. Bugaev, P. P. Panasiu, N. S. Yakovenko, B. E. Grinyuk, E. S. Zherebtsova, M. Bleicher, L.V. Bravina, A.V. Taranenko, and E.E. Zabrodin, Triple nuclear collisions – a new method to explore the matter properties under new extreme conditions, arXiv:2108:02711
 5. V. Sagun, E. Giangrandi, O. Ivanytskyi, I. Lopes, and K. A. Bugaev, Constraints on the fermionic dark matter from observations of neutron stars, arXiv:2111.13289
 6. K. Taradiy, Kai Zhou, J. Steinheimer, R.V. Poberezhnyuk, V. Vovchenko, H. Soecker, Machine learning based approach to fluid dynamics, arXiv:2106.02841
 7. The Polyakov loop models in the large N limit: Phase diagram at finite density, O. Borisenko, V. Chelnokov, S. Voloshin, arXiv:2111.00474
 8. O. Borisenko, V. Chelnokov, S. Voloshin, The 't Hooft-Veneziano limit of the Polyakov loop models, arXiv:2111.07103
 9. O. Borisenko, V. Chelnokov, E. Mendicelli, A. Papa, Dual Polyakov loop model at finite density: phase diagram and screening masses, Proceedings of Science, PoS(LATTICE2021) 587, arXiv:2112.00043[hep-lat]
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. V.Yu. Naboka, Yu.M. Sinyukov, G.M. Zinovjev. Photon spectra and anisotropic flow in heavy ion collisions at the top RHIC energy within the integrated hydrokinetic model with photon hadronization emission. Nucl.Phys. A 1000, 121843 (2020).
 2. S. Acharya,…, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration. Investigation of the p-Σ0 interaction via femtoscopy in pp collisions, Phys. Lett. B 805, 135419 (2020).
 3. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Longitudinal and azimuthal evolution of two-particle transverse momentum correlations in Pb-Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV, Phys. Lett. B 804, 135375 (2020).
 4. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Underlying event properties in pp collisions at √s = 13 TeV, JHEP 04, 192 (2020).
 5. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Measurement of electrons from heavy-flavour hadron decays as a function of multiplicity in p-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV, JHEP 02, 077 (2020).
 6. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Evidence of rescattering effect in Pb-Pb collisions at the LHC through production of K*(892)0 and φ(1020) mesons, Phys. Lett. B 802, 135225 (2020).
 7. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Production of (anti-)3 He and (anti-)3 H in p-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV, Phys. Rev. C 101, 044906 (2020).
 8. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Measurement of the (anti-)3 He elliptic flow in Pb-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV, Phys. Lett. B 805, 135414 (2020).
 9. S. Acharya,- G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Measurement of electrons from semileptonic heavy-flavour hadron decays at midrapidity in pp and Pb-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV, Phys. Lett. B 804, 135377 (2020).
 10. S. Acharya, - G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Production of charged pions, kaons and (anti-)protons in Pb-Pb and inelastic pp collisions at √sNN = 5.02 TeV, Phys. Rev. C 101, 044907 (2020).
 11. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Measurements of inclusive jet spectra in pp and central Pb-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV, Phys. Rev. C 101, 034911 (2020).
 12. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Studies of J/ψ production at forward rapidity in Pb-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV, JHEP 02, 041 (2020).
 13. S. Acharya, G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Global polarization of Λ and Λ hyperons in Pb-Pb collisions at the LHC, Phys. Rev. C 101, 044611 (2020).
 14. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Measurement of Λ(1520) production in pp collisions at √s = 7 TeV and p-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV, Eur. Phys. J. C 80, 160 (2020).
 15. S. Acharya, A. G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Multiplicity dependence of (multi-)strange hadron production in proton-proton collisions at √s = 13 TeV, Eur. Phys. J. C 80, 167 (2020).
 16. S. Acharya ,G. Zinovjev, S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Production of ω mesons in pp collisions at √s = 7 TeV, Eur. Phys. J. C 80, 1130 (2020) DOI: 10.1140/epjc/s10052-020-08651-
 17. S. Acharya G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Elliptic and triangular flow of (anti)deuterons in Pb-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV, Phys. Rev. C 102, 055203 (2020) DOI: 10.1103/PhysRevC.102.055203.
 18. S. Acharya G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, J/ψ elliptic and triangular flow in Pb-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV, JHEP 10, 141 (2020) DOI: 10.1007/JHEP10(2020)141.
 19. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Measurement of isolated photon-hadron correlations in √sNN = 5.02 TeV pp and p-Pb collisions, Phys. Rev. C 102, 044908 (2020) DOI: 10.1103/PhysRevC.102. 044908.
 20. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Constraining the Chiral Magnetic Effect with charge- dependent azimuthal correlations in Pb-Pb collisions at √sNN = 2.76 and 5.02 TeV, JHEP 09, 160 (2020) DOI: 10.1007/JHEP09(2020)160.
 21. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Dielectron production in proton-proton and proton-lead collisions at √sNN = 5.02 TeV, Phys. Rev. C 102, 055204 (2020) DOI: 10.1103/PhysRevC.102.055204.
 22. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Z-boson production in p-Pb collisions at √sNN= 8.16 TeV and Pb-Pb collisions at √sNN= 5.02 TeV, JHEP 09, 076 (2020) DOI: 10.1007/JHEP09(2020)076.
 23. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration,Multiplicity dependence of J/ψ production at midrapidity in pp collisions at √s = 13 TeV, Phys. Lett. B 810, 135758 (2020) DOI: 10.1016/j.physletb.2020.135758.
 24. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Measurement of the low-energy antideuteron inelastic cross section, Phys. Rev. Lett. 125, 162001 (2020) DOI: 10.1103/PhysRevLett.125.162001.
 25. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, J/ψ production as a function of charged-particle multiplicity in p-Pb collisions at √sNN= 8.16 TeV, JHEP 09, 162 (2020) DOI: 10.1007/JHEP09(2020)162.
 26. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Search for a common baryon source in high-multiplicity pp collisions at the LHC, Phys. Lett. B 811, 135849 (2020) DOI: 10.1016/j.physletb.2020.135849.
 27. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Measurement of nuclear effects on ψp2Sq production in p-Pb collisions at √sNN= 8.16 TeV, JHEP 07, 237 (2020) DOI: 10.1007/JHEP07(2020)237.
 28. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration,(Anti-)deuteron production in pp collisions at √s=13 TeV, Eur. Phys. J. C 80, 889 (2020) DOI: 10.1140/epjc/s10052-020-8256-4.
 29. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Multiplicity dependence of π, K, and p production in pp collisions at √s=13 TeV, Eur. Phys. J. C 80, 693 (2020) DOI: 10.1140/epjc/s10052-020-8125-1.
 30. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Coherent photoproduction of ρ0 vector mesons in ultra- peripheral Pb-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV, JHEP 06, 035 (2020) DOI: 10.1007/JHEP06(2020) 035.
 31. S. Acharya , G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Higher harmonic non-linear flow modes of charged hadrons in Pb-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV, JHEP 05, 085 (2020) DOI: 10.1007/JHEP05(2020)085.
 32. S. Acharya, G. Zinovjev, al., ALICE Collaboration, Non-linear flow modes of identified particles in Pb-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV, JHEP 06, 147 (2020) DOI: 10.1007/JHEP06(2020)147.
 33. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Investigation of the p-Σ0 interaction via femtoscopy in pp collisions, Phys. Lett. B 805, 135419 (2020) DOI: 10.1016/j.physletb.2020.135419.
 34. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Longitudinal and azimuthal evolution of two-particle trans- verse momentum correlations in Pb-Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV, Phys. Lett. B 804, 135375 (2020) DOI: 10.1016/j.physletb.2020.135375.
 35. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Underlying Event properties in pp collisions at √s = 13 TeV, JHEP 04, 192 (2020) DOI: 10.1007/JHEP04(2020)192.
 36. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Centrality and transverse momentum dependence of inclusive J/ψ production at midrapidity in Pb-Pb collisions at √sNN=5.02 TeV, Phys. Lett. B 805, 135434 (2020) DOI: 10.1016/j.physletb.2020.135434.
 37. S. Acharya , G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Evidence of rescattering effect in Pb-Pb collisions at the LHC through production of K*(892)0 and φ(1020) mesons, Phys. Lett. B 802, 135225 (2020) DOI: 10. 1016/j.physletb.2020.135225.
 38. S. Acharya,. G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Production of (anti-)3He and (anti-)3H in p-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV, Phys. Rev. C 101, 044906 (2020) DOI: 10.1103/PhysRevC.101.044906.
 39. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Measurement of electrons from heavy-flavour hadron decays as a function of multiplicity in p-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV, JHEP 02, 077 (2020) DOI: 10. 1007/JHEP02(2020)077.
 40. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Probing the effects of strong electromagnetic fields with charge-dependent directed flow in Pb-Pb collisions at the LHC, Phys. Rev. Lett. 125, 022301 (2020), DOI: 10.1103/PhysRevLett.125.022301.
 41. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Production in p–Pb collisions at √sNN=8.16 TeV, Phys. Lett. B 806, 135486 (2020). DOI: 10.1016/j.physletb.2020.135486.
 42. S. Acharya G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Azimuthal correlations of prompt D mesons with charged particles in pp and p–Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV, Eur. Phys. J. C 80, 979 (2020) DOI: 10. 1140/epjc/s10052-020-8118-0.
 43. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Evidence of Spin-Orbital Angular Momentum Interactions in Relativistic Heavy-Ion Collisions, Phys. Rev. Lett. 125, 012301 (2020) DOI: 10.1103/PhysRevLett. 125.012301.
 44. S. Acharya, G. Zinovjev, et. al., ALICE Collaboration, Multiplicity dependence of K*(892)0 and φ(1020) production in pp collisions at √s =13 TeV, Phys. Lett. B 807, 135501 (2020) DOI: 10.1016/j.physletb.2020.135501.
 45. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Jet-hadron correlations measured relative to the second order event plane in Pb-Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV, Phys. Rev. C 101, 064901 (2020) DOI: 10. 1103/PhysRevC.101.064901.
 46. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Global baryon number conservation encoded in net-proton fluctuations measured in Pb-Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV, Phys. Lett. B 807, 135564 (2020). DOI: 10.1016/j.physletb.2020.135564.
 47. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, K*(892)0 and φ(1020) production at midrapidity in pp collisions at √s = 8 TeV, Phys. Rev. C 102, 024912 (2020) DOI: 10.1103/PhysRevC.102.024912.
 48. S. Acharya G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Measurement of electrons from semileptonic heavy-flavour hadron decays at midrapidity in pp and Pb-Pb collisions at √sNN= 5.02 TeV, Phys. Lett. B 804, 135377 (2020) DOI: 10.1016/j.physletb.2020.135377.
 49. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Measurement of the (anti-)3He elliptic flow in Pb-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV, Phys. Lett. B 805, 135414 (2020) DOI: 10.1016/j.physletb.2020.135414.
 50. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration,Production of charged pions, kaons, and (anti-)protons in Pb-Pb and inelastic pp collisions at √sNN = 5.02 TeV, Phys. Rev. C 101, 044907 (2020) DOI: 10. 1103/PhysRevC.101.044907.
 51. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration,Measurements of inclusive jet spectra in pp and central Pb-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV, Phys. Rev. C 101, 034911 (2020) DOI: 10.1103/PhysRevC.101.034911.
 52. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Studies of J/ψ production at forward rapidity in Pb-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV, JHEP 02, 041 (2020) DOI: 10.1007/JHEP02(2020)041.
 53. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Global polarization of ΛΛ ̄ hyperons in Pb-Pb collisions at √sNN = 2.76 and 5.02 TeV, Phys. Rev. C 101, 044611 (2020) DOI: 10.1103/PhysRevC.101.044611.
 54. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Multiplicity dependence of (multi-) strange hadron production in proton-proton collisions at √s = 13 TeV, Eur. Phys. J. C 80, 167 (2020) DOI: 10.1140/epjc/s10052- 020-7673-8.
 55. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Multiplicity dependence of light (anti-)nuclei production in p-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV, Phys. Lett. B 800, 135043 (2020) DOI: 10.1016/j.physletb.2019. 135043.
 56. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Scattering studies with low-energy kaon-proton femtoscopy in proton-proton collisions at the LHC, Phys. Rev. Lett. 124, 092301 (2020) DOI: 10.1103/PhysRevLett. 124.092301.
 57. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Exploration of jet substructure using iterative declustering in pp and Pb–Pb collisions at LHC energies, Phys. Lett. B 802, 135227 (2020) DOI: 10.1016/j.physletb. 2020.135227.
 58. S. Acharya, G. Zinovjev, et al., ALICE Collaboration, Measurement of strange baryon–antibaryon interactions with femtoscopic correlations, Phys. Lett. B 802, 135223 (2020) DOI: 10.1016/j.physletb.2020.135223.
 59. A.G. Magner, M.I. Gorenstein, U.V. Grygoriev. Velocity and absorption coefficient of sound waves in classical gases. Ukr. J. Phys. 65, 215 (2020).
 60. O. Savchuk, V. Vovchenko, R. Poberezhnyuk, M.I. Gorenstein, H. Stoecker. Traces of the nuclear liquid-gas phase transition in the analytic properties of hot QCD, Phys. Rev. C 101, 035205 (2020).
 61. O. Savchuk, R. Poberezhnyuk, V. Vovchenko, M.I. Gorenstein. Binomial acceptance corrections in particle number distribution in high energy collisions, Phys. Rev. C 101, 024917 (2020).
 62. M. Gazdzicki, M.I. Gorenstein, M. Mackowiak-Pavlovska, A. Rustamov. Particle-set identification method to study multiplicity fluctuations. Nucl Phys. A 1001, 121915 (2020).
 63. L.M. Satarov, M.I. Gorenstein, I.N. Mishustin, H. Stoecker. Possible Bose condensate of alpha particles in the ground state of nuclear matter, Phys. Rev. C 101, 024 913.(2020).
 64. M.I. Gorenstein. Limiting temperature, phase transition(s), crossover…Discoveries of the Frontiers of Science from Nuclear Astrophysics to Relativistic Heavy Ion Collisions, Springer Nature Switzerland AF, pp. 11-23 (2020).
 65. V. Vovchenko, O. Savchuk, R. Poberezhnyuk, M.I. Gorenstein, V. Koch. Connecting fluctuation measurements in heavy-ion collisions with the grand-canonical susceptibilities, Phys. Lett. B 811, 135868 (2020).
 66. R. Poberezhnyuk, O. Savchuk, M.I. Gorenstein, V. Vovchenko, K. Taradij, V.V. Begun, L. Satarov, J. Steinheimer, H. Stoecker. Critical point fluctuations: Finite size and global conservation effects, Phys. Rev. C 102, 024908 (2020).
 67. M. Gazdzicki, M.I. Gorenstein, O. Savchuk, L. Tinti. Notes on statistical ensembles in the Cell Model, Int. J. Mod. Phys. E 29, 2050060 (2020).
 68. M. Gazdzicki, M.I. Gorenstein, P. Seyboth. Brief history of the search for critical structures in heavy-ion collisions,Acta. Phys. Pol. B 51, 1033 (2020).
 69. O. Savchuk, Y. Bondar, O. Stashko, R. Poberezhnyuk, V. Vovchenko, M.I. Gorenstein, H. Stoecker. Bose-Einstein condensation phenomenology in systems with repulsive interactions, Phys. Rev. C 102, 035202 (2020).
 70. Yu.M. Sinyukov, M.D. Adzhymambetov, V. M. Shapoval, and V.Y. Naboka. Femtoscopic Structure of Relativistic Heavy Ion Collisions in the Integrated Hydrokinetic Mode. Physics of Particles and Nuclei, 51, No. 3, pp. 258–262 (2020).
 71. Yu. Sinyukov, М. Adzhymambetov and V. Shapoval. Particle Production in Xe+Xe Collisions at the LHC within the Integrated Hydrokinetic Model. Particles, 3, pp. 114–122; (2020) doi:10.3390/particles3010010.
 72. M. Adzhymambetov and Yu. Sinyukov. Inclusive spectra and Bose-Einstein correlations in small thermal quantum systems. Phys. Rev. D 102, 036019 (2020).
 73. V.M. Shapoval, M.D. Adzhymambetov, Yu.M. Sinyukov. Femtoscopy scales and particle production in the relativistic heavy ion collisions from Au+Auat 200 AGeV to Xe+Xe at 5.44 A Tev within the integrated hydrokinetic model. Eur. Phys. J. A 56, 260 (2020).
 74. V.Yu. Naboka, Yu.M. Sinyukov, G.M. Zinovjev. Photon spectra and anisotropic flow in heavy ion collisions at the top RHIC energy within the integrated hydrokinetic model with photon hadronization emission. Nucl. Phys. A 1000 121843(2020).
 75. Yu.M. Sinyukov, M.D. Adzhymambetov, and V.M. Shapoval. Correlation analysis of high-energy heavy-ion collisions within the integrated hydrokinetic model. Eur. Phys. J. Special Topics, 229, issue 22-23 (2020).
 76. N. Bence, A. Lengyel, Z. Tarics, E. Martynov, G. Tersimonov. Multigap diffraction cross sections: Problems in eikonal methods for the Pomeron unitarization, Phys. Rev. D 101, 114003, 9 pp. (2020).
 77. O. Borisenko, V. Chelnokov, S. Voloshin. SU(N) polynomial integrals and some applications, Rep. Mathematical Physics, 85 129(2020).
 78. O. Borisenko, V. Chelnokov, S. Voloshin. The large N limit of SU(N) integrals in lattice models, Nucl. Phys.B960 115177(2020).
 79. O. Borisenko, V. Chelnokov, S. Voloshin. Dual formulations of Polyakov loop lattice models, Phys. Rev. D 102 014502(2020).
 80. M. Baker, P. Cea, V. Chelnokov, L. Cosmai, F. Cuteri, A. Papa. The confining color field in the SU(3) gauge theory, EPJ C 80, 514 (2020).
 81. L. Oliva, P. Moreau, V. Voronyuk, E. Bratkovskaya. Influence of the electromagnetic fields on hadronic observables in proton-induced collisions, J. Phys. Conf. Ser. 1667, no.1, 012032 (2020).
 82. D. Borisyuk, A. Kobushkin. Reanalysis of low-energy electron-proton scattering data and proton radius, Nucl. Phys. A 1002, 121998 (2020).
 83. V.Vovchenko, R.V.Poberezhnyuk, V.Koch. Cumulants of multiple conserved charges and global conservation laws, JHEP 10 089(2020).
Препринти
 1. V. Kireyeu, I. Grishmanovskii, V. Kolesnikov, V. Voronyuk, E. Bratkovskaya. Hadron production in elementary nucleon–nucleon reactions from low to ultra-relativistic energies, arXiv:2006.14739, Eur. Phys. J A56 no.9, 223(2020).
 2. O.Soloveva, P.Moreau, L.Oliva, V.Voronyuk, V.Kireyeu, T.Song, E.Bratkovskaya. Exploring the partonic phase at finite chemical potential in and out-of equilibrium, arXiv:2001.05395, Particles 3 no.1, 178-192(2020).
 3. V.Kireyeu, J.Aichelin, E.Bratkovskaya, A.LeFèvre, V.Lenivenko, V.Kolesnikov, Y.Leifels, V.Voronyuk. PHQMD Model for the Formation of Nuclear Clusters and Hypernuclei in Heavy Ion Collisions, arXiv:1911.09496, Bull.Russ.Acad.Sci.Phys.84 no.8, 957-961(2020),Izv.Ross.Akad.NaukSer.Fiz.84 no.8, 1161-1166(2020).
 4. K.A. Bugaev, O.V. Vitiuk, B.E. Grinyuk, V.V. Sagun, N.S. Yakovenko, O.I. Ivanitskyi, G.M. Zinovjev, D.B. Blaschke, E.G. Nikonov, L.V. Bravina, E.E. Zabrodin, S. Kabana, S.V. Kuleshov, G.R. Farrar, E.S. Zherebtsova and A.V. Taranenko. Second virial coefficients of light nuclear clusters and their chemical freeze-out in nuclear collisions, Euro. Phys. J. A 56, 293–1-15 (2020); arXiv: 2005.01555v2 [nucl-th].
 5. B.E. Grinyuk, K.A. Bugaev, V.V. Sagun, O.I. Ivanytskyi, D.L. Borisyuk, A.S. Zhokhin, G.M. Zinovjev, D.B. Blaschke, L.V. Bravina, E.E. Zabrodin, E. G. Nikonov, G. Farrar, S. Kabana, S.V. Kuleshov and A.V. Taranenko. Classical excluded volumes of loosely bound light (anti)nuclei and their chemical freeze-out in heavy ion collisions. Int. J. Mod. Phys. E, doi:10.1142/S0218301320400091, p. 1-15;arXiv:2004.05481v2 [hep-ph] (2020).
 6. L. Oliva, P. Moreau, V. Voronyuk, E. Bratkovskaya. Influence of electromagnetic fields in proton-nucleus collisions at relativistic energy, arXiv:1909.06770, Phys.Rev. C101 no.1, 014917(2020).
 7. J. Aichelin, E. Bratkovskaya, A. LeFèvre, V. Kireyeu, V. Kolesnikov, Y. Leifels, V. Voronyuk, G. Coci. Parton-hadron-quantum-molecular dynamics: A novel microscopic n -body transport approach for heavy-ion collisions, dynamical cluster formation, and hypernuclei production, arXiv:1907.03860, Phys. Rev. C101 no.4, 044905(2020).
 8. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Pseudorapidity distributions of charged particles as a function of mid and forward rapidity mutiplicities in pp collisions at √s = 5.02, 7 and 13 TeV. arXiv:2009.09434 [nucl-ex].
 9. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Inclusive heavy-flavour production at central and forward rapidity in Xe-Xe collisions at √sNN=5.44 TeV. arXiv:2011.06970.[nucl-ex].
 10. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Centrality dependence of J/Psi and Psi(2S) suppression in p-Pb collisions at √sNN= 8,16 TeV. arXiv:2008.04806.
 11. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Production of\omega mesons in pp collisions at √s=7 TeV. arXiv:2007.02208 [nuc-ex].
 12. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Multiplicity dependence of J/psi production at midrapidity in pp collisions at √s = 13 TeV.arXiv:2005.11123. [nucl-ex].
 13. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, A new laboratory to study hadron-hadron interactions. arXiv:2005.111495. [nucl-ex]
 14. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Constraining the Chiral Magnetic Effect with charge-вependent azimuthal correlations in Pb-Pb collisions at √sNN = 2.76 and 5.02 TeV. arXiv:2005.14640. [nucl-ex]
 15. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Dielectron production in proton-proton and proton-lead ollisions at √sNN = 5.02 TeV. arXiv:2005.111995.
 16. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, J/psi production as a function of charged-particle multiplicity in p-Pb collisions at 8.16 TeV. arXiv:2004.12673. [nuc;-ex].
 17. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, First measurement of quarkonium polarization in nuclear ollisions at the LHC. arXiv:2005:11128.[nucl-ex]
 18. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Unveilling the strong interaction among hadrons a the LHC. arXiv:2005.11495 [nucl-ex].
 19. O.S. Stashko, D.V. Anchishkin, O. Savchuk, M.I. Gorenstein. Thermodynamic properties of interacting bosons with zero chemical potential. arXiv: 2007.06231 [hep-ph].
 20. R. Poberezhnyuk, O. Savchuk, M.I. Gorenstein, V. Vovchenko, H. Stoecker. Higher order conserved charge fluctuations inside the mixed phase, arXiv: 2011.06420 [hep-ph].
 21. N. Bence, A. Lengyel, Z. Tarics, E. Martynov, G. Tersimonov. Froissaron and Maximal Odderon with spin-flip in and high energy elastic scattering, arXiv: 2010.11987v2 [hep-ph], 10 pp.
 22. M.D. Adzhymambetov, S.V. Akkelin, Yu.M. Sinyukov. Bose-Einstein momentum correlations at fixed multiplicities: Lessons from an exactly solvable thermal model for pp collisions at the LHC, arXiv:2011.13739 (submitted to Phys. Rev. D)
 23. O. Borisenko, V. Chelnokov, E. Mendicelli, A. Papa. Dual simulation of a Polyakov loop model at finite baryon density: phase diagram and local observables, arXiv:2011.08285 [hep-lat]. (submitted to Nucl. Phys. B)
 24. S.V. Akkelin. Cosmological particle creation in the Little Bang, arXiv:2008.13606 [hep-ph] (submitted to Phys. Rev. D).
 25. L. Satarov, R.V. Poberezhnyuk, I.N. Mishustin, H. Stoecker. Phase diagram of alpha matter with Skyrme-like scalar interaction, arXiv: 2009.13487 [nucl-th] (submitted to Phys.Rev.C).
Доповіді на конференціях та семінарах
 1. Г.М. Зінов'єв. Міжнародна конференція в ОІЯД "Hadronic Matter under Extreme Conditions", співголова оргкомітету (усна доповідь); ALICE weeks and mini-weeks (усна доповідь).
 2. Ю. Синюков. Spatiotemporal structure of the pion emission in Au+Au collisions at √s = 19.6 GeV in UrQMD model. 9th International Conference on New Frontiers in Physics (ICNFP 2020), 4.10. - 02.11 2020Creta (пленарна запрошена).
 3. Є. Мартинов. Дифракційні процеси з рапідіті прогалинами: проблеми ейкональних методів унітаризації померона. Семінар проекту «Фундаментальні властивості матерії в релятивістських ядерних зіткненнях та у ранньому всесвіті», 25 листопада 2020 р. (усна)
 4. О. Борисенко. Fundamental problems in QCD, CERN-UKRAINE International school seminar «Physics of high energies», Дніпро, Україна, 02 березня - 05 березня 2020р. (запрошена пленарна)
 5. N.S. Yakovenko, K.A. Bugaev, L.V. Bravina and E.E. Zabrodin. The concept of induced surface and curvature tensions for the Lorentz contracted rigid spheres, at the International Conference on New Frontiers in Physics (ICNFP2020), Kolymbari, Crete, Greece, September 4-12, 2020 (запрошена секційна).
 6. K.A. Bugaev, B.E. Grinyuk, A.I. Ivanytskyi, V.V. Sagun, D.O. Savchenko, G.M. Zinovjev, O.V. Vitiuk, N.S. Yakovenko, E.G. Nikonov, L.V. Bravina, E.E. Zabrodin, S. Kabana, D.B. Blaschke, A.V. Taranenko and E.S. Zherebtsova. «Multiplicities of light nuclear clusters in high energy nuclear collisions and solution of the hyper-triton puzzle» at the International Conference on New Frontiers in Physics (ICNFP2020), Kolymbari, Crete, Greece, September 4-12, 2020 (запрошена секційна)
 7. K.A. Bugaev, B.E. Grinyuk, A.I. Ivanytskyi, V.V. Sagun, D.O. Savchenko, G.M. Zinovjev, O.V. Vitiuk, N.S. Yakovenko, E.G. Nikonov, L.V. Bravina, E.E. Zabrodin, S. Kabana, D.B. Blaschke, A.V. Taranenko and E.S. Zherebtsova. «Chemical freeze-out of light nuclei in high energy nuclear collisions and resolution of the hyper-triton chemical freeze-out puzzle», at the 5-th International Conference on Particle Physics and Astrophysics (ICPPA-2018), Moscow, Russia, October 5-9, 2020 (запрошена секційна).
 8. K. Bugaev. «Phase diagram of strongly interacting matter and how should we study it in heavy ion collisions», at the XXXII International (ONLINE) Workshop on High Energy Physics «Hot problems of Strong Interactions», Protvino, Moscow region, Russia, November 4-13, 2020 (запрошена секційна).
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. A. Snigirev and G. Zinovjev. Exploring origin of small x saturation in collinear approach, Phys. Rev D 100, 094008 (2019);
 2. V. Goloviznin, A. Nikolskii, A. Snigirev, G. Zinovjev. Probing confinement by direct photons and dileptons, European Physical J. A55 (2019) 142;
 3. K. Bugaev, A. Ivanytskyi, V. Sagun, B. Grinyuk, D. Savchenko, G. Zinovjev, E. Nikonov, L. Bravina, E. Zabrodin, D. Blaschke, A. Taranenko, L. Turko. Hard-Core Radius of Nucleons within the Induced Surface Tension Approach, Universe 5 (2), 63 (2019).
 4. S. Acharya,…, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration.Transverse momentum spectra and nuclear modification factors of charged particles in Xe-Xe collisions at √ s NN = 5.44 TeV.. Phys. Lett. B 788 (2019) 166-179.
 5. S. Acharya,…, G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, 3ΛH and 3H lifetime measurement in Pb-Pb collisions at √ sNN = 5.02 TeV via two-body decay, Phys. Lett. B797, 134905 (2019) ,
 6. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Measurement of Υ(1S) elliptic flow at forward rapidity in Pb-Pb collisions at √ sNN = 5.02 TeV, Phys. Rev. Lett. 123, 192301 (2019).
 7. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Measurement of the inclusive isolated photon production cross section in pp collisions at √ s = 7 TeV, Eur. Phys. J. C79, 896 (2019) DOI: 10.1140/epjc/s10052-019-7389-9
 8. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Inclusive J/ψ production at mid-rapidity in pp collisions at √ s = 5.02 TeV, JHEP 10, 084 (2019)
 9. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Study of the Λ-Λ interaction with femtoscopy correlations in pp and p-Pb collisions at the LHC, Phys. Lett. B797, 134822 (2019) DOI: 10.1016/j.physletb.2019. 134822
 10. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Charged-particle production as a function of multiplicity and transverse spherocity in pp collisions at √ s = 5.02 and 13 TeV, Eur. Phys. J. C79, 857 (2019) DOI: 10.1140/epjc/s10052-019-7350-y
 11. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Production of muons from heavy-flavour hadron decays in pp collisions at √ s = 5.02 TeV, JHEP 09, 008 (2019) DOI: 10.1007/JHEP09(2019)008
 12. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Measurement of charged jet cross section in pp collisions at √ s = 5.02 TeV, Phys. Rev. D100, 092004 (2019) DOI: 10.1103/PhysRevD.100.092004x].
 13. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Measurement of the production of charm jets tagged with D0 mesons in pp collisions at √ s = 7 TeV, JHEP 08, 133 (2019) DOI: 10.1007/JHEP08(2019)133
 14. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Measurement of jet radial profiles in PbPb collisions at √ sNN = 2.76 TeV, Phys. Lett. B796, 204–219 (2019) DOI: 10.1016/j.physletb.2019.07.020
 15. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, First observation of an аttractive interaction between a рroton and a сascade вaryon, Phys. Rev. Lett. 123, 112002 (2019) DOI: 10.1103/PhysRevLett.123. 112002
 16. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Coherent J/ψ photoproduction at forward rapidity in ultra- peripheral Pb-Pb collisions at √ sNN = 5.02 TeV, Phys. Lett. B798, 134926 (2019) DOI: 10.1016/j. physletb.2019.134926
 17. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, One-dimensional charged kaon femtoscopy in p-Pb collisions at √ sNN = 5.02 TeV, Phys. Rev. C100, 024002 (2019) DOI: 10.1103/PhysRevC.100.024002
 18. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Investigations of anisotropic flow using multiparticle azimuthal correlations in pp, p-Pb, Xe-Xe, and Pb-Pb collisions at the LHC, Phys. Rev. Lett. 123, 142301 (2019) DOI: 10.1103/PhysRevLett.123.142301
 19. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Multiplicity dependence of (anti-)deuteron production in pp collisions at √ s = 7 TeV, Phys. Lett. B794, 50–63 (2019) DOI: 10.1016/j.physletb.2019.05.028
 20. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Calibration of the photon spectrometer PHOS of the ALICE experiment, JINST 14, P05025 (2019) DOI: 10.1088/1748-0221/14/05/P05025
 21. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Measurement of D0 , D+ , D∗+ and D+ s production in pp collisions at √ s = 5.02 TeV with ALICE, Eur. Phys. J. C79, 388 (2019) DOI: 10.1140/epjc/s10052- 019-6873-6
 22. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Event-shape and multiplicity dependence of freeze-out radii in pp collisions at √ s = 7 TeV, JHEP 09, 108 (2019).
 23. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Real-time data processing in the ALICE High Level Trigger at the LHC, Comput. Phys. Commun. 242, 25–48 (2019).
 24. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Charged-particle pseudorapidity density at mid-rapidity in p-Pb collisions at √ sNN = 8.16 TeV, Eur. Phys. J. C79, 307 (2019).
 25. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Study of J/ψ azimuthal anisotropy at forward rapidity in Pb-Pb collisions at √ sNN = 5.02 TeV, JHEP 02, 012 (2019).
 26. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Jet fragmentation transverse momentum measurements from di-hadron correlations in √ s = 7 TeV pp and √ sNN = 5.02 TeV p-Pb collisions, JHEP 03, 169 (2019).
 27. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Λ+ c production in Pb-Pb collisions at √ sNN = 5.02 TeV, Phys. Lett. B793, 212–223 (2019).
 28. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Event-shape engineering for the D-meson elliptic flow in mid- central Pb-Pb collisions at √ sNN = 5.02 TeV, JHEP 02, 150 (2019).
 29. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Measuring K0S K interactions using pp collisions at √ s = 7 TeV, Phys. Lett. B790, 22–34 (2019).
 30. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Charged jet cross section and fragmentation in proton-proton collisions at √ s = 7 TeV, Phys. Rev. D99, 012016 (2019).
 31. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Energy dependence of exclusive J/ψ photoproduction off protons in ultra-peripheral p–Pb collisions at √ sNN = 5.02 TeV, Eur. Phys. J. C79, 402 (2019).
 32. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Multiplicity dependence of light-flavor hadron production in pp collisions at √ s = 7 TeV, Phys. Rev. C99, 024906 (2019).
 33. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Measurement of dielectron production in central Pb-Pb collisions at √ sNN = 2.76 TeV, Phys. Rev. C99, 024002 (2019).
 34. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, p-p, p-Λ and Λ-Λ correlations studied via femtoscopy in pp reactions at √ s = 7 TeV, Phys. Rev. C99, 024001 (2019).
 35. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Analysis of the apparent nuclear modification in peripheral Pb–Pb collisions at 5.02 TeV, Phys. Lett. B793, 420–432 (2019).
 36. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Production of the ρ(770) 0 meson in pp and Pb-Pb collisions at √ sNN = 2.76 TeV, Phys. Rev. C99, 064901 (2019).
 37. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Azimuthal anisotropy of heavy-flavor decay electrons in p-Pb collisions at √ sNN = 5.02 TeV, Phys. Rev. Lett. 122, 072301 (2019).
 38. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Suppression of Λ(1520) resonance production in central Pb- Pb collisions at √ sNN = 2.76 TeV, Phys. Rev. C99, 024905 (2019).
 39. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Υ suppression at forward rapidity in Pb-Pb collisions at √ sNN = 5.02 TeV, Phys. Lett. B790, 89–101 (2019).
 40. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Direct photon elliptic flow in Pb-Pb collisions at √ sNN = 2.76 TeV, Phys. Lett. B789, 308–322 (2019).
 41. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Dielectron and heavy-quark production in inelastic and high- multiplicity proton–proton collisions at √ sNN = 13TeV, Phys. Lett. B788, 505–518 (2019).
 42. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Two particle differential transverse momentum and number density correlations in p-Pb and Pb-Pb at the LHC, Phys. Rev. C100, 044903 (2019).
 43. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Centrality and pseudorapidity dependence of the charged- particle multiplicity density in Xe–Xe collisions at √ sNN =5.44TeV, Phys. Lett. B790, 35–48 (2019).
 44. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Direct photon production at low transverse momentum in proton-proton collisions at √ s = 2.76 and 8 TeV, Phys. Rev. C99, 024912 (2019).
 45. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Relative particle yield fluctuations in Pb-Pb collisions at √ sNN = 2.76 TeV, Eur. Phys. J. C79, 236 (2019) .
 46. R.V. Poberezhnyuk, V. Vovchenko, M.I. Gorenstein, H. Stoecker, Non-congruent phase transitions in strongly interacting matter within the Quantum van der Waals model, Phys. Rev. C 99, 024907 (2019).
 47. R.V. Poberezhnyuk, V. Vovchenko, M.I. Gorenstein, H. Stoecker, Chemical freeze-out conditions and fluctuations of conserved charges in heavy-ion collisions within a quantum van der Waals model, Phys. Rev. C100, 054904 (2019).
 48. L.M. Satarov, I.N. Mishustin, A. Motornenko, V. Vovchenko, M.I. Gorenstein, H. Stoecker, Phase transitions and Bose-Einstein condensation in alpha-nucleon matter, Phys. Rev. C 99, 024909 (2019).
 49. V. Vovchenko, M.I. Gorenstein, C. Greiner, H. Stoecker, Hagedorn bag-like model with a crossover transition meets lattice QCD, Phys. Rev. C 99, 045204 (2019).
 50. A. Motornenko, V.V. Begun, V. Vovchenko, M.I. Gorenstein, and H. Stoecker, Hadron yields and fluctuations at the CERN SPS: system size dependence from Pb+Pb to p+p collisions, Phys. Rev. C 99, 034909 (2019).
 51. L.M. Satarov, I.N. Mishustin, A. Motornenko, V. Vovchenko, M.I. Gorenstein, H. Stoecker, Phase transitions and Bose-Einstein condensation in alpha-nucleon matter, Ukr. J. Phys. 64, 745 (2019).
 52. O. Panova, A. Motornenko, M.I. Gorenstein, J. Steinheimer, H. Soecker, Backward nucleon production by heavy baryonic resonances in proton-nucleus collisions, Phys. Rev.C100, (2019).
 53. E. Martynov, B. Nicolescu, Discovery of the Odderon by TOTEM experiments and the FMO approach, EPJ Web Conf. 206 06001 (2019)
 54. E. Martynov, B. Nicolescu, Odderon effects in the differential cross-sections at Tevatron and LHC energies. Eur.Phys.J. C79 461(2019).
 55. S.V. Akkelin. Quasi equilibrium state of expanding quantum fields and two-pion Bose-Einstein correlations in pp collisions at the LHC, Eur. Phys. J. A55, 78 (2019).
 56. O. Borisenko, V. Chelnokov, E. Mendicelli, A. Papa, Three-quark potentials in an effective SU(3) Polyakov loop model, Nucl. Phys. B940, 214(2019).
 57. M. Baker, P. Cea, V. Chelnokov, L. Cosmai, F. Cuteri, A. Papa. Isolating the confining color field in the SU (3) flux tube, EPJ C79, 478, (2019).
 58. D. Anchishkin, I. Mishustin, H. Stoecker, Phase Transition in Interacting Boson System at Finite Temperatures, J.Phys. G46(3), 035002 (2019).
 59. I.N. Mishustin, D.V. Anchishkin, L.M. Satarov, O.S. Stashko and H. Stoecker , Phys. Rev. C 100, 022201 (2019).
 60. Д. Анчишкін, І. Мішустін, О. Сташко, Д. Журавель, Х. Штокер, Бозе-Ейнштейнівська Конденсація У Системі Взаємодіючих Бозонів При Скінченних Температурах, УФЖ 64, № 12, 1110-1116 (2019).
 61. D. Zhuravel, D. Anchishkin, R. Hayn, P. Lombardoand St. Schafer, Non-equilibrium electronic transport throu Condensation of interacting scalar bosons at finite temperaturesgh a quantum dot with strong Coulomb repulsion in the presence of a magnetic field, J. Phys.: Condens. Matter 31 (2019) (14pp), DOI: 10.1088/1361-648X/ab5ce7.
 62. V.V. Sagun, K.A. Bugaev and A.I. Ivanytskyi, On relation between bulk, surface and curvature parts of nuclear binding energy within the model of hexagonal clusters, Phys. Part. Nucl. Lett. 16, 671(2019).
 63. V. Sagun, I. Lopes, A. Ivanytskyi, Neutron stars meet constraints from high and low energy nuclear physics, Nucl. Phys. A 982, 883-886 (2019).
 64. K.A. Bugaev, B.E. Grinyuk, A.I. Ivanytskyi, V.V. Sagun, D.O. Savchenko, G.M. Zinovjev, E.G. Nikonov, L.V. Bravina, E.E. Zabrodin, D.B. Blaschke, S. Kabana, A.V. Taranenko. On separate chemical freeze-outs of hadrons and light (anti)nuclei in high energy nuclear collisions. 2019, J.Phys.: Conf.Ser. 1390 012038 doi: 10.1088/1742-6596/1390/1/012038
 65. Yu.M. Sinyukov, M.D. Adzhymambetov, V.Yu. Naboka, V.M. Shapoval. The femtoscopy scales in Au+Au collisions at the top RHIC energy, Acta Phys. Pol. B Proceedings Supplement, 12, 235(2019).
 66. V.M. Shapoval, Yu.M. Sinyukov. Bulk observables in Pb+Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}}=5.02$ TeV at the CERN Large Hadron Collider within the integrated hydrokinetic model, Phys. Rev. C 100, 044905 (2019).
 67. M.D. Adzhymambetov, V.M. Shapoval, Yu.M. Sinyukov. Description of bulk observables in Au+Au collisions at top RHIC energy in the integrated hydrokinetic model, Nucl. Phys. A987, 321-336 (2019).
 68. Yu.M. Sinyukov, M.D. Adzhymambetov, V.Yu. Naboka, V.M. Shapoval The femtoscopy scales in Au+Au collisions at the top rhic energy, Acta Physica Polonica B 12, 235-240. (2019).
 69. K.A. Bugaev, Self-consistent analysis of quantum gases of hard spheres beyond the Van der Waals approximation, Eur. Phys. J. A 55(215), 1-7 (2019).
Препринти
 1. N. S. Yakovenko, K. A. Bugaev, L.V. Bravina and E. E. Zabrodin, The concept of induced surface and curvature tensions and a unified description of the gas of hard discs and hard spheres, arXiv: 1910.04889 [nucl-th] p. 1-13.
 2. V. Naboka, Yu. Sinyukov, G. Zinovjev. Photon spectra and anisotropic flow in heavy ion collisions at the top RHIC energy within the integrated hydrokinetic model with photon hadronization emission. arXiv:1912.01423 [nucl-th].
 3. S. Acharya,…, G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Exploration of jet substructure using iterative declustering in pp and Pb-Pb collisions at LHC energies, arXiv:1905.02512 [nucl-ex].
 4. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Measurement of the production of charm jets tagged with D0 mesons in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV with ALICE, arXiv:1905.0250 [nucl-exp].
 5. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Multiplicity dependence of (multi-)strange hadron production in pp collisions at √s = 13 TeV. arXiv:1908.01861 [nucl-ex].
 6. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Measurement of $\Lambda$(1520) production in pp collisions at $\sqrt{s}$ = 7 TeV and p-Pb collisions at $\sqrt{s_{\rm{NN}}}$ = 5.02 TeV. arxiv:1909.00486 [nucl-ex].
 7. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Measurement of inclusive jet spectra in pp and Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}}$=5.02 TeV. arXiv:1909.09718. [nucl-ex].
 8. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Measurement of electrons from semileptonic heavy-flavour hadron decays at mid-rapidity in pp and Pb–Pb collisions at √sNN=5.02 TeV. arXiv:1909.09110 [nucl-ex].
 9. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Studies of J/ψ production at forward rapidity in Pb-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV. arXiv:1909.03156 [nucl-ex].
 10. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Probing effects of the strong electro-magnetic fields with charge-dependent directed flow in Pb--Pb collisions at the LHC. arXiv:1910.14406 [nucl-ex].
 11. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Investigation of the p–Σ0 interaction via femtoscopy in pp collisions. arXiv:1910.144407 [nucl-ex].
 12. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Measurement of spin-orbital angular momentum interactions in relativistic heavy-ion collisions. arXiv:1910.14408 [nucl-ex].
 13. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Production of (anti-)$\mathbf{^3}$He and (anti-)$^3$H in p--Pb collisions at $\sqrt{\bf{\textit{s}}_{\mathrm{\bf{NN}}}}$ = 5.02 TeV measured with the ALICE detector.arXiv:1910.14401 [nucl-ex].
 14. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Longitudinal and azimuthal evolution of two-particle transverse momentum correlations in Pb-Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV in ALICE. arXiv:1910.14339 [nucl-ex].
 15. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Azimuthal correlations of prompt D mesons with charged particles in pp and p-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}}$ = 5.02 TeV. arXiv:1910.14403 [nucl-ex].
 16. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, $\mathrm{K}^{*}(\mathrm{892})^{0}$ and $\mathrm{\phi(1020)} $ production at mid-rapidity in pp collisions at $\sqrt{\mathrm{s}}$ = 8 TeV. arXiv:1910.14410 [nucl-ex].
 17. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Measurement of electrons from heavy-flavour hadron decays as a function of multiplicity in p-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}}$ = 5.02 TeV. arXiv:1910.14399 [nucl-ex].
 18. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Centrality and transverse momentum dependence of inclusive J/$\psi$ production in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}}$ = 5.02 TeV. arXiv:1910.14404 [nucl-ex].
 19. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Evidence of rescattering effect in Pb-Pb collisions at the LHC through production of K*(890) and phi(1020) mesons. arXiv:1910.14419 [nucl-ex].
 20. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Inclusive $\Upsilon$ production in p-Pb collisions at $\sqrt {s_{NN}}$ = 8.16 TeV. arXiv:1910.09110 [nucl-ex].
 21. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Global baryon number conservation encoded in net-proton fluctuations measured in Pb-Pb collisions at sNN = 2.76 TeV. arXiv:1910.14405 [nucl-ex].
 22. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Jet-hadron correlations measured relative to the second order event plane in Pb-Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV. arXiv:1910.14398 [nucl-ex].
 23. S. Acharya,..., G. Zinovjev et al., ALICE Collaboration, Non-linear flow modes of identified particles in Pb–Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV. arXiv:1912.00740 [nucl-ex].
 24. O. Savchuk, V. Vovchenko, R. Poberezhnyuk, M.I. Gorenstein, H. Stoecker, Traces of the nuclear liquid-gas phase transition in the analytic properties of hot QCD, arXiv:1909,04461.
 25. O. Savchuk, R. Poberezhnyuk, V. Vovchenko, M.I. Gorenstein, Binomial acceptance corrections in particle number distribution in high energy collisions, arXiv:1911.03426.
 26. M. Gazdzicki, M.I. Gorenstein, M. Mackowiak-Pavlovska, A. Rustamov, Particle-set identification method to study multiplicity fluctuations, arXiv:1903.08103.
 27. V. Vovchenko, M.I. Gorenstein, C. Greiner, H. Stoecker, Equation of state of QCD matter within the Hagedorn bag-like model, arXiv:1911.03426.
 28. L.M. Satarov, M.I. Gorenstein, I.N. Mishustin, H. Stoecker, Bose condensate of alpha particles in the ground state of nuclear matter?, arXiv:1911.12718.
 29. D.L. Borisyuk and A.P. Kobushkin. Two photon exchange in elastic electron scattering off hadronic systems, arXiv:1911.10956.
Доповіді на конференціях та семінарах
 1. K. Bugaev, A. Ivanytskyi, V. Sagun, B. Grinyuk, G. Zinovjev et al. Possible signals of two QCD phase transitions at NICA- FAIR energies, EPJ Web of Conf. 204, (2019) 03001, Proceedings of XXIV International Baldin Conference Relativistic Nuclear Physics and QCD, Dubna, Russia.
 2. V. Goloviznin, A. Nikolskii, A. Snigirev, G. Zinovjev. Synchrotron radiation as a probe of confinement and QGP, PoS (2019) 175, Proc. of Intern. Conf. On Hard and Electromagnetic Probes of High-Energy Nuclear Collisions, Aix-Les-Bains, Savoie, France.
 3. K.A. Bugaev, V.V. Sagun, B.E. Grinyuk, A.S. Zhokhin, A.I. Ivanytskyi, D.A. Savchenko, G.M. Zinovjev, E.G. Nikonov, L.V. Bravina, E.E. Zabrodin, S. Kabana, D.B. Blaschke and A.V. Taranenko, Updated signals of two QCD phase transitions in heavy ion collisions, at the 8-th International Conference on New Frontiers in Physics (ICNFP2019), Kolymbari, Crete, Greece, August 21-29, 2019. (invited section lecture)
 4. K.A. Bugaev, B.E. Grinyuk, A.I. Ivanytskyi, V.V. Sagun, A.S. Zhokhin, D.A. Savchenko, G.M. Zinovjev, E.G. Nikonov, L.V. Bravina, E.E. Zabrodin, S. Kabana, D.B. Blaschke and A.V. Taranenko, Classical excluded volume of loosely bound light (anti)nuclei and their chemical freeze-out in HIC, at the 8-th International Conference on New Frontiers in Physics (ICNFP2019), Kolymbari, Crete, Greece, August 21-29, 2019. (invited section talk)
 5. D. Blaschke, L. Bravina, K. Bugaev, G. Farrar, B. Grinyuk, O. Ivanytskyi, S. Kabana, V. Sagun, A.Taranenko, E. Zabrodin, Xiaoming Zhang and Daicui Zhou, Thermal production of Sexaquarks in Heavy Ion Collisions, at the 8-th International Conference on New Frontiers in Physics (ICNFP2019), Kolymbari, Crete, Greece, August 21-29, 2019 (запрошена доповідь).
 6. N. Yakovenko, K. Bugaev, L. Bravina, E. Zabrodin, A unified approach towards the realistic equation of state of multicomponent dense mixtures of hard spheres and hard discs, at the 8-th International Conference on New Frontiers in Physics (ICNFP2019), Kolymbari, Crete, Greece, August 21-29, 2019 (запрошена доповідь).
 7. K.A. Bugaev, V.V. Sagun, B.E. Grinyuk, A.S. Zhokhin, A.I. Ivanytskyi, D.A. Savchenko, G.M. Zinovjev, E.G. Nikonov, L.V. Bravina, E.E. Zabrodin, S. Kabana, D.B. Blaschke and A.V. Taranenko, Heavy ion collisions at NICA-FAIR energies and possible signals of two QCD phase transitions, at The II International Workshop on Theory of Hadronic Matter Under Extreme Conditions, Dubna, JINR, Russian Federation, 16-19 September 2019. (invited plenary talk)
 8. N. Yakovenko, K. Bugaev, L. Bravina, E. Zabrodin, A unified approach to the realistic equation of state of multicomponent dense mixtures of hard spheres and hard discs, at the 8-th International Conference on New Frontiers in Physics (ICNFP2019), Kolymbari, Crete, Greece, August 21-29, 2019 (poster).
 9. D. Blaschke, L. Bravina, K. Bugaev, G. Farrar, B. Grinyuk, O. Ivanytskyi, S. Kabana, V. Sagun, A.Taranenko, E. Zabrodin, Xiaoming Zhang and Daicui Zhou, Thermal production of Sexaquarks in Heavy Ion Collisions, at the Conference Quark Matter 2019, Wuhan, China, November 3-10, 2019 (постер).
 10. А.О. Алькін. Standardisation of Multiplicity Estimatorsin ALICE на конференції “Spring 2019 PWG-MMminiworkshop”, 27-28 березня 2019 р., ЦЕРН, Женева, Швейцарія (Запрошена доповідь).
 11. Г.М. Зіновєв. Hadronic Matter under Extreme Conditions. Міжнародна конференція, ОІЯД, жовтень, (усна доповідь).
 12. M.I. Gorenstein. Critical point in nuclear physics. Bogolyubov Kyiv conference on Problems of Theoretical and Mathematical Physics, September 24-26, 2019, Kyiv (усна доповідь).
 13. Yu.M. Sinyukov, M.D. Adzhymambetov, V.M. Shapoval. Properties of the superdense matter and its space-time evolution in ultrarelativistic heavy ion collisions.The II International Workshop on Theory of Hadronic Matter Under Extreme Conditions JINR, Dubna, September 16-19, 2019. (пленарна доповідь).
 14. Yu.M. Sinyukov. Fluctuations and distribution functions in subsystems at the total charge conservation. GDRI International Workshop “Heavy Ions at Relativistic Energies”, July 14 - 20, Nantes, France, 2019. (пленарна доповідь).
 15. M.D. Adzhymambetov, Yu.M. Sinyukov. Femtoscopic analysis of relativistic heavy ion collisions in hydrokinetic approach. GDRI International Workshop “Heavy Ions at Relativistic Energies”, July 14 - 20, Nantes, France, 2019. (пленарна доповідь)
 16. Yu.M. Sinyukov, M.D. Adzhymambetov, V.M. Shapoval. Femtoscopic structure of relativistic heavy ion collisions in integrated HydroKinetic Model. XIV Workshop on particle correlation and femtoscopyJune 03 – 07, 2019, Dubna,Russia.
 17. D. Anchishkin, I. Mishustin, O. Stashko, D. Zhuravel,H. Stoecker, Finite-Temperature Bose-Einstein Condensation in Interacting Boson System, BGL-2019: Non-Euclidean, Non-Commutative Geometry and Quantum Physics, May 19-24, 2019.
 18. O. Borisenko, V. Chelnokov, S. Voloshyn, Dual formulations of gauge models with static quarks at finite baryon density. International Conference “Statistical Mechanics and Non-perturbative Quantum Field Theory (SM&FT), Italy, Bari, 10 December – 13 December, 2019 (Запрошена доповідь).
 19. M. Baker, P. Cea, V. Chelnokov, L. Cosmai, F. Cuteri, A. Papa, The confining color field in the SU(3) gauge theory, SM&FT 2019 – The XVIII Workshop on Statistical Mechanics and Nonperturbative Field Theory, Bari, Italy, 11-13 December 2019 (усна доповідь).
 20. O. Ivanytskyi, M. A. Perez-Garcia, V. Sagun, C. Albertus, Second look to the Polyakov Loop Nambu-Jona-Lasinio model at finite baryonic density, at the X Conference of Young Scientists Problems of Theoretical Physics, Kyiv, Ukraine, 23-24 December 2019 (пленарна доповідь).
 21. V. Sagun, O. Ivanytskyi, I. Lopes, Dark-matter admixed compact stars and their properties under extreme conditions, at the X Conference of Young Scientists Problems of Theoretical Physics, Kyiv, Ukraine, 23-24 December 2019 (пленарна доповідь).
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. J. Adam, …, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration.J/$psi$ production as a function of charged-particle pseudorapidity density in p-Pb Collisions at $sqrt{s_{rm{NN}}}=$5.02 TeV. Phys. Lett. B776 (2018) 91.2
 2. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Medium modification of the shape of small-radius jets in central Pb-Pb collisions at √ s NN = 2.76TeV, JHEP 10, 139 (2018);
 3. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Anisotropic flow of identified particles in Pb-Pb collisions at √ s NN = 5.02 TeV, JHEP 09, 006 (2018) ;
 4. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Measurements of low-p T electrons from semileptonic heavy-flavour hadron decays at mid-rapidity in pp and Pb-Pb collisions at √ s NN = 2.76 TeV, JHEP 10, 061 (2018) ;
 5. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Inclusive J/ψ production at forward and backward rapidity in p-Pb collisions at √ s NN = 8.16 TeV, JHEP 07, 160 (2018);
 6. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Measurement of the inclusive J/ ψ polarization at forward rapidity in pp collisions at √ s = 8 TeV, Eur. Phys. J. C78, 562 (2018) DOI: 10.1140/epjc/s10052- 018-6027-2,
 7. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Inclusive J/ψ production in Xe-Xe collisions at √ s NN = 5.44 TeV, Phys. Lett. B785, 419-428 (2018);
 8. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Dielectron production in proton-proton collisions at √ s = 7 TeV, JHEP 09, 064 (2018);
 9. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Anisotropic flow in Xe-Xe collisions at √ s NN = 5.44 TeV, Phys. Lett. B784, 82-95 (2018);
 10. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Measurement of D 0, D +, D ∗+ and D + s production in Pb-Pb collisions at √ s NN = 5.02 TeV, JHEP 10, 174 (2018) ;
 11. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, ϕ meson production at forward rapidity in Pb-Pb collisions at √ s NN = 2.76 TeV, Eur. Phys. J. C78, 559 (2018);
 12. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Energy dependence and fluctuations of anisotropic flow in Pb-Pb collisions at √ s NN = 5.02 and 2.76 TeV, JHEP 07, 103 (2018),
 13. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Azimuthally-differential pion femtoscopy relative to the third harmonic event plane in Pb-Pb collisions at √ s NN = 2.76 TeV, Phys. Lett. B785, 320-331 (2018);
 14. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Neutral pion and η meson production at mid-rapidity in Pb-Pb collisions at √ s NN = 2.76 TeV, Phys. Rev. C98, 044901 (2018) ;
 15. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Transverse momentum spectra and nuclear modification factors of charged particles in pp, p-Pb and Pb-Pb collisions at the LHC, JHEP 11, 013 (2018)
 16. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Prompt and non-prompt J/ψ production and nuclear modification at mid-rapidity in p-Pb collisions at √ s NN = 5.02 TeV, Eur. Phys. J. C78, 466 (2018);
 17. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Neutral pion and η meson production in p-Pb collisions at √ s NN = 5.02 TeV, Eur. Phys. J. C78, 624 (2018) DOI: 10.1140/epjc/s10052-018-6013-8
 18. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Λ + c production in pp collisions at √ s = 7 TeV and in p-Pb collisions at √ s NN = 5.02 TeV, JHEP 04, 108 (2018)
 19. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Constraints on jet quenching in p-Pb collisions at √ s NN = 5.02 TeV measured by the event-activity dependence of semi-inclusive hadron-jet distributions, Phys. Lett. B783, 95-113 (2018);
 20. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, First measurement of Ξ 0 c production in pp collisions at √ s = 7 TeV, Phys. Lett. B781, 8-19 (2018);
 21. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Measurement of Z 0 -boson production at large rapidities in Pb-Pb collisions at √ s NN = 5.02 TeV, Phys. Lett. B780, 372-383 (2018);
 22. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Longitudinal asymmetry and its effect on pseudorapidity distributions in Pb-Pb collisions at √ s NN = 2.76 TeV, Phys. Lett. B781, 20-32 (2018)
 23. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Production of 4 He and 4 He in Pb-Pb collisions at √ s NN = 2.76 TeV at the LHC, Nucl. Phys. A971, 1-20 (2018);
 24. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Production of deuterons, tritons, 3 He nuclei and their antinuclei in pp collisions at √ s = 0.9, 2.76 and 7 TeV, Phys. Rev. C97, 024615 (2018);
 25. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Search for collectivity with azimuthal J/ψ-hadron correlations in high multiplicity p-Pb collisions at √ s NN = 5.02 and 8.16 TeV, Phys. Lett. B780, 7-20 (2018);
 26. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Constraining the magnitude of the Chiral Magnetic Effect with Event Shape Engineering in Pb-Pb collisions at √ s NN = 2.76 TeV, Phys. Lett. B777, 151-162 (2018);
 27. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, The ALICE Transition Radiation Detector: construction, operation, and performance, Nucl. Instrum. Meth. A881, 88-127 (2018);
 28. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Systematic studies of correlations between different order flow harmonics in Pb-Pb collisions at √ s NN = 2.76 TeV, Phys. Rev. C97, 024906 (2018);
 29. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, π 0 and η meson production in proton-proton collisions at √ s = 8 TeV, Eur. Phys. J. C78, 263 (2018);
 30. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, D-meson azimuthal anisotropy in midcentral Pb-Pb collisions at √ s NN = 5.02 TeV, Phys. Rev. Lett. 120, 102301 (2018);
 31. D. Adamová et al., ALICE Collaboration, J/ψ production as a function of charged-particle pseudo-rapidity density in p-Pb collisions at √ s NN = 5.02 TeV, Phys. Lett. B776, 91-104 (2018) ;
 32. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, First measurement of jet mass in Pb-Pb and p-Pb collisions at the LHC, Phys. Lett. B776, (2018) 249-264; a
 33. K. Bugaev, R. Emaus, V. Sagun, A. Ivanytskyi, L. Bravina, D. Blaschke, E. Nikonov, A. Taranenko, E. Zabrodin, G. Zinovjev. Threshold collision energy of the QCD phase diagram tricritical endpoint. PEPAN Lett. 15 (2018) 210-224;
 34. K. Bugaev, V. Sagun, A. Ivanytskyi, E. Nikonov, G. Zinovjev. Equation of state of quantum gases beyond the Van der Waals approximation. Ukr. J. Phys. 10 (2018) 863-880.
 35. K. Bugaev, V. Sagun, A. Ivanytskyi, I. Yakimenko, E.Nikonov, A. Taranenko, G. Zinovjev. Going beyond the second virial coefficient in the hadron resonance gas model, Nucl. Phys. A970 (2018), 133-155.
 36. V. Sagun, K. Bugaev, A. Ivanytskyi I. Yakimenko, E. Nikonov, A. Taranenko, C. Greiner, D. Blashke. Hadron resonance gas model with induced surface tension. Euro. Phys. J. A54 (2018) 100.
 37. E.E. Kolomeitsev, V.D Toneev, V.V. Voronyk. Vorticity and hyperon polarization at energies available at JINR Nuclotron-based Ion Collider fAcility, Phys. Rev. C97 (2018) 064902.
 38. P. Alba, V. Vovchenko, M.I. Gorenstein, H. Stoecker. Flavor-dependent eigenvolume interactions in a hadron resonance gas, Nucl. Phys. A 974, (2018) 22.
 39. V. Vovchenko, M. Gorenstein, H. Stoecker. Modeling baryonic interactions with the Clausius-type equation of state, Eur. Phys. J. A 54, (2018) 16.
 40. V. Vovchenko, M.I. Gorenstein, H. Stoecker. Finite resonance widths influence the thermal model description of hadron yields, Phys. Rev. C 98 (2018) 034906.
 41. A. Motornenko, L. Bravina, M.I. Gorenstein, A.G. Magner, E. Zabrodin. Nucleon matter equation of state, particle number fluctuations, and shear viscosity within UrQMD box calculations, J. Phys. G 45, (2018) 035101.
 42. V. Vovchenko, F. Motornenko, M. Gorenstein, H. Stoecker. Beth-Uhlenbeck approach for repulsive interactions between baryons in a hadron gas, Phys. Rev. C 97 (2018) 035202.
 43. V. Vovchenko, P. Alba, M.I. Gorenstein, H. Stoecker. van der Waals Interactions and Hadron Resonance Gas: Role of resonance widths modeling on conserved charge fluctuations, EPJ Web Conf. 171 (2018) 14006.
 44. A. Motornenko, K. Grebeiszkow, E. Bratkovskaya, M.I. Gorenstein, M. Bleicher, K. Werner. Event-by-event fluctuations in p+p and central A+A collisions within relativistic transport models, J. Phys. G 45б (2018) 115104.
 45. V. Vovchenko, L. Jiang, M.I. Gorenstein, H. Stoecker. Critical point of nuclear matter and beam energy dependence of net proton number fluctuations, Phys. Rev. C 98, (2018) 024910.
 46. V. Begun, V. Vovchenko, M. Gorenstein, H. Stoecker. Statistical hadron-gas treatment of systems created in proton-proton interactions at energies available at the CERN Super Proton Synchrotron, Phys. Rev. C 98, (2018) 054909.
 47. M.I. Gorenstein. Open and hidden charm in my collaboration with Walter Greiner, DOI: 10.1143/978981323484_0010.
 48. E. Martynov and B. Nicolescu. Did TOTEM experiment discover the Odderon? Phys. Lett. B 778, (2018) 414-418.
 49. E. Martynov and B. Nicolescu. Evidence for maximality of strong interactions from LHC forward data, Phys. Lett. B786 (2018) 207-211.
 50. V. Naboka, Yu. Sinyukov, G. Zinovjev. Direct-photon spectrum and elliptic flow produced from Pb+Pb collisions at √s = 2.76 TeV at the CERN Large Hadron Collider within an integrated hydrokinetic model, Phys. Rev. C 97, (2018) 054907.
 51. Yu. Sinyukov, V. Shapoval. Particle production at energies available at the CERN Large Hadron Collider within evolutionary model. Phys. Rev. C 97 (2018) 064901.
 52. Yu. Sinyukov, M. Adzhymambetov, V. Naboka, and V. Shapoval. The prethermal stage of heavy ion collision and the particle production Act. Phys. Polon. B11 (2018) 633.
 53. S. Khlebtsov, Y. Klopot, A. Oganesian, O. Teryaev. Contributions of electromagnetic and strong anomalies to the η(η′)→γγ decays, J.Phys.Conf.Ser. 938 (2017) no.1, 012052
 54. B. Alles, O. Borisenko, A. Papa. Finite density 2d O(3) sigma model: dualization and numerical simulations, arXiv:1808.07810 [hep-lat], Phys. Rev. D98 (2018) 114508.
 55. O. Borisenko, V. Chelnokov, S. Voloshin. Duals of U(N) LGT with staggered fermions, European Physical Journal, Web of Conference, V175 (2018) 11021.
 56. A. Ivanytskyi, V. Chelnokov. On bimodal size distribution of spin clusters in the onedimensional Ising model, EPJ Web of Conferences 182 (2018) 03004.
 57. K. Bugaev, A. Ivanytskyi, V. Sagun, G. Zinovjev, E. Nikonov, R. Emaus, L. Bravina, E. Zabrodin, A. Taranenko. Probing the tricritical endpoint of QCD phase diagram at NICA- FAIR energies, EPJ Web of Conferences 182 , 02021 (2018).
 58. K. Bugaev, A. Ivanytskyi, V. Sagun, G. Zinovjev, E. Nikonov, R. Emaus, L. Bravina, E. Zabrodin, A. Taranenko. Separate freeze-out of strange particles and the quark-hadron phase transition, EPJ Web of Conferences 182, 02057 (2018).
Препринти
 1. J. Adam, …, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration. $Dzero$, $Dplus$, $Dstar$ and $Ds$ elliptic flow in non-central Pb-Pb collisions at $mathbf{sqrtsNN = 5.02}$ TeV arXiv:1804.08906 [nucl-ex].
 2. J .Adam, …, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration). Constraining the magnitude of the Chiral Magnetic Effect with event shape engineering in Pb-Pb collisions at $sqrt{s_{_{rm NN}}} = 2.76$ TeV. Phys. Lett. B777 (2018) 151-162; arXiv:1709.04723 [nucl-ex]..
 3. J. Adam, …, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration. Elliptic flow of electrons from heavy-flavour hadrons decay in Pb-Pb at $sqrt{s_mathrm{NN}}$ = 2.76 TeV with ALICE. JHEP 09 (2016) 028; arXiv:1606.00321 [nucl-ex].
 4. V. Goloviznin, A. Snigirev, G. Zinovjev. On the anisotropy of thermal di-leptons. Pisma v ZhETP 107 (2018) 554; JETP Letters 107 (2018); arXiv:1711.05459 [hep-ph].
 5. S. V. Akkelin. Quasi equilibrium state of expanding quantum fields and two-pion Bose-Einstein correlations in pp collisions at the LHC. arXiv:1812.03905 [hep-ph]
 6. S. Acharya, …, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration. [nucl-ex]. Two particle differential transverse momentum and number density correlations in p-Pb and Pb-Pb at the LHC, arXiv:1805.04422 [nucl-ex].
 7. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Transverse momentum spectra and nuclear modification factors of charged particles in Xe-Xe collisions at √ s NN = 5.44 TeV, arXiv: 1805.04399 [nucl-ex].
 8. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Jet fragmentation transverse momentum measurements from di-hadron correlations in √ s = 7 TeV pp and √ s NN = 5.02 TeV p-Pb collisions, arXiv: 1811.09742 [nucl-ex].
 9. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Λ + c production in Pb-Pb collisions at √ s NN = 5.02 TeV, Submitted to: Phys. Lett. (2018), arXiv: 1809.10922 [nucl-ex].
 10. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Event-shape engineering for the D-meson elliptic flow in mid-central Pb-Pb collisions at √ s NN = 5.02 TeV, (2018), arXiv: 1809.09371 [nucl-ex].
 11. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Measuring K 0 S K ± interactions using pp collisions at √ s = 7 TeV, arXiv: 1809.07899 [nucl-ex].
 12. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Charged jet cross section and fragmentation in proton-proton collisions at √ s = 7 TeV, (2018), arXiv: 1809.03232 [nucl-ex].
 13. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Energy dependence of exclusive J/ψ photoproduction off protons in ultra-peripheral p-Pb collisions at √ s NN = 5.02 TeV, (2018), arXiv: 1809.03235 [nucl-ex].
 14. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Multiplicity dependence of light-flavor hadron production in pp collisions at √ s = 7 TeV, arXiv: 1807.11321 [nucl-ex].
 15. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Measurement of dielectron production in central Pb-Pb collisions at √ s NN = 2.76 TeV, (2018), arXiv: 1807.00923 [nucl-ex].
 16. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, p-p, p-Λ and Λ-Λ correlations studied via femtoscopy in pp reactions at √ s = 7 TeV, (2018), arXiv: 1805.12455 [nucl-ex].
 17. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Analysis of the apparent nuclear modification in peripheral Pb-Pb collisions at 5.02 TeV, (2018), arXiv: 1805.05212 [nucl-ex].
 18. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Production of the ρ(770) 0 meson in pp and Pb-Pb collisions at √ s NN = 2.76 TeV, arXiv: 1805.04365 [nucl-ex].
 19. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Azimuthal anisotropy of heavy-flavour decay electrons in p-Pb collisions at √ s NN = 5.02 TeV, arXiv: 1805.04367 [nucl-ex].
 20. S. Acharya, ALICE Collaboration, Dielectron and heavy-quark production in inelastic and high-multiplicity proton-proton collisions at √ s NN = 13 TeV, arXiv: 1805.04407 [hep-ex].
 21. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Suppression of Λ(1520) resonance production in central Pb-Pb collisions at √ s NN = 2.76 TeV, arXiv: 1805.04361 [nucl-ex].
 22. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Υ suppression at forward rapidity in Pb-Pb collisions at √ s NN = 5.02 TeV, (2018), arXiv: 1805.04387 [nucl-ex].
 23. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Direct photon elliptic flow in Pb-Pb collisions at √ s NN = 2.76 TeV, (2018), arXiv: 1805.04403 [nucl-ex].
 24. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Dielectron and heavy-quark production in inelastic and high-multiplicity proton-proton collisions at √ s NN = 13 TeV, (2018); arXiv: 1805.04407 [hep-ex].
 25. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Two particle differential transverse momentum and number density correlations in p-Pb and Pb-Pb at the LHC, (2018), arXiv: 1805.04422 [nucl-ex].
 26. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Centrality and pseudorapidity dependence of the charged-particle multiplicity density in Xe-Xe collisions at √ s NN = 5.44 TeV, (2018), arXiv: 1805.04432 [nucl-ex].
 27. S. Acharya et al., ALICE Collaboration, Direct photon production at low transverse momentum in proton-proton collisions at √ s = 2.76 and 8 TeV, arXiv: 1803.09857 [nucl-ex].
 28. V. Goloviznin, A. Nikolskii, A. Snigirev, G. Zinovjev. Probing confinement by direct photons and dileptons; arXiv:1804.00559 v2 [hep-ph].
 29. K. Bugaev, A. Ivanytskyi, V. Sagun, B. Grinyuk, D. Savchenko, G. Zinovjev E. Nikonov, L. Bravina, E. Zabrodin, D. Blaschke, S. Kabana, A. Taranenko. Possible signals of two QCD phase transitionsat NICA-FAIR energies. arXiv:1811.07420 [nucl-th].
 30. K. Bugaev, A. Ivanytskyi, V. Sagun, B. Grinyuk, D. Savchenko, G. Zinovjev E. Nikonov, L. Bravina, E. Zabrodin, D. Blaschke, A. Taranenko, L. Turko. Hard-core radius of nucleons within the induced surface tension approach; arXiv:1810.00486 [nucl-th].
 31. K. Bugaev, A. Ivanytskyi, V. Sagun, B. Grinyuk, D. Savchenko, G. Zinovjev E. Nikonov, L. Bravina, E. Zabrodin, D. Blaschke, S. Kabana, A. Taranenko. On separate chemical freeze-outs of hadrons and and light (anti)nuclei in high energy nuclear collisions. arXiv:1812.025009 [nucl-th].
 32. A.G. Magner, M.I. Gorenstein, U.V. Grygoriev. Velocity and absorption coefficient of sound waves in classical gases, arXiv:1803.03426 [nucl-th].
 33. V. Vovchenko, M.I. Gorenstein, H. Stoecker. Monte Carlo approach to the excluded volume hadron resonance gas in the grand canonical and canonical ensembles, arXiv:1805.01402[nucl-th].
 34. R. Poberezhbyuk, V. Vovchenko, M.I. Gorenstein, H. Stoecker. Non-congruent phase transitions in strongly interacting matter within the Quantum van der Waals model, arXiv:1810.07640 [nucl-th].
 35. L. Satarov, I. Mishustin, A. Motornenko, V. Vovchenko, M.I. Gorenstein, H. Stoecker. Phase transitions and Bose-Einstein condensation in alpha-nucleon matter, arXiv:1811.02924 [nucl-th].
 36. V. Vovchenko, M.I. Gorenstein, C. Greiner, H. Stoecker. Hagedorn bag-like model with a crossover transition meets lattice QCD, arXiv:1811.05737 [nucl-th].
 37. A. Motornenko, V.V. Begun, V. Vovchenko, M.I. Gorenstein, H. Stoecker. Hadron yields and fluctuations at the CERN SPS: system size dependence from Pb+Pb to p+p collisions, arXiv1811.248215 [nucl-th].
 38. E. Martynov and B. Nicolescu. Odderon effects in the differential cross-sections at Tevatron and LHC energies, arXiv:1808:08580 [hep-ph].
 39. A. Alkin, E. Martynov, O. Kovalenko, S. Troshin. Impact-parameter analysis of the new TOTEM pp data at 13 TeV: black disk limit excess, arXiv:1807.06471 [hep-ph].
 40. E. Martynov and B. Nicolescu. Odderon: models vs experimental data - a short review of recent papers, arXiv:1811.07635 [hep-ph] .
 41. Yu. Sinyukov. Modified Skellam, Poisson and Gaussian distributions in semi-open systems at charge-like conservation law, arXiv:1805.03884 [nucl-th].
 42. V. Shapoval and Yu. Sinyukov. Bulk observables in the LHC 5.02 TeV Pb+Pb collisions within the integrated HydroKinetic Model, arXiv:1809.7400 [nucl-th].
 43. M. Adzhymambetov, V. Shapoval, Yu. Sinyukov. Description of bulk observables in Au+Au collisions at top RHIC energy in the integrated HydroKinetic Model, arXiv: 1811.04850 [nucl-th].
 44. V. Naboka, Yu. Sinyukov, G. Zinovjev. Analysing direct photon spectra and elliptic flow from heavy ion collision measurements at the top RHIC energy within the integrated hydrokinetic model, arXiv:1812.02763 [nucl-th].
 45. S. Khlebtsov, Y. Klopot, A. Oganesian, O. Teryaev. Dispersive approach to non-Abelian axial anomaly, arXiv:1802.00797 [hep-ph].
 46. O. Borisenko, V. Chelnokov, S. Voloshin. SU(N) polynomial integrals and some applications, arXiv:1812.06069 [hep-lat].
 47. O. Borisenko, V. Chelnokov, E. Mendicelli, A. Papa. Three-quark potentials in an effective SU(3) Polyakov loop model, arXiv:1812.05384 [hep-lat].
 48. M. Baker, P. Cea, V. Chelnokov, L. Cosmai, F. Cuteri, A. Papa. The nonperturbative color field in the SU(3) flux tube, arXiv:1810.07133 [hep-lat].
 49. V. Sagun, Ilidio Lopes, A. Ivanytskyi. The induced surface tension contribution for the equation of stateof neutron stars, arXiv:1805.04976v2 [astro-ph.HE].
 50. D. Borisyuk, A. Kobushkin. Two-photon exchange in nonrelativistic approximation. arXiv:1811.06928 [hep-ph].
Доповіді на конференціях та семінарах
 1. E. Martynov and B. Nicolescu. Discovery of the Odderon by TOTEM experiments and the FMO approach, Contribution to Proceedings of 48th International Symposium on Multiparticle Dynamics (ISMD 2018), 03-07 Sep 2018. Singapore, Singapore, arXiv:1810.08930 [hep-ph].
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. B. Abelev, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration. Production of pi_0 and eta- mesons up to high transverse momentum in pp-collisions at 2.76 TeV. Euro. Phys. J. C77 (2017) 339;
 2. J. Adam, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration. Measurement of azimuthal correlations of D mesons and charged particles in pp collisions at sqrt{s}=7 TeV and p-Pb collisions at sqrt{s_{NN}}=5.02 TeV. Euro. Phys. J. C 77 (2017)245;
 3. J. Adam, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration. . J/ψ suppression at forward rapidity in Pb-Pb collisions at sqrt(s_NN)= 5.02 TeV. Phys. Lett. B766 (2017) 212-224;
 4. J. Adam, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration. Determination of the event collision time with the ALICE detector at the LHC. Eur. Phys. J. Plus 132 (2017) 99;
 5. J. Adam, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration. W and Z boson production in p-Pb collisions at sqrt(s_NN) = 5.02 TeV. JHEP 02 (2017) 077;
 6. J. Adam, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration. Energy dependence of forward-rapidity J/ψ and ψ(2S) production in pp collisions at the LHC. Euro. Phys. J. C 77 (2017) 392;
 7. J. Adam, …, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration. Determination of the event collision time with the ALICE detector at the LHC. Euro. Phys. J. Plus 132 (2017) 99;
 8. J. Adam, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration. Measurement of electrons from beauty hadron decays in p-Pb collisions at sqrt(s_NN)=5.02 TeV and Pb-Pb collisions at sqrt(s_NN)=2.76 TeV. JHEP 07(2017)052;
 9. J. Adam, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration. Measurement of the production of high p_T electrons from heavy-flavor hadron decays in Pb-Pb collisions at sqrt(s_NN) = 2.76 TeV. Phys.Lett. B771 (2017);
 10. J. Adam, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration. Evolution of the longitudinal and azimuthal structure of the near-side jet peak in Pb-Pb collisions at sqrt(s_NN)=2.76 Tev. Phys. Rev. C96 (2017) 034904;
 11. J. Adam, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration. Flow dominance and factorization of transverse momentum correlations in Pb--Pb collisions at the LHC. Phys. Rev. Lett. 118 (2017) 162302;
 12. J. Adam, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration. Production of Sigma(1385)^{pm} and Xi(1530)^0 in p-Pb collisions at sqrt{s_{rm NN}} = 5.02 TeV. Euro. Phys. J C77 (2017)389;
 13. J. Adam, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration. Azimuthally differential pion femtoscopy in Pb-Pb collisions at sqrt(s_NN) = 2.76 TeV with ALICE at the LHC. Phys. Rev. Lett. 118 (2017) 222301;
 14. J. Adam, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration. Searches for transverse momentum dependent flow vector fluctuations in Pb-Pb and p-Pb collisions at the LHC. JHEP 09 (2017) 032.
 15. S. Acharya, J.Adam, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration Insight into particle production mechanisms via angular correlations in pp colisions at sqrt{s}=7~TeV. Euro. Phys. J C77 (2017) 569;
 16. J. Adam, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration. Measurement of D-meson production at mid-rapidity in pp collisions at sqrt{s}=7 TeV. Euro. Phys. J C77 (2017)50;
 17. J. Adam, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration. K*0 and phi- meson production at high transverse momentum in pp and Pb-Pb collisions at sqrt{s_{NN}} = 2.76 TeV. Phys. Rev. C95 (2017) 064606;
 18. S. Acharya, J. Adam, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration. Production of muons from heavy-flavour decays in p-Pb collisions at sqrt {s_{rm NN}} = 5.02 TeV. Phys. Let. B770 (2017) 459-472;
 19. S. Acharya, J. Adam, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration.First measurement of jet mass in Pb-Pb and p-Pb collisions. Phys. Lett. B77 (2018) 249;
 20. J. Adam, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration. Energy dependence of forward-rapidity J/psi and psi(2S)production in pp collisions at the LHC. Eur. Phys. J. C77 (2017) 392;
 21. J. Adam, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration. phi production at forward rapidity in p-Pb collisions at sqrt{s_{NN}}=5.02 TeV and in Pb-Pb collisions at sqrt{s_{NN}}=2.76 TeV. Phys. Let. B768 (2017) 203-217;
 22. J. Adam, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration.Charged-particle multiplicity distributions over wide pseudorapidity range in proton-proton collisions at mathbf{sqrt{s}=} 0.9, 7 and 8 TeV. Euro. Phys.J. C77 (2017) 852;
 23. J. Adam, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration. Measurement of deuteron spectra and elliptic flow in Pb--Pb collisions at sqrt{s_{mathrm{NN}}} = 2.76 TeV at the LHC. Euro. Phys. J. C77 92017) 658;
 24. S. Acharya, J. Adam, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration. Anomalous broadening of the near-side jet peak in Pb-Pb collisions at sNN = 2.76 TeV. Phys.Rev.Lett. 119 (2017) 102301;
 25. S. Acharya, J. Adam, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration. Linear and non-linear flow modes in Pb-Pb collisions at sqrt{s_{rmNN}} = 2.76 TeV. Phys. Lett. B773 (2017) 68;
 26. S. Acharya, J. Abelev, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration. The ALICE transition radiation detector: construction, operation, and performance. Nucl. Instr. Meth. A881 (2017) 88;
 27. J. Adam, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration. Searches for transverse momentum dependent flow vector fluctuations in Pb-Pb and p-Pb collisions at the LHC. JHEP 09 (2017) 032;
 28. J. Adam, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration. Centrality dependence of the pseudorapidity density distribution for charged particles in Pb-Pb collisions at sqrt(s_NN)=5.02 TeV. Phys. Lett. B772 (2017) 567-577;
 29. J. Adam, G. Zinovjev et al. and ALICE Collaboration. Flow dominance and factorization of transverse momentum correlations in Pb-Pb collisions at the LHC. Phys.Rev. Lett. 118 (2017) 162302;
 30. K. Bugaev, V. Sagun, A. Ivanytskyi, I. Yakimenko, E. Nikonov, A. Taranenko, G. Zinovjev. Going beyond the second virial coefficient in the hadron resonance gas model, Nucl. Phys. A 970, (2017) 133-155.
 31. A. Ivanytskyi, K. Bugaev, E. Nikonov, E.-M. Ilgenfritz, D. Oliinychenko, V. Sagun, I. Mishustin, V. Petrov, G. Zinovjev. Physical properties of Polyakov loop geometrical clusters in SU(2) gluodynamics, Nucl. Phys. A960 (2017), 90-113.
 32. R. Poberezhnyuk, V. Vovchenko, D. Anchishkin, M. Gorenstein. Quantum van der Waals and Walecka models of nuclear matter. Int. J. Mod. Phys. E 26 (2017) 1750061;
 33. R. Poberezhnyuk, M. Gazdzicki, M. Gorenstein. Open charm production in central Pb+Pb collisions at the CERN SPS: statistical model estimates. Acta Phys. Polon. B 48 (2017) 1461;
 34. V. Vovchenko, A. Motornenko, Paolo Alba, M. Gorenstein, L. Satarov, H. Stoecker. Multicomponent van der Waals equation of state: Applications in nuclear and hadronic physics. Phys. Rev. C 96 (2017) 045202;
 35. Magner, M. Gorenstein, U. Grygoriev. Viscosity of a classical gas: The rare-collision versus the frequent-collision regime. Phys. Rev. E 95 (2017) 052113.
 36. L. Satarov, M. Gorenstein, V. Motornenko, V. Vovchenko, I. Mishustin, H. Stoecker, Bose-Einstein condensation and liquid-gas phase transition in alpha-matter. J. Phys. G 44 (2017) 125102;
 37. L. Satarov, V. Vovchenko, P. Alba, M .Gorenstein, H. Stoecker, New scenarios for hard-core interactions in a hadron resonance gas. Phys. Rev. C 95 (2017) 024902;
 38. A. Motornenko, M. Gorenstein. Cumulative pion production via successive collisions in nuclear medium. Acta Phys. Polon. B Proceedings Supplement 10 (2017) 681.
 39. V. Vovchenko, D. Anchishkin, M. Gorenstein, R. Poberezhnyuk, H. Stoecker. Critical fluctuations in models with van der Waals interactions. Acta Phys. Polon. B Proceedings Supplement 10 (2017) 753;
 40. V. Vovchenko, M. Gorenstein, Horst Stoecker. van der Waals Interactions in Hadron Resonance Gas: from nuclear matter to lattice QCD. Phys. Rev. Lett. 118 (2017) 182301.
 41. V. Begun, V. Vovchenko, M. Gorenstein. Updates to the p+p and A+A chemical freeze-out lines from the new experimental data. J. Phys. Conf. Ser. 779 (2017) no.1, 012080;
 42. M. Gorenstein. Critical point. Acta Phys. Polon. B. Proceedings Supplement 10 (2017) 851.
 43. V. Begun. V. Vovchenko, M. Gorenstein. Surprises for ther chemical freeze-out lines in p+p and A+A collisions. Acta Phys. Polon. B. Proceedings Supplement 10 (2017) 467.
 44. V. Shapoval, P. Braun-Munzinger, Yu. Sinyukov. K∗(892) and φ(1020) production and their decay into the hadronic medium at the Large Hadron Collider. Nucl. Phys. A 968, (2017) 391-402.
 45. Yu. Sinyukov, V. Shapoval, V. Naboka, The K* and phi resonances observability at the top Relativistic Heavy Ion collider energy. ISSN 2408-9419. Вісник Дніпропетровського університету. Серія Фізика. Радіоелектроніка. Вип. 23(2) Т.24, 19 - 24 ( 2017).
 46. A. Alkin. Phenomenology of charged-particle multiplicity distributions. Ukr. J. Phys. 62 (2017) 743-756.
 47. S. Akkelin. Hot origin of the Little Bang. Eur. Phys. J. A53 (2017), 232.
 48. V. Sagun, Ilı́dio Lopes. Neutron stars: A novel equation of state with induced surface tension. APJ 850 (2017) 75.
 49. S. Bekh, A. Kobushkin, E. Strokovsky. Nucleon momentum distributions in 3He and three-body interactions. Ukr. J. Phys. 62 (2017) 927-935.
 50. D. Borisyuk. Meson exchange in lepton-nucleon scattering and proton radius puzzle. Phys. Rev. C 96 (2017) 055201.
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. K.A. Bugaev, O.I. Ivanytskyi, D.R. Oliinychenko, V.V.Sagun, I.N. Mishustin, D.H. Rischke, L.M. Satarov and G.M. Zinovjev, Thermodynamically anomalous regions and possible new signals of mixed phase formation, Eur. Phys. J. A 52, No 6, 175-189 (2016).
 2. K.A. Bugaev, D.R. Oliinychenko, V.V. Sagun, O.I. Ivanytskyi, J. Cleymans, E.S. Mironchuk, E.G. Nikonov, A.V. Taranenko, G.M. Zinovjev, Separate chemical freeze-outs of strange and non-strange hadrons and problems of residual chemical non-equilibrium of strangeness in relativistic heavy ion collisions, Ukr. J. Phys. 61, No8, 659-673 (2016);
 3. K.A. Bugaev, V.V. Sagun, O.I. Ivanytskyi, D.R. Oliinychenko, E.-M. Ilgenfritz, E.G. Nikonov, A.V. Taranenko, G.M. Zinovjev, New signals of quark-gluon-hadron mixed phase formation, Eur. Phys. J. A 52, No 8, 227-233 (2016).
 4. S.V. Molodtsov, G.M. Zinovjev. Fluctuation instability of the Dirac sea in quark models ofstrong interactions, Yad. Fiz. 79, 2016, №2, 166-173.
 5. V.Yu. Vovchenko, R.V. Poberezhnyuk, D.V. Anchishkin, M.I. Gorenstein, Non-Gaussian particle number fluctuations in vicinity of the critical point for van der Waals equation of state, JPA 49, 015003, 1-12 (2016).
 6. R.V. Poberezhnyuk, V.Yu. Vovchenko, D.V. Anchishkin, M.I. Gorenstein. Limiting temperature of pion gas with the van der Waals equation of state, JPG 43, 095105, 1-9 (2016).
 7. H. Stoecker, M.I. Gorenstein, V. Vovchenko, L. M. Satarov. Glueballs amass at RHIC and LHC colliders! - The early quarkless 1st order transition at T=270 MeV from pure Yang-Mills glue plasma to GlueBall-Hagedorn states, J. Phys. G 43, 015105 (2016).
 8. R.V. Poberezhnyuk, M.I. Gorenstein, and M. Gazdzicki. Fluctuations in the Statistical Model of the Early Stage of nucleus-nucleus collisions. Acta Phys. Polon. B 47, 2055 (2016).
 9. V. Vovchenko, M.I. Gorenstein, L.M. Sataroa, I.N. Mishustin, L.P. Csernai, I. KIsel, H. Stoecker. Entropy production in chemically nonequilibrium quark-gluon plasma created in central Pb+Pb collisions at energies available at the CERN Large Hadron Collider, Phys. Rev. C 93, 014906 (2016).
 10. V.V. Begun, V. Vovchenko, and M.I. Gorenstein. Hadron multiplicities and chemical freeze-out conditions in proton-proton and nucleus-nucleus collisions, Phys. Rev. C 93, 064906 (2016).
 11. V. Vovchenko, Iu.A Karpenko, M.I. Gorenstein, L.M. Satarov, I.N. Mishustin, B. Kampfer, and H. Stoecker. Electromagnetic probes of a pure glue initial state in nucleus-nucleus collisions at energies available at the CERN Large Hadron Collider, Phys. Rev. C 94, 024906 (2016).
 12. A.G. Magner, M.I. Gorenstein, U.V. Grygoriev, and V. A. Plujko. Phys. Rev. C 94, 054620 (2016).
 13. Yu.M. Sinyukov, V.M. Shapoval, Production and correlations of strange mesons and baryons at RHIC and LHC in hydrokinetic model. Act. Phys. Pol. B 47, 1883 (2016).
 14. V.Yu. Naboka, Iu.A. Karpenko, Yu.M. Sinyukov. Thermalization, evolution, and observables at the CERN Large Hadron Collider in the integrated hydrokinetic model of A+A collisions. Phys.Rev. C 93, 024902 (2016).
 15. Yu.M. Sinyukov, V.M. Shapoval, and V.Yu. Naboka. On mT dependence of femtoscopy scales for meson and baryon pairs. Nucl. Phys. A 946, 227-239 (2016).
 16. S.V. Akkelin, Yu.M. Sinyukov. Quantum canonical ensemble and correlation femtoscopy at fixed multiplicities, Phys. Rev. C 94, 014908-014915 (2016).
 17. O. Borisenko, V. Chelnokov, F. Cuteri, A. Papa. BKT phase transitions in two-dimensional non-Аbelian spin models, Phys. Rev. E 94, 012108 (2016).
 18. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration). Measurement of an excess in the yield of J/ψ at very low pT in Pb-Pb collisions at √sNN=2.76 TeV, Phys. Rev. Lett. 116 no. 22, 222301 (2016).
 19. J. Adam, A. Alkin, …V. Chelnokov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration). Inclusive quarkonium production at forward rapidity in pp collisions at s =8 TeV, Eur. Phys. J. C76 no. 4, 184 (2016).
 20. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, E. Martynov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration). Event shape engineering for inclusive spectra and elliptic flow in Pb-Pb collisions at √sNN=2.76 TeV, Phys. Rev. C93 no. 3, 034916 (2016).
 21. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Particle identification in ALICE: a Bayesian approach, Eur. Phys. J. Plus 131 no. 5, 168 (2016).
 22. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Charge-dependent flow and the search for the chira magnetic wave in Pb-Pb collisions at √sNN =2.76 TeV, Phys. Rev. C93 no. 4, 044903 (2016).
 23. J. Adam, A. Alkin, … V. Chelnokov, …S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Multipion Bose-Einstein corre lations in pp, p-Pb, and Pb-Pb collisions at energies available at the CERN Large Hadron Collider, Phys. Rev. C93 no. 5 (2016) 054908.
 24. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, E. Martynov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Centrality dependence of the nu clear modification factor of charged pions, kaons, and protons in Pb-Pb collisions at √sNN=2.76 TeV, Phys. Rev. C93 no. 3, (2016) 034913.
 25. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, E. Martynov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Study of cosmic ray events with high muon multiplicity using the ALICE detector at the CERN Large Hadron Collider, JCAP 1601 no. 01, 032 (2016).
 26. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, S. Senyukov, …G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Multi-strange baryon production in p-Pb collisions at √sNN =5.02 TeV, Phys. Lett. B758 389-401 (2016).
 27. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Centrality dependence of the charged-particle multiplicity density at midrapidity in Pb-Pb collisions at √sNN =5.02 TeV, Phys. Rev. Lett. 116 no. 22, 222302 (2016).
 28. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Multiplicity dependence of charged pion, kaon, and (anti)proton production at large transverse momentum in p-Pb collisions at √sNN=5.02 TeV, Phys. Lett. B760 720-735 (2016).
 29. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Multiplicity and transverse momentum evolution of charge-dependent correlations in pp, pPb, and PbPb collisions at the LHC, Eur. Phys. J. C76 no. 2, 86 (2016).
 30. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Anisotropic flow of charged parti cles in Pb-Pb collisions at √sNN =5.02 TeV, Phys. Rev. Lett. 116 no. 13, 132302 (2016).
 31. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Correlated event-by-event fluctuations of flow harmonics in Pb-Pb collisions at √sNN =2.76 TeV, Phys. Rev. Lett. 117 182301 (2016).
 32. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Pseudorapidity dependence of the anisotropic flow of charged particles in Pb-Pb collisions at √sNN =2.76 TeV, Phys. Lett. B762 376 (2016).
 33. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Centrality dependence of charged jet production in pPb collisions at √sNN =5.02 TeV, Eur. Phys. J. C76 no. 5, 271 (2016).
 34. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Measurement of transverse energy at midrapidity in Pb-Pb collisions at √sNN =2.76 TeV, Phys. Rev. C94 no. 3, 034903 (2016).
 35. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Centrality dependence of ψ(2S) suppression in p-Pb collisions at √sNN =5.02 TeV, JHEP 06 050 (2016).
 36. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), D meson production in p-Pb at √s_NN = 5.02 TeV and in pp collisions at √s_NN = 7 TeV. Phys. Rev. C94, 2016, 054908.
 37. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Elliptic flow of electrons from heavy-flavour hadron decays at mid-rapidity in Pb-Pb collisions at √sNN =2.76 TeV, JHEP 09 028 (2016).
 38. J. Adam, A. Alkin, …, V. Chelnokov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Higher harmonic flow coefficients of identified hadrons in Pb-Pb collisions at √sNN =2.76 TeV, JHEP 09 164 (2016).
 39. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Jet-like correlations with neutral pion triggers in pp and central PbPb collisions at 2.76 TeV, Phys. Lett. B763 238-250 (2016).
 40. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Production of K*0 and φ meson production at high transverse momentum in pp and Pb-Pb collisions at √sNN =5.02 TeV, Eur. Phys. J. C76 no. 5, 245 (2016).
 41. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Measurement of D-meson production versus multiplicity in p-Pb collisions at √sNN=5.02 TeV, JHEP 08, 1-44 (2016).
 42. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Direct photon production in Pb- Pb collisions at √sNN=2.76 TeV, Phys. Lett. B754 235-248 (2016).
 43. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Pseudorapidity and transverse-momentum distributions of charged particles in protonproton collisions at s=13 TeV, Phys. Lett. B753 319-329 (2016).
 44. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Azimuthal anisotropy of charged jet production in √sNN=2.76 TeV Pb-Pb collisions, Phys. Lett. B753 511-525 (2016).
 45. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, E. Martynov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Search for weakly decaying Λn and ΛΛ exotic bound states in central Pb-Pb collisions at √sNN =2.76 TeV, Phys. Lett. B752 267-277 (2016).
 46. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, E. Martynov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Forward-central two-particle correlations in p-Pb collisions at √sNN=5.02 TeV, Phys. Lett. B753 126-139 (2016).
 47. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, E. Martynov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Differential studies of inclusive J/ψ and (2S) production at forward rapidity in Pb-Pb collisions at √sNN=2.76 TeV, JHEP 05 179 (2016).
 48. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Measurement of D+s production and nuclear modification factor in Pb-Pb collisions at √sNN=2.76 TeV, JHEP 03 082 (2016).
 49. J Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Centrality evolution of the charged-particle pseudorapidity density over a broad pseudorapidity range in Pb-Pb collisions at √sNN=2.76 TeV, Phys. Lett. B754 373-385 (2016).
 50. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, E. Martynov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Elliptic flow of muons from heavy flavour hadron decays at forward rapidity in PbPb collisions at √sNN=2.76 TeV, Phys. Lett. B753 41-56 (2016).
 51. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Measurement of electrons from heavy-flavour hadron decays in p-Pb collisions at √sNN =5.02 TeV, Phys. Lett. B754 81-93 (2016).
 52. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Transverse momentum dependence of D-meson production in Pb-Pb collisions at √sNN =2.76 TeV, JHEP 03 081 (2016).
 53. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, E. Martynov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Production of light nuclei and anti- nuclei in pp and Pb-Pb collisions at energies available at the CERN Large Hadron Collider, Phys. Rev. C93no. 2, 024917 (2016).
 54. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, E. Martynov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Centrality dependence of pion freeze-out radii in Pb-Pb collisions at √sNN =2.76 TeV, Phys. Rev. C93 no. 2, 024905 (2016).
 55. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, E. Martynov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), 3ΛH and 3Λ̄H production in Pb- Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV, Phys. Lett. B754 360 (2016).
 56. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Centrality dependence of charged jet production in pPb collisions at √sNN =5.02 TeV, Eur. Phys. J. C76 no. 5, 271 (2016).
 57. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, S. Senyukov, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Nuclear Physics A 956, 913-921 (2016).
 58. J. Adam, A. Alkin, V. Chelnokov, E. Martynov, …, S. Senyukov, …, G. Zinovjev et al. (ALICE Collaboration), Coherent ψ(2S) photo-production in ultra-peripheral Pb-Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV, Phys. Lett. B 751, 258-270 (2016).