Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Наукові відділи
Відділ Астрофізики та елементарних частинок

Завідувач відділу – член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Валерій Павлович Гусинін.

До складу відділу входить лабораторія астрофізики і космології.
Завідувач лабораторії – доктор фізико-математичних наук Юрій Володимирович Штанов.

Тематика наукових досліджень
 • Квантова теорія поля та її застосування в фізиці ядер і елементарних частинок та в фізиці конденсованого стану
 • Астрофізика, космологія і теорія гравітації
 • Фізика конденсованого стану: графен, високотемпературна надпровідність, надплинність
Гусинін Валерій Павлович
Посада: завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
професор, академік НАН України
vgusynin@bitp.kiev.ua

Ізотов Юрій Іванович
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник, академік НАН України
yizotov@bitp.kiev.ua

Гусєва Наталія Григорівна
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
nguseva@bitp.kiev.ua

Єнковський Ласло Ласлович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
jenk@bitp.kiev.ua

Горбар Едуард Володимирович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник, чл.-кор. НАН України
gorbar@bitp.kiev.ua

Томченко Максим Дмитрович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
mtomchenko@bitp.kiev.ua

Хасай Олександр Валерійович
аспірант
khasaisasha@gmail.com
Лабораторія астрофізики і космології
Штанов Юрій Володимирович
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
shtanov@bitp.kiev.ua
Кузьмичов Вадим Валентинович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
vkuzmichev@bitp.kiev.ua
Савченко Денис Олександрович
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
dsavchenko@bitp.kiev.ua
Рудаковський Антон Володимирович
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
rudakovskyi@bitp.kiev.ua
Полещук Михайло Михайлович
аспірант
mihail.pol1999@gmail.com
 • Досліджено властивості випромінювання в лінії Лайман-альфа водню в дев'яти близьких галактиках з найменшим відомим вмістом хімічних елементів, важчих за гелій за даними спостережень на Космічному телескопі Хаббла. Ці галактики вважаються найкращими локальними аналогами карликових галактик, які існували у ранньому Всесвіті в епоху вторинної іонізації, коли його вік становив менше 10 відсотків від теперішнього віку. У семи з дев'яти досліджуваних галактик спостерігається сильна і вузька емісійна лінія Лайман-альфа, що, ймовірно, свідчить про велику втрату іонізаційного випромінювання, яке виходить за межі цих галактик у міжгалактичнке середовище та спричиняє його іонізацію. Результати цього дослідження є вагомим аргументом на користь того, що карликові галактики з активним зореутворенням були головним джерелом вторинної іонізації Всесвіту.
  Ю.І. Ізотов, Н.Г. Гусева
 • Показано, що великий клас модифікованих теорій гравітації із лагранжіаном f(R) відповідає моделям скалярного поля із потенціалами типу пагорба або плато в системі Ейнштейна. У таких моделях гравітація може асимптотично зникати за нескінченних або великих кінцевих значеннях скалярної кривини. Всесвіт, що розвивається в бік нульової кривини, є всесвітом, що відповідає спостережному. Всесвіт, що розвивається в бік асимптотично зникаючої гравітації, або зіткнеться з сингулярністю "Великого розриву", або перебуватиме вічно у режимі інфляції.
  Ю.В. Штанов
 • Формалізм редукованої квантової електродинаміки узагальнено на випадок гетероструктур, що складаються з кількох атомних шарів і сформульовано відповідну ефективну (2+1)-вимірну калібрувальну теорію. Ця теорія описує динаміку заряджених ферміонів в N площинах і містить N векторних полів з дією Максвелла, модифікованою нелокальними формфакторами. З урахуванням поляризаційної функції отримані явні формули для екранованої електромагнітної взаємодії у випадку двох і трьох шарів. Для гетероструктури з двома шарами досліджено генерацію динамічної щілини екситонного типу в енергетичному спектрі квазічастинкових збуджень. Виявлено, що додаткове екранування за рахунок другого шару збільшує значення критичної константи зв'язку для генерації щілини порівняно з відповідною константою зв'язку в графені.
  В.П. Гусинін, Е.В. Горбар
 • Ю.І.Ізотовим і Н.Г.Гусєвою у складі міжнародного колективу дослідників з України, Швейцарії, Франції, Данії та Сполучених Штатів Америки за даними перших спостережень галактик у ранньому Всесвіті на найбільшому 6-метровому космічному телескопі ім. Джеймса Вебба визначено хімічний склад галактик в епоху вторинної іонізації на великих червоних зміщеннях 6.7 - 8.4, коли вік Всесвіту становив менше 1 млрд. років. Знайдено, що досліджувані галактики мають хімічний склад, подібний до хімічного складу сучасних галактик. Це свідчить про швидку хімічну еволюцію молодих галактик на протязі короткого часу у декілька десятків мільйонів років, внаслідок чого галактики швидко "забували" про фізичні умови, які існували при їх утворенні.
  академік НАН України Ю.І. Ізотов, Н.Г. Гусєва
 • Висвітлено питання про відповідність конформних систем Йордана та Ейнштейна у Стандартній Моделі, що взаємодіє з модифікованою гравітацією з дією f(R). Залежність від скалярона вакуумного середнього поля Хіггса та константи сильної взаємодії приводить до універсального перенормування мас усіх частинок в системі Ейнштейна. Проаналізовано можливі потенційно спостережні ефекти в такій теорії, де модифікована гравітація відіграє роль темної матерії.
  Ю.В. Штанов
 • Розроблений підхід для розрахунку повздовжньої та холівської провідностей систем з довільним псевдоспіном і дисперсією квазічастинок. Провідності представлені через корелятори швидкостей квазічастинок, які також описують явище тремтячого руху. Цей метод застосований для обчислення оптичної провідності напівдіраківської моделі з анізотропною дисперсією квазічастинок, де виявлені анески сингулярностей ван Хова і діраківських конусів. Досліджено дайс-модель що має квазічастинки з псевдоспіном одиниця. Показано, що при наявності щілини в енергетичному спектрі оптичні переходи мають місце між дисперсійними і плоскою зоною, в той час як прямі переходи між дисперсійними зонами відсутні.
  член-кореспондент НАНУ В.П. Гусинін
 • В дайс-моделі з локальною кулонівською взаємодією, яка має квазічастинкові збудження з псевдоспіном одиниця, досліджено генерацію щілини в енергетичному спектрі. Внаслідок наявності двох долин із виродженими електронними станами існує два основних типи щілин. Внутрішньодолинна і міждолинна щілина описує кореляції електронів і дірок в одній і різних долинах відповідно. Показано, що в той час як генерація внутрішньодолинної щілини відбувається лише в надкритичному режимі, міждолинна щілина генерується для як завгодно малої константи зв'язку. Фізичною причиною відсутності критичного значення константи зв'язку є каталіз генерації міждолинної щілини плоскою (бездисперсійною) енергетичною зоною в електронному спектрі дайс-моделі. Бездисперсійна зона має сингулярну густину станів, що значно підсилює генерацію щілини і призводить до великої міждолинної щілини, пропорційної до площі зони Бріллюена.
  чл.-кор. НАН України В.П. Гусинін, Е.В. Горбар
 • Проведено аналіз власних спостережень на Космічному телескопі Хаббла дев'яти галактик із зореутворенням, котрі мають малі маси M★<108 мас Сонця. Згідно з теоретичними передбаченнями частка іонізівного проміння, що виходить за межі галактики, збільшується із зменшенням її маси. Водночас встановлено, що всупереч цим передбаченням частка іонізівного проміння, яке виходить за межі галактики та здатне іонізувати міжгалактичне середовище, не збільшується зі зменшенням маси галактики.
  акад. НАН України Ю.І. Ізотов, Н.Г. Гусєва
 • Запропоновано новий космологічний сценарій, у якому скалярон моделі гравітації f (R) після електрослабкого переходу відіграє роль холодної темної матерії. Її поточна густина енергії в цьому сценарії збігається із спостережною величиною за значення маси скалярона m ≈ 4 меВ. При цьому в неоднорідному Всесвіті автоматично генеруються збурення темної матерії адіабатичного типу.
  Ю.В. Штанов
 • Використовуючи ефективний низькоенергетичний гамільтоніан для ферміонів з псевдоспіном одиниця, розраховано взаємодію Рудермана-Кіттеля-Касуйя-Йосіди (РККЙ) для магнетних домішок, розміщених на одній і тій самій або різних підґратках пластинчастої ґратки. Показано, що існує три типи взаємодії, які залежать від параметру моделі, що визначає відносну силу стрибків електронів між підґратками: два з них можна звести до графенового типу, тоді як третій є новим ‒ він обумовлений наявністю бездисперсійної зони з нульовою енергією. Отримано загальні аналітичні вирази для взаємодії РККЙ в термінах інтегралів Мелліна‒Барнса. Показано, що взаємодія між домішками, розташованими у вузлах сотової ґратки, виявляє дуже сильну температурну залежність при малому допуванні, що є прямим наслідком наявності плоскої зони.
  чл.-кор. НАН України В.П. Гусинін
 • Для одновимірної системи точкових бозонів показано, що при слабкому зв'язку «діркова» квазічастинка Ліба є певним набором взаємодійних фононів. Це означає, що діркові квазічастинки не утворюють незалежний тип квазічастинок, хоча в літературі довгий час вважалось протилежне.
  М.Д. Томченко
 • Проведено спостереження емісійної лінії Lyman α на космічному телескопі Хаббла у восьми близьких компактних галактик із зореутворенням, низьким вмістом кисню з метою пошуку непрямих індикаторів для визначення частки іонізівного випромінювання і емісії Lyman α, що виходить за межі галактики. У п'яти галактик знайдено сильну емісійну лінію Lyman α з двома максимумами в розподілі інтенсивності. В інших трьох галактиках слабка лінія Lyman α накладається на широку лінію поглинання Lyman α. Знайдено антикореляцію між часткою випромінювання в лінії Lyman α, що виходить за межі галактики, і відстанню між максимумами в лінії Lyman α, але вона не така тісна як антикореляція між часткою іонізівного випромінювання, що виходить за межі галактики, і відстанню між максимумами в лінії Lyman α. Зроблено висновок, що відстань між максимумами в лінії Lyman α можна розглядати як надійний непрямий індикатор виходу Lyman α та іонізівного випромінювання за межі галактики.
  акад. НАН України Ю.І. Ізотов, Н.Г. Гусєва
 • Побудовано пертурбативну хіральну теорію квантової ґравітації у формалізмі першого порядку на основі двокомпонентних спінорів. На відміну від інших формалізмів цього роду, фіксацію калібровки вдалося вибрати таким чином, щоб занулити пропагатор спінової зв'язності. Це значно спрощує обчислення діаграм Фейнмана. Новий формалізм в теорії ґравітації є аналогом відомого і потужного хірального формалізму в теорії калібрувальних векторних полів Янга-Міллза.
  Ю.В. Штанов
 • Вивчено електронні стани масивних ферміонів із псевдоспіном одиниця на гексогональній ґратці з додатковим атомом в центрі шестикутника (дайсґратка) в присутності зарядженої домішки. Знайдено зв'язані електронні стани у випадках радіально симетричної потенціальної ями та регуляризованого кулонівського потенціалу. Показано, що при більшанні заряду домішки енергетичні рівні зв'язаних станів виходять з верхнього і центрального континуумів і занурюються за деяких критичних значень заряду в центральний і нижній континууми, відповідно, реалізуючи так зване явище атомного колапсу для ферміонів із псевдоспіном одиниця. В дайс-моделі знайдено, що існує бездисперсна зона у випадку потенціальної ями, однак вона відсутня для кулонівського потенціалу. Аналітичні результати отримано для енергетичних рівнів ферміонів у потенціальній ямі поблизу границь континуумів. У випадку кулонівського потенціалу показано, що аналітичні розв'язки існують для зліченно нескінченої множини значень заряду домішки при фіксованих значеннях зв'язків атомів.
  чл.-кор. НАН України В.П. Гусинін, E.В. Горбар
 • Побудовано метод описання електричного поля в спонтанно поляризованому ізотропному неполярному діелектрику. Узагальнено формулу Гельмгольця для електричної сили, яка діє на елемент об'єму діелектрика, з урахуванням внеску спонтанної поляризації.
  М.Д. Томченко
 • За допомогою космічного телескопа Хабла проведено спостереження восьми компактних галактик із зіркоутворенням, спрямовані на вивчення властивостей Лайман-альфа емісії за таких умов. Досліджено взаємозв'язок між внесками емісії Лайман-альфа та Лайманового континууму, що виходить за межі галактики. Знайдено, що форма профілю лінії Лайман-альфа дає змогу надійно визначити частку емісії такого Лайманового континууму і може бути використана для великої кількості галактик з метою розв'язання проблеми вторинної іонізації Всесвіту.
  акад. НАН України Ю.І. Ізотов, Н.Г. Гусєва
 • Запропоновано простий сценарій інфляційного магнетогенезу, оснований на спіральному зв'язку з електромагнетизмом. Спіральний зв'язок в даному сценарії еволюціонує лінійно з конформним часом, інтерполюючи між двома сталими значеннями. Це дає уникнути проблеми сильного калібрувального зв'язку та генерувати гелікальні магнeтні поля з напруженістю до 10-7 Гс за екстраполяції на сучасну епоху у вузькій спектральній смузі, центрованій на довільному фізичному хвильовому числі, через налаштування параметрів моделі. Додаткові обмеження на магнетне поле виникають із міркувань теорії баріогенезу та, ймовірно, з ефекту Швінгера народження заряджених пар частинок-античастинок.
  Ю.В. Штанов
 • Виконано пошук можливого сигналу темної матерії за допомогою астрофізичних спостережень в рентґенівському діапазоні. Для лінії на енергії 3.5 кеВ, що може бути сигналом темної матерії, визначено розподіл світності в межах гало нашої Галактики, звідки отримано нові передбачення чутливості для майбутньої спеціалізованої місії Micro-X. За допомогою космологічних гідродинамічних моделювань отримано передбачення ширини лінії розпаду темної матерії при спостереженні скупчення галактик Персей майбутньою місією XRISM.
  Д.А. Якубовський
 • З комбінованого аналізу останніх спостережних даних про кінематику класичних сферичних карликових галактик отримано нове обмеження знизу на масу частинки ферміонної темної матерії ~200еВ. Безпосередньо показано неможливість достовірно обмежити параметри частинок темної матерії з космологічного поглинання на частотах 75-80 МГц, про що було заявлено колаборацією EDGES, ("провалу від 21-см лінії надтонкого розщеплення водню").
  Д.О. Савченко, A.B. Рудаковський, Д.A. Якубовський
 • На основі спостережень на космічному телескопі Хаббла зареєстровано проміння, здатне іонізувати водень міжгалактичного середовища - найбільш розповсюджений елемент у Всесвіті. Виток такого проміння знайдено в п'яти унікальних карликових галактиках з активним зореутворенням та екстремально високим ступенем іонізації міжзоряного середовища в них, відібраних авторами з найбільшого огляду неба Слоан. Вперше отримано, що частка цього випромінювання становить у межах 2-72 % від породженого в цих галактиках проміння, і її достатньо для пояснення вторинної іонізації Всесвіту, яка відбувалась в ранню епоху Всесвіту, коли його вік становив всього 200-800 мільйонів років. З використанням даних для всіх 11 галактик Локального Всесвіту, спостережених на телескопі Хаббла, запропоновано непрямий метод визначення частки іонізівного проміння, що втрачається галактикою, з форми профілів яскравої емісійної лінії Лайман-альфа водню. Цю лінію легко спостерігати на великих відстанях. Запропонований метод може бути застосований для галактик на будь-яких відстанях, для яких безпосередні спостереження іонізівного проміння складні або неможливі, в тому числі на великих відстанях.
  акад. НАН України Ю.І. Ізотов, Н.Г. Гусєва
 • Зроблено припущення про необхідність урахування додаткових парних та аксіальних квантових поправок до ефективної дії, які пов'язують тензор кривини простору-часу та тензор напруги електромагнетного поля, разом з квадратичним за кривиною доданком до ґравітаційної дії в моделі Старобінського (яку може розглядати як провідну квантову поправку). Показано, що за такого припущення у Ейнштейновій системі полів виникає нетривіальна взаємодія між скалярним інфлятоном та електромагнетним полем, яку до цього вводили в теорію штучно. Аналіз інфляційного магнетогенезису у даній моделі показує, що підсилення вакуумних електромагнетних полів можливе лише на п'ять порядків величини, що недостатньо для пояснення великомасштабного магнетного поля у Всесвіті.
  Ю.В. Штанов, О.С. Савченко
 • Запропоновано метод дослідження зонної структури нових матеріалів, який дає змогу встановлювати наявність топологічних фазових переходів. Показано, що резонансна особливість ентропії на один електрон у залежності від хімічної потенціалу може розглядатися як ознака переходу між топологічною та звичайною фазами ізолятора. Ентропію на електрон у двомірному кристалі германену в зовнішньому електричному полі отримано із розрахунку густини електронних станів за допомогою функціоналу густини і співвідношення Максвелла. Особливості ван Хова в електронній густині станів проявляються як нулі в залежності ентропії на частинку від хімічного потенціалу.
  чл.-кор. НАН України В.П. Гусинін, С.Г. Шарапов
 • Показано, що характерною рисою двовимірних систем, які проходять N послідовних топологічних переходів Ліфшиця, є поява піків ентропії на частинку з квантованою амплітудою при низьких температурах. Отримано загальний вираз для ентропії як функції хімічного потенціалу, температури та амплітуди щілин у діраківських матеріалах. Всередині меншої зі щілин, залежність від хімічного потенціалу містить мінімум та пік поблизу точки Дірака. Запропоновано експериментальне вимірювання всіх цих особливостей в експериментах з модуляцією температури зразків.
  С.Г. Шарапов, чл.-кор. НАН України В.П. Гусинін
 • Досліджено частоти колективних мод у вейлівських матеріалах в цих полях. Встановлено, що хоча частота повздовжньої колективної моди співпадає з ленгмюрівською частотою, ця мода є незвичайною тому, що характеризується осциляцією не тільки густини електричного струму, а також густини хірального струму. Осциляції густини хірального струму виникають внаслідок хірального ефекту розділення. Знайдено, що частоти поперечних мод розщеплюються в магнетному полі, і це дає можливість експериментального вимірювання частот плазмових коливань у вейлівських матеріалах.
  Е.В. Горбар
 • Показано, що неекспоненціальна форма дифракційного конуса, спостережена в пружному розсіянні протонів на прискорювачі LHC, є підтвердженням наявності у протонів піонної "шуби", пов'язаної з аналітичними властивостями амплітуди розсіювання.
  Л.Л. Єнковський
 • Для з'ясування природи лінії на енергії 3.5 кеВ опрацьовано всі публічно доступні спостереження обсерваторії XMM-Newton 19 скупчень галактик з найбільшим очікуваним потоком від розпаду темної матерії. Відбір об'єктів ґрунтувався на відомих профілях гало темної матерії. Комбіновані спектри об'єктів, моделювались як сума неперервного спектру плазми і відомих астрофізичних ліній. Вклади від слабких астрофізичних ліній обмежувались зверху, виходячи зі значень потоків достовірно зареєстрованих астрофізичних ліній. В 6 спектрах зареєстровано перевищення зі статистичною значущістю на рівні >2σ і положенням лінії 3.56 ± 0.02 кеВ. Детальні симуляції показують оцінку комбінованої значущості сигналу, що дорівнює якнайменше 2.6σ. Оцінка зростає до 3.1σ при врахуванні розкиду центроїдів за енергіями. Моделювання залежності положення лінії в системі випромінювача від червоного зміщення об'єкту показує, що астрофізична природа сигналу краще узгоджується з даними, аніж інструментальна природа. Інтерпретація сигналу як лінії розпаду темної матерії дає час життя частинки темної матерії τ ≈ ( 3.2 - 5.3 )×1027 сек, що цілком узгоджується з попередніми спостереженнями лінії.
  Д.А. Якубовський, Д.О. Савченко
 • Досліджено електронні стани в полі зарядженої домішки в графені у зовнішньому магнітному полі. Показано, що заряджена домішка знімає виродження рівнів Ландау, перетворюючи їх в зонно-подібні структури, івстановлено, що заповненням рівнів Ландау, екранованим зарядом домішки можуть керувати за допомогою напруги на затворі. Якщо хімічний потенціал лежить між рівнями Ландау, то екранування є мінімальним, і заряджена домішка сильно впливає на електронний спектр.
  Е.В. Горбар, В.П. Гусинін
 • Стерильні нейтрино з масою біля 7 кеВ здатні пояснити властивості лінії випромінювання на енергії ~3.5 кеВ в спектрах декількох космічних об'єктів, домінованих темною матерією. Досліджено вплив темної матерії з таких стерильних нейтрино на перебіг реіонізації Всесвіту і показано, що вона викликає набагато швидшу реіонізацію, неможливу для пояснення в "стандартному" сценарії за будь-якого реалістичного вибору параметрів моделі.
  А.В. Рудаковський, Д.А. Якубовський
 • Аналітично досліджено процес генерації і подальшої вільної еволюції лептонної хіральної асиметрії і спірального магнітного поля в ранньому гарячому Всесвіті. Показано, що за космологічно доречних початкових умов хіральна асиметрія і густина енергії спірального магнітного поля розвиваються за скейлінговим законом. Отримано вираз для температури, за якої цей режим раптово завершується, як функції від хіральної асиметрії і густини енергії магнітного поля.
  М.Є. Сидоренко, Ю.В. Штанов
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. В.П. Гусинін, Е.В. Горбар, Вступ до квантової теорії калібрувальних полів, Київ: Академперіодика, 2023, 488 сторінок.
 2. E.V. Gorbar, V.P. Gusynin, M.R. Parymuda, “Reduced QED with few planes and fermion gap generation”, Entropy 25, 1317 (2023).
 3. Y.O. Nikolaieva, Y.M. Bidasyuk, K. Korshynska, E.V. Gorbar, Junji Jia, A.I. Yakimenko, “Stable vortex structures in colliding self-gravitating Bose-Einstein condensates”, Phys. Rev. D 108, 023503 (2023).
 4. P.O. Sukhachov, D.O. Oriekhov, E.V. Gorbar, “Stackings and effective models of bilayer dice lattices”, Phys. Rev. B 108, 075166 (2023).
 5. P.O. Sukhachov, D.O. Oriekhov, E.V. Gorbar, “Optical conductivity of bilayer dice lattices”, Phys. Rev. B 108, 075167 (2023).
 6. N.G. Guseva, T.X. Thuan, Y.I. Izotov, “Monitoring broad emission-line components in spectra of the two low-metallicity dwarf compact star-forming galaxies SBS 1420+540 and J1444+4840”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 527, 3932–3944 (2023).
 7. Y. Shtanov, V. Sahni, S.S. Mishra, “Tabletop potentials for inflation from f(R) gravity”, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, Volume 03, article id. 023 (2023).
 8. Yu. Shtanov, “Quantum geometry of spacetime and quantum equilibrium”, Symmetry, Volume 15, article id. 227 (2023).
 9. I. Szanyi, T. Biró, L. Jenkovszky, V. Libov, “Nonlinear Regge trajectories and saturation of the Hagedorn spectrum”, Phys. Rev. C 107, 024904 (2023).
 10. L. Jenkovszky, M.J. Lake, V. Soloviev, “János Bolyai, Carl Friedrich Gauss, Nikolai Lobachevsky and the New Geometry: Foreword,” Symmetry 15, 707 (2023).
 11. R. Schicker, L. Jenkovszky, “Multiple Pion Pair Production in a Regge-based Model,” Acta Phys. Polon. Supp. 16, no.5, 9 (2023).
 12. L. Jenkovszky, Ė.S. Rocha, M.V.T. Machado, “Light vector meson photoproduction in ultraperipheral heavy-ion collisions at the LHC within the Reggeometric Pomeron approach,” Astron. Nachr. 344, no.1–2, e220117 (2023).
 13. A. Albert, ... D. Savchenko, ... et al. (Antares coll.), “Hint for a TeV neutrino emission from the Galactic Ridge with ANTARES”, Physics Letters B 841, 137951 (2023).
 14. M. Chernyakova, D. Malyshev, A. Neronov, D. Savchenko, “Energy-dependent periodicities of LS I+ 61° 303 in the GeV band”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 525 (2), 2202–2207 (2023).
 15. L. Zadorozhna, A. Tugay, O. Prikhodko, D. Malyshev, Y. Sahai, D. Savchenko, N. Pulatova, “The study of x-ray spectrum of the Coma cluster, Odessa Astronomical Publications”, vol. 36 (2023).
 16. E.V. Gorbar, T.V. Gorkavenko, V.M. Gorkavenko, O.M. Teslyk, “Magnetogenesis in non-local models during inflation”, Ukr. J. Phys. 68, 647 (2023).
 17. K. Korshynska, Y.M. Bidasyuk, E.V. Gorbar, Junji Jia, A.I. Yakimenko, “Dynamical galactic effects induced by stable vortex structure in bosonic dark matter”, Eur. Phys. J. C 83, 451 (2023).
 18. A.A. Herasymchuk, S.G. Sharapov, V.P. Gusynin, “Zigzag edge states in graphene in the presence of in-plane electric field”, Physica Status Solidi – Rapid Research Letters, 2300084 (11 pages) (2023).
 19. А.V. Zolotaryuk, Y. Zolotaryuk, V.P. Gusynin, “Bound states and point interactions of the one-dimensional pseudospin-one Hamiltonian”, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 56, 485303 (33 pages) (2023).
 20. M. Khelashvili, A. Rudakovskyi, S. Hossenfelder , “Dark matter profiles of SPARC galaxies: a challenge to fuzzy dark matter”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 523, 3393 (2023).
 21. Y.I. Izotov et al., “Abundances of CNO elements in z~0.3-0.4 Lyman continuum leaking galaxies”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 522, 1228–1246 (2023).
 22. Y.I. Izotov, T.X. Thuan, N.G. Guseva, D. Schaerer, G. Worseck, A. Verhamme, “Lyα emission in low-redshift most metal-deficient compact star-forming galaxies”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 527, 281–297 (2024).
 23. Y.I. Izotov, D. Schaerer, N.G. Guseva, T.X. Thuan, G. Worseck, “Extremely strong C IV λ1550 nebular emission in the extremely low-metallicity star-forming galaxy J2229+2725”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 528, L10–L15 (2024).
 24. Y.I. Izotov, T.X. Thuan, N.G. Guseva, “J1046+4047: An extremely low-metallicity dwarf star-forming galaxy with O32 = 57”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 527, 3486–3493 (2024).
Препринти
 1. Y. Shtanov, “Electroweak symmetry breaking by gravity”, Eprint arXiv:2305.17582 [hep-ph] (2023), направлено до Annals of Physics.
 2. M. Tomchenko, “Nonuniform Bose-Einstein condensate. I. An improvement of the Gross-Pitaevskii method”, Eprint arXiv:2310.18528 [cond-mat.quant-gas].
 3. Y. Shtanov, V. I. Zhdanov, “On the discreteness effects in N-body simulations of warm dark matter”, Eprint arXiv:2307.07778 [astro-ph.CO], направлено до Physical Review D.
 4. M. Tomchenko, “Dispersion law for a one-dimensional weakly interacting Bose gas under zero boundary conditions”, Eprint arXiv:1211.1723v4 [cond-mat.quant-gas].
Доповіді на конференціях та семінарах
 1. V.I. Zhdanov, Yu.V. Shtanov, O.S. Stashko, “Naked singularities in spherically symmetric configurations in the quadratic f(R) gravity,” Book of Abstracts of the International Conference “Astronomy and Space Physics in the Kyiv University”, May 23–26, 2023, Kyiv, Ukraine, p. 44.
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. I.O. Nimyi, V. Könye, S.G. Sharapov, V.P. Gusynin, "Landau level collapse in graphene in the presence of in-plane radial electric and perpendicular magnetic fields", Phys. Rev. B 106, 085401 (13pp.) (2022).
 2. D.O. Oriekhov, V.P. Gusynin, "Optical conductivity of semi-Dirac and pseudospin-1 models: Zitterbewegung approach", Phys. Rev. B 106, 115143 (18pp.) (2022).
 3. V.P. Gusynin, O.O. Sobol, A.V. Zolotaryuk, Y. Zolotaryuk, " Bound states of a one-dimensional Dirac equation with multiple delta-potentials", Low Temperature Physics/Fizyka Nyzkykh Temperatur, Vol. 48, No. 12, pp. 1157–1168 (2022).
 4. E.V. Gorbar, I.A. Shovkovy, "Chiral anomalous processes in magnetospheres of pulsars and black holes", Eur. Phys. J. C 82, 625 (2022).
 5. E.V. Gorbar, K. Schmitz, O.O. Sobol, S.I. Vilchinskii, "Hypermagnetogenesis from axion inflation: Model-independent estimates", Phys. Rev. B 105, 043530 (2022).
 6. E.V. Gorbar, I.L. Shapiro, "Nonlocality of quantum matter corrections and cosmological constant coupling", Journal High Energy Physics 07, 103 (2022).
 7. E.V. Gorbar, Y.O. Nikolaieva, I.V. Oleinikova, S.I. Vilchinskii, A.I. Yakimenko, "s- and p-superfluidity of Fermi atoms in Bose–Fermi mixtures", Low Temperature Physics 48, 660 (2022).
 8. A.A. Herasymchuk, P.O. Sukhachov, E.V. Gorbar, "Electric and chiral response to a pseudoelectric field in Weyl materials", Phys. Rev. B 106, 045132 (2022).
 9. L. Jenkovszky, V. Libov, M.V.T. Machado, "Regge phenomenology and coherent photoproduction of charmonium in peripheral heavy ion collisions", Physics Letters B 827, 137004 (2022).
 10. L. Jenkovszky, R. Schicker, I. Szanyi, "Diffractive dissociation based on factorization and structure functions", Entropy 24, 1001 (2022).
 11. L. Jenkovszky, E.S, Rocha, M.V. T. Machado, "Investigating exclusive ρ0 photoproduction within the Regge phenomenology approach" , Physics Lett. B 835, 137585 (2022).
 12. N.G. Guseva, T.X. Thuan, Y.I. Izotov, "Decade-long time-monitoring of candidate luminous blue variable stars in the two very metal-deficient star-forming galaxies DDO 68 and PHL 293B", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 516, L81–L85 (2022).
 13. T.X. Thuan, N.G. Guseva, Y. I. Izotov, "Optical spectroscopy of the extremely metal-deficient star-forming galaxy HSC J1631+4426: a test of the strong-line method", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 512, 4298–4307 (2022).
 14. Y.I. Izotov, J. Chisholm, G. Worseck, N.G. Guseva, D. Schaerer, J.X. Prochaska, "Lyman alpha and Lyman continuum emission of Mg II-selected star-forming galaxies", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 515, 2864–2881 (2022).
 15. D. Schaerer, R. Marques-Chaves, L. Barrufet, P. Oesch, Y.I. Izotov, R. Naidu, N.G. Guseva, G. Brammer, “First look with JWST spectroscopy: Resemblance among z ~ 8 galaxies and local analogs”, Astronomy and Astrophysics 665, L4 (2022).
 16. R. Marques-Chaves, …, Y.I. Izotov, et al., "No correlation of the Lyman continuum escape fraction with spectral hardness", Astronomy and Astrophysics 663, L1 (2022).
 17. Schaerer, Y.I. Izotov, G. Worseck, D. Berg, J. Chisholm, A. Jaskot, K. Nakajima, S. Ravindranath, T.X. Thuan, A. Verhamme, "Strong Lyman continuum emitting galaxies show C IV 1550 emission", Astronomy and Astrophysics 658, L11 (2022).
 18. C. Henkel, L.K. Hunt, Y.I. Izotov, "The interstellar medium of dwarf galaxies", Galaxies 10, 11, 29 pp. (2022).
 19. Y. Shtanov, "On the conformal frames in f(R) gravity", Universe 8, Issue 2, article id. 69 (2022).
 20. Y. Shtanov, "Initial conditions for the scalaron dark matter", Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 10, article id. 079 (2022).
 21. Yu. Shtanov, "Cosmic neutrino from the decay of the scalaron dark matter", Вісник КНУ. Астрономія 66, No. 2, (2022).
 22. M.D. Tomchenko, "Symmetry properties of the ground state of the system of interacting spinless bosons", Low Temp. Phys. 48, No. 9, pp. 651–659 (2022).
 23. M. Tomchenko, "Exact crystalline solution for a one-dimensional few-boson system with point interaction", J. Phys. A: Math. Theor. 55, No. 13, 135203 (2022).
 24. A.I. Bugrij, V.M. Loktev, "On the features of ideal Bose-gas thermodynamic properties at a finite particle number", Ukr. J. Phys. V. 67(4), 235–239 (2022).
Доповіді на конференціях та семінарах
 1. Yu. Shtanov, "Inflation or dark matter from f(R) gravity," Book of Abstracts of the International Conference "Astronomy and Space Physics", October 18–21, 2022, Kyiv, Ukraine, p. 33.
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. E.V. Gorbar, V.A. Miransky, I.A. Shovkovy, P.O. Sukhachov, Electronic properties of Dirac and Weyl semimetals, Singapore, World Scientific, 2021.
 2. D.O. Oriekhov, V.P. Gusynin, and V.M. Loktev, "Orbital susceptibility of T-graphene: Interplay of high-order van Hove singularities and Dirac cones", Phys. Rev. B 103, 195104 (2021).
 3. Yu. Yerin, V.P. Gusynin, S.G. Sharapov, and A.A. Varlamov, "Genesis and fading away of persistent currents in a Corbino disk geometry", Phys. Rev. B 104, 075415 (2021).
 4. E.V. Gorbar, V.P. Gusynin, D.O. Oriekhov, "Gap generation and flat band catalysis in dice model with local interaction'", Phys. Rev. B 103, 155155 (2021).
 5. Y. Shtanov, "Constraints in inflationary magnetogenesis", Arab. J. Math. (2021) (special issue).
 6. Y. Shtanov, "Light scalaron as dark matter," Physics Letters B 820, 136469 (2021).
 7. S. Bag, V. Sahni, A. Shafieloo and Y. Shtanov, "Phantom braneworld and the Hubble tension", Astrophys. J. 923, 212 (2021).
 8. O.O. Sobol, E.V. Gorbar, O.M. Teslyk, S.I. Vilchinskii, "Generation of an electromagnetic field nonminimally coupled to gravity during Higgs inflation", Phys. Rev. B 104, 043509 (2021).
 9. P.O. Sukhachov, E.V. Gorbar, I.A. Shovkovy, "Strong suppression of electron convection in Dirac and Weyl semimetals", Phys. Rev. B 104, 121113 (2021).
 10. P.O. Sukhachov, E.V. Gorbar, I.A. Shovkovy, "Entropy wave instability in Dirac and Weyl semimetals", Phys. Rev. Lett. 127, 176602 (2021).
 11. P.O. Sukhachov, E.V. Gorbar, "Stray magnetic field and stability of time-dependent viscous electron flow", Phys. Rev. B 104, 195111 (2021).
 12. E.V. Gorbar, K. Schmitz, O.O. Sobol, S.I. Vilchinskii, "Gauge-field production during axion inflation in the gradient expansion formalism", Phys. Rev. D 104, 123504 (2021).
 13. Izotov Y. I., Worseck G., Schaerer D., Guseva N. G., Chisholm J., Thuan T. X., Fricke K. J., Verhamme A. "Lyman continuum leakage from low-mass galaxies with M★ < 108 M⊙", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 503, 1734–1752 (2021).
 14. Izotov Y.I., Thuan T.X., Guseva N.G., "J2229+2725: an extremely low metallicity dwarf compact star-forming galaxy with an exceptionally high [OIII]λ5007/[OII]λ3727 flux ratio of 53", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 504, 3996–4004 (2021).
 15. Izotov, Y.I., Thuan, T.X., Guseva N.G., "Large binocular telescope observations of new six compact star-forming galaxies with [Ne v] λ3426Å emission", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 508, 2556–2574 (2021).
 16. Izotov Y. I., Guseva N. G., Fricke K. J., Henkel C., Schaerer D., Thuan T. X. "Low-redshift compact star-forming galaxies as analogues of high-redshift star-forming galaxies", Astronomy and Astrophysics, 646, 138 (2021).
 17. R. Fiore, L. Jenkovszky, M. Oleksiinko, "On matter and pressure distribution in nucleons", PEPAN, Letters, v.18, issue 5(237), p. 428 (2021).
 18. L. Jenkovszky, "Worldlines and social networks", Journal of the Belarusian State University. Sociology, 1, 23–37 (2021).
 19. V.E. Kuzmichev, V.V. Kuzmichev. "Classical behavior of a quantum particle in a refringent medium", American Journal of Physics, Vol. 89 (8), p. 793–798 (2021).
 20. A.I. Bugrij, V.M. Loktev, "On the theory of ideal Bose-gas", LTP 47, №2, р. 132–135 (2021).
 21. A. Boyarsky, D. Malyshev, O. Ruchayskiy, D. Savchenko, «Technical comment on the paper of Dessert et al. «The dark matter interpretation of the 3.5 keV line is inconsistent with blank-sky observations»» SciPost Astro. Core 1, 001 (2021).
 22. A. Rudakovskyi, A. Mesinger, D. Savchenko, N. Gillet, "Constraints on warm dark matter from UV luminosity functions of high-z galaxies with Bayesian model comparison", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 507, Issue 2, pp. 3046–3056 (2021).
Препринти
 1. L. Jenkovszky, M. Machado,V. Libov, “The reggeometric pomeron and exclusive production of J/ψ and ψ(2S) in ultraperipheral collisions at the LHC”, Phys. Letters B, 2021, in print; arXiv:2111.13389.
 2. A.I. Bugrij, V.M. Loktev, “On the theory of ideal Bose-gas at finite particle number”, направлена до друку в СМР.
 3. M. Tomchenko, “Exact crystalline solution for a one-dimensional few-boson system with point interaction”, arXiv:2108.06494 [cond-mat.other], submitted to J. Phys. A.
Доповіді на конференціях та семінарах
 1. Y. Shtanov, “Constraints in inflationary magnetogenesis”, International Workshop on Relativistic Astrophysics and Gravitation (IWRAG-2021), Tashkent, Uzbekistan, May 12–14, 2021, Book of Abstracts, P. 12.
 2. Yu. Shtanov, “Light scalaron as dark matter,” Book of Abstracts of the International Conference “Astronomy and Space Physics in the Kyiv University”, May 25–28, 2021, Kyiv, Ukraine, p. 40.
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. E.V. Gorbar, V.A. Miransky, I.A. Shovkovy, P.O. Sukhachov. Electronic properties of Dirac and Weyl semimetals, World Scientific (2020), 504 pp.
 2. I.V. Sukhenko, S.G. Sharapov, and V.P. Gusynin. "Differential entropy per particle in Dirac semimetals in external magnetic field", Low Temperature Physics/Fizika Nizkikh Temperatur, V.46, 322 (2020).
 3. D. Grassano, M. D'Alessandro, O. Pulci, S.G. Sharapov, V.P. Gusynin, and A.A. Varlamov. "Work function and deformation potential of strained graphene and silicene", Phys. Rev. B 101, 245115 (8p) (2020).
 4. D.O. Oriekhov and V.P. Gusynin. "RKKY interaction in doped pseudospin-1 fermion system at finite temperature", Phys. Rev. B 102, 235162 (14p) (2020).
 5. V.P. Gusynin, A.V. Kotikov, and S. Teber. "Landau-Khalatnikov-Fradkin transformation in three-dimensional quenched QED", Phys. Rev. D 102, 025013 (18p) (2020).
 6. A.F. Pikelner, V.P. Gusynin, A.V. Kotikov, and S. Teber. "Four-loop singularities of the massless fermion propagator in quenched three-dimensional QED", Phys. Rev. D 102, 105012 (9p) (2020).
 7. O.O. Sobol, E.V. Gorbar, A.I. Momot, and S.I. Vilchinskii. "Schwinger production of scalar particles during and after inflation from the first principles", Phys. Rev. D 102, 023506 (2020).
 8. P.O. Sukhachov, M.V. Rakov, O.M. Teslyk, and E.V. Gorbar. "Fermi arcs and DC transport in nanowires of Dirac and Weyl semimetals", Annalen der Physik (Berlin) 2020, 1900449 (2020).
 9. P.O. Sukhachov and E.V. Gorbar. "Superconductivity in Weyl semimetals in a strong pseudomagnetic field", Phys. Rev. B 102, 014513 (2020).
 10. O.V. Bugaiko, E.V. Gorbar, and P.O. Sukhachov. "Surface plasmon polaritons in strained Weyl semimetals", Phys. Rev. B 102, 085426 (2020).
 11. O.O. Sobol, A.V. Lysenko, E.V. Gorbar, and S.I. Vilchinskii. "Gradient expansion formalism for magnetogenesis in the kinetic coupling model", Phys. Rev. D 102, 123512 (2020).
 12. László Jenkovszky. "Spin and Polarization in High-Energy Hadron-Hadron and Lepton-Hadron Scattering", Symmetry, 12(11), 2020, p.1784.
 13. Laszlo Jenkovszky. "Quarks, gluons and glueballs", Physics of Particles and Nuclei (ЭЧАЯ), v. 51, No. 4 (2020) 686-689.
 14. Y.I. Izotov, D. Schaerer, G. Worseck, A. Verhamme, N.G. Guseva, T.X. Thuan, I. Orlitova and K.J. Fricke. "Diverse properties of Lyα emission in low-redshift compact star-forming galaxies with extremely high [O III]/[O II] ratios", 2020, MNRAS (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society), Volume 491, Issue 1, p. 468–482
 15. S. Gazagnes, J. Chisholm, D. Schaerer, A. Verhamme, Y. Izotov. "The origin of the escape of Lyman α and ionizing photons in Lyman continuum emitters", 2020, Astronomy and Astrophysics, Volume 639, 85, 28pp.
 16. N.G. Guseva, Y.I. Izotov, D. Schaerer, J.M. Vílchez, R. Amorín, E. Pérez-Montero, J. Iglesias-Páramo, A. Verhamme, C. Kehrig, L. Ramambason. "Properties of five z ∼ 0.3–0.4 confirmed LyC leakers: VLT/XShooter observations" , 2020, MNRAS (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society), Volume 497, p. 4293-4310.
 17. L. Ramambason, D. Schaerer, G. Stasińska, Y.I. Izotov, N.G. Guseva, J.M. Vílchez, R. Amorín, C. Morisset. "Reconciling escape fractions and observed line emission in Lyman-continuum-leaking galaxies", 2020, Astronomy and Astrophysics, 644, 21, 16pp.
 18. K. Krasnov, Yu. Shtanov. "Chiral perturbation theory for GR", Journal of High Energy Physics 09, No. 017 (2020).
 19. Yu. Shtanov, M. Pavliuk. "Model-independent constraints in inflationary magnetogenesis", Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 08, No. 042 (2020).
 20. A. Rudakovskyi, D. Savchenko, M. Tsizh. "Can EDGES observation favour any dark matter model?", MNRAS 497 (3), 3393-3399 (2020).
 21. V.E. Kuzmichev, V.V. Kuzmichev. "Uncertainty principle in quantum mechanics with Newton's gravity", Eur. Phys. J. C, Vol. 80, No. 3, p. 248 (7 p.), 2020.
 22. M. Tomchenko. "Nature of Lieb's "hole" excitations and two-phonon states of a Bose gas", J. Low Temp. Phys. 201, No. 3-4, pp. 463-488 (2020).
 23. М.Д. Томченко. "Акустические моды в He I и He II в присутствии переменного электрического поля", ФНТ 46, № 5, с. 584-597 (2020).
 24. M. Tomchenko. "On a fragmented condensate in a uniform Bose system", J. Low Temp. Phys. 198, No. 1-2, pp. 100-121 (2020).
Препринти
 1. D.O. Oriekhov, V.P. Gusynin, and V.M. Loktev. "Orbital susceptibility of T-graphene: Interplay of high-order van Hove singularities and Dirac cones", arxiv:2009.05612.
 2. V.E. Kuzmichev, V.V. Kuzmichev. "On the conditions for the classicality of a quantum particle", arXiv:2007.11886 [quant-ph], 12p.
 3. A. Boyarsky, D. Malyshev, O. Ruchayskiy, D. Savchenko. "Technical comment on the paper of Dessert et al. "The dark matter interpretation of the 3.5 keV line is inconsistent with blank-sky observations", preprint https://scipost.org/submissions/2004.06601v1/
Доповіді на конференціях та семінарах
 1. V.P. Gusynin. "Entropy signatures of topological phase transitions", In the book of abstracts of Ukrainian-Polish Workshop "Photon-Graphene Interaction:Phenomena and Application", Kiev, February 13-14, 2020, p.30.
 2. Yu.V. Shtanov, M.V. Pavliuk. "Model-independent constraints in inflationary magnetogenesis," Book of Abstracts of the International Conference "Astronomy and Space Physics in the Kyiv University", May 27–29, 2020, Kyiv, Ukraine, p. 29.
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. E.V. Gorbar, V.P. Gusynin, D.O. Oriekhov. Electronic properties of gapped pseudospin-1 fermions in the field of charged impurity, Phys. Rev. B 99, 155124 (2019).
 2. Schaerer D., Fragos T., Izotov Y.I. X-ray binaries as the origin of nebula He II emission in low-metallicity star-forming galaxies, 2019, Astronomy and Astrophysics, Volume 622 p. L10–L15.
 3. Guseva N.G., Izotov Y.I., Fricke K.J., Henkel C. Magnesium Mg II 2797, 2803 emitting galaxies at a large sample of low-metallicity star-forming galaxies from the SDSS DR14, 2019, Astronomy and Astrophysics, Volume 624, p. 21–29.
 4. Izotov Y.I., Guseva N.G., Fricke K.J., Henkel C. Low-redshift lowest-metallicity star-forming galaxies in the SDSS DR14, 2019, Astronomy and Astrophysics, 623, 40–51.
 5. Izotov Y.I., Thuan T.X., Guseva N.G. J1234+3901: an extremely metal-deficient compact star-forming dwarf galaxy at redshift 0.133, 2019, MNRAS, Volume 483, p. 5491–5500.
 6. E.V. Gorbar, V.A. Miransky, I.A. Shovkovy, P.O. Sukhachov. Inter-node superconductivity in strained Weyl systems, J. Phys.: Condens. Matter 31, 055602 (2019).
 7. D.O. Rybalka, E.V. Gorbar, I.A. Shovkovy. Hydrodynamic modes in a magnetized chiral plasma with vorticity, Phys. Rev. D 99, 016017 (2019).
 8. E.V. Gorbar, V.A. Miransky, I.A. Shovkovy, P.O. Sukhachov. Hydrodynamics of Fermi arcs: Bulk flow and surface collective modes, Phys. Rev. B 99, 155120 (2019).
 9. E.V. Gorbar, O.O. Sobol, S.I. Vilchinskii. Backreaction of electromagnetic fields and the Schwinger effect in pseudoscalar inflation magnetogenesis, Phys. Rev. D 100, 063523 (2019) .
 10. E.V. Gorbar, O.O. Sobol, S.I. Vilchinskii. Kinetic approach to the Schwinger effect during inflation, Phys.Rev. D 100, 123502 (2019).
 11. I. Szanyi, N. Bence, L. Jenkovszky. New physics from TOTEM's recent measurements of elastic and total cross sections, Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics 46, No. 5, 055002 (2019).
 12. I. Szanyi, L. Jenkovszky. Recent LHC (TOTEM) measurements challenging the standard Regge-pole model, Acta Physica Polonica B 12, No. 4 (2019).
 13. Л.Л. Енковский, И. Сани, И. Туровци. Оддерон: мифы и реальность, Журнал Белорусского государственного университета. Физика. 2019 2: 36–40.
 14. L. Jenkovszky. From Euclid to BGL, Ukr. J. Phys. 64, No. 11 (2019) 977–982.
 15. V.E. Kuzmichev, V.V. Kuzmichev. Generalized uncertainty principle in quantum cosmology for the maximally symmetric space, Ukr. J. Phys., 2019, Vol. 64, No. 2, p. 100–108.
 16. В.Є. Кузьмичов, В.В. Кузьмичов. Узагальнений принцип невизначеності у квантовій космології, УФЖ, 2019, Vol. 64, No. 11, p. 1043-1046.
 17. В.Є. Кузьмичов, В.В. Кузьмичов. Квантові поправки до динаміки гравітаційної системи, УФЖ, 2019, Vol. 64, No. 12, p. 1135-1139.
 18. D. Savchenko, A. Rudakovskyi. New mass bound on fermionic dark matter from a combined analysis of classical dSphs, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 487 (4), 5711 (2019).
 19. K. Bugaev, A. Ivanytskyi, V. Sagun, B. Grinyuk, D. Savchenko, G. Zinovjev, E. Nikonov, L. Bravina, E. Zabrodin, D. Blaschke, A. Taranenko, L. Turko. Hard-Core Radius of Nucleons within the Induced Surface Tension Approach, Universe 5 (2), 63 (2019).
 20. A. Boyarsky, D. Iakubovskyi, O. Ruchaiskiy, A. Rudakovskyi, V. Walkenburg. 21-cm observations and warm dark matter, Phys. Rev. D 100, 123005 (2019).
 21. Yu. Shtanov. Viable inflationary magnetogenesis with helical coupling, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 10 (2019) 008.
 22. Yu.V. Shtanov, M.V. Pavliuk. Inflationary magnetogenesis with helical coupling, Ukr. J. Phys. 64, No. 11 (2019) 1009–1013.
 23. M.D. Tomchenko. Low-lying energy levels of a one-dimensional weakly interacting Bose gas under zero boundary conditions, Ukr. J. Phys., 2019, Vol. 64, No. 3, pp. 250–265.
 24. M.D. Tomchenko. Electric field and electric forces in a spontaneously polarized nonpolar isotropic dielectric, Ukr. J. Phys., 2019, Vol. 64, No. 6, pp. 504–516.
 25. M.D. Tomchenko. Quasimomentum of an elementary excitation for a system of point bosons under zero boundary conditions, Доповіді НАН України, 2019, № 12, с. 49–56.
 26. Izotov Y.I., Chisholm J., Guseva N.G., Prochaska J.X., Schaerer D., Worseck G. Deciphering Cosmic Reionization with Mg II Emission: Uncovering the most Promising Tracer of LyC Escape for JWST , June 2019, HST Proposal. Cycle 27, ID. #15845, 2019hst..prop15845I
 27. Izotov Y.I., Schaerer D., Worseck G., Verhamme A., Guseva N. G., Thuan T. X., I. Orlitova I., Fricke K. J. Diverse properties of Lyα emission in low-redshift compact star-forming galaxies with extremely high [O III]/[O II] ratios, 2020, MNRAS (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society), Volume 491, Issue 1, p. 468–482.
 28. Schaerer D., Berg D., Chisholm J., Izotov Y.I. and 6 more. UV emission line spactra of z 0.3–0.4 Lyman continuum emitters a key reference to uncover the sources of cosmic reionization, June 2019, HST Proposal. Cycle 27, ID. #15941, 2019hst..prop15941S
Препринти
 1. I. Szanyi, L. Jenkovszky, R. Schicker, V. Svintozelskyi. Pomeron/glueball and odderon/oddball trajectories, arXiv:1910.02494.
 2. V.E. Kuzmichev, V.V. Kuzmichev. Uncertainty principle in quantum mechanics with Newton's gravity, arXiv:1911.01176.
 3. D. Savchenko, D. Iakubovskyi. Revisiting the expected Micro-X signal from the 3.5 keV line, arXiv:1908.08276.
 4. A. Rudakovskyi, D. Savchenko, M. Tsizh. Can EDGES observation favour any dark matter model?, arXiv:1909.06303.
Доповіді на конференціях та семінарах
 1. Yu.V. Shtanov, Inflationary magnetogenesis with helical coupling, Book of Abstracts of the IX Bolyai–Gauss–Lobachevsky (BGL-2019) Conference: Non-Euclidean Geometry and Quantum Physics, May 19–24, 2019, Kiev, Ukraine, p. 39.
 2. Yu. Shtanov, Inflationary magnetogenesis with helical coupling, Book of Abstracts of the International Conference "Astronomy and Space Physics in the Kyiv University”, May 28–31, 2019, Kyiv, Ukraine, pp. 18–19.
 3. V.V. Kuzmichev, V.E. Kuzmichev, Quantum corrections to the dynamics of the gravitational system in quantum cosmology, Book of Abstracts of the IX Bolyai–Gauss–Lobachevsky (BGL-2019) Conference: Non-Euclidean Geometry and Quantum Physics, May 19–24, 2019, Kiev, Ukraine, p. 22.
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. D. Grassano, O. Pulci, V.O. Shubnyi, V.P. Gusynin, S.G. Sharapov, A.V. Kavokin, A.A. Varlamov. Detection of topological phase transitions through entropy measurements: the case of germanene, Phys. Rev. B 97, 205442 (2018).
 2. V.O. Shubnyi, V.P. Gusynin, S.G. Sharapov, A.A. Varlamov. Entropy per particle spikes in the transition metal dichalcogenides, Fizika Nizkikh Temperatur, Vol. 44, No.6, 721-726 (2018).
 3. E.V. Gorbar, V.P. Gusynin and O.O. Sobol. Electron states in the field of charged impurities in two-dimensional Dirac systems, (review paper) Fizika Nizkikh Temperatur, V.44, No.5, 491-524 (2018).
 4. Y.M. Galperin, D. Grassano, V.P. Gusynin, A.V. Kavokin, O. Pulci, S.G. Sharapov, V.O. Shubnyi, A.A. Varlamov. Entropy signatures of topological phase transitions, JETP, V.54, 1057 (2018).
 5. D.O. Oriekhov, E.V. Gorbar and V.P. Gusynin. Electronic states of pseudospin-1 fermions in dice lattice ribbons, Fizika Nizkikh Temperatur, V.44, No.12, 1678 (2018).
 6. E.V. Gorbar, V.A. Miransky, I.A. Shovkovy, P.O. Sukhachov. Consistent hydrodynamic theory of chiral electrons in Weyl semimetals, Phys. Rev. B 97, 121105 (2018).
 7. E.V. Gorbar, V.A. Miransky, I.A. Shovkovy, P.O. Sukhachov. Anomalous transport properties of Dirac and Weyl semimetals, Low Temperature Physics 44, 635 (2018).
 8. E.V. Gorbar, V.A. Miransky, I.A. Shovkovy, P.O. Sukhachov. Hydrodynamic electron flow in a Weyl semimetal: role of Chern-Simons terms, Phys. Rev. B 97, 205119 (2018).
 9. E.V. Gorbar, V.A. Miransky, I.A. Shovkovy, P.O. Sukhachov. Collective excitations in Weyl semimetals in the hydrodynamical regime, J. Phys.: Condens. Matter 30, 275601 (2018).
 10. E.V. Gorbar, V.A. Miransky, I.A. Shovkovy, P.O. Sukhachov. Non-local transport in Weyl semimetals in the hydrodynamic regime, Phys. Rev. B 98, 035121 (2018).
 11. E.V. Gorbar, V.A. Miransky, I.A. Shovkovy, P.O. Sukhachov. Non-Abelian properties of electron wave packets in Dirac semimetals A3Bi (A=Na, K, Rb), Phys. Rev. B 98, 045203 (2018).
 12. E.V. Gorbar, V.A. Miransky, I.A. Shovkovy, P.O. Sukhachov. Electronic properties of strained double-Weyl systems, Annalen der Physik (Berlin) 530, 1800219 (2018).
 13. O.O. Sobol, E.V. Gorbar, M. Kamarpour, S.I. Vilchinskii. Influence of backreaction of electric fields and Schwinger effect on inflationary magnetogenesis, Phys. Rev. D 98, 063534 (2018).
 14. O.I. Matsyshyn, A.I. Yakimenko, E.V. Gorbar, S.I. Vilchinskii, V.V. Cheianov. p-wave superfluidity in mixtures of ultracold Fermi and spinor Bose gases, Phys. Rev. A 98, 043620 (2018).
 15. Y.I. Izotov, G. Worseck, D. Schaerer, N.G. Guseva, T.X. Thuan, K.J. Fricke, A. Verhamme, I. Orlitova. Low-redshift Lyman continuum leaking galaxies with high [O III]/[O II] ratios, MNRAS, V. 478, Issue 4, 4851-4865 (2018).
 16. D. Schaerer, Y.I. Izotov, K, Nakajima, G. Worseck, J. Chisholm, A. Verhamme, T.X. Thuan, S. de Barros. Intense C III] λλ1907, 1909 emission from a strong Lyman continuum emitting galaxy, Astronomy and Astrophysics, V. 616, id. L14, 5pp.(2018).
 17. L. Jenkovszky, I, Szanyi, Chung-I Tan. Shape of proton and pion cloud, Eur. Phys. J. A 54, 116 (2018).
 18. W. Broniowski, L. Jenkovszky, E, R, Arriola and I. Szanyi. Hollowness in pp and bar pp scattering in a Regge model, Phys. Rev. D 98, 074012 (2018).
 19. R. Fiore, L. Jenkovszky, R. Schicker. Exclusive diffractive resonance production in proton-proton collisions at high energies, Eur. Phys. J. C 78, 468 (2018).
 20. L. Jenkovszky, R. Schicker, I. Szanyi. Elastic and diffractive scattering in the LHC era, International Journal of Modern Physics E: Vol. 27, No. 08, 1830005 (2018).
 21. T.S. Biro, Z. Schram and L. Jenkovszky. Entropy production during hadronization of a quark-gluon plasma, Eur. Phys. J. A 54, 17 (2018).
 22. K. Krasnov, Yu. Shtanov. Pure-connection gravity and anisotropic singularities, Universe 4, no. 1, 12 (2018).
 23. Viznyuk, S. Bag, Y. Shtanov, V. Sahni. Versatile parametrization of the perturbation growth rate on the phantom brane, Phys. Rev. D 98, 064024 (2018).
 24. O. Savchenko and Y. Shtanov. Magnetogenesis by non-minimal coupling to gravity in the Starobinsky inflationary model, JCAP 10, 040 (2018).
 25. V.E. Kuzmichev, V.V. Kuzmichev. Quantum dynamics of the early universe, Ukr. J. Phys., V. 63, No. 3, p. 196-203 (2018).
 26. V.E. Kuzmichev, V.V. Kuzmichev. The matter-energy intensity distribution in a quantum gravitational system, Quantum Stud.: Math. Found., V. 5, 245-255 (2018).
 27. A.V. Rudakovskyi, D.O. Savchenko. New Model of Density Distribution for Fermionic Dark Matter Halos, Ukr. J. Phys. 63 (9), 769-776 (2018).
 28. E.V. Gorbar, V.A. Miransky, I.A. Shovkovy, P.O. Sukhachov. Inter-node superconductivity in strained Weyl semimetals, J. Phys.: Condens. Matter 31, 055602 (2019).
 29. Y.M. Galperin, D. Grassano, V.P. Gusynin, A.V. Kavokin, O. Pulci, S.G. Sharapov, V.O. Shubnyi, A.A. Varlamov. Entropy signatures of topological phase transitions, JETP special issue, V.127, 958 - 983 (2018).
Препринти
 1. I.A. Shovkovy, D.O. Rybalka. E.V. Gorbar. The overdamped chiral magnetic wave, arXiv:1811.10635.
 2. E.V. Gorbar, V.P. Gusynin, and D.O. Oriekhov. Electron states for gapped pseudospin-1 fermions in the field of charged impurity, arXiv:1812.10979
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. D. Savchenko, D. Iakubovskyi. Towards Robust Detection of a Faint Narrow Line in X-Rays - the Role of Continuum-Induced Systematic, Ukr. J. Phys. 62 (7), 642-649.
 2. L. Jenkovszky, I. Szanyi. Structures in the diffraction cone: the break and dip in high-energy proton-proton scattering.Письма в ЭЧАЯ (Physics of Particles and Nuclei, PEPAN Letters), 2017, том 14, No. 5, ст. 687-697.
 3. L. Jenkovszky, I. Szanyi. Structures in the diffraction cone: The break and dip in high-energy proton-proton scattering, Mod. Phys. Lett. A, 2017, Vol. 32, No. 22, р. 1750116.
 4. S. Vilchinskii, O. Sobol, E.V. Gorbar and I. Rudenok. Magnetogenesis during inflation and preheating in the Starobinsky model, (2017) Phys. Rev. D 95, 083509.
 5. E.V. Gorbar, D.O. Rybalka and I.A. Shovkovy. Second-order dissipative hydrodynamics for plasma with chiral asymmetry and vorticity, (2017) Phys. Rev. D 95, 096010.
 6. V.E. Kuzmichev, V.V. Kuzmichev. Behaviour of the gravitational system close to the Planck epoch, Ukr. J. Phys., 2017, Vol. 62, No. 6, p. 545-553.
 7. V.E. Kuzmichev, V.V. Kuzmichev. The matter-energy intensity distribution in a quantum gravitational system, Quantum Stud.: Math. Found. (2017). https://doi.org/10.1007/s40509-017-0115-0
 8. S.S. Mishra, V. Sahni, Yu. Shtanov. Sourcing dark matter and dark energy from α-attractors, JCAP, No. 06, 045 (2017)
 9. Junji Jia, P.K. Pyatkovskiy, E.V. Gorbar, V.P. Gusynin. Broken symmetry states in bilayer graphene in electric and in-plane magnetic fields, (2017) Phys. Rev. B 95, 045410.
 10. V.Yu. Tsaran, A.V. Kavokin, S.G. Sharapov, A.A. Varlamov, V.P. Gusynin. Entropy spikes as a signature of Lifshitz transitions in the Dirac materials, (2017) Scientific Reports, 7, 10271.
 11. D.O. Oriekhov, O.O. Sobol, E.V. Gorbar and V.P. Gusynin. Coulomb center instability in bilayer graphene, (2017), Phys. Rev. B 96, 165403.
 12. E.V. Gorbar, V.A. Miransky, I.A. Shovkovy and P.O. Sukhachov. Consistent chiral kinetictheory in Weyl materials: chiral magnetic plasmons, (2017) Phys. Rev. Lett. 118, 127601.
 13. E.V. Gorbar, V.A. Miransky, I.A. Shovkovy and P.O. Sukhachov. Chiral magnetic plasmons in anomalous chiral matter, (2017) Phys. Rev. B 95, 115402.
 14. E.V. Gorbar, V.A. Miransky, I.A. Shovkovy and P.O. Sukhachov. Pseudomagnetic helicons, (2017) Phys. Rev. B 95, 115422.
 15. E.V. Gorbar, V.A. Miransky, I.A. Shovkovy and P.O. Sukhachov. Second-order chiral kinetictheory: chiral magnetic and pseudomagnetic waves, (2017) Phys. Rev. B 95, 205141.
 16. E.V. Gorbar, V.A. Miransky, I.A. Shovkovy and P.O. Sukhachov. Pseudomagnetic lens as chirality splitter in Weyl materials, (2017) Phys. Rev. B 95, 214114(R).
 17. E.V. Gorbar, V.A. Miransky, I.A. Shovkovy and P.O. Sukhachov. Origin of the Bardeen-Zumino current in lattice models of Weyl semimetals, (2017) Phys. Rev. B 96, 085130.
 18. E.V. Gorbar, V.A. Miransky, I.A. Shovkovy and P.O. Sukhachov. Wigner function and kineticphenomena for chiral plasma in a strong magnetic field, (2017) JHEP 1708, 103.
 19. E.V. Gorbar, V.A. Miransky, I.A. Shovkovy and P.O. Sukhachov. Chiral response in lattice models of Weyl semimetals, (2017) Phys. Rev. B 96, 125123.
 20. E.V. Gorbar, V.A. Miransky, I.A. Shovkovy and P.O. Sukhachov. Anomalous thermoelectric phenomena in lattice models of Weyl semimetals, (2017) Phys. Rev. B 96, 155138.
 21. M. Tomchenko. Thermodynamics of a one-dimensional system of point bosons: comparison of the traditional approach with a new one, J. Low Temp. Phys. 187, (2017) pp. 251-266.
 22. M. Tomchenko. Uniqueness of the solution of the Gaudin's equations, which describe a one-dimensional system of point bosons with zero boundary conditions, (2017) J. Phys. A 50, 055203.
Монографії, статті в журналах, інші публікації
 1. D. Iakubovskyi. Observation of the new line at ~3.55 keV in X-ray spectra of galaxies and galaxy clusters. Advances in Astronomy and Space Physics 6, 3-19 (2016).
 2. A. Rudakovskyi, D. Iakubovskyi. Influence of ~7 keV sterile neutrino dark matter on the process of reionization. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 6, 17 (2016).
 3. O. Ruchayskiy, A. Boyarsky, D. Iakubovskyi et al. Searching for decaying dark matter in deep XMM-Newton observation of the Draco dwarf spheroidal. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 460, 1390-1398 (2016).
 4. J. Franse, D. Iakubovskyi et al. Radial Profile of the 3.5 keV Line Out to R200 in the Perseus Cluster. Astrophysical Journal 829, 124 (2016).
 5. Д.А. Якубовський, С.А. Ющенко. Comptonization of cosmic microwave background by cold ultrarelativistic electron-positron pulsar wind and origin of ∼130 GeV lines. УФЖ, Том. 61, № 2, c.184 (2016).
 6. M. Sydorenko, O. Tomalak, Yu. Shtanov. Magnetic fields and chiral asymmetry in the early hot universe. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 1610, No. 10, 018 (2016).
 7. S. Bag, A. Viznyuk, Yu. Shtanov, V. Sahni. Cosmological perturbations on the Phantom brane. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 1607, No. 07, 038 (2016).
 8. Y. Herfray, K. Krasnov, Yu. Shtanov. Anisotropic singularities in chiral modified gravity. Class. Quantum Grav. 33, no. 23, 235001 (2016).
 9. V.E. Kuzmichev, V.V. Kuzmichev. Can quantum geometrodynamics complement general relativity?. Ukr. J. Phys., Vol. 61, No. 5, p. 449-458 (2016).
 10. R. Schicker, R. Fiore. L. Jenkovszky, Resonance production in Pomeron-Pomeron collisions at the LHC. European Phys. J. C, 76(1), pp.1-10 (2016).
 11. D.A. Fagundes, L. Jenkovszky, E.Q. Miranda, G. Pancheri, P.V.R.G. Silva. Fine structure of the diffraction cone: From the ISR to the LHC. International Journal of Modern Physics A Vol. 31, No. 28 & 29, 1645022 (2016).
 12. E.V. Gorbar, I.A. Shovkovy, S. Vilchinskii, I. Rudenok, A. Boyarsky, O. Ruchayskiy. Anomalous Maxwell Equations for Inhomogeneous Chiral Plasma. Phys. Rev. D 93, 105028 (2016).
 13. E.V. Gorbar, V.A. Miransky, I.A. Shovkovy, P.O. Sukhachov. Origin of Dissipative Fermi Arc Transport in Weyl Semimetals. Phys. Rev. B 93, 235127 (2016).
 14. O.O. Sobol, P.K. Pyatkovskiy, E.V. Gorbar, V.P. Gusynin. Screening of a charged impurity in graphene in a magnetic field. Phys. Rev. B 94, 115409 (2016).
 15. E.V. Gorbar, V.A. Miransky, I.A. Shovkovy, P.O. Sukhachov. Electrified magnetic catalysis in three-dimensional topological insulators. Phys. Rev. B 94, 115429 (2016).
 16. E.V. Gorbar, I. Rudenok, I.A. Shovkovy, S. Vilchinskii. Anomaly-driven inverse cascade and inhomogeneities in a magnetized chiral plasma in the early Universe. Phys. Rev. D 94, 103528 (2016).
 17. V.P. Gusynin, P.K. Pyatkovskiy. Critical number of fermions in three-dimensional QED. Phys. Rev. D 94, 125009 (2016).
 18. E.V. Gorbar. Chiral asymmetry in relativistic matter in external magnetic field. Ukrainian J. Phys., (Reviews) V.11, pp. 3 - 17 (2016).
 19. M. Tomchenko. Bose-Einstein condensation in a one-dimensional system of interacting bosons. J. Low Temp. Phys. 182, 170 (2016).