Архів

Найважливіші наукові результати

Буклет
Відділ астрофізики та елементарних частинок
 • Обчислено спінову холлівську провідність, термо-спіновий коефіцієнт у новому представнику діраківських матеріалів - силіцені. Показано, що стандартний формалізм Кубо для обчислення термопровідностей повинен бути доповнений включенням намагніченості для того, щоб виконувався третій закон термодинаміки. Це дозволило передбачити сильний спіновий ефект Нернста - спінтронний аналог звичайного ефекту Нернста-Етінгаузена - з нетривіальною залежністю від густини носіїв, прикладеного електричного поля у силіцені, інших діраківських матеріалах.
  В.П. Гусинін, С.Г. Шарапов
 • Ідентифіковано слабку лінію на енергії Е ~ 3.5 кеВ в рентгенівському спектрі галактики Андромеди, центральної частини нашої Галактики, скупчення галактик Персея – об'єктів, домінованих темною матерією, які довго спостерігалися космічною рентренівською обсерваторією XMM-Newton. Нова лінія не була відомою раніше в спектрах галактик або скупчень галактик. Хоча нова лінія є слабкою, вона стає яскравішою в напрямку до центру космічних об'єктів, є сильнішою для скупчення галактик Персея, ніж для галактики Андромеди, і відсутня в дуже глибокому спостереженні "чистого неба". Хоча для індивідуальних об'єктів складно виключити можливість, що нова лінія є наслідком інструментального ефекту або виникає внаслідок переходу в атомних спектрах з аномальною світністю, спостережні параметри лінії можуть бути пояснені розпадом частинок темної матерії. Зокрема, інтерпретація нової лінії як лінії розпаду темної матерії повністю узгоджується з усіма наявними даними спостережень. Подальші детектування або не-детектування нової лінії в рентгенівських спектрах космічних об'єктів допоможе визначити її природу.
  Д.А. Якубовський
Відділ фізики високих густин енергії
 • Досліджено точно інтегровані кваркові моделі теорії поля з нескінченою кореляційною довжиною, знайдено нестійкість стандартного вакуумного ансамблю – моря Дірака (для випадку просторово-часового розміру більшого трьох), що пов'язана з присутністю сильної виродженості стану зумовленoю характером розподілу енергії.
  Г.М. Зінов'єв
 • Знайдено, що феноменологічне гідродинамічне наближення процесів релятівістських ядро-ядерних зіткнень може бути представлено в рамках ефективної теорії в області повільних, довгохвильових мод ізольованих квантових систем, що утворюється при зіткненнях. В рамках цього підходу на прикладі квантової теорії скалярного поля досліджено еволюцію тензора енергії-імпульсу довго-хвильової підсистеми і встановлено, що він наближається до тензора енергії-імпульса ефективної в'язкої рідини.
  С.В. Аккелін, Ю.М. Синюков
 • Проаналізовано експериментальні дані про пружне розсіяння протонів з енергіями від 19 ГеВ до 7 ТеВ (експеримент ТОТЕМ на Великому адронному колайдері). Отримано "експериментальні" значення, відповідні похибки для амплітуди пружного розсіяння в представленні прицільного параметру. Знайдено, щo при енергії колайдера вперше амплітуда перевищила так зване обмеження чорного диска. Підтвердження цього ефекту при більших енергіях буде мати важливі наслідки для широкого кола моделей, сучасних уявлень про динаміку пружної взаємодії адронів при високих енергіях.
  А.О. Алькін, Є.С. Мартинов
 • За допомогою ретельного аналізу експериментальних множинностей адронів знайдено нові незвичайнi нерегулярностi в рiзних термодинамiчних величинах при хiмiчному фрiзауті за енергій зiткнення ядер в системі центра мас 4,3–4,9 ГеВ/нукл. Найбiльш визначними нерегулярностями є невiдомий ранiше стрибок числа ефективних степенiв вiльностi в цьому вузькому iнтервалi енергiй, плато в енергетичній залежності числа термальних піонів на баріон і таке ж плато в залежності ентропії на баріон. В рамках моделi ударної адіабати стискання навeдeно aргумeнти, що всі ці нерегулярностi з'являються завдяки формуванню кварк-глюон-адронної змішаної фази у ядро-ядерних зіткненнях.
  К.О. Бугаєв, О.І. Іваницький
 • В термінах сильноінтенсивних величини пояснено особливості флуктуацій кількості позитивно, негативно заряджених піонів внаслідок розпаду адроних резонансів. Проведено аналітичні, комп'ютерні розрахунки для ядро-ядерних зіткнень в статистичній моделі адрон-резонансного газу, транспортній релятивістській моделі UrQMD.
  M.I. Горенштейн
Відділ квантової теорії молекул та кристалів
 • Досліджено механізми формування струму і електролюмінесценціїї в системі “електрод-фотохромна молекула-електрод” за умов, коли електричне поле прикладено як до електродів, так і окремо до молекули. Показано, що виникнення струму, електролюмінесценції в зарядово нейтральній молекулі зумовлено стрибковим, тунельним механізмами переносу електронів. Знайдено умови резонансної трансмісії електронів крізь молекулу, за яких струм крізь молекулу, а також електролюмінесценція стають найбільш ефективними.
  Е.Г. Петров, О.Л. Капітанчук, В.О. Леонов, Є.В. Шевченко
 • Методом функціоналу густини для терфенілтіазол-похідної молекули діарилетену досліджено зміни структурних, електронних характеристик внаслідок конформаційного фотоперемикання (закритий/відкритий стан), розраховано енергетичні бар'єри переходів між станами. Показано, що наявність молекулярного оточення може суттєво вплинути на висоту бар'єрів перехідного стану. Обґрунтовано ефект контрольованого електричним полем перемикання окремої молекули в моношарі, що спостерігається в експерименті.
  О.Л. Капітанчук
 • Досліджено механізм формування перехідних струмів через окрему молекулу, розміщену між двома металевими електродами, до яких прикладена змінна у часі різниця потенціалів у вигляді одного чи послідовності коротких імпульсів. Розраховано перехідні, усереднені за часом струми, досліджено вплив релаксаційних процесів на їхнє формування. На основі таких розрахунків запропоновано метод визначення часу релаксації в молекулярній системі.
  Я.Р. Зелінський
 • Запропоновано метод контролю релаксаційних переходів у квантовій системі за допомогою стохастичних полів, що створюються макроскопічним середовищем за врахування термодинамічних флуктуацій положень енергетичних рівнів. Шляхом усереднення стохастичного рівняння Ліувілля для матриці густини усієї системи знайдено керуюче кінетичне рівняння для ймовірностей заселення станів квантової системи, а також відповідні усереднені швидкості переходів між її станами. Показано, що швидкості переходів дозволяють єдиним чином описувати кінетичні процеси у наноскопічних системах як у випадку температурно незалежних переходів, так і в арреніусовському режимі, який реалізується для температурно активованих переходів.
  В.І. Тесленко, Е.Г. Петров
 • В рамках моделі класичного кулонівського кластера з утримуючим потенціалом, що породжується однорідним циліндричним фоном, передбачено існування спіральних шарових структур зарядів. Шари розміщуються на осі циліндра перпендикулярно до осі. Показано, що самоорганізація зарядів у подібні структури, їхній розподіл в межах структур регулюються кулонівськими бар'єрами між шарами, точний профіль яких визначається геометричними, зарядовими параметрами кластера
  С.Я. Горощенко
Відділ квантової електроніки
 • Розроблено загальну теорію динаміки намагніченості криволінійних низькорозмірних феромагнітних нанострукрур: одновимірних нанодротів, двовимірних оболонок довільної форми. Показано, що кривизна призводить до появи в обмінній енергії магнетика додаткових складових, які мають вигляд ефективних анізотропії, взаємодії Дзялошинського.
  Ю.Б. Гайдідей, В.П. Кравчук
 • На основі аналітичного розв'язку рівняння Шредінгера у наближенні сильного зв'язку одержано явні аналітичні вирази для функцій Гріна фенантренових вуглецевих нанотрубок і зигзагоподібних нанострічок графену. Одержані результати використані для аналізу квантової провідності, електронної структури і транспортних властивостей вуглецевих нанотрубок і графену.
  Л.І. Малишева
 • Запропоновано механізм порогових деформацій поліморфної макромолекули, дано інтерпретацію ефекту надрозтягування подвійної спіралі ДНК. Показано, що поліморфна макромолекула крім пружного має додаткові механізми деформації, індуковані її конформаційними змінами. За критичного значення діючої сили, деформація макромолекули набуває порогового характеру завдяки утворенню бістабільного конформаційного стану, динаміці доменів зі структурою розтягнутої макромолекули.
  С.Н. Волков
Відділ математичних методів в теоретичній фізиці
 • У розвинутій нами моделі деформованого Бозе-газу, яка поєднує q-деформацію, квадратичну μ-деформацію і дає ефективний опис газу взаємодіючих складених бозонів (квазибозонів), раніше було отримано деформований віріальний розклад рівняння стану і кілька віріальних коефіцієнтів, залежних від μ і q. Тепер, через другий віріальний коефіцієнт ми вперше встановили прямий зв'язок параметрів деформації μ і q із параметрами взаємодії, складеності. Що стосується взаємодії, то цими параметрами є довжина розсіяння для деякого потенціалу, ефективний радіус взаємодії (чи фази розсіяння). Виявлено нову рису – появу залежності параметрів деформації μ і q від температури, чого не було в звичайних підходах до деформації моделі Бозе-газу. Знайдено розв'язання проблеми появи температури через узагальнення процедури деформації.
  О.М. Гаврилик, Ю.А. Міщенко
 • Раніше, з метою ефективного опису газу складених бозонів із взаємодією, нами було побудовано двопараметричну ??, q-деформацію моделі Бозе-газу. Цього разу версію моделі μ, q-Бозе газу введено через деформацію розподілів, кореляційних функцій. В даній моделі отримано явні вирази для одно- і двочастинкових функцій розподілу, для інтерсепта двочастинкової кореляційної функції (усі вони є функціями μ і q). Результати зображено графічно, а порівняння їх із даними для інтерсепта дво-піонних кореляцій, отри¬маними в експериментах STAR/RHIC з релятивістських ядро-ядерних зіткнень, показує якісне узгодження.
  О.М. Гаврилик, Ю.А. Міщенко
 • Доведено, що Фур'є-образ конформних блоків – спеціальних функцій, з яких складаються загальні n-точкові кореляційні функції у двовимірній конформній теорії поля – дає явний роз'язок задачі Рімана-Гільберта про побудову багатозначної аналітичної функції з наперед заданою SL(2,C)-монодромією на сфері з n сингулярними точками. У випадку 4 сингулярних точок отриманий результат дає асимптотичну поведінку тау-функцій рівнянь Пенлеве.
  М.З. Іоргов
Відділ математичного моделювання
 • В рамках теорії економічної рівноваги запропоновано механізм явища рецесії. Описано структуру станів економічної рівноваги в залежності від структури власності, пропозиції і попиту в економічній системі. Доведено теорему про взаємно однозначну відповідність між станом економічної рівноваги, за якого на частину товарів сукупний попит менше пропозиції, кратністю виродження рівноважного стану. Показано, що за такого стану економічної рівноваги не відбувається реалізації надлишково запропонованої сукупності товарів. За умови, що така сукупність стає критичною, відбувається девальвація національної валюти, падіння вартості активів. Введено критерій такої критичності. Запропоновану модель застосовано до аналізу стану української економіки на підставі даних міжгалузевого балансу за 2011р. Виявлено, що в 2011р. економіка України перебувала в стані глибокої рецесії.
  М.С. Гончар, A.С. Жохін, В.Г. Козирський
Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
 • Досліджено дво-, тришарові гетероструктури, що складаються з одиничного бар'єру, дотичних до нього однiєї або двох потенціальних ям. Розглянуто режим нульової товщини для даних об'єктів, показано, що отримані у цій границі точкові взаємодії описуються сімейством діагональних матриць, які є підкласом цілого чотирипараметричного сімейства точкових взаємодій. Тунелювання крізь такі структури відсутнє майже усюди, окрім декількох точок, розташування яких контролюється зовнішньою напругою. Oтримано аналітичні вирази для резонансного тунелювання через гетеро-структури.
  О.В. Золотарюк, Я.О. Золотарюк
 • Вивчено чутливість частоти поверхневого плазмонного резонансу у витягнутих, сплюснутих металевих наночастинках до показника заломлення середовища, в якому розміщена частинка, форми частинки, температури. З'ясовано вплив фактору дисипації на плазмонний резонанс. Запропоновано підхід для визначення оптимальної форми сфероїдальної частинки щодо досягнення максимальної чутливості. Знайдено, що відношення чутливості до півширини резонансної лінії в залежностях від показника заломлення, радіусу наночастинки має осциляційний характер. Обчислення проілюстровано на прикладі наночастинок K, Na, Ag.
  М.І. Григорчук
 • Досліджено вплив температури на направлений рух солітонів під дією періодичної у часі, з середнім нульовим значенням, сили, що має місце у молекулярних ланцюжках з порушеною інверсною симетрією. Показано, що температура поліпшує умови направленого руху – з її зростанням зменшується порогове значення амплітуди зовнішнього поля, вище якого починається направлений рух солітонів. Температура зменшує також нижнє критичне значення періоду зовнішнього поля. Виявлено, що існує інтервал температур, де швидкість дрейфа солітонів більша, ніж при нульовій температурі, і продемонстровано наявність стохастичного резонансу, тобто певної температури, коли направлений солітонний дрейф є максимальним.
  Л.С. Брижик, О.О. Єремко
Відділ обчислювальних методів теоретичної фізики
 • Варіаційним методом досліджено властивості двоелектронної квантової точки у зовнішньому магнітному полі. З урахуванням кореляційних ефектів знайдено спектр, власні стани двовимірної квантової точки у випадку параболічного потенціалу. Такі квантові точки можуть бути блоками в спіновій електроніці.
  С.П. Кручінін
 • Розраховано параметри центрів захоплення в шаруватій кристалічній матриці йодиду кадмію з нановключеннями йодиду свинцю. Встановлено зв'язок властивостей системи з типом кристалічної модифікації нановключень. Процеси міграції носіїв заряду в гетеросистемі були проаналізовані з врахуванням орієнтаційних ефектів.
  Н.В. Голосковська
 • Запропоновано обчислювальний підхід, придатний, зокрема, для розрахунків властивостей малих фулеренів C20 і C28. Показано, що інкапсуляція He2 всередині фулеренів C20, C28, бакмінстерфулерена С60 має цікаву квантову поведінку, що призводить до He-He зв'язування на більш коротких, ніж ван-дер-ваальсові, відстанях. Розроблено обчислювальну модель інтерпретації цього зв'язування. Гіпотеза існування Не2@C60 підтверджується розрахованим УФ-спектром поглинання, його порівнянням із спектром С60.
  Є.С. Крячко
 • Побудовано модель функціонування гістерезисного ферменту з урахуванням структурної дифузії фермент-субстратного комплексу. Показано, що внаслідок нелінійного структурно-функціонального зв'язку (пониження вільної енергії комплексу за рахунок повільної структурної релаксації) швидкість ферментативної реакції може відповідати різним режимам (від гіперболічного до сігмоїдного/тригерного насичення, субстратного інгібірування, ін.) в залежності від характеристик розчинника, структурної рухливості комплексу.
  Л.М. Христофоров
Відділ прикладних проблем теоретичної фізики
 • Досліджено структуру дзеркальних ядер 10Bе і 10С в рамках чотирикластерної моделі (дві альфа-частинки, два екстрануклони). Запропоновано потенціали взаємодії між нуклонами, альфа-частинкою, а також між альфа-частинками, які містять нелокальні доданки (відштовхування), для ефективного врахування принципу Паулі, узгодження існуючих експериментальних даних. На основі варіаційних розрахунків з контрольованою точністю розв'зано чотиричастинкову задачу і пояснено основні структурні характеристики ядер 10Bе і 10С: передбачено зарядові формфактори, розподіли густини, досліджено парні кореляційні функції і імпульсні розподіли екстрануклонів, альфа-частинок в цих ядрах.
  Б.Є. Гринюк, І.В. Сименог
 • На основі варіаційного принципу, з послідовним врахуванням парних кореляцій, для просторів вимірності більше або дорівнює двом показано, що відштовхувальні δ-потенціали є неефективними, тобто не впливають на спектр і інші фізичні спостережувані для систем декількох частинок із гамільтоніаном загального вигляду. Доведена теорема спростовує існуюче хибне уявлення про можливість врахування δ-точкової взаємодії в рамках теорії збурень.
  І.В. Сименог, Б.Є. Гринюк, М.В. Кузьменко
 • Для двовимiрних кулонiвських систем типу симетричних трiонiв XXY у варiацiйному пiдходi отримано симетричний, антисиметричний терми. Дано якiсне пояснення дiаграм стабiльностi, певних аномалiй у двовимірному просторi на основi адiабатичного наближення Борна–Опенгаймера. Виконано аналiз отриманих для довiльної вимiрностi простору асимптотик енергетичних термiв на великих вiдстанях i запропоновано апроксимацiйнi формули для 2D термiв. Встановлено аномальну залежнiсть мультипольних моментiв вiд вимiрностi простору у випадку сферично-симетричного поля. Проведено кiлькiсне порiвняння основних результатiв для двовимірної і тривимірної задач двох кулонiвських центрiв.
  І.В. Сименог, В.В. Михнюк, Ю.М. Бідасюк
Відділ синергетики
 • Запропоновано теорію збурень і діаграмну техніку для невпорядкованого металу, коли розсіяння квазічасток на немагнітних домішках обумовлюється запізненою взаємодією. Дана теорія збурень узагальнює випадок пружного розсіяння в невпорядкованому металі. Рівняння Еліашберга для надпровідника s-типу узагальнюються для такого невпорядкованого матеріала. Показано, що за рахунок внесення домішок збільшується критична температура в надпровіднику і порушується теорема Андерсона. Посилення надпровідних властивостей є результатом нееластичних ефектів в розсіянні на даних домішках.
  К.В. Григоришин, Б.І. Лев
 • Досліджено структурні властивості системи електронів на поверхні рідкого гелію за наявності зовнішнього електричного поля. Сформульовано загальний метод отримання функціоналу вільної енергії системи у наближенні середнього поля. Знайдено умови формування просторово періодичних структур електронів різної симетрії (трикутна, або квадратна гратка), структурного фазового переходу
  А.Г. Загородній, Б.І. Лев, В.Б. Тимчишин
 • Теоретично передбачено формування періодичних структур, індукованих поверхнею зразка в системі колоїдних частинок в обмеженому рідкому кристалі. Пояснено формування 3D вимірних структур в системі дипольних колоїдних частинок в нематичногму рідкому кристалі. Побудовано теорію взаємодії малих колдоїдних частинок в холестеричному рідкому кристалі.
  Б.І. Лев, О.М. Товкач
 • Отримано точні аналітичні вирази для багатоінтервальної густини ймовірностей для довжин вихідних міжімпульсних інтервалів, доведено немарковість вихідного потоку гальмівного зв'язуючого нейрону з рефракцією і затриманим зворотнім зв'язком. Описано розподіл ймовірності довжин вихідних міжімпульсних інтервалів для інтегруючого нейрона з втратами стимульованого процесом Пуассона.
  О.К. Відибіда, К.Г. Кравчук
 • За допомогою математичної моделі циклу Кребса досліджено залежність циклічності метаболічного процесу від величени кінцевого продукту окислення і від рівня утворюваного вуглецевого газу. Кратність циклу подвоюється відповідно до сценарію Фейгенбаума, поки в кінці кінців не виникнуть аперіодичні режими дивних атракторів, з яких в результаті самоорганізації виникають стійкі періодичні режими. Розраховано повні спектри показників Ляпунова, дивергенції для різних режимів. Для дивних атракторів розраховано КС-ентропії, “горизонти передбачуваності” і ляпуновські розмірності атракторів.
  В.Й. Грицай
Відділ структури атомних ядер
 • Вплив принципу Паулі на характер відносного руху легких ядер з надлишком нейтронів в процесі їхнього зіткнення досліджено в рамках мікроскопічного методу – алгебраїчної версії методу резонуючих груп – на прикладі ядерної системи 6He+4He. Здійснено аналіз обумовлених оператором антисиметризації обмінних ефектів на кінетичну енергію відносного руху ядер. Показано, що вплив принципу Паулі на кінетичну енергію відносного руху ядра 6He, альфа-частинки призводить до їхнього притягання для станів Lπ=0+. Інтенсивність останнього є достатньою для утворення зв'язаного стану або віртуального стану з дуже малою енергією в ядрі 10Be.
  Ю.А. Лашко, Г.Ф. Філіппов
 • Проведено експериментальні, теоретичні дослідження резонансних станів ядра 6Не. Експерименти були виконані в Інституті ядерних досліджень НАН України. Резонансні стани були виявлені у спектрі на співпадіння протонів, альфа-частинок, які є продуктами чотиричастинової реакції, ініційованої взаємодією альфа-частинок з ядрами 3Н. Для теоретичного аналізу станів неперевного спектру 6Не було використано трикластерну мікроскопічну модель. Як відомо, ця модель добре описує резонансні стани трикластерного континууму. Експериментальними і теоретичними методами виявлено нові резонансні стани. Розраховано повну, парціальні ширини резонансних станів і встановлено домінуючі канали їхнього розпаду. Показано, що теоретичні, експериментальні параматри (енергія і ширина) резонансів в 6Не добре узгоджуються між собою. На прикладі 1- резонансу показано як виникають резонанси у тричастинковому континуумі, за яких умов їх можливо спостерігати експериментальними і теоретичними методами.
  В.С. Василевський
Відділ теорії та моделювання плазмових процесів
 • Досліджено дифузію частинок у полі хвилі з випадковими стрибками фази. Показано, що така хвиля вступає в резонансну взаємодію з більшою кількістю частинок плазми, ніж регулярна хвиля, і тому може застосовуватись для їхнього прискорення, нагрівання. Методом числового моделювання розраховано еволюцію статистичних характеристик ансамблю частинок у хвилі з різною природою стрибків фази. Виявлено істотну залежність інтенсивності нагрівання частинок від характеру стрибків фази.
  В.І. Засенко, А.Г. Загородній, О.М. Черняк
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
 • На основі аналізу різниці енергій зв'язку дзеркальних ядер 3H і 3He встановлено зв'язок між величинами, що характеризують порушення зарядової симетрії ядерних сил в системах двох, трьох нуклонів. З використанням суто ядерних синглетних параметрів протон-протонного розсіяння розраховано значення нейтрон-нейтронних довжини розсіяння, ефективного радіуса: ann=-18.38(55) Фм, rnn=2.84(4) Фм. Отримані значення низькоенергетичних характеристик нейтрон-нейтронного розсіяння узгоджуються із сучасними експериментальними даними.
  В.О. Бабенко, М.М. Петров
 • Розроблено квантово-механічну теорію розсіяння нерелятивістських частинок зі спіном на проникному магнітному вихорі.
  Ю.О. Ситенко
 • Розроблено новий ефективний підхід до опису електричної поляризації квантових зв'язаних систем, що грунтується на введенні спеціальної функції, яка описує віртуальне розсіяння складових частинок поза енергетичною поверхнею. Метод застосовано для визначення електричних поляризовностей малочастинкових атомів і ядер.
  В.Ф. Харченко
 • На основі точних рівнянь квантової геометродинаміки, що описують однорідний, ізотропний всесвіт, дано пояснення причини зміни темпу розширення всесвіту від уповільнення до прискорення, навпаки. Показано, що темний сектор матерії-енергії може свідчити про наявність досі невідомих сил квантової природи, що діють у всесвіті. Запропонована модель пояснює з єдиних позицій прискорене розширення (інфляцію) в ранньому всесвіті, наступний перехід з уповільненого розширення до розширення всесвіту із прискоренням. Показано, що зміна знаку квантової поправки до тиску генерує первинні флуктуації густини енергії.
  В.Є. Кузьмичов, В.В. Кузьмичов
Відділ комп’ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-технічної інформації
 • Забезпечено надійну роботу, розвиток кореневих грід-сервісів для функціонування грід-інфраструктури України (NGI_UA) як частини EGI.eu, розгортання нових грід-сервісів для її подальшого розвитку, інтеграції європейської і світової грід-інфраструктури.
  С.Я. Свістунов
 • У співпраці з фахівцями ДУ "Інститут ядерної медицини, променевої діагностики НАМН України" розроблено грід-застосування для діагностики характеру, ступеню уражень на основі пошуку кластерів зі сталим рівнем внутрішніх взаємозв'язків при оцінці діагностичних даних, отриманих на УЗП, КТ, МРТ. Розроблені грід додатки були інтегровані в Web-портал доступу до грід (Virtual Imaging Platform), що дає змогу забезпечити наукову підтримку розробки практичних рекомендацій щодо вдосконалення лікувального процесу.
  С.Я. Свістунов
 • Проведено дослідження існуючих методів і програмного забезпечення для побудови об'єднаної інфраструктури для розподілених обчислень, яка складається з традиційної грід-інфраструктури, хмарної інфраструктури з можливістю забезпечення зручного інтерфейсу доступу користувача до ресурсів, підвищення продуктивності їхнього використання. Побудовано типову хмарну інфраструктуру для організації наукових обчислень на базі обчислювального кластеру Інституту теоретичної фізика ім.М.М. Боголюбова з використанням програмної системи OpenStack.
  С.Я. Свістунов
 • Запропоновано метод для вивчення властивостей матеріалів під впливом механічної напруги в рамках квазістатичного наближення при Т=0 і, з використанням методу Монте-Карло, при кінцевій температурі. Показано, що висока межа плинності, яка характерна для ідеального кристала, різко зменшується з появою дефектів завдяки їх рухливості. Незважаючи на просторову невпорядкованість склоподібного стану, пов'язану з великою концентрацією дефектів, межа плинності в цій системі набагато вище. Показано, що нестабільності під впливом механічної напруги ідентичні сідло-вузловим біфуркаціям, які виникають під впливом деформації.
  В.В. Дайлідоніс