Архів

Найважливіші наукові результати

Відділ астрофізики та елементарних частинок
 • Для двошарового графену отримано фазову діаграму у площині затравочного нематичного параметру, який може бути присутній у зразках внаслідок експериментально неконтрольованої деформації, і різниці потенціалів на верхньому і нижньому затворах. Критична лінія на фазовій діаграмі розділяє дві фази системи: фазу з гібридним спіновим станом із щілиною у квазічастинковому спектрі і одночасно ненульовим нематичним параметром порядку, і фазу з гібридним долинним станом, який характеризується також присутністю ненульового нематичного параметру порядку. Одна частина критичної лінії відповідає фазовим переходам першого роду, яка закінчується в критичній точці, а інша частина критичної лінії відповідає фазовим переходам другого роду.
  В.П. Гусинін, Е.В. Горбар
 • Досліджено вплив щілин різного типу у електронному квазічастинковому спектрі на повздовжню і поперечну провідності двошарового графену. Обчислено точний аналітичний вираз для магнітооптичної провідності використовуючи низькоенергетичний гамільтоніан і вивчено як щілина, що порушує симетрію відносно віддзеркалення часу, впливає на лінії поглинання. Для двошарового графену у нейтральній точці із чотирма різними типами щілин обчислено оптичну холівську і повздовжню провідності у відсутності зовнішнього магнітного поля і показано, яким чином стани, що порушують симетрію відносно віддзеркалення часу, можуть експериментально бути спостережені за допомогою ефектів Кера і Фарадея.
  В.П. Гусинін, Е.В. Горбар
 • Було отримано нові результати про дифракційну дисоціацію протонів на Великому Адронному Колайдері (LHC), а саме:
  було обраховано
  а) диференційні перерізи одинарної, подвійної диференційної дисоціації протонів на LHC при енергіях 7, 8 ТеВ;
  б) ефективні перерiзи, проінтегровані по t (квадрату переданого імпульсу), по відсутній масі М або змінній Фейнмана (пов'язаній з відношенням маси М до повної енергії зіткнення).
  Отримані передбачення порівняно з експериментальними даними з прискорювача LHC і таким чином визначено деякі з вільних параметрів моделі. Критерієм вірогідності (якості) передбачень служив мінімум середньоквадратичного відхилення теорії від експерименту.
  Л.Л. Єнковський
 • Відкрито новий ефект: передбачається "провал" в конусі дифракційної дисоціації при наближенні до точки t=0, зумовлений непружним формфактором нуклона. Експериментатори колаборації ТОТЕМбудуть шукати це явище в ЦЕРНі на прискорювачi LHC. Отримані результати (передбачення) про перерізи пружної, непружної дифракції (одинарної, подвійної) вже знайшло застосування при плануванні експериментів на прискорювачі LHC.
  Л.Л. Єнковський
 • Проведено огляд відкриття прискореного розширення Всесвіту і теорії темної енергії з нагоди присудження нобелівської премії з фізики в 2011 році.
  Ю.В. Штанов
 • Проведено огляд і здійснено розвиток квантового підходу до проблеми космологічної сингулярності, започаткованого піонерською ідеєю П.І. Фоміна про квантове народження Всесвіту. Даний підхід, зокрема, вирішує дві принципові проблем квантової космології – проблему еволюції квантового стану, його ймовірнісної інтерпретації.
  Ю.В. Штанов
 • Показано, що процес генерації баріонної асиметрії в моделі nuMSM супроводжується генерацією сильних гвинтоподібних (helical) магнітних полів, які мають збуджувати струми в первинній плазмі, роблячи її неоднорідною. Ефекти наявності сильних магнітних полів, неоднорідностей мають бути враховані в реалістичному сценарії генерації баріонної, темної матерії в ранньому Всесвіті.
  О.М. Боярський
 • Для перевірки повної області параметрів темної матерії, згенерованої в рамках моделі nuMSM, необхідна роздільна здатність рентгенівського телескопа, порівняна з внутрішньою шириною лінії розпаду темної матерії, що означає потребу в збільшенні спектральної роздільної здатності на порядок величини. Така роздільна здатність наразі досягнута в рамках існуючої технології мікрокалориметрів. Дослiджено можливiсть запуску такої мiсiї з детекторами у виглядi мiкрокалориметрiв, полем зору розмiром ~10 градусiв, визначено її основні параметри, обговорена стратегія спостережень.
  О.М. Боярський, Д.А. Якубовський
 • Наведено сучасний статус непрямих досліджень темної матерії в гамма-діапазоні, включаючи заявлену недавно лінію-кандидат на енергії ~130 ГеВ. Показано, що для вирішення питання про походження цієї лінії-кандидата (інструментальне, астрофізичне, розпад чи анігіляція частинок темної матерії) необхідні спеціальні спостереження центральної області Галактики за допомогою запланованої в 2018 році гамма-обсерваторії ГАММА-400.
  Д.І. Малишев, Д.А. Якубовський
 • Відкрито кореляцію модуляції рентгенівських, радіо властивостей гамма-гучної системи LSI + 61 303 на суперорбітальному (4.6 року) масштабі часу. Використовуючи систематичні багаторічні спостереження системи супутником RXTE ми показали, що орбітальна фаза спалахів джерела змінюється від φX ≈ 0.35 to φX ≈ 0.75 за 4.6 року. Одночасні радіо спостереження показують, що періодичні радіо-спалахи запізнюються по відношенню до рентгенівських на ΔφX-R ≈ 0.2. Ми пропонуємо пояснення систематичної затримки тим, що затримка відповідає часу прольоту згустків плазми, заповнених високо-енергетичними частинками з середини системи до регіону радіо-випромінювання, що знаходиться на відстані порядку 10 радіусів системи від центру. Рентгенівське випромінювання відповідає моменту формування згустків плазми всередині гамма-гучної системи.
  Д.І. Малишев
 • Досліджено дифузний фон гама-випромінювання в околі галактичної площини на енергіях 60–200 ГеВ. Показано, що спектр цього випромінювання змінюється в просторі, допускаючи значні особливості, порівнюючи з гладкою усередненою степеневою залежністю. Енергія і форма особливостей змінюється в залежності від точки спостереження на небі. Доведено, що спектральна особливість в околі 130 ГеВ, яка була знайдена в декількох регіонах в околі галактичного центру і галактичної площини в роботах [arXiv:1204.2797, arXiv:1205.1045], не може бути інтерпретована як гамма-лінія, проте може бути компонентою дифузного випромінювання, що має інструментальне або астрофізичне походження. Пояснення цієї лінії розпадом темної матерії видається сумнівним.
  О.М. Боярський, Д.І. Малишев
 • Досліджено Всесвіт, який еволюціонує таким чином, що домінування однієї компоненти матерії-енергії змінюється на домінування іншої. Запропонована космологічна модель, що дозволяє з єдиної точки зору аналізувати еволюцію матерії у Всесвіті на всьому часовому проміжку від інфляції до домінування темної енергії. Матерія представлена двокомпонентною ідеальною рідиною, модельованою однорідними скалярними полями, які взаємодіють між собою. У цій моделі рівняння, яке описує еволюцію у часі сталої Хаббла, допускає аналітичний розв'язок. На основі цього розв'язку обчислені густина енергії матерії, параметр густини енергії, параметр уповільнення. Отримано рівняння стану, яке описує матерію, що змінюється із часом так, що ера домінування випромінювання у ранньому Всесвіті неперервним чином переходить в еру газу з нульовим тиском (пилоподібної матерії). Остання ера із плином часу переходить в епоху, в якій матерія має вигляд газу космічних струн малої швидкості. Запропонована модель дозволяє зрозуміти причину виникнення стріли часу.
  В.В. Кузьмичов
 • На підставі моделі вихорів у кварк-антикварковому вакуумному конденсаті розвивається теорія аномального гальмування обертання нейтронних зірок, зміни з часом іх кутової швидкості. Отримано вираз для густини вакуумної енергії Казиміра комплексного скалярного поля при змішаних граничних умовах у випадку циліндричної границі.
  С.А. Ющенко
 • У дослідах із брілюенівського розсіяння на тонкій феромагнітній плівці було зафіксовано лінійчасту структуру вздовж одного із напрямків поверхні зразка. Такий характер спектра випромінювання авторами було інтерпретовано як інтерференція двох магнонних бозе- конденсатів. На основі запропонованої нами (А.І. Бугрій, В.М. Локтєв) раніше теорії щодо бозе-конденсації магнонів при високих температурах у залізо-ітрієвому гранаті було показано, що лінійчастий характер інтенсивності є наслідком специфічного провалу в околі значення хвильового вектора kx ~ 3 × 104 см–1 в законі дисперсії ε (k) саме в такому феромагнетику. Встановлено, що спостережуваний ефект лінійчастості виникає внаслідок утворення стоячої спінової хвилі, завдяки обмеженому розміру кристала у відповідному напрямку. Ми розрахували густину магнонів p (x) як функцію від відстані х вздовж відповідного напрямку. Показано, що ця функція періодична – p (x) ≈ NTh + N0 sin2 (π kx), де через NTh позначено кількість теплових збуджень, а через N0 – кількість магнонів у стані з найнижчою енергією (бозе-конденсат). За нормальних умов кількість теплових збуджень на багато порядків переважає кількість бозе- конденсату. Тому спостерігати "інтерференцію" можна лише при високих чутливості і вибірковості реєструючої апаратури, що і вдалось експериментаторам. Ми виконали відповідні обчислення з урахуванням АЧХ приладів, результати яких підтверджують спостереження.
  А.І. Бугрій
 • Виходячи з рівняння Гроса-Пітаєвського, знайдено два розв'язки для закону дисперсії слабко-неідеального бозе-газу. Один збігається з відомим розв'язком Боголюбова, а інший відрізняється додатковим множником ½ перед потенціалом. Новий розв'язок має меншу енергію. Стійкість розв'язків не досліджувалась. Розв'язки знайдені при врахуванні границь в тому сенсі, що врахована зміна поведінки функцій на границях, але точна умова зшивки на границі не враховувалась.
  М.Д. Томченко
 • Розвинено раніше запропонований ренормгруповий підхід, що базується на переході між стрічками скінченної ширини. Отримано точні аналітичні результати для трансфер-матриці деяких двовимірних граткових моделей на вузьких стрічках (перехід 2 → 1). Для більш широкого класу Z(N)-симетричних моделей обчислено критичну температуру, суттєві критичні експоненти засобами Монте-Карло симуляції.
  В.А.Кушнір
Відділ фізики високих густин енергії
 • Обчислено критичні експоненти моделі кварк-глюонних мішків з поверхневим натягом, яка має критичну точку, ретельно проаналізовано скейлінгові співвідношення між цими експонентами, доведено існування нефішеровських класів універсальності.
  К.О. Бугаєв
 • Досліджено сигнали фазового перетворення деконфайнменту у релятивістських ядерних зіткненнях, запропоновано новий підхід для дослідження флуктуацій, кореляцій в релятивістських ядерних зіткненнях.
  М.І. Горенштейн
 • Досліджено нетривіальний термодинамічний стан – ферміонний конденсат, що широко обговорюється останнім часом. На прикладі модельної задачі з чотирьох-ферміонною взаємодією було проаналізовано можливий зв'язок між затравочною, ефективною константами взаємодії, продемонстровано, що проста вирахувальна процедура може вести до скінченого результату для спостережувальної константи взаємодії як функції енергії що передається.
  Г.М. Зінов'єв
Відділ квантової теорії молекул та кристалів
 • Використовуючи кінетичну теорію електронного транспорту в нізьковимірних молекулярних системах, проведено дослідження процесу формування перехідних і стаціонарних струмів у системі "електрод-молекула-електрод". Розглянуто ситуацію, коли утворення струму викликано фотозбудженням молекули або зміною різниці потенціалів на електродах. З'ясовано визначальну роль непружного дистанційного (тунельного) перенесення електронів у зміні електронного стану молекули і, як наслідок, у формуванні трансмісійних каналів для стрибкових і тунельних компонент струму. Показано, що ефект непружного тунелювання особливо значний в умовах резонансної трансмісії електронів.
  Е.Г. Петров, В.О. Леонов, Є.В. Шевченко
 • Отримано керуюче інтегро-диференційне рівняння для заселеностей відкритої квантової системи, що знаходиться під впливом високочастотного стохастичного поля. Показано, що при такому стохастичному впливі стає можливим усереднення керуючого рівняння, яке зведеться до огрубленого кінетичного рівняння для усереднених заселеностей. У якості прикладу отримано кінетичне рівняння, що описує транспорт електронів, збуджень у присутності високочастотного дихотомічного поля.
  Е.Г. Петров
 • Побудовано мікроскопічну модель транспортуючої молекулярної наносистеми, для якої проаналізовано вплив температури на залежність константи швидкості переходів від концентрації діючої речовини. Показано, що для амплітуд еволюції заселеностей станів системи така залежність набуває аномального характеру, демонструючи „від'ємну“ за Хіллом кооперативність. Встановлено, що цей ефект досягає максимуму тільки при низьких температурах, лише для гранично незворотних кінетичних стадій. Збільшення температури загашує ефект, що підвищує ступінь керованості транспортним процесом.
  В.І. Тесленко, О.Л. Капітанчук
 • Запропонована мікроскопічна модель для опису спектрів поглинання, випромінювання супрамолекулярного комплексу розташованого поблизу сферичної металевої наночастинки. Виявлено зсув, уширення екситонних рівнів у спектрах поглинання, випромінювання супрамолекулярного комплексу, а також суттєве підсилення їх інтенсивностей, що обумовлене сильною взаємодією між молекулами, металевою наночастинкою. Знайдено умови, за яких відбувається просторово-часова локалізацію екситонного збудження у супрамолекулярному комплексі, що опромінюється коротким лазерним імпульсом. Показано, що така локалізація спричинена зміною сили осцилятора молекулярного комплексу, а також формуванням екситонного хвильового пакету.
  Я.Р. Зелінський
 • Отримано аналітичні вирази для потенціалу, енергії електричного поля, що індукується фоном із порожниною,, також для потоків поля крізь зовнішню границю фона. Проаналізовано поведінку енергій, потоків у стиснутих (квазідвомірних) фонових розподілах. Показано, що в цьому випадку, за малих значень радіуса порожнини, енергія поля стабілізується на рівні константи, а потік електричного поля майже увесь зосереджується на торцях фонового розподілу.
  С.Я. Горощенко
Відділ квантової електроніки
 • Розвинуто теорію явища утворення вихор-антивихрових ґраток -- вихрових кристалів – в феромагнітних плівках під дією спін-поляризованого струму. Досліджено умови стійкості граток, вивчено процес плавлення вихрового кристалу при зменшенні величини спін-поляризованого струму.
  Ю.Б. Гайдідей , О.М. Волков, В.П. Кравчук, Д.Д. Шека
 • Досліджено динамічні прояви протиіонів ДНК в експериментах з утворення текстур в плівках, електропровідності водних розчинів. Показано, що під час висушування розчину в певний момент виникає впорядкування протиіонів, яке можна розглядати як динамічну іонну ґратку. Показано, що для забезпечення стабільності ДНК необхідно, аби 75% зарядів на поверхні макромолекули були нейтралізовані проти іонами.
  С.Н.Волков, С.М. Перепелиця
 • Досліджено процес когерентного транспорту через систему з'єднання N ідентичних молекулярних проводів і знайдено аналітичні вирази ймовірності переносу електронів через область розсіювання. Показано, що для системи молекулярних проводів, які однаково зв'язані з електродами, струм у кожному проводі обернено пропорційний квадрату N, що визначає мінімальний опір у розглянутій системі.
  Л.І. Малишева
 • Запропоновано новий клас багатокомпонентних інтегровних нелінійних еволюційних систем на квазіодновимірній ґратці, який генерується новим спектральним оператором четвертого порядку. Розроблено узагальнену процедуру пошуку безмежної ієрархії локальних законів збереження, знайдено явно основні локальні закони збереження для систем запропонованого классу.
  О.О. Вахненко
Відділ математичних методів в теоретичній фізиці
 • В рамках введеного нами недавно μ-деформованого аналога моделі Бозе-газу, пов'язаного з μ-осциляторами Янусіса, досліджено багаточастинкові функції розподілу, імпульсні коре¬ля¬¬ційні функції при співпадаючих імпульсах частинок – т.зв. “інтерсепти”. Отримано точні аналітичні вирази для одно-, n-частинкових (n ≥2) функцій розподілу, а також інтерсептів кореляційних функцій усіх порядків, і виражено їх через спеціальні функ-ції – трансценденти Лерша (Lerch transcendents), які є узагальненням полілогарифмів. Знай¬дено асимптотики цих кореляційних інтерсептів, і вони залежать від одного лише параметра деформації μ.
  О.М. Гаврилик, Ю.А. Міщенко
 • Показано, що тау-функція загального рівняння Пенлеве VI може бути інтерпретована як 4-точковий корелятор первинних полів довільних розмірностей в 2D конформній теорії поля з центральним зарядом c=1. З використанням комбінаторного представлення Некрасова для конформних блоків, знайдених відповідних структурних констант отримано повний цілком явний розклад для тау-функції в околі сингулярних точок. Проаналізовано декілька прикладів конформних блоків, що виникають з розв'язків Рікатті, Пікара, Чейзі,, алгебраїчних розв'яз¬ків рівняння Пенлеве VI .
  М.З. Іоргов, О. Гамаюн, О. Лісовий
 • Вивчено інтегровні випадки гамільтоніанів типу БКШ, що містять кілька типів ферміо-нів. Доведено, що існують три класи таких інтегровних моделей асоційованих з класичними r-ма¬трицями і алгебрами Лі gl(2m), sp(2m) і so(2m) відповідно. В частковому випадку двох типів ферміонів (m=2) розглянуті моделі можуть бути інтерпретовані як моделі протон-нейтронної взаємодії із N=Z.
  Т.В. Скрипник
Відділ математичного моделювання
 • Узагальнено раніше запропоновану модель роботи банку, динаміка еволюції капіталу якого описується однорідним ланцюгом Маркова, на випадок випадкового надходження депозитів і резервування капіталу для сплати по зовнішніх зобов'язаннях, інвестування в ризикові й неризикові активи. Досліджено інтеґральні рівняння щодо ймовірності банкрутства. Описано стратегії сприятливого інвестування в ризикові й неризикові активи, за яких банк, маючи цілком визначений в моделі початковий капітал, спроможний функціювати протягом тривалого часу з малою ймовірністю банкрутства.
  М.С. Гончар
 • Узагальнено теорему про опціональний розклад, що має важливе значення в теорії фінансів, на випадок довільної структури мартинґала стосовно сім'ї еквівалентних мір. Дано застосування до обчислення ціни геджування на неповних ринках.
  М.С. Гончар
 • В динамічній моделі обміну дана класифікація станів рівноваги, серед яких є такі, в яких економічна система може перебувати як завгодно довго, якщо її не реформувати. Встановлено умови галуження рівноважних станів і кратність виродження. Чим більшою є кратність виродження рівноважного стану, тим нестабільнішою є фінансова система в економіці. На цій основі запропоновано алгоритм виявлення на ранній стадії явища рецесії.
  М.С. Гончар, А.С. Жохін
Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
 • Макроскопічний підхід узагальнено на випадок антиферомагнітних металів з спін-поляризованим струмом. Як наслідок передбачено переорієнтацію вектору антиферомагнетизму і знайдено її критичний струм. Показана можливість струмо-залежного спін-діодного ефекту і генерація другої гармоніки.
  О.В. Гомонай, В.М. Локтєв
 • Передбачено керовану електромагнітним полем нуклеїзацію наночастинок на частоті, яка співпадає з частотою плазмонів. Знайдені вирази для бар'єру нуклеїзації, форми частинки в залежності від таких параметрів, як частота і напруженість поля, плазмова частота, провідність тощо. Виявлено, що плазмонна поляризація сприяє нуклеїзації.
  М.І. Григорчук
 • Показано, що величина термоЕРС в графені може бути збільшена майже на порядок, якщо відкриється щілина у квазичастинковому спектрі. При цьому оскільки питання щодо виникнення такої щілини у графені є до кінця не з'ясованим, отриманий результат стає фактично основою для нового чутливого методу її дослідження - вимірювання термоЕРС, яка сама може стати сигналом наявності щілини.
  С.Г. Шарапов
Відділ обчислювальних методів теоретичної фізики
 • За допомогою методу функціонала густини з ван-дер-ваальсовою корекцією досліджено здатність конфайнмента фулерена С60 утворювати димери, тримери рідкісних газів He2,3, Ne2,3, де, наприклад, для першого димеру рівноважна відстань становить 1.94 Å. Досліджена ця реакційна здатність конфайнмента таких С60-нано-порожніх структур як за допомогою глобальних характеристик (потенціалу іонізації і спорідненості до електрону), так і за допомогою молекулярного електростатичного потенціалу, HOMO-LUMO патернів.
  Є.С. Крячко
 • На підставі того, що одним з головних понять молекулярної взаємодії є поняття молекулярного потенціалу, розглянуто клас так званих шипних молекулярних потенціалів. Аналітично показано, що, незважаючи на поширену думку, що традиційна теорія збурень не застосована до вивчення класу потенціалів, які об'єднують гармонічний осцилятор з сингулярним потенціалом типу Λ/Rλ, ця робота пропонує, розробляє такий підхід, який дозволяє на основі відповідного вибору нульового точно-розв'язуваного гамільтоніана H0 вирішити вищеназвану проблему.
  Є.С. Крячко
 • З стохастичних траєкторій, отриманих у моделі двох реакційних станів поодинокої біомолекули, що функціонує у потоковому режимі, розраховано відповідні on-time розподіли, автокореляційні функції високої точності. Детальний аналіз залежності форми їхнього спектру від інтенсивності ініціювання реакції (керуючого параметру) показав, що в області можливої бістабільності обидві характеристики зазнають характерних якісних змін. Іншими словами, для експериментів з реакціями поодиноких біомолекул знайдено індикатори передбачених нами раніше молекулярно-синергетичних режимів.
  Л.М. Христофоров
 • Розкриття механізмів структурної регуляції реакцій біомолекул наштовхується на значні труднощі з огляду на іхній прихований характер. Сучасні експериментальні, обчислювальні засоби ще далеко не достатні для одночасного моніторинга перебігу реакції, супутніх конформаційних змін, сліди яких доводиться розшифровувати тільки з кінетики реакції. Показано, що розвинутий нами підхід на основі дифузійних моделей є досить загальним, ефективним, обчислювально доступним засобом такої розшифровки, придатним для отримання надійних висновків у доволі різних аспектах функціонування білків, їхньої структурної релаксації.
  Л.М. Христофоров
 • Теоретично вивчені термоелектричні властивості органічної молекули BDT. Пояснено механізм утворення термоелектричних властивостей цих молекул, який пов'язаний з тунелюванням електронів через їхні НОМО і LUMO рівні. Підраховано коефіцієнт Зеєбека для такої молекули і отримано гарне узгодження з експериментом.
  С.П. Кручінін
 • Проведено теоретичні дослідження композитних надпровідних нанодротів. З використанням рівняння Боголюбова-Де Жена вивчені їхні спектр, хвильові функції. Показано, що спектр таких систем має цікаву поведінку, пов'язану з їхньою симетрією.
  С.П. Кручінін
 • Методом Монте-Карло досліджено структурні, енергетичні характеристики розчинів газів у воді. Міжмолекулярні взаємодії між молекулами води визначались у межах моделі Mercedes Benz. Взаємодія між молекулами газу, молекулами газу і води задавалась потенціалами Ленард-Джонса. Підсистема молекул газу моделювалась у великому канонічному ансамблі. Розглянуто залежність властивостей гідратаційної оболонки від розмірів домішки. Показано, що із збільшенням розміру частинок домішки виявляється тенденція до їх кластеризації.
  Н.В. Глосковська
Відділ прикладних проблем теоретичної фізики
 • Досліджено особливості структури чотирикластерних ядер, які складаються з двох альфа-частинок, двох нуклонів, і встановлено дві просторові конфігурації типу "хрест" і "тетраедр". Отримано основні структурні функції ядер 10Bе і 10С і виявлено характерні режими поведінки зарядових формфакторів, імпульсних розподілів, парних кореляційних функцій.
  Б.Є. Гринюк, І.В. Сименог
 • Побудовано діаграми порогів стабільності для системи трьох частинок з повним кутовим моментом одиниця. Проведено аналіз поведінки ліній порогів, їх масштабної інваріантності в околі ефекту Єфімова для систем з кутовими моментами нуль, одиниця. Виявлено ефекти “пасток” для енергетичних рівнів серії Єфімова.
  Ю.М. Бідасюк, І.В. Сименог
Відділ синергетики
 • Запропоновано новий підхід до статистичного опису систем з кулонівським характером взаємодії, використано його при описанні поведінки системи електронів на поверхні гелію. Визначено вільну енергію системи, показано, що електрони на поверхні гелію можуть формувати Вігнерівський кристал, який при збільшенні напруженості зовнішнього електричного поля трансформується у згустки електронів, відомі під назвою баблони, що експериментально проявляється при дослідженні процесів переносу заряду через плівку рідкого гелію.
  Б.І. Лев, А.Г. Загородній
 • Розроблено мікроскопічний підхід для отримання вільної енергії надпровідника за допомогою прямого розрахунку вакуумної амплітуди. За допомогою запропонованого підходу отримано функціонал вільної енергії просторово-неоднорідного надпровідника у магнітному полі. Отриманий функціонал узагальнює функціонал Гінзбурга-Ландау на випадок довільної температури, довільної просторової неоднорідності параметра порядку.
  К.В. Григоришин, Б.І. Лев
 • Досліджено вплив атмосферних флуктуацій на переплутаність Гаусівських станів світла, захищеність квантової криптографії на їх основі. Досліджено вплив флуктуацій, пов'язаних з блуканням променя, показано можливість компенсації негативного впливу турбулентності шляхом просторового розширення променя. У співробітництві з групою квантової обробки інформації Інституту Макса Планка (Німеччина) досліджено вплив реального атмосферного каналу довжиною 1.6 км, показано ефективність відбору каналів для підсилення стабільності протоколу квантової комунікації на основі когерентних станів.
  А.О. Семенов, Д.Ю. Васильєв
 • Розроблено протокол квантової криптографії на основі однопараметричного кодування когерентними станами світла. Доведено захищеність протоколу, що враховує фізичні обмеження на можливість перехоплення інформації (в термінах принципу невизначеності Гейзенберга). Перевага протоколу полягає у відсутності необхідності впровадження технічно складної фазової модуляції. Показано стійкість протоколу відносно шуму, втрат в каналі, здійснено порівняння із стандартними протоколами на основі когерентних станів.
  В.К. Усенко
 • Побудовано послідовну теорію взаємодії колоїдних частинок в обмеженому рідкому кристалі. Визначено характер, величину пружної взаємодії, змінені граничними умовами області притягання, відштовхування між частинками, що знаходяться в обмеженому рідкому кристалі. Дана теорія знайшла своє підтвердження в експериментах, проведених японськими вченими.
  С.Б. Чернишук, О.М. Товкач, Б.І. Лев
 • Аналітично досліджено вплив рефракції на ститистичні властивості вихідного потоку гальмівного зв'язуючого нейрону із затриманим зворотнім зв'язком. Доведено немарковість вихідного потоку гальмівного зв'язуючого нейрону із затриманим зворотнім зв'язком у випадку нейрону з рефракцією. Чисельно досліджено густину умовних ймовірностей довжин вихідних міжімпульсних інтервалів при фіксованих значеннях довжин двох попередніх інтервалів.
  О.К. Відибіда, К.Г. Кравчук
 • Досліджено сценарії формування, руйнації регулярних і дивних атракторів в метаболічному процесі клітини на всій фазово-параметричній характеристиці. Проведено спектральний аналіз самоорганізації, хаосу у відповідних режимах системи. Знайдено границі областей, де виникають переходи: “хаос-порядок”, “порядок-хаос”, “порядок-порядок” і “хаос-хаос”. Знайдено новий загальний сценарій в самоорганізації більш складних циклів регулярних атракторів.
  В.Й. Грицай
Відділ структури атомних ядер
 • В рамках мікроскопічного підходу досліджено структуру хвильових функцій трикластерних атомних ядер в зв'язаних станах, в станах неперервного спектру. Було показано, що хвильові функції таких систем формуються не лише оператором потенціальної енергії на малих відстанях між кластерами, але й оператором антисиметризації, оператором кінетичної енергії, що діють навіть на великих відстанях між кластерами. Показано, що асимптотичну структуру хвильових функцій дозволених принципом Паулі базисних станів відтворюють дискретні поліноми Кравчука, а при великому числі осциляторних квантів – поліноми Ерміта. Визначено явний вигляд трикластерних асимптотичних хвильових функцій і встановлена їх континуальна границя.
  Г.Ф. Філіппов, Ю.А. Лашко
 • Розраховано спектр, досліджено природу резонансних станів ядер 9Be, 9B. Для цього було залучено алгебраїчну версію методу резонуючих груп (МРГ). Параметри нуклон-нуклонного потенціалу Міннесоти були підібрані так, щоб відтворити експериментальну енергію зв'язаного стану ядра 9Be. Показано, що з таким потенціалом алгебраїчна версія МРГ добре відтворює спектр резонансних станів, що спостерігається на експерименті. Показано, що резонансні стани ядер 9Be, 9B формуються головним чином в одному каналі трикластерного континууму, який слабко зв'язаний з іншими каналами. Такий слабкий зв'язок каналів обумовлює появу резонансних станів, які мають дуже малу ширину, наприклад, 33, 83 eV. Для кожного із резонансних станів визначено найбільш ймовірні канали розпаду компаунд-ядра.
  В.С. Василевський, О.В. Нестеров, Т.П. Коваленко
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
 • Побудована квантовомеханічна теорія розсіяння зарядженої частинки на магнітному вихорі з урахуванням його поперечних розмірів. Показано, що розповсюдженням короткохвильових, майже класичних, заряджених частинок можна керувати змінюючи величину потоку магнітного вихора, спрямованого перпендикулярно до напрямку руху частинки. Запропоновано експеримент для перевірки ефекту Ааронова-Бома в розсіянні квазікласичних заряджених частинок.
  Ю.О. Ситенко, Н.Д. Власій
 • Сформульовано новий мікроскопічний підхід до опису деформації квантових (атомних і ядерних) зв'язаних систем в електричному полі, що грунтується на прямому розв'язанні малочастинкових рівнянь Ліпмана-Швінгера, Фадєєва і Фадєєва-Якубовського для матриці переходу.
  В.Ф. Харченко
 • В рамках дослідження раннього Всесвіту на основі стандартної космологічної моделі, показано, що принцип інерції на стадії розпаду вакуумно-подібного стану поля інфлатона на звичайні частинки є еквівалентним закону збереження повної енергії Всесвіту, яка залишається рівною нулю завдяки гравітаційному дефекту мас. Врахування цього закону, що має форму в'язі у польових рівняннях Ейнштейна, приводить до того, що матерія до стадії розігріву представляє собою ідеальний газ стаціонарних космічних струн. Згодом саме цей газ розігрівається і приймає форму випромінювання.
  В.Є. Кузьмичов, В.В. Кузьмичов
 • Для експериментальних даних нуклон-нуклонного розсіяння бази SAID (групи GWU) із високим ступенем точності розраховано синглетні низькоенергетичні параметри нейтрон-протонного розсіяння, які при низьких енергіях дозволяють дуже добре описати експериментальну фазу розсіяння. Проведено порівняння триплетних і синглетних низькоенергетичних параметрів np-розсіяння для NN-даних групи GWU і Ніймегенської групи. Встановлено, що низькоенергетичні параметри для даних групи GWU істотно відрізняються від параметрів для даних Ніймегенської групи, причому відмінність носить не тільки кількісний, але й якісний характер. Проведено аналіз експериментальних даних із нейтрон-протонного розсіяння в області енергій від 0 до 5 МеВ.
  В.О. Бабенко, М.М. Петров