Архів

Найважливіші наукові результати

Відділ астрофізики та елементарних частинок
 • Вперше отримано точні вирази для всіх матричних елементів оператора спіна в двовимірній моделі Ізінга з взаємодією найближчих сусідів на квадратній гратці скінченних розмірів при відсутності зовнішнього магнітного поля. Це дає можливість розраховувати будь-яку точкову кореляційну функцію, що дає повний розв'язок моделі Ізінга.
  А.І. Бугрій, О.О. Лісовий
 • Для надпровідників d-типу отримано формулу для термічної провідності за наявності різних конкуруючих параметрів порядку, таких як хвиля спінової густини, "i-s спарювання", ін. На основі цієї теорії дана інтерпретація спостережуваних аномалій в поведінці термальної провідності високотемпературного надпровідника La(2-x)Sr (x)CuO(4).
  В.П. Гусинін, В.А. Міранський
Відділ фізики високих густин енергії
 • На основі теорії флуктуацій запропоновано новий метод дослідження сильновзаємодіючої матерії, що утворюється на початковій стадії ядро-ядерних зіткнень. Показано, що залежність відношення флуктуації множинності до флуктуації енергії від енергії зіткнення має немонотонну поведінку з максимумом в області деконфайнменту, що є передбаченням для подальших експериментів на прискорювачі атомних ядер в ЦЕРНі.
  М.І. Горенштейн
 • На основі кіральної кваркової моделі розраховано спектр мас, ширини розпаду екзотичних баріонів.
  Д.Л. Борисюк, О.П. Кобушкін
 • Досліджено гадрон-гадронні, фотон-гадронні взаємодії з урахуванням інтегральньних і локальних дисперсійних співвідношень для амплітуд пружного розсіяння гадронів. Показано, що експериментальні дані про повні перерізи, відношення дійсних частин амплітуд до уявних при енергіях зіткненень до 100 ГеВ однозначно вказують на внесок жорсткого померона.
  Є.С. Мартинов
 • Досліджено новий експериментальний ефект відносної незалежності інтерферометричного розміру систем, що формуються у релятивістських ядро-ядерних зіткненнях, від енергії ціх зіткнень. Показано, що інтерферометричний об'єм прямим чином пов'язаний з відношенням множинності частинок до середньої фазової густини. Виходячи з рівнянь релятивістської гідродинаміки, було знайдено наближене збереження середньої фазової густини під час ізоентропійного розширення системи. Оскільки слід очікувати, що при усіх енергіях початкова фазова густина гадронів майже пропорційна їх множинності, то, як наслідок, інтерферометричний розмір, який вимірюється на останній стадії розширення системи, слабо залежить від енергії зіткнення.
  Ю.М. Синюков, С.В. Аккелін
Відділ квантової теорії молекул та кристалів
 • Досліджено двохелектронний перенос через молекулярний ланцюжок, що зв'язує донорний, акцепторний редокс-центри. Показано, що при сильному електрон-коливальному звязку перенос стає неадіабатичним, а кінетика переносу виглядає багатоекспоненційною. Однак, якщо заселеність молекулярного ланцюжка рухомими електронами залишається незначною, то багатоекспоненційна кінетика трансформується у дво- і навіть в одноекспоненційну. В останньому випадку весь транспортний процес може бути описаний ефективною швидкістю, у котрий дають внесок як стрибковий так і одноелектронний і двохелектронний механізми переносу. Знайдено аналітичний вираз для ефективної швидкості і пояснена залежність швидкості двохелектронного відновлення ферменту мікотіон-редуктази від кислотності середовища.
  Е.Г. Петров, В.І. Тесленко
 • На підставі квантовомеханіних розрахункiв ян-телерiвського розщеплення у аніонах фулерену показано, що електрон-фононна взаємодія єфективно послаблюється електронною кореляцією.
  В.А. Купрієвич, О.Л. Капітанчук
Відділ квантової електроніки
 • На основі одержаних статистичних властивостей шуму адсорбції-десорбції запропоновано нову конструкцію мікромініатюрного хемосенсора - "пороговий сенсор", в якому шум адсорбції-десорбції використовується для підвищення селективності. Запропонований механізм підвищення селективності проаналізовано теоретично і перевірено на експериментальному матеріалі для реальних сенсорів. Новизну даного результату підтверджено рішенням Державного департаменту інтелектуальної власності про видачу деклараційного патенту на винахід.
  О.К. Відибіда
 • Визначено місце іонної моди у низькочастотному спектрі конформаційних коливань комплексу ДНК з протиіонами лужних металів. Розраховані амплітуди і частоти нормальних мод системи ДНК+протиіони, досліджена їх залежність від конформації ДНК для іонів літія, натрія, калія, рубідія, цезія. На основі виконаних розрахунків оцінена можливість впливу оточуючого середовища на внутрішньомолекулярну динаміку молекули ДНК.
  С.Н. Волков
Відділ математичних методів в теоретичній фізиці
 • Побудовано радіальні компоненти операторів Лапласа для квантових аналогів однорідних просторів загальних матричних груп n-го порядку по їх ортогональних підгрупах і показано, що ці оператори дають набір комутуючих гамільтоніанів n-частинкової квантової моделі Рузінарса. Побудовано у явному вигляді інваріантні вектори відносно квантового аналога ортогональної підгрупи, з допомогою яких і з використанням властивостей многочленів Макдональда отримано явні формули для хвильових функцій, що є власними для комутуючих гамільтоніанів квантової n-частинкової моделі Рузінарса.
  М.З. Іоргов
 • Використовуючи техніку скінченно-зонного розширення, спеціально побудовані алгебри Лі, отримані нові типи інтегровних рівнянь: матричне узагальнення ієрархії Ландау-Лівшиця, ієрархія, що описує два взаємодіючих векторних поля – “подвоєння” векторної ієрархії Ландау-Лівшиця.
  Т.В. Скрипник
Відділ математичного моделювання
 • Доведено теорему про канонічну реалізацію випадкових полів вибору споживачів, прийняття рішення фірмами в моделі економіки за умов невизначеності. Вперше введено в науковий обіг поняття умовно незалежних випадкових полів, поняття виробничий економічний процес, породжений класом опуклих донизу технологічних відображень, що описують виробництво.
  М.С. Гончар
 • Побудовано теорію оподаткування в моделі економіки з постійними інтересами споживачів за наявності монополістів. Запропоновано алгоритм побудови рівноважних станів в такій моделі. На підставі побудованої моделі досліджено вплив монопольного підвищення цін в енергетичних галузях на решту галузей економіки.
  М.С. Гончар, А.П. Махорт
Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
 • Запропоновано нелінійний механізм затриманої люмінесценції біологічних систем зумовлений колективними електронними станами, що утворюються в макромолекулах при опроміненні. Побудовано рівняння, отримано розв'язки, що описують часову залежність інтенсивності затриманої люмінесценції. Встановлено, що квантовий вихід є нелінійною функцією інтенсивності опромінення, часу експозиції, дози опромінення. Теоретичні результати з високою точністю пояснюють експериментальні дані, що одержано для одноклітинної водорослі Acetabularia acetabulum в широкому діапазоні дози опромінення аж до насичення квантового виходу.
  Л.С. Брижик
 • Досліджено динаміку топологічного солітона (флюксона) у кільцевому довгому джозефсонівському контакті, у паралельному масиві малих контактів, що знаходяться під дією змінної зовнішньої сили з двома гармоніками. Встановлено, що має місце напрямлений рух солітона в результаті порушення певних симетрій спричиненого наявністю другої гармоніки. Знайдено залежність швидкості солітона від амплітуд обох гармонік, їхніх частот,, зсуву фаз. Доведено, що змінюючи зсув фаз, можна контролювати напрямок руху солітона. Теоретичні результати пояснюють експериментальні дані для довгого джозефсонівського контакта.
  Я.О. Золотарюк
Відділ обчислювальних методів теоретичної фізики
 • Виконано обчислювальне дослідження низько-енергетичних поверхонь потенціальної енергії комплексів O2-(H2O)n (n = 1 - 4), пояснено природу їх дифузних інфрачервоних спектрів для n = 1-3. Наведено ключові структурні, енергетичні характеристики утворення таких кластерів.
  В.Я. Антонченко, Є.С. Крячко
 • Розвинуто методику розрахунків статистичних характеристик реакцій поодиноких макромолекул, що дозволяє безпосередні дослідження ефектів динамічної розупорядкованості. Вказані характеристики обчислені для реакцій ферменту холестеролоксидази; на основі цього визначені параметри конформаційної рухливості цього ферменту.
  Л.М. Христофоров
Відділ прикладних проблем теоретичної фізики
 • Досліджено систему трьох частинок поблизу двочастинкового порогу, де проявляється ефект Єфімова. Розвинуто схему прецизійних варіаційних розрахунків збуджених слабкозв'язаних станів і вперше отримано розподіли густини, формфактори, кореляційні функції, імпульсні розподіли для біляпорогових станів, пояснено їхні специфічні властивості.
  І.В. Сименог, Б.Є. Гринюк, М.В. Кузьменко
 • Розвинуто багаточастинкову модель “поляризованих” орбіталей і на її основі вивчені характеристики окремих гало-ядер. На основі проведеного дослідження розподілу ядерної густини на периферії ядра 11Ве зроблено висновок про можливе існування структур аномально великих порівняно з розмірами легких ядер.
  А.Й. Стешенко
Відділ синергетики
 • Розроблено новий метод вимірювання надзвичайно малих концентрацій речовин. Побудовано математичні моделі нанобіосенсора біохімічної ідентифікації крові, біосенсора біотехнологічного процеса. Знайдено відповідні режими. Показано, що найменша зміна концентрації у розчині тієї чи іншої речовини миттєво впливає на виникнення автохвилі серед хаотичних просторово-часових структур реагентів.
  В.П. Гачок, В.Й. Грицай
Відділ структури атомних ядер
 • В реакціях зіткнення легких ядер з відкритою p-оболонкою відкрито непружні канали розпаду компаунд-систем. Прикладом такої реакції є зіткнення двох ядер 6He, що супроводжується утворенням ядра на проміжній стадії розсіяння. З урахуванням кількох різних порогів розпаду ядра 12Be отримано багатоканальну S-матрицю, перерізи пружного, непружного розсіяння двох ядер 6He. Результати дослідження можуть бути використані при плануванні експериментів.
  Г.Ф. Філіппов, Ю.А. Лашко, С.В. Корєннов
 • Побудовано мікроскопічну модель для трикластерних конфігурацій в легких атомних ядрах. Ця модель використовує Фадєєвські компоненти для опису відносного руху кластерів,, квантові числа базису гіперсферичних функцій - для класифікації каналів трикластерного континууму. В рамках цієї моделі було досліджено резонансні стани ядер 4H, 4He, 4Li, що породжуються трикластерним континумом d+N+N. Показано можливість існування резонансних станів. Детально досліджено залежність параметрів резонансів від числа каналів, що відповідають різним шляхам розпаду резонансних станів.
  В.С. Василевський, В.М. Романов, О.М. Сичова
Відділ теорії та моделювання плазмових процесів
 • За допомогою числового моделювання детально досліджено еволюцію функції розподілу частинок у стохастичних полях із заданими властивостями на малих і великих часових масштабах порівняно з часом декореляції поля. Показано, що для інтенсивних полів важливо враховувати передкінетичну стадію стадію еволюції. Отримано числові і наближені аналітичні розв'язки узагальненого на різні часові масштаби дифузійного рівняння, які узгоджуються між собою і в деталях відтворюють результати числового експерименту в широкій області параметрів зовнішнього поля.
  А.Г. Загородній, В.І. Засенко
 • Шляхом комп'ютерних моделювань досліджено динаміку макрочастинок у зовнішніх полях у випадку дельтаподібної гаусової автокореляційної функції для флуктуацій заряду. Показано, що флуктуації заряду у зовнішньому полі призводять до розподілів за швидкостями, близьких до Максвелових, ширина яких необмежено зростає з часом, що свідчить про зростання кінетичної енергії макрочастинок. Таким чином, флуктуації заряду можуть призводити до явища нагріву пилової компоненти, яке спостерігалось в експериментах.
  А.Г. Загородній, Т.О. Бистренко
 • Методом молекулярної (Ланжевенової) динаміки досліджено статистичну поведінку заряду, що накопичується на порошинці, зануреній у слабкоіонізований газ за рахунок поглинання плазмових частинок. Побудовано автокореляційні функції для флуктуацій заряду. Показано, що кореляції флуктуацій заряду спадають експоненційно з часом, а час кореляцій визначається відношенням радіуса Дебая до діаметра частинки і зростає зі збільшенням цього параметра.
  А.Г. Загородній, О.В. Бистренко
 • Методом Монте Карло досліджено термодинамічні, структурні властивості сильнозв'язаної однокомпонентної плазми в квазідвовимірній геометрії в області фазового переходу рідина-кристал. Показано, що, так само як і у випадку необмеженої однокомпонентної плазми, залежність Кулонової енергії одновимірно-обмеженої системи від константи зв'язку є близькою до лінійної. Показано, що в області малих значень параметра ширини, що відповідає одношаровим структурам, енергетичні, структурні властивості квазідвовимірних систем не відрізняються від властивостей строго двовимірних систем.
  О.В. Бистренко
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
 • Розраховано вакуумний тензор енергії-імпульсу скалярного поля в присутності статичної магнітної брани в багатовимірному просторі-часі. Показано, що компоненти тензора є голоморфними функціями розмірності простору, періодичними функціями магнітного потоку брани. Проаналізовано залежність компонент від відстані до брани, від константи зв'язку скалярного поля зі скаляром кривизни простору-часу.
  Ю.О. Ситенко
 • Розвинено теорію розсіяння трьох ядерних частинок в області енергій неперервного спектра, грунтуючись на математично строгому підході Фаддєєва. Спираючись на еволюцію квантової системи частинок по параметру парної взаємодії між частинками, виведено альтернативну систему динамічних нелінійних інтегродиференційних рівнянь, що описує процес тричастинкових зіткнень як при низьких, так і при високих енергіях. У випадку високоенергетичного тернарного зіткнення ядерних частинок встановлено специфічний характер взаємної компенсації внесків від багатократного розсіяння вищих порядків.
  В.Ф. Харченко
 • Використовуючи поліноміальну підгонку функції ефективного радіуса при низьких енергіях за методом найменших квадратів, для найсучасніших експериментальних даних по фазам нуклон-нуклонного розсіяння групи Арндта отримані нові значення триплетних низькоенергетичних параметрів протон-нейтронного розсіяння.
  М.М. Петров, В.О. Бабенко