Архів

Події

2006-01-12
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер, 12 січня 2006 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення М.Д.Томченком дисертації на тему: "Хвильові функції основного та збудженого станів Не-II та динаміка квантових вихорів в системах з конденсатами" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальнастю 01.04.02 – теоретична фізика
 2. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Дослідження мікрострумів у молекулярних проводах"
  (доповідач: чл.-кор. НАН України, доктор фіз.-мат. наук Е.Г. Петров)
 3. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Фундаментальні взаємодії і непертурбативна динаміка кварків і лептонів та кооперативні процеси в макрофізичних і астрофізичних системах"
  (доповідач: чл.-кор. НАН України, доктор фіз.-мат. наук П.І. Фомін)
 4. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Нелінійні процеси в молекулярних та нано-структурах зі складною геометрією"
  (доповідач: доктор фіз.-мат. наук Ю.Б. Гайдідей)
 5. Затвердження річного звіту про діяльність Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України за 2005 рік
  (доповідач: вчений секретар інституту, канд. фіз.-мат. наук В.М. Хряпа)
 6. Обрання п.н.с. док. фіз.-мат. наук В.І. Тесленка на звання "Старшого наукового співробітника"
 7. Різне

Вчений секретар

2006-01-12
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Четвер, 12 січня 2006 року об 1130 в к. 420

О.Л. Капітанчук

Електронні властивості рубрену під дією зовнішнього електричного поля
2006-01-16
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 16 січня 2006 року об 1100 в к. 322

Зіна Рожкова
(Інститут нейрофізіології НАН України)

Протонний ЯМР для вивчення стану головного мозку людини
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2006-01-17
Об'єднаний семiнар з математичної фiзики
Об'єднаний семiнар з математичної фiзики

Керiвники: чл.-кор. НАН України Д.Я. Петрина,
проф. Д. Бiлоколос, проф. В.I. Герасименко,
проф. М.С. Гончар, проф. А.У. Клiмик,
проф. А.Г. Нiкiтiн, проф. В.Г. Самойленко,
доктор фiз.-мат. наук В.I. Скрипник

Рівняння для кореляційних функцій з багаточастинковим потенціалом
(класична статистична механіка)


Доповiдач: доктор фіз.-мат. наук В.І. Скрипник
Семінар відбудеться в Iнститутi математики у вiвторок, 17 січня о 1200 в к. 208
Запрошуються всi бажаючi.

2006-01-23
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 23 січня 2006 року об 1100 в к. 322

Роман Кузян
(Інститут матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України)

Квантовий магнетизм квазіодновимірних купратів
2006-01-24
БОГОЛЮБОВСЬКІ ЧИТАННЯ
БОГОЛЮБОВСЬКІ ЧИТАННЯ
присвячені 40-річчю Інституту теоретичної фізики
24 - 26 січня 2006 року
 • П.І. Фомін   
  Безмасові конфігурації в загальній теорії відносності та проблема розширення простору в квантовій космології
 • Е.Г. Петров   
  Кінетика формування електронного струму крізь поодинокі молекули
 • С.А. Москаленко, М.А. Ліберман, В.В. Ботан Є.В. Думанов, І.В. Подлєсний   
  Колективні елементарні збудження Бозе-Ейнштейнівського конденсату двовимірних магнітоекситонів
 • М.Ф. Шульга   
  Когерентні процеси при зіткненнях коротких банчів релятивістських частинок
 • В.П. Гачок   
  Сучасний розвиток ідей М.М. Боголюбова в нелінійних науках
 • Г.М. Зінов'єв   
  Уроки двадцятирічних пошуків кварк-глюонної плазми
 • Д.Я. Петрина   
  Спогади про спільну працю з М.М. Боголюбовим
 • А.Д. Суханов   
  Нове видання повного зібрання праць М.М. Боголюбова. Маловідомі рукописи
 • П.М. Томчук   
  Розмірні ефекти в малих металічних частинках
 • І.В. Сименог   
  Проблема існування тетранейтрону
 • М.П. Козловський   
  Вплив зовнішніх полів на особливості фазових переходів у тривимірних системах
 • І.В. Стасюк, О.Б. Гера   
  Перехід метал-діелектрик в асиметричній моделі Хабарда
 • Ю.Б. Гайдідей   
  Керовані нелінійні збудження в магнітних наноструктурах
 • М.В. Токарчук   
  Узагальнений опис кінетики та гідродинаміки системи взаємодіючих частинок
 • Ю.А. Лашко   
  Мікроскопічна модель реакцій 11Be(n,n2)10Be
 • А.У. Клімик   
  Спектри операторів координати та імпульсу для q-осцилятора при q > 1
 • М.С. Гончар   
  Інформаційна модель економіки
 • О.О. Єремко, Л.С. Брижик   
  Автолокалізовані електронні стани у вуглецевих нанотрубках
 • В.В. Ільїн   
  Багаторівневе сумування в методі Монте-Карло
 • В.І. Засенко, А.Г. Загородній, Я. Вейланд   
  Захоплення частинок при стохастичному прискоренні
 • А.І. Бугрій   
  Точний розв'язок для оператора спінового поля в моделі Ізінга для гратки скінченних розмірів
 • В.Є. Кузьмичов, В.В. Кузьмичов   
  Квантова космологія та принцип Маха
2006-02-10
Семінар Проблеми теоретичної фізики

Семінар
Проблеми теоретичної фізики

присвячений пам'яті
академіка Олексія Ситенка

(12. 02. 1927 – 11. 02. 2002)

відбудеться 10 лютого 2006 р. в к.322

 

ПРОГРАМА

 • І.В. Сименог
  Наближення слабкого зв'язку для двовимірних квантових систем
 • М.І. Горенштейн
  Критична лінія фазових переходів деконфайнмента
 • Д.В. Анчишкін, С.М. Єжов
  Ізотропізація і термалізація в зіткненнях релятивістських важких іонів
 • В.Ф. Харченко
  Електричні поляризованості тричастинкових ядер: теорія та експеримент
 • Е.Ф. Пашицький, Д.В. Анчишкін, В.М. Мальнєв, Р.О. Наришкін
  Нестаціонарні вихори в збудженій ядерній матерії та ядрах зірок
 • В.А. Бабенко, М.М. Петров
  Опис розсіяння та зв'язаних станів в системах з двох і трьох нуклонів на основі баргманівського представлення S-матриці
2006-02-16
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 16 лютого 2006 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Висунення кандидатів в академіки Національної академії наук України
 2. Висунення кандидатів в члени-кореспонденти Національної академії наук України
 3. Затвердження теми докторської дисертації старшого наукового співробітника О.В. Нестерова
 4. Обрання п.н.с. док. фіз.-мат. наук В.С. Василевського на звання "Старшого наукового співробітника"
 5. Обрання с.н.с. канд. фіз.-мат. наук О.В. Нестерова на звання "Старшого наукового співробітника"
 6. Різне

Вчений секретар

2006-02-28
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у вівторок 28 лютого 2006 року о 1415 в к. 322

Порядок денний:

 1. Висунення кандидатів в члени-кореспонденти Національної академії наук України
 2. Висунення робіт на Державну премію України в галузі науки і техніки за 2006 рік
 3. Різне

Вчений секретар

2006-03-06
Наукові збори (доповідач: Євген Сухоруков)
Наукові збори
понеділок 6 березня 2006 року о 1500 в ауд. 322

Євген Сухоруков
(Університет Женеви)

Статистика транспорту у сітках: великі флуктуації та нестабільності

Ми досліджуємо статистику флуктуацій в класичних стохастичних сітках вузлів, з'єднаних провідниками. Вузли мають узагальнені заряди, які можуть випадково переходити з одного вузла до іншого. Нашою метою є знаходження еволюції функції розподілу зарядів у таких сітках. Наш підхід до цієї задачі складається з наступних блоків:
(1) відомі функції розподілу для токів у провідниках між вузлами сітки,
(2) урахування фізичних в'язів, наприклад, законів збереження,
(3) урахування часового масштабу розділення між повільною динамікою зарядів у вузлах сітки та швидкими токовими флуктуаціями у провідниках, які з'єднують вузли. Ми інтегруємо швидкі токові флуктуації і виводимо представлення для еволюційного оператора повільних зарядів через стохастичний інтеграл по траєкторіях. Статистика флуктуацій заряду може бути знайдена за допомогою методу перевалу при обчисленні функціонального інтегралу.

[1] Fluctuation Statistics in Networks: a Stochastic Path Integral Approach, A.N. Jordan, E.V. Sukhorukov, S. Pilgram. J. Math. Phys. 45, 4386 (2004); cond-mat/0401650.
[2] Transport Statistics of Bistable Systems, A. N. Jordan, E. V. Sukhorukov. Phys. Rev. Lett. 93, 260604 (2004); cond-mat/0406261

2006-03-06
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 06 березня 2006 року об 1100 в к. 322

Віктор Тараненко
(Інститут фізики НАН України)

Просторова самоорганізація в нелінійних оптичних резонаторах: періодичні структури та солітони
2006-03-15
Об'єднаний семінар
Об'єднаний семінар
відділу математичних методів в теоретичній фізиці,
відділу астрофізики і елементарних частинок,
відділу теорії ядерної фізики і квантової теорії поля
відбудеться 15 березня 2006 року о 1500 в к. 322

Володимир Олександрович Пелих
(Інститут прикладних проблем механіки і математики, Львів)

Обгрунтування, розвиток та застосування локально-коваріантних методів у загальній теорії відносності
(матеріали докторської дисертації)
2006-03-16
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться у четвер 16 березня 2006 року об 1100 в к. 322

С.В. Кохан
(Сумський державний університет)

Статистична теорія самоподібних систем з різним перемішуванням потоків у фазовому просторі
(За матеріалами дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук)
2006-03-30
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 30 березня 2006 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Висунення авторського колективу циклу робіт "Ефекти спонтанного порушення симетрії і фазові переходи у фізиці елементарних частинок та фізиці конденсованого стану речовини" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2006 рік
 2. Про підтримку кандидатів в дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України
 3. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та НАН України для молодих вчених
 4. Різне

Вчений секретар

2006-03-30
Наукові збори (доповідач: Г.Г. Левченко)
Наукові збори
четвер 30 березня 2006 року о 1500 в ауд. 322
Г.Г. Левченко
(Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України)

Молекулярний магнетизм: особливості, стан, перспективи

Розглядається магнетизм молекулярних сполук. Досліджуються зміна спінового стану іонів перехідних металів в молекулярних сполуках, особливості магнітного впорядкування та магнетизм молекул з гігантським магнітним моментом. Обговорюються загальні проблеми та перспективи розвитку таких досліджень.

2006-04-11
Симпозіум ФІЗИЧНІ МОДЕЛІ В БІОЛОГІЇ

Національна академія наук України
Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова
Київське відділення Українського біофізичного товариства

Симпозіум
ФІЗИЧНІ МОДЕЛІ В БІОЛОГІЇ
11-12 квітня 2006
Київський будинок вчених


Відкриття Симпозіуму відбудеться о 10.30 11 квітня в Великому залі Київського будинку вчених (вул. Володимирська, 45а)

2006-04-11
Семінар відділу математичного моделювання
Семінар відділу математичного моделювання
відбудеться у вівторок 11 квітня 2006 року об 1500 в к. 448

Тетяна Вікторівна Рябуха
(Інститут математики НАН України)

Нерівноважні кластерні розклади в теорії нескінченних динамічних систем
(За матеріалами дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук)
2006-04-12
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться 12 квітня 2006 року об 1100 в к. 347

О.В. Нестеров

Дослідження основних характеристик ядер та ядерно-ядерної взаємодії в модифікованому наближенні Томаса-Фермі
(За матеріалами дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук)
2006-04-13
Наукові збори (доповідач: В.Н. Антонов)
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Наукові збори
13 квітня 2006 року, четвер, 1500 в к. 322

В.Н. Антонов
(Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України)

Електронна структура і рентгенівський циркулярний дихроїзм в твердих тілах
2006-05-10
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу, 10 травня 2006 року об 1530 в к. 448

М.В. Хома
(Ужгород)

Асимптотична теорія процесів з перерозподілами частинок у повільних та іонмолекулярних зіткненнях
(матеріали кандидатської дисертації)
2006-05-11
Семінар відділу математичного моделювання
Семінар відділу математичного моделювання
відбудеться 11 травня 2006 року об 1100 в к. 448

М.С. Гончар

Фазовий перехід порядок-безпорядок
2006-05-11
Наукові збори (доповідач: Ю.М. Синюков)
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Наукові збори
11 травня 2006 року, четвер, 1500 в к. 322

Ю.М. Синюков
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)

Інтерферометричний пошук нових станів матерії в релятивистських зіткненнях ядер

Розроблено метод інтерферометричного пошуку нових станів матерії в ультрарелятивістських ядро-ядерних зіткненнях. Він базується на аналізі величин, що приблизно зберігаються в процесі еволюції гадронної матерії та не залежать від деталей кінцевої стадії еволюції. Плато, знайдене у поводженні середньої фазової щільності від енергії зіткнень свідчить, ймовірно, про фазовий перехід деконфайнмента при малих енергіях SPS; насичення цієї величини при енергіях RHIC BNL вказує на наявність граничної температури Хагедорна для гадронної матерії. Знайдена поведінка ентропії/множинності піонів від енергії зіткнень може бути пояснена наявністю термодинамічної критичної кінцевої точки біля найвищої енергії SPS. На базі зробленого аналізу також дано розв'язок так званого «RHIC HBT парадоксу»: неочікуваної експериментальної поведінки інтерферометричних об'ємів з ростом енергії зіткнень.
Доклад грунтується на роботах
S.V. Akkelin, Yu.M. Sinyukov: Phys. Rev. C 70, 064901 (2004), Phys.Rev. C 73, 034908 (2006), Nucl. Phys. A (2006) – in press;
M.S. Borysova, Yu.M. Sinyukov, S.V. Akkelin, B. Erazmus, Iu.A. Karpenko: Phys.Rev. C 73, 024903 (2006);
N.S. Amelin, R. Lednicky, L. V. Malinina, T. A. Pocheptsov and Yu.M. Sinyukov: Phys.Rev. C 73, (2006) .

2006-05-15
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 15 травня 2006 року об 1100 в к. 421

Андрій Снарський (Університет "КПІ"), Максим Женировський

Про граничні значення добротності термоелектричних композитів
2006-05-22
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 22 травня 2006 року об 1100 в к. 347

Prof. Dr. R. Hayn
(Marselia University)

Magnetic Coupling and Anisotropy of Co and Mn Impurities in ZnO
2006-06-01
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 1 червня 2006 року о 1500 в к. 421

Порядок денний:

 1. Представлення С.Ф. Мінгалєєвим дисертації на тему: "Ефекти нелокальності в нелінійній динаміці суперграток та нано-структур зі складною геометрією" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальнастю 01.04.02 – теоретична фізика
 2. Наукова доповідь п.н.с. док. фіз.-мат. наук Є.С. Мартинова "Е-фізика і грід-комп'ютинг"
 3. Затвердження нової теми "Нелінійні механізми передачі енергіії, заряду та інформації в наноструктурах та біомолекулах"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, професор В.М. Локтєв)
 4. Затвердження нової теми "Методи теорії симетрій та проблеми нелінійної динаміки в сучасній теорії поля та теорії елементарних частинок"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, професор А.У. Клімик)
 5. Затвердження нової теми "Мікроскопічна теорія структури зв'язаних станів та резонансів ядерних систем"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, професор Г.Ф. Філіппов)
 6. Затвердження нової теми "Структурні особливості малонуклонних і мультикластерних ядерних систем та біляпорогові явища"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, професор І.В. Сименог)
 7. Затвердження нової теми "Моделювання нелінійної динаміки синергетичних систем"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, професор В.П. Гачок)
 8. Затвердження нової теми "Розвиток непертурбативних методів дослідження квантових систем з сильною взаємодією"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, ст.н.с. Ю.О. Ситенко)
 9. Затвердження теми дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук докторанта Я.О. Золотарюка
 10. Затвердження до друку монографії С.С. Москалюка "Від груп Келі-Клейна до категорій"
 11. Різне

Вчений секретар

2006-06-14
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу, 14 червня 2006 року о 1500 в к. 221

В.В. Бєгун

Флуктуації в гадронному резонансному газі
2006-06-28
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится в среду, 28 июня 2006 года в 1500 в к. 221

П.И. Фомин

Квантованные вихри и релятивистская струйная активность квазаров и радиогалактик
2006-09-06
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
середа, 6 вересня 2006 року о 1430 в к. 322

О.Л. Капітанчук

Квантово-хімічні розрахунки електронних характеристик молекул-похідних фулерену
2006-09-11
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
11 вересня 2006 року о 1200 в к. 322

А.І. Бугрій, В.М. Локтєв

До теорії Бозе-Ейнштейнівської конденсації квазічастинок
2006-10-04
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
у середу 4 жовтня 2006 р. об 1100 в к. 322

Т.В. Фітьо
(Львівський національний університет імені Івана Франка)


Нові точно та квазі-точно розв'язувані квантові системи
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2006-10-05
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 5 жовтня 2006 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення В.В.  Бєгуном дисертації на тему: "Точні закони збереження у релятивістському адронному газі" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальнастю 01.04.02 – теоретична фізика
 2. Затвердження звіту про виконання науково-технічної роботи за договором МОН України № М/261-2004 від 4 жовтня 2004 року "Темна енергія, темна матерія та їх зв'язок з фізикою раннього Всесвіту"
  (доповідач: ст.н.с. Ю.В. Штанов)
 3. Обрання за конкурсом завідувача лабораторії ГРІД-обчислень у фізиці відділу фізики високих густин енергії
 4. Різне

Вчений секретар

2006-10-05
Семінар відділів нелінійної фізики конденсованого стану та квантової електроніки
Семінар відділів нелінійної фізики конденсованого стану та квантової електроніки
05 жовтня 2006 р. об 1100 в к. 322

Ірина Теренецька
(Інститут фізики НАН України)

Спектроскопія і лазерна фотохімія протовітаміну D
(За матеріалами докторської дисертації)
2006-10-12
Семінар відділів
Семінар відділів нелінійної фізики конденсованого стану та квантової електроніки
12 жовтня 2006 р. об 1100 в к. 322

Jean Guy Caputo
(Laboratoire de Mathematiques, INSA de Rouen, France)

Electromagnetically induced switching of ferroelectric thin films
2006-10-30
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
30 жовтня 2006 р. об 1100 в к. 322

В.С. Молодій
(Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України)

Коливні спектри ланцюжків з ізотопічними домішками
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2006-11-09
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 9 листопада 2006 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження нової теми "Фундаментальні властивості фізичних систем в екстримальних умовах" цільової програми ВФА НАН України
 2. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Кооперативні нелінійні збудження в низьковимірних молекулярних системах" цільової програми ВФА НАН України
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, академік НАН України В.М. Локтєв)
 3. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Закономірності епітаксії та самоорганізації органічних молекул і властивості нанокомпозитних систем типу мател-органічна речовина, діелектрик-органічна речовина" цільової програми ВФА НАН України
  (доповідач: керівник теми член-кор. НАН України Е.Г. Петров)
 4. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Синергетика надчутливих ситем"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, професор В.П. Гачок)
 5. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Симетрії, інтегровні системи, класичні і квантові поля"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук О.М. Гаврилик)
 6. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Розробка та застосування квантовопольових і симетрійних методів у фізиці мікросвіту, квантовій космології і астрофізиці" цільової програми ВФА НАН України
  (доповідачі: керівники теми член-кор. НАН України П.І. Фомін та доктор фіз.-мат. наук О.М. Гаврилик)
 7. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Багатоканальні стани неперервного спектру легких ядер"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, професор Г.Ф. Філіппов)
 8. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Прецизійні дослідження малонуклонних і мультикластерних систем"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, професор І.В. Сименог)
 9. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Мікроскопічна теорія легких атомних ядер та ядерних реакцій за їх участю" цільової програми ВФА НАН України
  (доповідачі: керівники теми доктор фіз.-мат. наук, професор Г.Ф. Філіппов та доктор фіз.-мат. наук, професор І.В. Сименог)
 10. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Розвиток теоретикопольових методів у фізиці атомного ядра та елементарних частинок"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук Ю.О. Ситенко)
 11. Обрання за конкурсом наукового співробітника у відділ квантової теорії молекул та кристалів
 12. Різне

Вчений секретар

2006-11-20
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
20 листопада 2006 р. об 1100 в к. 322

О.В. Гомонай, I. Krug, F.U. Hillebrecht

Вплив сильної обмінної взаємодії між анти- та феромагнетиком на магнітну структуру антиферомагнетику на прикладі системи NiO/Fe3O4(110)

Тонкі плівки, що складаються із матеріалів з різними магнітними властивостями (наприклад, ізх феро- та антиферомагнетиків) використовуються в сучасних інформаційних технологіях для збільшення щільності запису інформації. Здатність таких систем утримувати чи змінювати магнітний стан суттєво залежить від механізму взаємодії на границі розділу анти/феромагнетик. В даній роботі механізм такої взаємодії досліджується на прикладі антиферомагнетика NiO, нанесеного на монокристал магнетиту. Показано, що сильна обмінна взаємодія між атомами Ni та Fe призводить до формування надтонкої доменної границі на інтерфейсі NiO/Fe3O4(110), а також повністю обумовлює доменну структуру NiO на поверхні Fe3O4.

2006-11-23
Наукові збори (доповідач: Peter HÄNGGI)
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Наукові збори
23 листопада 2006 року, четвер, 1500 в к. 322

Prof. Dr. Peter HÄNGGI
(University of Augsburg, Germany)

THE RING OF BROWNIAN MOTION FOR COMPLEXITY: PAST, PRESENCE AND FUTURE

Noise is usually thought of as the enemy of order rather than of a constructive influence.For the phenomena of Stochastic Resonance [1] and Brownian motors [2], however, stochastic noise can play a beneficial role in enhancing detection and/or facilitating directed transmission of information in absence of biasing forces. Brownian motion assisted Stochastic Resonance finds useful applications in physical, technological, biological and biomedical contexts [1, 3]. The basic principles that underpin Stochastic Resonance are elucidated and novel applications for nonlinear classical and quantum systems will be addressed. The presence of non-equilibrium disturbances enables to rectify Brownian motion so that quantum and classical objects can be directed around on a priori designed routes in biological and physical systems (Brownian motors). In doing so, the energy from the haphazard motion of (classical and quantum) Brownian particles is extracted to perform useful work against an external load. This very concept together with first experimental realizations are discussed [2, 4, 5].
[1] L. Gammaitoni, P. Hänggi, P. Jung and F. Marchesoni, Stochastic Resonance, Rev. Mod.Phys. 70, 223 (1998).
[2] R. D. Astumian and P. Hänggi, Brownian motors, Physics Today 55 (11), 33 (2002).
[3] P. Hänggi, Stochastic Resonance in Physics and Biology, ChemPhysChem 3, 285 (2002).
[4] H. Linke, editor, Special Issue on Brownian Motors, Applied Physics A 75, No. 2 (2002).
[5] P. Hänggi, F. Marchesoni, F. Nori, Brownian motors, Ann. Physik (Berlin) 14, 51 (2005).

2006-11-24
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
24 листопада 2006 р. о 1000 в к. 420

П. Ханггі
(Аугсбургський університет, Німеччина)

Стохастичний резонанс
2006-11-29
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
середа, 29 листопада 2006 р. о 1500 в к. 421

М.І. Кислуха, Д.М. Тульчинська
(Чернігівський педагогічний університет)

Поверхневі стани електрона/дірки у тришарових структурах метал-діелектрик-напівпровідник